T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanunun 1 Maddesinin Hk. Kanunu

                                         6351                                              
                                                                                
                   İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA                        
                           UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI                          
                                    İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN                                
                                     DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) (2)                              
                                                                                
    Kanun Numarası                  : 2981                                              
    Kabul Tarihi                           : 24/2/1984                                         
    Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih : 8/3/1984 Sayı: 18335                      
    Yayımlandığı Düstur           : Tertip: 5  Cilt: 23  Sayfa: 36                    
                                                                                
                                                                          *                                                   
                                                                        * *                                                  
                       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız                     
                     "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"                   
                                   Cilt: 2                      Sayfa: 1271                                      
                                                                                
                                                                         *                                                   
                                                                       * *                                                  
                                                                                
                                                           BİRİNCİ KISIM                                            
                                                         Genel Hükümler                                           
                                                                                
                                                          BİRİNCİ BÖLÜM                                           
                                              Amaç, Kapsam ve İstisnalar                                    
                                                                                
    Amaç:                                                                       
    Madde 1 - Bu Kanunun amacı; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa
edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve
bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve
ilgili diğer hususları belirlemektir,                             
    Kapsam:                                                                     
    Madde 2 - Bu Kanun; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen
aşağıda belirtilen yerlerdeki bütün yapıları kapsar;                            
    a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar,                     
    b) 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 ve 8 inci maddeler   
gereğince çıkarılan yönetmeliğin 103 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar,       
    c) (b) bendi dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar.  
-------------------------                                                                
(1)  3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı "İmar Kanunu"nun geçici 6 nci maddesi hükmü  
       gereğince "2981 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş ve tasdik edilmiş olan ıslah
       imar planlarının uygulanmasında, inşaat ruhsatı verilmesine ilişkin şart ve
       şekilleri tesbite, belediye ve mücavir alanlar içinde belediyeler, dışında
       valilikler yetkilidir."     
(2)  Bu Kanunda yer alan "cami" ibareleri, 3/12/2003 tarihli ve 5006 sayılı Kanunun
       2 nci maddesiyle "ibadet yeri" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
 
                                                         
                                  6352                                          
    İstisnalar:                                                                 
    Madde 3 - İstanbul ve Çanakkale (Özel kanun çıkarılıncaya kadar) Boğazları  
ile 2862 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlen-  
miş ve belirlenecek yerlerde, Askeri Yasak Bölgeleri ve Güvenlik Bölgelerinde,  
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılarda bu    
Kanun hükümleri uygulanmaz.                                                     
                                                                                
                             İKİNCİ BÖLÜM                                       
                             Genel Esaslar                                      
    Tasnif:                                                                     
    Madde 4 - İmar mevzuatına aykırı inşa edilmiş ve edilmekte olan yapılarla   
gecekondular, tabi tutulacakları işleme göre aşağıdaki gibi tasnif edilir:      
    a) Muhafaza edilecekler,                                                    
    b) Islah edilerek muhafaza edilecekler,                                     
    c) Bu Kanunun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar,                       
    Bu Kanunda belirlenen esaslara göre, muhafaza edilecek veya ıslah edilerek  
muhafaza edilecek yapılara bu Kanundaki mükellefiyetlerin yerine getirilmesi    
kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir.                                      
                                                                                
    Görevli idarelerce alınacak tedbirler:                                      
    Madde 5 - Valilik, belediye ve diğer ilgili kuruluşlarca; her tür ve ölçekte
imar planlarının ve uygulamalarının vatandaşların inşaat işlemlerini güçleştir-
meyecek, düzensiz uygulamalara zorlamayacak şekilde ve zamanında yapılmasına;   
ayrıca ruhsat verme işlemlerinde müracaatların birikmesine ve gecikmesine sebep
olan engellerin kaldırılmasına, işlemlerin süratle yürütülmesine dair gerekli   
tertip ve tedbirler alınır.                                                     
                                                                                
    Eski eserler ile koruma alanları ve SİT bölgelerinin yeniden değerlendiril-
mesi:                                                                           
    Madde 6 - Şimdiye kadar karar verilmiş eski eserler ile bunların koruma     
alanları ve SİT bölgelerine ilişkin kararlar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak   
üzere en geç 2 yıl içinde yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenir ve   
ilan edilir.                                                                    
                                                                                
                             İKİNCİ KISIM                                       
                          Uygulama Hükümleri                                    
                                                                                
                             BİRİNCİ BÖLÜM                                      
                             Müracaat İşleri                                    
                                                                                
    Madde 7 - İmar mevzuatına aykırı yapılar ve gecekondular için yapının bulun-
duğu yerin valilik veya belediyelerine aşağıdaki esaslara göre müracaat edilir.
                                                                                
    Bu Kanun kapsamına giren bütün yapılardan tek maliki olanların sahibi,      
apartmanların müteahhitleri veya yöneticileri veya kat maliklerinin herhangi bi-
ri veya bunların vekilleri form dilekçe ile Belediye ve mücavir alan sınırları  
içinde Belediyelere; Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise valiliğe    
bizzat müracaat ederler. Müracaat iadeli taahhütlü olarak posta ile de yapılabi-
lir. Posta ile yapılan müracaatlarda dilekçenin postaya verildiği tarih müracaat
tarihi sayılır.                                                                 
                                                                                
    Müracaat; Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilip, valilik ve bele-
diyelerce; dış temsilcilikler için de Dışişleri Bakanlığınca çoğaltılacak form  
dilekçe                                                                         

                                     

                                                                  
                                   6353                                         
                                                                                
ile yapılır. Form dilekçeye Madde 8''de belirlenen tespit ve değerlendirme belge-
leri eklenir.                                                                   
    Müracaat; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde
yapılır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan işçiler ile  
daimi görevde bulunanlar ve görevi yurt dışında üç aydan fazla devam edenler    
için müracaat süresi 12 aydır. Üzerinde yapı yapılmak suretiyle arsa ve arazi-  
si,tecavüz veya işgal edilen malikler de ilgili idarelere yardımcı olmak üzere  
arazi ve arsalarının ada ve parselini, tecavüz ve işgallerin zaman ve miktarı   
hakkındaki mevcut bilgileri havi bir form dilekçe ile müracaat masrafını ödeme-
den müracaat edebilirler.                                                       
    16/3/1983 tarihli ve 2805 sayılı Kanun gereğince yapılmış olan müracaat iş-
lemleri ayrıca bir ücret alınmadan geçerli olup, hak sahipleri bu Kanuna göre   
istenilecek belgeleri dosyalarına ilave ederler.                                
    Ancak yeni yapılacak müracaatlar için belediye veya il özel idareler hesabı-
na milli bir bankaya 2.000 TL. müracaat masrafı olarak yatırılır. Banka şubesi  
bulunmayan belediyelerde bu bedel belediyeye yatırılır.                         
    (Değişik: 18/5/1987 - 3366/1 md.) Süresi içinde belediye veya valiliğe müra-
caat etmeyen kişilere ait yapıların belediye veya valiliklerce, elektrik, su,   
kaçak inşaat zaptı veya benzeri kayıtlar veya haritadan incelenerek, ayrıca ma-
hallinde araştırılarak tespit ve değerlendirme işlemleri tamamlanır. Ancak bu   
gibi hallerde 18 inci maddeye göre alınacak harçlar ve ekli cetvele göre tahak-
kuk ettirilecek harç beş kat ve peşin alınır.                                   
    (Değişik: 18/5/1987 - 3366/1 md.) Süresi içinde belediye veya valiliğe müra-
caat eden fakat 2981 sayılı Kanuna göre kurulan yeminli özel teknik bürolara    
başvurmayan kişilere ait yapıların belediye veya valilikçe tespit ve değerlen-  
dirme işlemleri tamamlanır. Ancak bu gibi hallerde 18 inci maddeye göre alınacak
harçlar ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilecek harç iki kat peşin alınır.    
    (Ek: 18/5/1987-3366/1 md.) 2981 sayılı Kanuna göre kurulan yeminli özel     
teknik bürolar, kendilerine intikal eden müracatlara ilişkin tespit ve değerlen-
dirme işlemlerine ait dosyaları en geç 7 Eylül 1987 tarihine kadar tamamlayarak
sonuçlandırması için belediye, hazine, özel idare veya vakıflar idaresine teslim
etmekle ve bu idareler de, kendilerine intikal eden dosyaları, intikal tarihin-
den itibaren en geç 3 ay içinde sonuçlandırmakla görevli ve sorumludurlar.      
    Yukarıda belirtilen müracaatların usulüne uygun yapılmasını temin için vali-
lik veya belediyelerce yeterli bürolar kurulur ve gerekli her türlü tertip ve   
tedbirler alınır.                                                               
                                                                                
