T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No: 3004 Kabul Tarihi : 9.5.1984

(15 Mayıs 1984 tarih ve 18402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

MADDE 1- Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1.inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1- Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamı üzerinden Belediyelere % 10,30 İl Özel İdarelerine % 2,30 nispetinde pay verilir.

Bu paylar, gelir saymanları tarafından aylık olarak hesaplanıp tahsil edilen ayı takip eden ay sonuna kadar İçişleri Bakanlığı emrinde ayrı ayrı hesaplar kaydolunmak üzere İller Bankasına yatırılır.

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan Belediyeler payının, Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamının % 8�ine tekabül eden bölümü banka tarafından İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre büyük kent Belediyeleri dışındaki, Belediyelere dağıtımı planlanır.

İller Bankasında toplanan Belediyeler payının, Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilatı toplamının % 2�sine tekabül eden bölümü Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde �Belediyeler Fonu� olaraİller Bankasındaki bir hesapta toplanır.

Bu fondan nüfusuna bakılmaksızın bütün Belediyelerin, İller Bankasının yıllık yatırım programına giren haritaları, imar planları, bilcümle tesisleri ve bunlara ait projeler için Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanıp Resmi Gazetede yayınlanacak yönetmelikteki esaslara göre tahsiste bulunulur.

Bu fonun % 6�sı Boğaziçi İmar Müdürlüğü payı olarak ayrılır, her yıl sonunda tahsis edilmeyen bölümü İller Bankası sermayesine aktarılır.

İller Bankası kendisine borçlu Belediye ve İl Özel İdaresinin vadesi gelmiş borç taksitlerini Genel Bütçeden bu idarelere ayrılan paylardan kesmeye yetkilidir.

İller Bankasında her ay sonuna kadar toplanan İl Özel İdare payının, Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamının % 2�sine tekabül eden bölümün % 80�i Banka tarafından, İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre İl Özel İdarelerine dağıtılır. % 20�si iseİller Bankasında İl Özel İdareleri için İçişleri Bakanlığı emrinde toplanır.

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine ait paylardan eşit miktarda alınarak teşkil olunacak ve Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilat toplamının % 0,60�ına tekabül eden kısmı İçişleri ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı emrinde �Mahalliİdareler Fonu� olaraİller Bankasında açılacak bir hesapta toplanır.

Bu fonun yarısı Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca Belediyelerin imar uygulamalarında, diğer yarısı da İçişleri Bakanlığınca Mahalli İdareler için kullanılır.

Mahalli İdareler Fonunun dağıtımı ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanarak Resmi Gazetede neşredilecek yönetmelikteki objektif kriterler göz önünde bulundurularak yapılır. Dağıtım esaslarının tespitinde, kalkınmada öncelikli bölgelere ağırlık verilir.

MADDE 2- 1984 Mali Yılı Bütçe Kanununun 66.ncı maddesinin (e) bendi ile 18.11.1983 tarih ve 2960 Sayılı Kanunun 15.inci maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici 3.üncü madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3- 1.nci madde ile Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilatı toplamından ayrılması öngörülen payların % 2�lik kısmı İller Bankasında Belediyeler Fonu olarak ayrılmak üzere Belediyeler için 1984 yılında % 7,15; 1985 yılında & 8,15; 1986 yılında % 9,30 ve İl Özel İdareleri için 1984 yılında % 1,15; 1985 yılında % 1,15; 1986 yılında % 1,30 olarak uygulanır.

�Mahalliİdareler Fonu� Genel Bütçe Vergi Gelirleri toplamının, 1984 yılında % 0,30�u; 1985 yılında % 0,30�u; 1986 ve müteakip yıllarda % 0,60�ı olarak oluşturulur.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihini takip eden ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

f