ATATURK
Sık Sorulan Sorular
Bitkisel Atık Yağ Toplama Lisansı Alan Firma bilgilerine nereden ulaşabiliriz?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet adresinden (www.csb.gov.tr/gm/cygm) “Yetkilendirme ve Lisanslar” linki ile ulaşılabilir.
Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Lisansına sahip Firma bilgilerine nereden ulaşabiliriz?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet adresinden (www.csb.gov.tr), ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü “İzin ve Lisans İşlemleri” başlığı altından ulaşılabilir.
Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) kimler tarafından toplanmaktadır?
Bakanlığımızca yetkilendirilen Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) tarafından yükleniciler aracılığı ile toplanarak geri kazanım tesislerine veya çimento fabrikalarına verilmektedir.
Ömrünü Tamamlamış Araçların (ÖTA) geçici depolama alanları için alan büyüklükleri 180 m2 olanlar lisans alabilir mi?
Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü Ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği kapsamında alan büyüklüklerinin sağlanması zorunlu olup, 180 m2 lik alanlara sahip tesisler çevre lisansı alamazlar. ÖTA geçici depolama alanının minimum 430 m2 alan büyüklüğünü sağlaması gerekmektedir
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinden önce lisans almış olan tesislerin Mali Sorumluluk Sigortası yaptırması gerekir mi?
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin; “Mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü başlıklı 12. Maddesinde yer alan “(1) Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar, faaliyetleri nedeniyle oluşacak bir kaza dolayısıyla üçüncü şahıslara ve çevreye verebilecekleri zararlara karşı ilgili yönetmelik ile belirlenen esaslara göre tehlikeli atık malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigorta yaptırma zorunluluğuna uymayan kurum, kuruluş ve işletmelere bu faaliyetler için izin verilmez.” hükmü uyarınca Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
Çevre İznine sahip tesisler ulusal atık taşıma formları (UATF) ile kütle denge tablolarını hangi birime teslim edilmesi gerekmektedir?
Kütle Denge Sistemi (KDS) Bakanlığımız tarafından aktif kullanıma açılmış olup, çevre lisanslı tesislerin bahse konu kayıt sistemlerini kullanmaları, kabul edilen atıklar ile ürünlerine ilişkin UATF’larının Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğinin 5 ve 25 inci maddeleri doğrultusunda ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir
Atık Kabul Tesislerince kütle denge tabloları doldurulacak mı?
Atık Kabul Tesislerince kütle denge uygulamasının çevrimiçi kullanılabilmesini sağlamak üzere Bakanlığımızca yapılan çalışmalar devam etmekte olup, konuya ilişkin duyuru web sayfamızdan yapılacaktır. Bu süre içerisinde Atık Kabul Tesislerince denetim sırasında ibraz edilmek üzere kayıtlarını tutmaları önem arz etmektedir.
Krom konsantre tesisleri Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin hangi Ek listesindedir?
Krom Konsantre Tesisleri; 2012/15 nolu "Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelgesi" kapsamında değerlendirilmekte olup; ilgili Genelgenin 9.maddesine göre krom madeninin hiçbir kimyasal madde kullanmadan fiziki işleme tabi tutularak zenginleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan ve tenör oranı %3 ten fazla olan krom atıklarının gerekli önlemler alınarak, değerlendirilmek üzere geçici depolama yapılacağından söz konusu tesisler Çevre ve İzin Yönetmeliğinin Ek-1 kapsamında değerlendirilmemektedir
Boyahanelerden kaynaklanan hatalı boyanmış askı, sehpa, kanca ızgara gibi malzemelerin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğindeki yeri nedir?
Boyahanelerden kaynaklanan hatalı boyanmış askı, sehpa, kanca ızgara gibi malzemeler 16 03 04 atık kodu altında tehlikesiz atık olarak değerlendirilmekte ve bu atıkların boyasını giderecek tesisler Tehlikesiz atık geri kazanımı konulu Çevre İzin ve Lisansına müracaat etmeleri gerekmektedir
Rendering Tesislerinin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğindeki yeri nedir?
Rendering tesisleri Tehlikesiz atık geri kazanımı konulu Çevre İzin ve Lisansına müracaat etmeleri gerekmektedir
Arıtma Çamurlarının ek yakıt olarak kullanılabilmesi için asgari nem değeri nedir?
Arıtma çamurları ek yakıt kullanan tesislerde enerji amaçlı kullanılabilmesi için en fazla%50 nem içeriğine sahip olmaları gerekmektedir
17 01 07, 17 05 04 ve 17 09 04 kodlu tehlikesiz atıkların
Tebliğ kapsamında olmayan bu atık kodları için tehlikesiz atık geri kazanımı kapsamında çevre lisansı alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu atıkların yönetimi, 18.03.2004 tarihli ve 25406 sayılı "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" ve 05/11/2010 tarihli ve 2010/16 sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Bakanlığımız Genelgesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca söz konusu atık kodları 20/06/2014 tarihli ve 29036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliği" Ek-4'ünde verilen listede alternatif hammadde olarak yer aldığından ilgili tebliğin 13 üncü ve 14 üncü maddesi kapsamında başka bir tesisin hammaddesine katkı maddesi olarak kullanılabilir.
Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası nasıl hangi maddeden yaptırılır?
Tehlikeli Atık Mali sorumluluk sigortası “Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Zorunlu Sorumlluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat” gereği Ek Tablo-1’den ilgili yıla göre 4.a(Tehlikeli Atıkların enerji amaçlı kullanan tesisler) ve 4b (Tehlikeli atıkları geri kazanım ve bertaraf eden tesisler)’e göre yaptırılacaktır.
Atık ara depolama tesisleri arası atık gönderimi uygun mudur?
Ara depolama tesisleri arasında atık gönderimi özel durumlar için Bakanlık görüşü bulunmadıkça kesinlikle yasaktır