ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Herhangi bir koruma statüsü olamayan ancak korumaya değer olduğu düşünülen alanlarda yapılacak faaliyetlere ilişkin talepler nasıl değerlendirilir?
Bakanlığımız sorumluluğunda herhangi bir koruma statüsü bulunmayan alanlarda iş ve işlemler ÇED süreci veya meri mevzuat kapsamında yapılacaktır.
Genel Müdürlüğün yetki ve sorumluluğuna ait koruma alanları nelerdir?
Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak. Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki ve görevi dhilinde olan bir korunan alanın ilan edilme süreci nedir?
Başvuru Genel Müdürlüğe veya ilgili İl Müdürlüğüne yapılır. Genel Müdürlük veya İl Müdürlüğünce alana ilişkin araştırma çalışması yapılır veya yaptırılır. Araştırma sonucu korumaya değer bir alan olması durumunda Genel Müdürlük veya ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca uygun koruma statüsü belirlenerek Genel Müdürlük tarafından Bakan Onayı veya Bakanlar Kurulu Kararı onayına sunulur. Bakan onayı veya Bakanlar Kurulu Kararı ile koruma alanı tescil edilir.
Korunan alanlarda yapılan imar teklifleri hangi Kuruma sunulur?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine
Bakanlıkça Onaylanan planlar hangi idarelerce askıya çıkar?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde
Planların askı süresi kaç gündür?
1 ay ( 30 gün)
Koruma amaçlı imar planlarının planlama ekibinde kimler vardır?
Şehir Plancısı, Peyzaj    Mimarı    ile    birlikte    Alanın özelliklerine göre Orman Mühendisi,Ziraat Mühendisi, Çevre Mühendisi, Mimar, Harita-Kadastro Mühendisi, Hidrolog, Biyolog, Zoolog, Ekolog veya gerekli görülen diğer meslek gruplarından yeterli sayıda uzman.
Koruma Amaçlı İmar Planlarının uygulaması nasıl yapılır?
Koruma Amaçlı İmar Planlarının uygulaması 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre asgari bir imar adası ölçeğinde yapılmalıdır.
Koruma amaçlı imar planlarının yargı kararı ile uygulamasının durdurulması veya iptal edilmesi halinde ne olur?
İlgili    Bölge    Komisyonunca    geçiş    dönemi    koruma esasları ve kullanma şartları mahkeme kararı gözetilerek     Bakanlığın     uygun     görüşüyle     yeniden belirlenir.
Korunan alanlarda hazırlanan planlara itiraz için hangi makama başvurmak gerekir?
Korunan alanlarda hazırlanan her tür ve ölçekte planlara askı süresi içinde itirazlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılır.  
644 sayılı KHK ye dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerde geçen "korunan alan" kavramı neyi ifade eder?
Korunan alan; Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan, biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre tespit edilen ve yönetilen kara ya da deniz alanını ifade eder.
Korunan alanlarda yapılacak Plan değişikliği, revizyonu ve ilaveler hangi yöntemle yapılır?
Korunan alanlarda her tür ve ölçekteki  plan değişikliği,revizyonu  ve ilaveler planların hazırlanmasında ve yürürlüğe konulmasında uygulanan usullere tabidir.
Uzun Devreli Gelişim Planını hangi idare onaylar?
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Ahşap iskelelere ilişkin değerlendirme hangi idare tarafından yapılır?
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kıyı alanlarına ilişkin planlar hangi idare tarafından onaylanır?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı