ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Yönetmelik revizyonuyla meydana gelen değişiklikler nelerdir?
a)      Revize yönetmeliğin 1. Maddesi ile; 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri harici acil durum planını veya planlarını 6 ay içerisinde hazırlar.”  hükmü ile, mümkün olan en yüksek önlem seviyesi başlıklı 9. maddesinde de yer alan “İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre belirlediği tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme frekansını 1x10-4/yıl seviyesine veya bu seviyeden daha küçük bir seviyeye indirmek zorundadır.” Hükümlerinin yürürlük tarihi 01.07.2019 tarihine ertelenmiştir.   b)     Revize Yönetmelikte yer alan geçici 2. madde ile; 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin Büyük kaza önleme politika belgesi başlıklı 10. Maddesi ile Güvenlik Raporu başlıklı 11. Maddesi hükümleri 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmaz ve 31.12.2016 tarihinden itibaren 01.07.2017 tarihine kadar 10. ve 11. maddeler kapsamında yapılan tüm işlemler hiçbir hüküm ifade etmez.   c)      Revize Yönetmelikte yer alan geçici 3. madde ile; 30.12.2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinde yer alan hükümler saklı kalmak üzere Ek-1 kapsamında yapılan tüm bildirimlerin 01.07.2017 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde güncellenmesi gerekmektedir.
Bildirim yapılırken yıllık toplam miktar üzerinden mi bildirim yapılacak?
Hayır. Bildirim yapılırken tehlikeli maddenin herhangi bir zamanda bulundurulduğu en yüksek miktar esas alınacaktır.
Kimler sisteme giriş yapmalı?
Kuruluş sınırları içerisinde Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’sinde yer alan tehlikeli maddeleri bulunduran kuruluşlar, Yönetmeliğin Ek-1’inde notlar kısmının 4. maddesinde tanımlanan toplama kuralını uyguladıktan sonra kapsamlarını belirleyecektir. Dolayısıyla, öncelikle toplama kuralı ile kuruluşun kapsamı belirlenecek, sonrasında alt ya da üst seviyeli kuruluş olunduğu takdirde BEKRA Bildirim Sistemine beyanda bulunulacaktır. (İşletmecinin yükümlülüğünde olan doğru beyan ve toplama kuralının işletilmesine ilişkin gerekli belgeler ve hesaplamalar, talep edilmesi halinde Bakanlığa veya yetkili denetim birimine ibraz edilmek zorundadır.)  
Kapsam dışı olan tesisimiz için BEKRA Bildirim Sistemine tekrar beyanda bulunup bildirimimizi güncellememiz gerekir mi?
İlk defa bildirim yapacaklar için kapsam dışı kuruluşların bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur. Ancak, SEVESO Bildirim Sistemi ve BEKRA Bildirim Sisteminde daha önce kaydı olan tesisler için kapsam dışı da olsa BEKRA Bildirim Sistemine beyanda bulunulması faydalı olacaktır.   İşletmecinin yükümlülüğünde olan doğru beyan ve toplama kuralının işletilmesine ilişkin gerekli belgeler ve hesaplamalar, talep edilmesi halinde Bakanlığa veya yetkili denetim birimine ibraz edilmek zorundadır. 
Kuruluşumda hidroklorik asit kullanıyorum, ancak adlandırılmış listede hidrojen klorür ifadesi var, nasıl bildirim yapacağım?
Hidroklorik Asit, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm-2 Adlandırılmış Madde Listesinde yer alan hidrojen klorürün suda çözülmesi ile oluşmaktadır. Yönetmelik Ek-1’inin notlar kısmının 2. maddesinde “Karışımlar; yüzde (%) kompozisyonu veya diğer bir açıklamanın verilmemiş olması halinde ve SEA Yönetmeliği kapsamında belirtilen özelliklerine göre belirlenmiş konsantrasyon limitleri arasında kalmaları şartıyla saf madde gibi değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla çözelti yüzdesi belli ise hidroklorik asidin Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte belirtilen sınıflandırma bilgilerine göre BEKRA Bildirim Sistemine beyanınızı tamamlayacak ya da yüzde bilgisi yer almıyor ise saf hidrojen klorür olarak bildirimde bulunacaksınız.
Formaldehit %90 lık değil yine de bildirecek miyim?
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm-2 Adlandırılmış Madde Listesinde %90'lık konsantrasyona eşit ve üzerindeki formaldehit yer almaktadır. Bununla birlikte, Yönetmelik Ek-1’inin notlar kısmının 2. maddesinde “Karışımlar; yüzde (%) kompozisyonu veya diğer bir açıklamanın verilmemiş olması halinde ve SEA Yönetmeliği kapsamında belirtilen özelliklerine göre belirlenmiş konsantrasyon limitleri arasında kalmaları şartıyla saf madde gibi değerlendirilir.” hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla, kuruluşunuzda belirtmiş olduğunuz formaldehit %90'lık konsantrasyon halinde bulunmuyor ise kendine özgü sınıflandırma bilgilerini kullanarak BEKRA Bildirim Sistemine beyanınızı tamamlayacaksınız. Yüzde bilgisi yer almıyor ise saf formaldehit olarak bildirimde bulunacaksınız.
Yönetmeliğin EK-1 Notlar Kısmı 3. Maddesinde belirtilen %2 kuralı nasıl uygulanır?
Bir kuruluşta ilgili niteleyici miktarın % 2’sine eşit ya da daha az miktarda bulunan tehlikeli maddeler, kuruluştaki konumları kuruluşun başka bir yerindeki büyük bir kazayı tetiklemeyecek şekilde ise mevcut toplam miktarı hesaplarken ihmal edilebilir.
Bildirimimi hangi sıklıkta güncellemeliyim?