                                İKİNCİ BÖLÜM                                    
                        Çeşitli İşlemler ve Tapu Verme                          
                                                                                
    Tespit ve değerlendirme işlemleri:                                          
    Madde 8 - İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondular için tespit işlemle-
rinde; Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak ve valilik veya belediye-
lerce bastırılacak standart form kullanılır.                                    
                                                                                
    (Değişik: 22/5/1986-3290/2 md.) Bu tespit kapsamına, temel inşaatı tamamlan-
mış veya sömel betonları dökülmüş olmak kaydı ile hazine, belediye, il özel ida-
relerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare etmekte olduğu arsa veya    
arazilerdeki inşaatına Kanunun 14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki tarihlerden  
önce başlanmış                                                                  
                                                                                
                                    6354                                        
                                                                                
mesken, kısmen işyeri ve konut olarak kullanılan veya evvelce konut olarak kul-
lanılıp sonra işyerine çevrilen gecekondular ile imar mevzuatına, ruhsat ve ek-
lerine aykırı tüm yapılar dahildir.                                             
    Tespit formları düzenlenerek başvuru formlarına tespit belgesi olarak ekle-
nir.                                                                            
    (Değişik: 18/5/1987 - 3366/2 md.) Değerlendirme belgesi, 4 üncü maddede bah-
si geçen tasnif durumunu, yapının bu Kanunun 18 inci maddesine göre hesaplanacak
bina inşaat ve iskan harcını ve bu Kanuna göre hesaplanacak munzam harcını, fen-
ni sorumluluğu üstlenilmiş röleve planını, Kanuna göre belirlenen otopark bede-
lini, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan veya Devletin hüküm ve tasarrufu al-
tında bulunan alanlarda yapılmış yapılar için bu Kanunda belirtilen esaslara -
re tespit edilecek arsa bedelini ihtiva edecek şekilde Bayındırlık ve İskan Ba-
kanlığı tarafından hazırlanmış formun doldurulmasıyla elde edilir.              
    Tespit ve değerlendirme belgeleri müracaat sahibince yeminli özel teknik -
rolara doldurtturulur. Bu büroların kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve ücret  
tarifeleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, Kanunun yürürlüğe girmesinden iti-
baren (1) ay içinde hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir.                    
    16/3/1983 tarihli 2805 sayılı Kanun gereğince başvurmuş bulunan müracaat sa-
hipleri, tespit ve değerlendirme belgelerini yeminli özel teknik bürolara hazır-
latarak daha önceki müracaat formlarına eklerler.                               
                                                                                
    Uygulama işlemleri:                                                         
    Madde 9 - (Değişik: 22/5/1986-3290/3 md.)                                   
    a) Müstakilen kendisine ait arsa üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı yapıl-
mış ise;                                                                        
    1. Yapı, korunacak durumda ise, müracaat dilekçesine ekli tespit ve değer-  
lendirme belgelerine göre gerekli harçlar tahsil edilmek suretiyle hemen,       
    2. Yapı, ıslah edilerek korunacak durumda ise, ıslah edildikten sonra hemen,
    Yapı ruhsatı veya kullanma izni verilir.                                    
    Daha önce, imar mevzuatına aykırı olarak ruhsat verilipte, bu ruhsata ve ek-
lerine göre inşa edilen veya inşa halindeki yapılarla, her ne sebeple olursa ol-
sun ruhsat ve kullanma izni iptal edilen yapılar için, tehlike arz edenler ve   
14 üncü madde kapsamında kalanlar hariç, daha önce verilen ruhsat ve kullanma   
izinleri kazanılmış hak kabul edilir. Bu gibi yapılardan ayrıca harç ve para ce-
zası alınmaz. Köy muhtarlarından alınan her türlü izin, ruhsat ve iskan bu Kanun
kapsamında olup, ruhsatlı ve iskanlı yapılar sayılır. Yalnız konutlar hariç, iş
yeri, imalathane ve fabrikalar bu Kanuna göre hesap edilecek bina inşaat harcı  
ve ekli cetvele göre tahakkuk edecek harcı ödemek zorundadır.                   
    Ruhsat alınarak inşatına başlanmış, ancak ruhsat ve eklerine aykırı olması  
nedeniyle mühürlenerek (5) yıllık ruhsat müddeti içinde tamamlanmamış yapılara,
binanın biten kısımları için, fenni sorumluluğu üstlenmiş röleve planı esas alı-
narak imar planındaki gabarisine göre yeniden ruhsat verilmek suretiyle yapının
tamamlanmasına izin verilir.                                                    
    b) Hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğü-
nün idare ettiği arsa veya arazileri üzerine yapılmış gecekondular (a) fıkrasın-
daki hükümlere tabi olup, arsa bedeli ilgili kuruluşa peşin veya en geç 4 yıl   
içinde oniki eşit taksitle, bu Kanun hükümlerince çıkarılacak Yönetmelikte be-  
lirtilen esaslara göre ödenir. Ancak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği  
arsa veya arazileri                                                             

                              

