T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

ANKARA

SAYI

:

B.09.0.TAU.0.15.00.08/70-921-C-44-A-16524

 

17 Ağustos 1993

KONU

:

Otopark Yönetmeliği

 

 

 

 

 

 

3194 sayılı İmar Kanunu''nun 37 ve 44. maddelerine dayanılarak hazırlanan Otopark Yönetmeliği 1 Temmuz 1993 tarih ve 21624 sayılı Resmi Gazete''de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 2. maddesi ile;

- 3030 sayılı Kanun kapsamında kalan belediyeler,

- Son nüfus sayımına göre nüfusu 10.000 ve daha fazla olan yerleşmeler,

- İmar planında Otopark Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağına dair hüküm bulunan yerleşmeler,

- Yukarıda sayılan yerleşmeler dışında kalmakla birlikte belediye meclis kararı veya il idare kurulu kararı ile kapsama alınan yerleşmeler,

- Yönetmeliğin 13. maddesi ile daha önce yürürlükteki mevzuata göre Bakanlıkça Otopark Yönetmeliği kapsamına alınan yerleşmeler,

de dahil, Yönetmelik kapsamında bulunan tüm yerleşmelerde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Yönetmeliğin 4/h bendi ile otopark ihtiyacının parselinde karşılanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkelerin 4/h bendi ile otoparkların düzenlenmesine ilişkin hususların, 5/b bendi ile (a) bendinde sayılan kullanımların alt türleri ve bunlarla ilgili otopark miktarlarının, 10. maddesi ile otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsil esaslarının belediyelerce belirleneceği, geçici 5. maddesinde de belediyelerin bu yönetmelik ile kendilerine tespit yetkisi verilen konular ile ilgili esasları, yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde düzenlemekle yükümlü oldukları, bu süre içerisinde bu yükümlüğün belediyelerce yerine getirilmemesi halinde Bakanlığın çıkaracağı tebliğ esasları doğrultusunda uygulama yapılacağı, 14. madde ile de, 20.3.1991 tarih ve 20820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve bu gün için yürürlükte bulunan Otopark Yönetmeliğinin bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlükten kalkacağı hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Otopark Yönetmeliği kapsamında kalan tüm belediyeler 1.7.1993 tarihinden itibaren 3 ay içinde Yönetmeliğin 4, 5 ve 10. maddeleri ile ilgili esasları belirlemekle yükümlüdür.

Bu nedenle halen yürürlükte bulunan Otopark Yönetmeliği 1.7.1993 tarihinden itibaren yani 1.10.1993 tarihinde yürürlükten kalkacağından yasal bir boşluk doğmaması için kapsamda kalan belediyelerin bu süre içinde yönetmelikte öngörülen esasları belirlemesi ve Bakanlığımıza göndermesi gerekmektedir.

Zira, 3 ay içinde bu esasların belirlenmemesi veya belirlenen bu esasların Bakanlığımıza bildirilmemesi halinde bu belediyeler, Bakanlığımızca Resmi Gazetede yayımlanacak olan tebliğ esaslarına göre uygulama yapmak zorunda kalacaklardır.

Bu nedenle, Bakanlığımızca yayımlanacak tebliğe göre uygulama yapmak zorunda olan belediyelerin tespit edilebilmesi için Otopark Yönetmeliği kapsamında kalan tüm belediyelerin belirledikleri esasları 10.9.1993 tarihine kadar Bakanlığımıza bildirmeleri gerekli ve zorunlu görülmektedir.

Bilgi alınmasını, bu Genelgenin İliniz dahilinde olup da yönetmelik kapsamında kalan tüm belediyelere duyurulmasını, bu Genelgede belirlenen süre içerisinde gerekli düzenlemenin yapılması için tüm önlemlerin alınması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 

 

Onur KUMBARACIBAŞI

Bakan

 

 

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                 Bilgi:      

76 İl Valiliğine                                                     İçişleri Bakanlığına

Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına           

 

f