ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Otellerde ve restoranlarda çevre görevlisi veya çevre danışmanı bulundurma zorunluluğu var mıdır?
Çevre İzin Lisans Yönetmeliğinin çevreye kirletici etkisi olan işletmelere dair Ek-2 listesinin 10.7 kapsamında yer alan “Turizm konaklama tesisleri, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri.” en az bir çevre görevlisi istihdam etmek veya çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadır. Bu bağlamda; turizm konaklama tesisleri olarak değerlendirilen oteller için zorunluluk vardır, müstakil olarak faaliyet gösteren restoranlar kapsam dışındadır. 
Güneş enerjisinden elektrik üretmek için santral kurmak istiyorum. ÇED belgesi için gerekli evraklar, başvuru süreci, iş ve işlemler hakkında bilgi alabilir miyim?
25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin (26.05.2017 tarihli ve 30077 sayılı değişiklik) Ek-1 listesinin 45. maddesinde “Proje alanı 20 hektar ve üzerinde veya kurulu gücü 10 MWe ve üzerinde olan güneş enerji santralleri” Ek-2 listesinin 45. Maddesinde “Proje alanı 2 hektar ve üzerinde veya kurulu gücü 1 MWe ve üzerinde olan güneş enerji santralleri (çatı ve cephe sistemleri hariç)”yer almaktadır. Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan projeler için ÇED Başvuru Dosyası hazırlanarak e-ÇED sistemi üzerinden Bakanlığımıza; Ek-2 listesinde yer alan projelere ait başvurular için de Proje Tanıtım Dosyası hazırlanarak projenin kurulacağı İl’in Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) e-ÇED sistemi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Kurulu güç değerlerinin Yönetmelikte belirtilen eşik değer altında kalması durumunda ise, değerlendirmenin yapılabilmesi için; projeye ait iş akım şeması, proje özeti, aplikasyon krokisi, alanın yer aldığı Çevre Düzeni Planı ve plan notları, 1/25000 ölçekli topografik harita, güncel Google Earth üzerinde alanın gösterildiği harita, alanın mülkiyet durumunu (tapu veya kiralama anlaşması), projenin kurulacağı alanın büyüklüğü ve firmanın yer aldığı ticari sicil gazete gibi belgeler ile projenin kurulması planlanan İl’in Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekmektedir. 
Çevre görevlisi belgesini Kasım 2014 yılında TUÇEV'in açmış olduğu seminer ile almaya hak kazandım. Bu yıla kadar çevre görevlisi belgesini almak için bir girişimde bulunmadım. Şu anda başvurduğum takdirde belgeyi alabilir miyim?
Çevre görevlisi sınav sonuçları yayınlanma tarihinden itibaren bir (1) yıl geçerlidir. Çevre Mühendisleri için düzenlenen eğitimlerin geçerlilik süresi ile ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemiştir. İzin lisans sistemi üzerinden başvuru yapmanız durumunda başvurunuz ilgili mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilmektedir.
Çevre Görevlisi belgesi nasıl alınır?
Bakanlığımız ÇED izin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sayfasında başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili ekran görüntüleri bulunmaktadır. http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfaicerik&IcId=1774  
Çevre Görevlisi eğitimi ve sınav tarihleri ile ilgili detaylı bilgi alabilir miyim?
Çevre görevlisi eğitimi ve sınavı yapılması durumunda konu ile ilgili duyurular Bakanlığımızın ve ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sayfasında duyurulmaktadır.
Çevre görevlisi aynı zamanda iş güvenliği uzmanlığı yapabilir mi?
Çevre Görevlisi çalıştığı aynı firmada iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı yapabilir.
Çevre görevlisi aynı zamanda farklı bir firmada çalışabilir mi?
Çevre Görevlisi çalıştığı tesiste sürekli istihdam edilmek durumundadır. Asli görevi çevre görevi işini yapmak olmalıdır.
Şehir hastanelerinde sağlık bakanlığı ve özel firmalar var. Çevre görevlisi hizmetini sağlık bakanlığı mı yoksa atık hizmetini veren özel firma mı verecek?
Çevre Yönetim Birimi hizmeti ya tesiste sürekli istihdam edilme durumunda olan çevre görevlisinden veya da Bakanlığımızdan Yeterlik almış Çevre Danışmanlık Firmalarından almak durumundadır. Yönetmeliğe göre: Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 (yirmi) ve üzerinde olan yataklı ve günübirlik tedavi kurumları, en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadır.
Çevre Görevlisinde vize işlemlerini gerçekleştiremedim. Vizem geciktiği için nasıl bir yol izlemeliyim?
Bakanlığımız tarafından açılacak olan çevre görevlisi vize yenileme eğitimlerine katılmalı ve süre kaybetmeden izin lisans sistemi üzerinden vize yenileme başvurusu yapılmalıdır. Çevre görevlisi vize yenileme eğitimi açıldığında, Bakanlığımız internet sitesinde duyuru yayımlanmaktadır.  
Firmamızın yanıcı ve parlayıcı madde üzerine faaliyette bulunduğu yer için kapsam dışı raporlarımız mevcut. Adres değişikliği yapıldı. Ayrıca işin niteliğinde ve niceliğinde de değişiklikler yapıldı. Hangi belgelerle nereye mür
Tesisin yeni adresini gösteren belgeyle beraber yanıcı ve parlayıcı madde üretimi konusunda yapılan değişikliklerin neler olduğu, üretilecek ürünlerin neler olduğu, tesisin kapasitesini gösteren belge (Kapasite Raporu vb.), hammaddenin tesise girişinden itibaren hangi işlemlerden geçirileceği, iş akım şeması ve proses özetini içeren bilgi ve belgelerle Bakanlığımız ve/veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hazır Beton Santrallerinin çalışması hakkında çıkarmış olduğu kanun ve yönetmelik var mı?