                                            
                                   6355                                         
                                                                                
üzerine yapılmış gecekondulardan alınan arsa bedelinin % 60''ı Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü idaresindeki Akar Toprak Fonuna, % 40''ı da bu Kanunun fon hesabına yatı-
rılır.                                                                          
    (Ek: 18/5/1987 - 3366/3 md.) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan ve
bu Kanun uygulamasında kullanılan arazilerin arsa bedelleri de, Kanun uyarınca  
kurulan ilgili fon hesabına yatırılır. Tahakkuk ettirilmiş, ancak henüz tahsil  
edilmemiş olanlar için de bu hüküm uyarınca işlem yapılır.                      
    (Ek 18/5/1987-3366/3 md.) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan veya  
Gecekondu önleme Bölgelerinde olup da, haksahiplerine tahsis edilen arsa ve ko-
nutlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, noterler vasıtası ile -
zenlenen harici satış veya satış vaadi senediyle başkalarına yapılan satış ve   
devir işlemleri geçerlidir. Daha önce bedeli tamamen ödenen arsa veya konutlar,
satış veya devri yapılanlar adına valilik veya belediyelerin talebi üzerine ta-
puda tescil edilir. Bedelin ödenmeyen kısmı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.                                
    (Ek: 18/5/1987 - 3366/3 md.) Bedelden ödeme yapılmamış ise, 775 sayılı Gece-
kondu Kanununun 6/6/1984 tarih ve 3016 sayılı Kanunla değişik 26 ncı maddesi    
uyarınca tespit edilecek bedel tahsil edilmek suretiyle yeni sahibi adına tapuya
tescil edilir.                                                                  
    Arsa tahsis edilecek kişilere 400 m2''den fazla arazi için tahsis işlemi ya-
pılmaz. Bu gibi fazlalıklar öncelikle ıslah imar planlarına göre değerlendiri-  
lir. Islah imar planına göre başka türlü değerlendirilmesi mümkün olmayan fazla-
lıklar, rayiç değer üzerinden tahsis yapılan gecekondu sahibine devir ve adına  
tescil edilir.                                                                  
    c) Başkasının arsa veya arazisi üzerine yapılmış gecekondular hakkında aşa-
ğıdaki hükümler uygulanır:                                                      
    Arsa veya arazi sahibi ile üzerinde gecekondusu bulunan kişilerin anlaşmala-
 ve bu Kanundan yararlanmak için süresi içinde belediye veya valiliğe müracaat
ettiklerinin tespiti halinde, varsa ıslah imar planı, yoksa binanın konumu dika-
te alınarak ifrazen veya hisse olarak gecekondu sahibine devir, temlik ve adına
tescil edilir                                                                   
    Arsa veya arazi sahibi, yerinin gecekondu sahibine devrini isterse müracatı
üzerine, mahkemece rayiç değer takdiri yaptırılarak bedelin ödenmesini talep    
edebilir. Gecekondu sahibi bu bedeli peşin veya anlaşmaları halinde taksitle    
öderse adına devir ve tescil yapılır. Gecekondu sahibi ödemeye yanaşmaz ise, ar-
sa veya arazi sahibi Türk Medeni Kanununun 649 uncu maddesinin son fıkrası gere-
ğince işlem yapılmasını mahkemeden isteyebilir.                                 
                                                                                
    (Değişik üç ve dördüncü fıkralar: 18/5/1987 - 3366/3 md.):                  
    Lüzum görülen hallerde, yukarıdaki fıkraların uygulanması beklenilmeksizin,
üzerinde bir yerleşme alanı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulu-
nan arsa veya araziler, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelerce,
dışında ise valiliklerce kamulaştırılır. Kamulaştırılması kararlaştırılan ve sı-
nırı belirlenen arsa veya araziler üzerinde bulunan gecekonduların işgal ettiği
alan dikkate alınarak, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilen be-
del, gecekondu sahiplerinden tahsil edilir. Gerektiğinde, kamulaştırma bedeli   
sonradan gecekondu sahiplerinden tahsil edilip iade edilmek üzere, Toplu Konut  
Fonu, belediye veya valilik kaynaklarından da karşılanabilir.                   
    Kamulaştırma işleminin sonuçlandırılmasından sonra, gecekondu sahibinden    
tahsil edilen arsa bedeli, ıslah imar planına göre yapılacak parselasyon planı  
sonucu oluşacak parsellerin miktarına, kanunun 10 uncu maddesinin (c) bendine   
göre                                                                            
                                                                                
*                                                                                            
                              6356                                              
                                                                                
belirlenen düzenleme ortaklık payı oranı da eklenmek suretiyle belirlenir. Arsa
bedelinin eksik veya fazla olması durumuna göre gerekli mahsup işlemi yapılır.  
    Tapu verme (1)                                                              
    Madde 10 - (Değişik: 22/5/1986 - 3290/4 md.)                                
    a) Bu Kanun hükümlerine göre hazine, belediye, il özel idaresine ait veya   
Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekondu
sahiplerince yapılmış yapılar, 12 nci madde hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra,
kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahibine tahsis edilir ve bu tahsisin yapıldığı
tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine "Tapu Tahsis Belgesi" verilir.
    Tapu tahsis belgesi, ıslah imar planı veya kadastro planları yapıldıktan  sonra hak
sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil eder.                        
    (Ek: 18/5/1987 - 3366/4 md.) Ancak islah imar planı veya kadastro planları ile
belirlenen alanlarda tapu tahsis belgesi yerine hak sahiplerine doğrudan tapuları
verilebilir.                                                           
    b) Üzerinde imar mavzuatına aykırı olarak toplu binalar inşa edilmiş hisseli veya özel
parselasyona dayalı arsa veya arazilerde, kişilerin hisse miktarları  ve fiili kullanma
durumları dikkate alınarak valilik veya belediyelerin talebi  üzerine:
    1. Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde, kadastro müdürlüklerince bu Kanunda
belirtilen mülkiyet tespitine dair hükümler de uygulanarak,                     
    2. Kadastrosu veya tapulaması tamamlanmış yerlerde ise bu Kanunla verilen
yetkiler kadastro müdürlüklerince kullanılarak,                                 
    Islah imar planlarının yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın: onayların alınmasına ve
ilanların yapılmasına (askı ilanları hariç), komisyonların kurulmasına lüzum kalmaksızın
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri veya 766 sayılı Tapulama Kanunu hükümlerine
göre hak sahipleri tespit veya yeniden tayin edilerek adlarına tescil edilir.
    Bu tespit sırasında özel parselasyon planında görülen veya hisseli satışlar sonucu
fiilen oluşan yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha vs hizmetlere ayrılan
yerler ile bunlara ilişkin hisseler bedelsiz olarak resen tapudan terkin; okul, ibadet yeri
ve benzer kamu hizmetlerine ayrılan yerler ise, bedelsiz olarak ilgili idareler adına
tespit ve tescil edilir.                              
    Hazine, belediye veya il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare
ettiği arsa veya arazileri üzerinde yapıldığı tespit edilen gecekondular hakkında da
yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.                        
    (Ek: 18/5/1987 - 3366/4 md.) Belediye, hazine, özel idare veya Vakıflar Genel
Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine gecekondu yapıldıktan sonra tespit
edilerek kira kontratı düzenlenmiş gecekondu hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ve
tapuları verilir.                                             
    Hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin tapuları resen iptal edilir.
    c) İmar mevzuatına aykırı bina yapılmış, hisseli arsa ve araziler veya özel
parselasyona dayalı arazilerde, imar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki
alanlarda, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleriyle, yol fazlalarıyla
veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle birleştirmeye bunları yeniden ada
ve parsellere ayırmaya, yapılara yeniden doğan imar ada veya parseli içinde kalanları
-------------------------------                                                               
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 3 üncü maddeye bakınız.   
 

 

   6357                                            
yapı sahiplerine, yapı olmayanları diğer hisse sahiplerine müstakil veya hisseli
veya kat mülkiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adına tescil ettirmeye ve    
tescil işlemi dışında kalanların hisselerini 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa  
göre tespit edilecek bedeli peşin ödenmek veya parsel sahipleri aleyhine kanuni
ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin ettirmeye belediye veya valilikler
resen yetkilidir. Belediye veya valiliklerin talebi halinde bu yetkiler kadastro
müdürlüklerince de kullanılır.                                                  
    Bu gibi arazilerde hisse sahiplerinin malik olduğu hisse üzerindeki temliki
tasurruflar ve bunlarla ilgili takyitler 11/6/1945 tarih ve 4753, 19/7/1943 ta-
rih ve 4486 sayılı Kanunlar, 775 sayılı Gecekondu Kanunundaki hükümler dahil,   
uygulamayı durdurmaz. Bu gibİ işlemlerde takyitler hisse sahibine isabet edecek
müstakil parsele aynen nakledilir ve yapılan işlem Medeni Kanunun 927 nci madde-
sine göre hak sahibine bildirilir. Islah imar planı ile düzenlemeye tabi tutulan
arsa ve arazilerin yeni sahiplerine verilmesinde valilik veya belediyelerce arsa
ve arazilerin durumuna göre düzenleme ortaklık payı alınabilir.                 
    Bu gibi yerlere ait yapılmış olan özel parselasyon planı, ıslah imar planı  
olabilecek nitelikte olduğu belediye veya valiliklerce uygun görüldüğü takdirde
aynen kabul edilerek tescil edilir.                                             
    Üzerinde yapılanma bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler va-
liliğin talebi üzerine, belediye veya özel idareler adına resen tapuya tescil   
edilir. Islah imar planlarında genel bütçeye dahil dairelerin ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere ayrılan veya ayrılacak olan veya bir kamu hizmeti için lüzumlu -
rülen arsa veya araziler eski sahibi kamu idarelerine veya o işe tahsil edilmek
üzere hazineye aynı şartlarla geri verilir.                                     
    Islah imar planı yapılmış ve yapılacak bölgelerde bu Kanun kapsamına giren  
ve tapu tahsis belgesi verilen hazine arsa ve arazileri, iktisap tarihine bakıl-
maksızın aynı amaçta kullanılmak üzere ilgili belediyelere devredilir.          
                                                                                