Bildirim için bir güncelleme periyodu bulunmamaktadır. Beyan edilmiş olan tehlikeli maddelerin miktarında, fiziki şeklinde ve/veya uygulanan proseslerde kuruluşun seviyesini etkileyecek bir değişiklik olması ya da maddelerin niteliğinde (türü vs.) bir değişiklik olması, BEKRA üzerinde beyan edilen kuruluş bilgilerinde bir değişiklik olması, kuruluşun faaliyetine son verilmesi, devredilmesi ya da Yönetmelik kapsamı dışına çıkması durumlarında 30 gün içerisinde bildirim güncellenmelidir.
Limanda depolama faaliyeti yapmaktayız. Bildirim yapma zorunluluğumuz var mı?
Yeni Yönetmelik ile geçici ara depolama tanımı değiştirilmiş olup, Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddeleri kuruluş sınırları dışında karayolu, demiryolu, kıta içi suyolu, deniz veya hava yoluyla taşınmasına ve bu transfer zinciri üzerindeki geçici ara depolama faaliyetleri ile liman, iskele ve demiryolu yükleme boşaltma istasyonlarında yapılan tehlikeli maddenin bir taşıma aracından başka bir taşıma aracına aktarılması sırasındaki yükleme, boşaltma ve nakliye işlemlerine Yönetmelik hükümleri uygulanmamaktadır. Burada geçici ara depolama ile nihai varış noktası belli olan, transfer zincirindeki tehlikeli maddenin, dış ortamla temas etmeyecek şekilde orijinal ambalajı bozulmadan, depolama şartlarına uygun koşullarda geçici olarak depolanması belirtilmektedir. Bir örnekle açıklayacak olursak Yönetmelik kapsamında yer alan sıvı bir maddeyi depolama alanında bulunan bir tanka boşaltma işlemi yapıyorsanız bu maddenin bildirimini yapmak zorundasınız. Ancak limanda bekletilen, ambalajı, kutusu açılmamış/bozulmamış tehlikeli maddelerin bildiriminin yapılması zorunluluğu yoktur.
Tehlikeli atıkların bildirimi yapılacak mı?
Yönetmeliğe göre maden işleme faaliyetlerinde tehlikeli maddelerin bulunduğu atık havuz ve barajlarına Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu durumda atık havuz ve barajları için bildirim yapılacaktır.
Askeri amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar bildirimde bulunacak mı?
Askeri kuruluş, tesis ve depolar Yönetmelik hükümleri kapsamı dışındadır. Bu kuruluşlar; a) Askerî işyerleri: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından doğrudan doğruya işletilen askerî işyerlerini, b) Diğer askerî işyerleri: İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar ile Türkiye’de kurulan askerî işyerlerini, c) Yurt güvenliği için gerekli maddeler (harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar ve patlayıcı maddeler) üretilen iş yerlerini ifade eder.
Güvenlik raporu, dâhili acil durum planları gibi dokümanları BEKRA Bildirim Sistemine yükleyecek miyim?
Yönetmelik hükümlerine göre bu belgelerin sisteme yüklenme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.
Yeni Yönetmeliğe göre; kurumların sorumlulukları nelerdir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı * BEKRA Bildirim Sistemi ile yapılan beyanların kayıt altına almak * Beyanların ve dâhili acil durum planlarının incelenmesine ilişkin denetim yapmak * Kaza denetimi yapmak ---Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı * Büyük kaza senaryo dokümanının hazırlanmasının sağlamak * Büyük kaza önleme politikası belgesinin hazırlanmasını sağlamak * Güvenlik raporunun hazırlanmasını sağlamak * Teftiş ve kaza denetimi yapmak ---AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri) * İl Afet Müdahale Planını uygulamak
Ayrıntılı bilgi almak için ya da sisteme ilişkin bir sorunum olduğunda ne yapmalıyım?
Mevzuat ve sistem ile ilgili sorularınız için bu doküman yardımcı olmadıysa bekradestek@csb.gov.tr adresine e-posta iletebilirsiniz.
Firmamız daha önce Seveso/BEKRA bildirimini yapmıştı. Yeni Yönetmelik ile tekrar bildirimleri güncellememiz gerekli mi?
18/07/2017 tarihli ve 30127 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında ekler güncellenmiş olup bu Yönetmeliğin geçici 3. Maddesi uyarınca bildirimlerin 18/7/2018 tarihine kadar güncellenmesi gerekmekteydi. Bu tarihe kadar bildirimlerini güncellemeyen ve ilk defa bildirim yapacak kuruluşlar için 2 Mart 2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yeni Yönetmelik ile bildirim yapılması gerekliliği 1/7/2019’a kadar ötelenmiştir.
Yeni Yönetmeliğe göre BEKRA kuruluşlarının sorumlulukları nelerdir?
*Alt seviyeli kuruluşlar: - Bildirim yapma/güncelleme - Güvenlik yönetim sistemini kurma - Büyük kaza senaryo dokümanı hazırlama/güncelleme - Büyük kaza önleme politikası belgesi hazırlama/güncelleme - Tehlikeli madde müdahale kartı hazırlama - Büyük kaza sonrası yetkililere bilgi verme - Kamunun bilgilendirilmesini sağlama // *Üst seviyeli kuruluşlar: - Bildirim yapma/güncelleme - Güvenlik yönetim sistemini kurma - Büyük kaza senaryo dokümanı hazırlama/güncelleme - Güvenlik raporu hazırlama/güncelleme - Dâhili acil durum planı hazırlama/güncelleme - Tehlikeli madde müdahale kartı hazırlama - Büyük kaza sonrası yetkililere bilgi verme - Kamunun bilgilendirilmesini sağlama