25.11.2014 tarihli ve 29186 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesi “Madde 18- Hazır beton tesisleri, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanılarak şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler, ön gerilimli beton elemanı, gaz beton, betopan ve benzeri üretim yapan tesisler, (Üretim kapasitesi 100 m3/saat ve üzeri)” kapsamında yer almakta olup anılan Yönetmeliğin 15. Maddesi gereği ilgili Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılarak başvuru yapılması gerekmektedir. 
Geri dönüşüm firması kurabilmek için gerekli şartlar nelerdir? Başvuru aşamaları hakkında bilgi alabilir miyim?
Yapılacak geri dönüşüm tesisinde hangi atıkların geri kazanılacağı, atık kodları, atıkların fiziksel ve kimyasal hangi işlemlerden geçirileceği, işlenecek atık miktarı (tesis kapasitesi), mülkiyet durumuna ilişkin belgeler, iş akım şeması ve proses özetini içeren bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir. 
Kapasite artışına gittik. Bunun bildirimini yapmamız gerekiyor mu?
25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin (26.05.2017 tarihli ve 30077 sayılı değişiklik); 20. maddesinde Kapasite artışları; Kapasite artışları; “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan ve eşik değeri olan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişletilmesinin planlanması durumunda: “ÇED Olumlu” kararı bulunan projelerde; Planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise, 16 ncı madde kapsamında başvuru yapılması, Planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise, 8 inci madde kapsamında başvuru yapılması, gerekmektedir. b) “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise mevcut proje kapasitesi ile toplanması ve bu toplamın; Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda 16 ncı madde kapsamında başvuru yapılması, Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda 8 inci madde kapsamında başvuru yapılması, gerekmektedir. (2) “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde kapasite artışı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, planlanan projenin etkileri, mevcut karara esas çevresel etkiler ile birlikte kümülatif olarak değerlendirilir. hükmü yer almaktadır. Bu hükümler doğrultusunda projelerde yapılacak kapasite artış miktarı Yönetmeliğin Ek-1 listesindeki eşik değer üzerinde kalıyorsa ya da ÇED Olumlu Belgesi alınan projede herhangi bir değişikliğe gidiliyorsa Bakanlığımıza; yapılacak kapasite artış miktarı yönetmeliğin Ek-2 listesindeki eşik değer üzerinde kalıyorsa ya da ÇED Gerekli Değildir Kararı alınan projede herhangi bir değişikliğe gidiliyorsa projenin kurulacağı İlin Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekmektedir. 
Çevre izin başvurusu için neler gereklidir?
Çevre İzin/çevre izin ve lisans başvurusu kapsamında; GFB aşamasında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-3B’sinde yer alan bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir. İzin/lisans sürecinde ise Yönetmeliğin EK-3C’sinde yer alan bilgi,belge ve raporların sunulması gerekmektedir.
İşletmede faaliyet değişimi yok. Sadece yüzölçümü büyüklüğü değişti. ÇED kapsam dışı belgesine sahibiz. Yeniden ÇED kapsam dışı belgesi almak için başvuru yapmamız gerekir mi?
Öncelikle faaliyet konusu belirtilmelidir. Eğer yapılması planlanan faaliyet güneş enerji santrali ve faaliyetle ilgili ÇED Kapsam Dışı yazısı alınmışsa projede yapılacak olan yüzölçümü büyüklüğü değişimi 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin (26.05.2017 tarihli ve 30077 sayılı değişiklik) Ek-1 listesi 45. maddesinde ki eşik değer ve üzerinde ise Bakanlığımıza Ek-2 listesi 45. maddesinde ki eşik değer ve üzerinde ise de ÇED Kapsam Dışı yazısı alınan ilin Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) müracaat edilmesi gerekmektedir. Faaliyet konusu madencilik vb. ise ÇED Yönetmeliği hükümlerine göre müraacat edilmesi gerekmektedir. 
Çevre izin lisans sisteminden çevre izin lisans yenileme başvurusunda bulunacağım. Dosya yüklenip imzalama işlemi yapılamamaktadır. Yani e-imzamı başka kurumda kullanabilirken burada kullanamıyorum. Bunun nedenini öğrenebilir miyim?
Söz konusu sorunun sistemsel olarak incelenmesi gerekmekte olup, bu kapsamda başvuru yapılan tesis bilgileri ile ekran görüntüsünün izinlisans@csb.gov.tr adresine mail ile bildirilmesi gerekmektedir.
Mobil imza oluşturabilmem için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
Genel Müdürlüğümüz görev yetki ve sorumluluklarında bulunmamaktadır.
Taş ocaklarının yerleşim yerine uzaklığı ne kadar olmalıdır?
Taş ocaklarının ruhsatları Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmekte olup taş ocaklarının yerleşim yerlerine mesafeleri de Maden Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak, Genel Müdürlüğümüze ÇED başvurusu yapılan taş ocakları ile ilgili projeler, projenin çevresel etkilerine göre ayrı ayrı değerlendirilmekte olup değerlendirme sonucunda yerleşim yerlerine etkilerine göre ÇED alanları daraltılabilmektedir.  
ÇED muafiyet belgesini nereden alabilirim?
ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında yer alan projeler ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği muafiyetine ilişkin başvurular ilgili Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yapılmaktadır.