                            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                        
                       Değerlendirme Esasları                                   
                                                                                
    Muhafazası mümkün yapılara ruhsat ve kullanma izni verilmesi:               
    Madde 11 - Değerlendirmelerle aynen veya ıslah edilerek muhafazası mümkün   
olan yapılardan, komşu parsele çıkmalar da dahil tecavüzlü olarak yapılanlara,  
tecavüze uğrayan arsa ve arazi sahibi ile anlaştıklarını belgelemek ve tapu iş-
lemlerini tamamlamak kaydı ile ruhsat ve kullanma izni verilir. Tarafların an-  
laşması mümkün olmadığında yargı yoluna başvurulur.                             
                                                                                
    Islah edilerek muhafaza edilecek yapılar:                                   
    Madde 12 - a) Emlak sahibinin beyanına göre değerlendirme sonucu kendi par-
seli içinde olan imar mevzuatına aykırı yapıların; yola veya imar yoluna veya   
kıyı kenar çizgisine veya 14 (g) maddede belirtilen karayolları yaklaşma sınırı-
na tecavüz durumları, yapının tecavüzlü durumları giderildikten ve ayrıca komşu
parsele tecavüzü olanların taraflar arasında anlaşma sağlanarak gerekli işlemle-
ri tamamlandıktan sonra belirtilen durumlarına göre muhafazalarına karar veri-  
lir.                                                                            
    b) Kıyı tanımına giren yerlerde ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan diğer
yerlerde; kişilere veya özel hukuk tüzelkişilerine ait olan liman, iskele, rıh-
tım, balıkçı barınağı ve dayanma duvarlarında valilik veya belediyelerce muha-  
fazasında milli ekonomiye katkısı veya kamu yararı olduğu kararlaştırılan Sanayi
ve Turizm tesislerinin bulunduğu arsa ve araziler Maliye Bakanlığınca kullanan-
lara ve tesis sahiplerine kiraya verilebilir.                                   
                                                                                

                             

  6358                                        
    c) İmar yoluna tecavüzlü yapılara, imar yolunun uygulanmasının 5 yıl içinde
gerçekleşmeyeceğine belediye encümenince karar verilmesi halinde belediye encü-
meni kararıyla 5 yıllık geçici ruhsat verilir. 5 yıl sonunda imar yolunun uygu-
lamasına geçilmeyeceğine belediye encümenince karar verildiği takdirde 5 yıllık
geçici ruhsat tekrarlanır.                                                      
    d) (Ek: 22/5/1986-3290/5 md.) Yapıların, bu Kanunda belirtilen tecavüzlü du-
rumları veya aykırı kısımları,tebliğ tarihinden itibaren (6) ay içinde yapı sa-
hiplerince giderilir.                                                           
    Bu süre içerisinde ıslah işlemleri sahiplerince yerine getirilmeyen yapıla-
rın tecavüzlü durumları veya aykırılıkları ilgili mevzuat hükümlerine göre bele-
diyeler veya valiliklerce giderilir.                                            
                                                                                
    Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular:                                   
    Madde 13 - Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular hakkında aşağıdaki uygu-
lamalar yapılır.                                                                
                                                                                
    a) (Değişik: 22/5/1986-3290/6 md.) Bu Kanun gereğince arsa tahsis edilecek  
kimselerin; kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu beledi-
ye ve mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya     
apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü iş yeri olarak kullanılan bir  
yapıya sahip bulunmaması gerekir.                                               
                                                                                
    b) (Değişik: 22/5/1986-3290/6 md.) Hazine, belediye, il özel idarelerine ait
veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya bu Kanun uyarınca mülki-  
yetlerine geçen arsa veya araziler üzerinde, ıslah imar planları ile meydana ge-
tirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi  
de dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa   
veya hisse tahsis edilir. Gecekondusu muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı  
bölgede veya diğer gecekondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya   
hisse verilir. Tahsis edilen arsa veya hissenin bedeli 4/11/1983 tarih ve 2942  
sayılı Kanun veya 6/6/1984 tarih ve 3016 sayılı Kanuna göre tespit edilir.      
                                                                                
    (Ek fıkralar: 18/5/1987-3366/5 md.):                                        
    14 üncü maddenin a, b, c, d, e, g, h ve i bentleri kapsamında kalmaları ne-
deniyle, bulundukları yerde korunamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi sıfa-
 taşıyanlarına, bir gecekondu önleme veya ıslah bölgesinde veya yakın bölge-  
gelerde yapılmış ıslah imar planları içinde meydana gelen boş imar parselleri   
müstakil, hisseli veya katmülkiyeti esasına göre verilir. Bu gibi hallerde gece-
kondu sahibine ayrıca enkaz bedeli bu Kanunla kurulan fondan belediye veya vali-
likçe ödenir.                                                                   
                                                                                
    Islah imar planları sonucu, bu Kanun kapsamında kalan gecekondu hak sahiple-
rine yapılan tahsis işlemlerinden sonra arta kalan belediye veya valiliğe ait   
boş imar parselleri arsa bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit   
edilerek, 775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca belirlenen hak sahiplerine vali-
lik veya belediyelerce tahsis edilir.                                           
                                                                                
    c) (Değişik: 22/5/1986-3290/6 md.) Islah imar planları belediye veya vali-  
liklerce mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate alınarak ve yapılanma şartları
da belirlenerek yapılır veya belediye veya valiliklerce Yeminli Özel Teknik -
rolara yaptırılır. En geç (1) ay içinde belediye meclislerince kabul edilenler  
belediye meclislerince, büyük şehir yönetiminde ilçe belediye meclislerince Ka-
bul edilenler ilçe belediye meclislerince, il idare kurullarınca kabul edilenler
valilikçe tasdik edi-                                                           
                                                                                
                                          6359                                        
lerek yürürlüğe girer. Bu planların tescili de (1) ay içinde ivedilik ve önce-  
likle yapılır.                                                                  
    İmar planı olan yerlerde mevcut imar planları gerektiği takdirde ıslah imar
planları şeklinde yeniden düzenlenir.                                           
    d) Daha önce gecekonduları yıkılanlar bu Kanunun uygulanmasında hiçbir hak  
talep edemezler.                                                                
    Bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacak olanlar:                            
    Madde 14 - Aşağıdaki durumlara uyan yapılar bu Kanun hükümlerinden yararla-
namazlar:                                                                       
    a) Her ölçekte imar planında başka maksatla tahsis edilmiş alanlardaki sınai
kuruluşlara ait olmayan tehlikeli madde depoları ile imar planında tehlikeli    
madde depoları için ayrılmış yerlerde bu depolar dışındaki her türlü ruhsatız   
yapılar,                                                                        
    b) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun yapı   
yasağı koyduğu alanlarda veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tah-
sissiz olarak Milli Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan arsa ve araziler    
üzerinde inşa edilen yapılardan;bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren  
1 yıl içinde askeri makamlardan muhafazası için izin alınamayan yapılar,        
    c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş bulunan "Turizm  
Alanlarında" ve "Turizm Merkezlerinde" imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş veya
inşaası devam eden ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içerisinde yürürlükteki çeşitli ölçekli imar planlarıyla getirilmiş bulunan ka-
rarlara uygun hale getirilmeyen yapılar,                                        
    d) 5 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Sivil Ha-
vacılık Anlaşması"nın 14 sayılı teknik mania esaslarına uymayan ve havaalanları
civarında uygulanmak üzere 7 Ağustos 1978 tarih ve 7/16130 sayılı Kararnameye   
göre, Ulaştırma Bakanlığınca 1/1000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirle-  
necek saha içinde bulunup da yapımcı veya yapı sahibine yapılan tebliğden itiba-
ren 1 yıllık süre içinde tebliğ esaslarına uygun hale getirilmeyen yapılar,     
    e) İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan baraj, göl, gölet gi-
bi satıhda bulunan su kaynaklarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı ve içme
ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynakları etrefında bırakılan koruma  
alanı içerisindeki yapılar,                                                     
    f) (Değişik : 22/5/1986 - 3290/7 md.) 10 Kasım 1985 tarihinden sonra yapılan
gecekondular ile inşaasına başlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı  
yapılar ve (...) (1) Çanakkale Boğazında 2 Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan
gecekondular ile 1 Ekim 1983 tarihinden sonra inşasına başlanan imar mevzuatına,
ruhsat ve eklerine aykırı yapılar,                                              
    g) Karayolları kamulaştırma  sınırına tecavüz edilen ve konut olarak kulla-
nılan yapılarla kamulaştırma sınırına 10 m.''den daha yakın olan ve konut dışı   
maksatlarla kullanılan yapılar, (Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
6 ay içinde mal sahiplerine tebliğ edilmesinden en geç onsekiz ay içinde tecavüz
durumları giderilmeyen yapılar bu Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi kapsamına
girer.)                                                                         
    h) TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan gar, istasyon, lojman, liman   
sahalarıyla demiryolu güzergahları üzernde TCDD  Genel Müdürlüğünün izni alınma-
dan yapılan yapılar,                                                            
-----------------                                                               
(1) Bu kısımda yer alan "İstanbul Boğazı sahil şeridi ve öngörünüm belgeleri    
    ile" ibaresi Anayasa Mahkemesinin 28/6/1989 tarih ve E: 1988/61, K:1989/28  
    sayılı kararıyla iptal edilmiştir.                                          
KANUNLAR, ŞUBAT 1990 - (Ek - 5)                                                 

                                      

                                                           
                                  6360                                          
    i) Kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere veya hukuk tüzel kişilerine
ait yapılar.                                                                    
                                                                                
    Yapı ruhsatı ve kullanma izni belgeleri:                                    
    Madde 15 - Kullanılan veya kullanılmaya hazır duruma getirilmiş yapılara,   
ruhsat ve kullanma izni, müracaat sahibine, 8 inci maddede istenen evrakların   
tamamlanması halinde hemen verilir. Bilahare bunların doğruluğu valilik ve bele-
diyelerce kontrol edilir.                                                       
    (Ek: 22/5/1986-3290/8 md.) Temel inşaatı tamamlanmış veya sömel betonları   
dökülmüş olmak kaydı ile hazine, belediye il özel idarelerine ait veya Vakıflar
Genel Müdürlügünün idaresindeki arsa veya araziler üzerine inşaatına bu Kanunun
14 üncü maddesinin (f) fıkrasındaki tarihlerden önce başlanmış gecekondular ile
kendi arsa veya arazisi üzerinde imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı ya-
 ya da yapı bölümlerinin kendi katı içinde tamamlanması için "ruhsat" ve biti-
mini tevsikan da "kullanma izni belgesi" düzenlenir. Kat kolonları dökülmüş olan
binalar da aynı hükme tabidir.                                                  
    Kat mülkiyeti tesisi:                                                       
    Madde 16 - Bu Kanunun uygulama alanına giren yapılarda kat mülkiyetine ge-  
çişte, bu Kanunun 8 inci maddesindeki belgelere dayanılır. Kat mülkiyeti kurul-
masında ortak maliklerden birinin talebi ile yetinilir.                         
    Diğer ortaklar bu işleme itiraz edemeyecekleri gibi binanın giderlerine     
katılmaktan ve yönetim planı yapmaktan kaçınamazlar. Kaçınmaları halinde 634    
sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun hakimin müdahalesini gerektiren 33 üncü maddesi  
hükmü uygulanır.                                                                
    Arsa payına bağlanmamış ve imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ba-   
ğımsız bölümlerde, arsanın tamamı için beyan edilen değerden, bu bağımsız bölüm
için tespit edilecek değer oranı, diğer kat maliklerinin arsa payları oranında  
kendilerine peşin  veya en geç 1 yıl içerisinde ödenmesi halinde yapı yeniden   
kat mülkiyetine dönüştürülür.                                                   
    Arsa bedeli için ödenmesi gereken miktarda alacaklılar kanuni ipotek hakkını
kullanabilirler.                                                                
    (Ek: 22/5/1986-3290/9 md.) Daha önce kat irtifakı kurulmuş binalarda bu Ka-
nundan istifade ile bağımsız bölüm kazanılmış ise, arsa payına bağlanmamış ba-  
ğımsız bölüm sahibi, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 44 üncü maddesi gereğin-
ce kat maliklerinin ittifakını sağlayamıyorsa, bu Kanuna göre bağımsız bölümüne
ait tasdik edilmiş yapı ruhsatı ve kullanma izni belgesi ile arsa payına karşı-
lık hesap edilen değeri, hak sahibi kat malikleri adına bir milli bankaya bloke
ettikten sonra sulh mahkemesinden kendisine ait bağımsız bölüm için arsa payı   
ayrılarak tescilini ister. Mahkeme, mevcut belgelere dayanarak diğer kat malik-
lerinin muvafakatını aramaksızın arsa payını tespit ederek ilave bağımsız bölü-
mün tesciline karar verir. Tescil ilamı gereğince her kat malikinin arsa payla-
rında resen düzeltme yapılır. Daha önce düzenlenmiş yönetim planı ve diğer bel-
geler yeni bağımsız bölüm malikini de bağlar. Bu işlemlerden sadece bağımsız    
bölümün kayıtlı değeri üzerinden tapu tashih harcı alınır.                      
                                                                                
    Duyuru işlemleri:                                                           
    Madde 17 - İmar mevzuatına aykırı yapılarla gecekondulara ait değerlendirme
sonuçları değerlendirme işlemleri tamamlandıkça valilik veya belediyelerce      
                                                                                

                       

               6361                                         
                                                                                
umumi mahallere asılır ve bu belgelerin birer örneği mahalle veya köy muhtarlık-
larına verilir.                                                                 
    Ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine bağlı kalmaksızın; güvenlik  
kuvvetleri vasıtasıyla da mal sahibine veya binayı yapana veya fenni mesullerine
tebliğ edilir. Güvenlik kuvvetlerince yapılacak tebligat 15 gün içinde tamamla-
nır. Tebliğin bu şekilde yapılması mümkün olmadığı takdirde yapı mahallinde -
rülebilecek bir yere onbeş gün müddetle asılır ve bu durum bir zabıtla tevsik   
edilir.                                                                         
                                                                                
                                ÜÇÜNCÜ KISIM                                    
                                Mali Hükümler                                   
                                                                                
    Harçlar, arsa bedelleri, paylar: (1)                                        
    Madde 18 - a) Harçlar;                                                      
    İmar mevzuatına aykırı yapı hangi seviyede olursa olsun, belediye ve mücavir
alan sınırları içinde imar mevzuatına veya ruhsatlı ise ruhsat ve eklerine, ay-
kırılık şekline ve derecesine bağlı olarak iki kat bina inşaat harcı alınır. Be-
lediye ve mücavir alan sınırları dışında ise söz konusu harcın yarısı alınır.   
                                                                                
    (Değişik: 22/5/1986-3290/10 md.) Bir kat ve bir bağımsız bölümden oluşan ge-
cekondulara ekli cetvele göre harç tahakkuk ettirilemez ve alınamaz.            
    Söz konusu yapının tamamı ruhsatsız ise bütün maliklerin hisseleri oranında,
ruhsatlı olup da, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan veya kullanılan -  
lümlerde ise, kazanılan veya kullanılan bölümlerin sahipleri adına kazanılan    
alan miktarı kadar ekli cetvele göre tahakkuk eden harç ayrıca alınır.          
    b) (Değişik: 22/5/1986 - 3290/10 md.) Arsa bedelleri;                       
    Arsa bedellerinin tespitinde hak sahiplerinin beyan edeceği değer esas alı-
nır. Ancak belediye veya valiliklerce gerekli görüldüğü takdirde 2942 sayılı    
Kamulaştırma Kanununa göre bedel tespiti yaptırılır.                            
    Beyan edilen bedel, tespit edilen bedelin 2/3''ünden az değilse beyan edilen
bedel; şayet beyan edilen bedel, tespit edilen bedelin 2/3''ünden az ise tespit  
edilen bedel esas alınır.                                                       
    c) (Değişik: 22/5/1986 - 3290/10 md.) Düzenleme ortaklık payı;              
    Islah imar planı uygulamaları gereği gecekondu ve imar mevzuatına aykırı    
yapılanmış sahalarda arsanın % 35''ine kadar düzenleme ortaklık payı alınabilir.
    d) (Değişik: 22/5/1986-3290/10 md.) Bu Kanun kapsamında kalan gecekondulara,
ecrimisil ve arsa kullanım bedeli tahakkuk ettirilmez ve alınmaz. Tahakkuk etti-
rilen veya tahakkuk ettirilip tahsil edilen ecrimisiller ve arsa kullanım bede-
li, arsa bedeline dönüşür.                                                      
    e) Birinci ve İkinci fıkralar Mülga: 18/5/1987 - 3366/6 md.)                
                                                                                
    (Ek fıkralar : 18/5/1987 - 3366/6 md.)                                      
    Kanun kapsamında, kalan yapıların otopark ihtiyacının parselinde karşılana-
maması halinde, Bölgeleme esasına göre belirlenecek otopark bedelinin 1/4''i tah-
sil edilir.                                                                     
    Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan kanun kapsamındaki gece-
kondu ve imar mevzuatına aykırı yapılardan alınacak arsa bedelleri, harçlar ve  
düzenleme ortaklık payı karşılığı bedeller, belediyeler, büyükşehirlerde ilçe   
belediyelerince oluşturulacak fon hesabına; belediye ve mücavir alan sınırları  
dışında ka-                                                                     
----------------                                                                
(1) Bu hükmün uygulanmasında ek 2 nci maddeye bakınız.                          
                                                                                

                         

                         6362                                             
                                                                                
lan Kanun kapsamındaki gecekondu ve imar mevzuatına aykırı yapılardan alınacak  
arsa bedelleri, harçlar ve düzenleme ortaklık payı karşılığı bedeller, valilikler emrinde
kullanılmak üzere oluşturulan fon hesabına yatırılır. Bu kanun uyarınca belediyeler ve
valilikler emrinde kurulan fonlardan yapılacak harcamalar  Muhasebe-i Umumiye
Kanununa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa ve 832 sayılı  Sayıştay Kanununa tabi
değildir.                                                
    Fon hesabının gelirleri, Kanunun kapsadığı ve öngördüğü amaçların süratli  bir
şekilde gerçekleşmesi için kullanılır. İta amiri vali veya belediye başkanıdır.
    Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, belediye ve mücavir alan sınırları içinde
kalan gecekonduların arsa bedelleri ile 10 uncu maddesinin (c) bendi uyarınca yapılan
düzenleme işlemleri sonucu belirlenen düzenleme ortaklık payı karşılığı bedellerden,
tahsil edilerek fon hesabına yatırılan meblağdan her belediye için sarfedilen kısım
mahsup edilmek suretiyle bakiyesi, belediyeler emrinde kurulan fon hesabına
devredilir.                                                
    (Ek: 22/5/1986 - 3290/10 md.) Ruhsat ve iskan harcını, ilave harcı, arsa bedelleri ve
düzenleme ortaklık payı karşılığı olan bedelleri bu Kanunda belirtilen esaslara göre
ödemeyenler hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri uygulanır.                                       
    Muaflıklar:                                                                 
    Madde 19 - Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilen yapılara 6785 sayılı İmar
Kanununun 18 ve 20 nci maddelerine göre ceza tahakkuk ettirilemez ve  tahakkuk
ettirilmiş cezalar terkin edilir. Bu Kanun kapsamına giren ve inşaası  tamamlanmış
yapılara Sosyal Sigortalar Kurumu prim ve cezaları uygulanmaz.Ancak ödenmiş olan
primler iade edilmez. Müteahhit veya taşeron vasıtasıyla yaptırılan kamu inşaatları için
bu madde hükümleri uygulanmaz.                             
    (Ek bentler: 22/5/1986-3290/11 md.):                                        
    Ayrıca;                                                                     
    a) İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile, İl Özel İdareleri ve Belediye
bütçelerinden karşılanan her türlü binalardan,                             
    b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları,
okullar ve öğrenci yurtları ve ibadet yeri, mescit, Kur`an kursu gibi dini hizmetlerin
ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler ile bunların müştemilatından ve
hayır cemiyetlerinin yaptığı binalardan,                                     
    c) Her türlü hayvancılık ve tarımsal tesislerden,                           
    d) 775 sayılı Kanun ve Kanuna ait uygulama yönetmeliğine uygun olarak yapılan
yapılardan,                                                                 
    e) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna istinaden inşa edilmiş olan yapı ve tesislerden;
    (Değişik: 18/5/1987-3366/7 md.) Bu Kanunun öngördüğü bina inşaat harcı ve  iskan
harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave harç alınmaz.        
    (Değişik: 18/5/1987 - 3366/7 md.) Her türlü fabrika, marangoz, mobilyacı, keresteci,
değirmen, sinai nitelikli imalathaneler ve tersaneler ile organize sanayi bölgeleri ve
küçük sanayi sitelerinde yapılmış yapılardan yürürlükteki mevzuata göre belirlenecek
bina inşaat harcı miktarının 1/4`i ile iskan harcı tahsil edilir. Ekli cetvele göre
belirlenecek harç alınmaz.                  
 
                                               
                                   6363                                         
                                                                                
    (Ek: 18/5/1987-3366/7 md.) Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil   
edilmiş olanlar iade edilmez. Ancak tahakkuk ettirilip de tahsil edilmeyenler   
terkin edilir.                                                                  
                                                                                
    (Ek: 18/5/1987 - 3366/7 md.) Konut inşatı ve kalkınmada öncelikli yörelerde
yapılacak yatırımlarda vergi, resim ve harç istisna ve muaflıkları tanınması    
hakkındaki 2982 sayılı Kanun ile getirilen muafiyetler, bu Kanun kapsamında ka-
lan yapılara uygulanmaz.                                                        
                                                                                
    (Değişik: 22/5/1986-3290/11 md.) Muafiyet hükümlerinden yararlanmayan yapı-
lara ait bina inşaat harcı ile ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen ilave harç  
bedelleri, 18 ay içinde aylık eşit taksitlerle alınır.                          
                                                                                
                           DÖRDÜNCÜ KISIM                                       
                          Çeşitli Hükümler                                      
                                                                                
    Uygulamaların örnek teşkil etmemesi:                                        
    Madde 20 - Bu Kanunda yer alan ruhsat ve kullanma izni hakkındaki işlemler  
bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. Bu işlemler, bundan sonraki uygulamala-
ra örnek teşkil etmez. Bu Kanuna göre ruhsat ve kullanma izni verilen, yapıların
her hangi bir sebeple yıkılmaları halinde, bu alanlarda yeniden yapılacak yapı-
lar için yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri ile gecekondular için ıslah imar
planlarını geliştiren imar planları uygulanır.                                  
                                                                                
    (Ek: 22/5/1986-3290/12 md.) Ancak zorunlu hallerde ve süratle gecekondulaşma
ve kaçak yapılaşma istidadı gösteren alanlarda belediye veya valiliklerin yaptı-
racakları ıslah imar planı niteliğinde o bölgedeki yapılaşmanın şekil ve şartla-
rını gösteren planlara göre uygulama yapılabilir. Bu durumu tespite belediye    
veya valilikler yetkilidir. Böyle zorunlu hallerde ve uygulama yapma zarureti   
olan bölgelerde yapılacak planlarda 3194 sayılı İmar Kanununun imar planı yapma
şartları ve standartları aranmaz. Ancak, buralarda yapılacak binaların irtifaı  
azami H = 1250 m. olacaktır.                                                    
                                                                                
    Madde 21 - (6785 sayılı İmar Kanununun ek - 9 uncu maddesinin değiştirilme-
sine ilişkin olup, mezkür kanun  3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı kanunun 43. mad-
desi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)                                           
                                                                                
    Devam etmekte olan işlemlere ait hükümler:                                  
    Madde 22 - a) Boğaziçi Kanunundaki 16/3/1983 tarih ve 2805 sayılı Kanunla   
ilgili hükümler yerine bu Kanun hükümleri uygulanır.                            
                                                                                
    b) (Değişik: 22/5/1986 - 3290/13 md.) Bu Kanun kapsamına giren yapılarla il-
gili yargı mercilerinde açılmış davalar durdurulur, durdurulan bu davalar ile   
evvelce haklarında yıkım kararı alınmış ve kesinleşmiş olan yıkım işlemleri, bu
Kanunda belirtilen tesbit ve değerlendirme sonucuna göre işleme tabi tutulur.   
                                                                                
    Ancak, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin arsa veya arazileri üzerine ya-
pılmış yapılar için anlaşma sağlanamıyorsa kesinleşmiş yargı kararları yerine   
getirilir.                                                                      
                                                                                
    c) 16/3/1983 tarih ve 2805 sayılı Kanunun uygulanması nedeni ile mühürlenen
inşa halinde veya yapımı bitmiş tüm binalar bu Kanunun hükümleri uygulanmak üze-
re mühürlenmemiş sayılır.                                                       

                                                

                                             
                                     6364                                       
                                                                                
    Yürürlükten kaldırılan kanunlar:                                            
    Madde 23 - a) 2805 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.                 
    b) 11/1/1963 tarihli ve 141 sayılı Kanun ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri
yürürlükten kaldırılmıştır.                                      
    Yönetmelik:                                                                 
    Madde 24 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde
Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelik ile tesis edilecek fonların harcama esaslarını
düzenleyen yönetmelik ve uygulama ile ilgili diğer yönetmelikler Bayındırlık ve İskan
Bakanlığınca hazırlanır ve uygulanır.                        
    Ayrıca bu Kanunda geçen terimler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca düzenlenecek
ilgili yönetmeliklerde tanımlanır.                                        
    Ek Madde 1-(Ek: 22/5/1986 - 3290/15 md.) İmar planı olan yerlerde,9/5/1985  
tarih ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesi gereğince arsa ve arazi -
zenlemelerinde, binalı veya binasız arsa ve arazilere bu Kanundan önce özel par-
selasyona dayalı veya hisse karşılığı satın alınan yerler dikkate alınarak müs-
takil, hisseli parselleri veya üzerinde yapılacak binaların daire miktarları    
gözönünde bulundurularak kat mülkiyeti esasına göre arsa paylarını sahipleri ad-
larına resen tecsil ettirmeye valilik veya belediyeler yetkilidir.              
    Ek Madde 2 - (Ek: 22/5/1986-3290/15 md.)                                    
    Bu Kanuna göre yapılacak ifraz işlemlerinde, sadece ayrılan kısmın beyan edilen
değeri üzerinden ifraz harcı tahsil olunur.                              
    Ek Madde 3 - (Ek: 22/5/1986-3290/15 md.)                                    
    İbadet yeri, mescit, türbe gibi yerlerin sınırları içinde kalan veya bu yerlerin   
sınırları içinde kalmamakla beraber eserlerin bütünlüğünü bozan yapılar koruna-
mayacak yapılar olup, bunlara tapu veya tapu tahsis belgesi verilmez. Ancak, bu
hak sahiplerine başka yerden öncelikle arsa tahsis edilir.                      
                                                                                
    Ek Madde 4 - (Değişik: 18/5/1987-3366/9 md.)                                
    Bu Kanunla Tapu ve Kadastro İdarelerince yapılan görevlerin gerektirdiği    
her türlü giderleri ve alımları karşılamak maksadıyla, Toplu Konut Fonundan veya bu
Kanunla kurulmuş fonlardan veya valilik veya belediyelerin bütçelerinden  yeterli
ödenek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına T.C. Ziraat Bankasında  açılan bir
hesaba aktarılabilir. Sarf ve tahsis şekli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı
olduğu Bakanlıkça tespit edilir.                               
    Ek Madde 5 - (18/5/1987 tarih ve 3366 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükmü  
olup ek maddeye çevrilerek numarası teselsül ettirilmiştir.)                    
    Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, 2981   
sayılı Kanunun değişen hükümleri ile ilgili yönetmelik değişiklikleri Bayındır-
lık ve İskan Bakanlığınca yapılır.                                              
    Geçici Madde 1 - İmar mevzuatına uygun inşa edilerek kullanma izni alınmış  
yapılarda; 1 Ekim 1983 tarihinden önce yapılan, kendi bağımsız bölümlerine ait  
ve fen ve sağlık kurallarına aykırı olmayan ve yapının dış görünümünü bozmayan,
yapı kat planının dış hatları içerisinde ve taşıyıcı elemanlarını etkilemeyen   
değişiklikler sahibinin, durumu belirtilen iki nüsha dilekçe ile müracaatı üzerine kanunda
öngörülen işlemler yapılmaksızın muhafazasına karar verilmiş sayılır. Dilekçe yapının
dosyasına konur. Bu maksatla yapılacak müracaat süresi 1 yıldır. Bu dilekçe-
 
    6365                                      
                                                                                
lere sadece 2.000 TL. müracaat masraflarının ödendiğini gösteren banka makbuzu  
eklenir.                                                                        
    Geçici Madde 2 - Aşağıda belirtilen yapılar imar mevzuatına uygun inşa edi-
lerek kullanma izni alınmış yapılar olarak kabul edilir. Yapılış tarihine bakıl-
maksızın gecekondular bu hükmün dışındadır.                                     
    a) 6785 sayılı İmar Kanununun yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1957 tarihinden önce
yapılmış yapılar,                                                               
    b) 6785 sayılı İmar Kanununun ek madde 8 kapsamına giren alanlarda 10 Ocak  
1975 tarihinden önce yapılmış yapılar,                                          
    c) 2565 sayılı, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamına
giren veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tahsissiz olarak Milli  
Savunma Bakanlığınca kullanılmakta olan arsa ve araziler üzerindeki Milli Savun-
ma Bakanlığına veya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait yapılar,                      
    d) (Değişik: 18/5/1987-3366/8 md.) Belediye ve mücavir alan sınırları dışın-
da 6785 sayılı İmar Kanununun Ek 8 inci maddesi gereğince çıkarılan Yönetmeliğin
1.03. maddesi kapsamı dışında kalan köy ve mezralar ve dağınık yerleşik alanlar-
da sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar dışında kalan imar mevzuatına
aykırı yapılar,                                                                 
    Bu alanlarda Hazine, Özel İdare, Belediye ve Köy Tüzelkişiliğine alt veya   
Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve arazilerde bulunan yapılar,    
    Tescil dışı yerlerden olup üzerinde yapılaşma bulunması nedeniyle Valiliğin
talebi üzerine Hazine adına tescil edildikten sonra bu alanlardaki yapılar,     
    Ancak, yukarıda belirtilen idarelere ait arsa veya arazilerde bulunan yapı  
sahiplerinden, bu Kanunun 18 inci maddesine göre tespit edilen arsa bedelleri   
tahsil edilerek gerekli tapu işlemleri tamamlanır.                              
    Kıyıda kalan alanlar bu hükmün dışındadır.                                  
    e) (Değişik: 22/5/1986-3290/14 md. İptal: Ana.Mah.nin 27/9/1995 tarihli ve
E.1995/13, K.1995/51 sayılı Kararı ile.)
    Geçici Madde 3 - (1605 sayılı Kanunla değişik 6785 sayılı Kanunla bağımlı   
bir madde olup 6785 sayılı Kanun 3/5/1985 tarih ve 3194 sayılı Kanunun 43 üncü  
maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olduğundan metne alınmamıştır.)              
     Geçici Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında çıkabilecek sorunların çözümlen-
mesi ve uygulamanın eksiksiz gerçekleştirilmesinin temini amacı ile gerektiğinde
bu Kanunda öngörülen sürelerin bir misline kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu   
yetkilidir.    
    Geçici Madde 5- (Ek: 3/7/2003-4916/36 md.)
    8.3.1984 tarihinde, tapu kütüğünde malik hanesi açık ve itirazlı olup da daha sonra
Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, bu Kanun hükümlerine istinaden
değerlendirilmek üzere belediyelere bedelsiz devredilir.       
    Yürürlük:                                                                   
    Madde 25 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                       
    Yürütme:                                                                    

    Madde 26 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

                                                  
                                     6366                                       
                                                                                
       Bu Kanun Kapsamına Giren Yapılara Uygulanacak İlave Harç Cetveli         
                   Bağımsız Bölüm Brüt İnşaat Alanı m2/TL.                      
                                                                  401 m2 ve     
   Yapı Cinsleri     0-100 m2  101-200 m2  201-300 m2  301-400 m2   sonrası     
------------------- --------- ----------- ----------- ----------- ---------     
Briket,tuğla ve benzeri                                                         
yığma konut            50TL.     100TL.      200TL.     400TL.      600TL.      
Betonarme konut       100TL.     200TL.      300TL.     500TL.      700TL       
Kaloriferli konut     200TL.     350TL.      500TL.     750TL.    1 000TL.      
Kaloriferli,asansörlü,                                                          
şömineli lüks konut   300TL.     500TL.      800TL.   1 000TL.    1 500TL.      
Turistik yapılar      100TL.     150TL.      200TL.     250TL.      300TL.      
Depo tesisleri,işyeri,                                                          
İşhanı (1)            150TL.     200TL.      300TL.     500TL.    1 500TL.      
                                                                                
    24/2/1984 TARİHLİ VE 2981 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER.    
    1) 22/5/1986 tarihli ve 3290 sayılı Kanunun geçici maddeleri                
    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 ay
içinde 2981 sayılı Kanunun değişen hükümleri ile ilgili yönetmelik, Bayındırlık
ve İskan Bakanlığınca çıkarılır.                                                
    Geçici Madde 2 - 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre sağlanan veya belediye-
nin mülkiyetinde olupta bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Bayındırlık ve
İskan Bakanlığından izin alınmaksızın belediyelerce satılmış veya tahsis edilmiş
arsalar ile ilgili satış ve tahsis işlemleri geçerlidir, daha önceden bedeli    
tahsil edilen yerler, tahsisi yapılanlar adına tapuda tescil edilir, bedeli     
tahsil edilmeyenler ise 775 sayılı Gecekondu Kanununun 3016 sayılı Kanunla de-  
ğiştirilen 26 ncı maddesi uyarınca tespit edilecek arsa bedeli üzerinden tahsil
olunur.                                                                         
    Geçici Madde 3 - 2981 sayılı Kanun ve bu Kanun gereği hak sahibi olupta çe-
şitli nedenlerden dolayı bu hakkını kullanmak üzere müracaat etmeyenler bu Kanu-
nun yayımı tarihinden itibaren en geç (6) ay içinde yeni müracaat hakkına sahip-
tir. Bu süreler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında çalışan işçi-
ler ile daimi görevde bulunanlar ve görevi yurt dışında üç aydan fazla devam    
edenler için (12) aydır. Bu sürelere Yeminli Özel Teknik Bürolara yapılacak baş-
vuru süresi de dahil olup müracaat 24/2/1984 tarih ve 2931 sayılı Kanunun 7 nci
maddesindeki esaslara göre yapılır. (....)(2) Çanakkale Boğazlarında 2981 sayılı
Kanun ve bu Kanun hükümlerinden istifade edecek yapılar da tavan beton veya be-
tonları dökülmüş olmak şartı ile bu hükme tabidir. Ancak, bu alanlarda affa gi-
ren yapılardan (5) kat bina inşaat harcı ve ekli cetvele göre tahakkuk ettirilen
ilave harç ayrıca alınır. Bu alanlardaki yapıların tespit ve değerlendirme iş-  
lemleri, yetkili belediyeleri veya valiliğince yapılır ve en geç (1) yıl içinde
tamamlanarak sonuçlandırılır.                                                   
    Geçici Madde 4 - 2981 sayılı kanuna göre işlemini tamamlayarak arsa taksit-
lerini ödemeye başlamış olanlar için 18 inci maddenin (b) bendi hükümleri uygu-
lanmaz. Taksitlendirilen veya tamamı ödenen arsa bedeli esas alınır.            
----------------------                                                          
(1) Bu kısım 18/5/1987 tarih ve 3366 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle değişti-
    rilmiştir.                                                                  
(2) Bu cümlede yeralan "İstanbul ve" ibaresi, Ana.mah.nin 28/6/1989 tarih ve    
    E: 1988/61,K: 1989/28  sayılı Kararıyla iptal edilmiştir.                   
                                                                                
                                                                                                         
                                     6367                                       
                                                                                
                                                                                
           2981 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN                 
         YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE               
                                                                                
                                                 Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
           Yürürlükten Kaldırılan                -------------------------------
         Kanun veya Kanun Hükümleri               Tarihi      Sayısı    Maddesi
---------------------------------------------- ------------ --------- ----------
10/11/1983 tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu-                                
nun geçici 8 inci maddesinin 2 nci  fıkrasının                                  
(b) bendi                                         22/5/1986     3290       17