T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

Arsa Ofisi Kanunu

                                                                           
                                                                                
ARSA OFİSİ KANUNU 
(1)
        
     
                                                                   
    Kanun Numarası           : 1164                                              
    Kabul Tarihi             : 29/4/1969                                         
    Yayımlandığı R.Gazete    : Tarih: 10/5/1969  Sayı: 13195                     
    Yayımlandığı Düstur      : Tertip: 5   Cilt: 8  Sayfa: 1981                  
                                        
 
                                        
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevler
          
                                                                      
    Madde 1 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/1 md.)                            
    Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek amacıyla tanzim alış ve satış yapmak; konut,
sanayi,eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamak
üzere; Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz ve döner sermayeli "Arsa
Ofisi Genel Müdürlüğü" kurulmuştur. (2)              
    Madde 2 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/2 md.)                            
    Bu Genel Müdürlük;                                                          
    a) Konut,sanayi,eğitim,sağlık ve turizm yatırımları ve çeşitli kamu tesisleri için
anlaşma, devir, satınalma yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve arsa sağlamaya,
    b) Arsa stoku ve tanzim satışları yapmaya,                                  
    c) Sağladığı arazi ve arsaları olduğu gibi veya planlayarak, altyapı tesislerini kısmen
veya tamamen ikmal ederek veya ettirerek ihtiyaç sahiplerine satmaya, kiralamaya,
trampaya, irtifak hakkı tesis etmeye; kamu kurum ve kuruluşları eliyle pazarlamaya ve
satmaya, (Ek cümle: 3/7/2003-4916/33 md.) Genel Müdürlük mülkiyetinde olup, ihale
suretiyle satılan, ancak yapılan satış işlemleri yargı kararları ile iptal edilerek kamu
malına dönüştürülen, satışa konu arazi ve arsaların maliklerine; ihale bedellerinin
güncelleştirilmiş değeri veya emsali değerdeki, Genel Müdürlük mülkiyetinde bulunan
ya da Genel Müdürlükçe imk�n dahilinde sağlanacak en yakın arazi ve arsalardan
vermeye,                                            
    d) Amaçlarını gerçekleştirmede kullanmak üzere gerekli fonları temin için  miktarı,
faizi, itfa süresi, ihraç fiyatı gibi hususlar Maliye Bakanlığınca belirlenmek üzere tahvil
ihraç etmeye,                                            
    e) Gerçek ve tüzel kişilerden avans almaya ve Maliye Bakanlığının izni ile  her türlü
kaynaktan kredi kullanmaya,                                           
    f) Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri  yerleşme
alanlarında arazi ve arsa alımı ve altyapı inşaatları için tahsis edilen fonlardan kaynak
sağlamaya,                                                 
    g) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım
ortaklıkları ve fonları kurmaya ve işletmeye,                           
    h) Amacıyla ilgili ihtisas bankalarına iştirake                             
    yetkilidir.                                                                 
    Genel Müdürlük, Bu Kanun amaçları çerçevesinde kullanacağı taşınmaz malların
harita, imar, uygulama ve parselasyon planlarını yapar veya yaptırır. Planlar,  
3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak onanır ve kesinleşir.  
    Madde 3 - (Değişik: 30/11/1989-KHK-392/2 md.)                               
    Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; bir Genel Müdür ile üç Genel Müdür Yardımcısı,  
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, sekiz adet Daire Başkanlığı ve     
gerekli diğer müdürlüklerden oluşur.                                            
    Genel Müdür, bağlı bulunulan Bakanlığın teklifi üzerine müşterek kararla, 1 inci derece
kadrolu görevlerde bulunanlar Bakanlıkça, diğerleri Genel  Müdürlükçe atanır.                    
    Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı kurması Bakanlığın iznine bağlıdır.        
    Özel bir meslek bilgisine ve uzmanlığına ihtiyaç duyulan işlerde çalıştırılacak
personel ile teknik ve avukatlık hizmetleri sınıfına dahil yüksek öğrenim görmüş
personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde Bakanlığın onayı
ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir.                     
-------------------------------                                                                  
(1) Bu Kanunun düzenlediği atama usulüne dair konularda 23/4/1981 tarih ve 2451
    sayılı Kanunun 2 - 5 inci maddelerine bakınız.         
(2) Genel Müdürlük, 14/8/2003 tarihli ve 25199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
      Cumhurbaşkanlığının D-4-2003-1010 sayılı tezkeresi  ile Bayındırlık ve İskan
      Bakanlığı`na bağlanmıştır.
 
Madde 4 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün kadroları ekli (1) sayılı cetvelde  
gösterilmiştir.                                                                 
    Ücretli kadrolar ise Maliye ile İmar ve İskan Bakanlığınca müştereken tespit
olunur.                                                                         
    Genel Müdürlük personelinin tayin, terfi, tecziye ve sicil işlemleriyle di-
ğer özlük işleri İmar ve İskan Bakanlığı personeli hakkında uygulanan hükümlere
tabidir.                                                                        
İKİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler
                                                                                
    Madde 5 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/3 md.)                            
    (Değişik birinci fıkra: 28/6/2001-4698/7 md.) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün döner
                                                                                                          
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Arsa ile İlgili Hükümler
                                                                                
    Madde 7 - Aras Ofisi Genel Müdürlüğünce bu kanunda yazılı amaçlarda kulla-  
nılmak üzere talep edilen arazi ve arsalardan Hazineye ait olanlar Hazine tara-
fından ve evvelce Hazineden intikal etmiş olup belediyelerce herhangi bir hiz-  
mete tahsis edilmemiş bulunan arazi ve arsalar da, karşılığı 775 sayılı Kanunun
12 nci maddesinde sözü geçen fona yatırılmak kaydıyle, belediyelerce, Milli Em-
lak ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüklerince müştereken takdir edilecek kıymetleri   
üzerinden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne devredilir.(1)                           
    Bunlardan kamu hizmetleri için lüzumlu olduğu gerekçesiyle Hazine veya Mali-
ce talep edilenler, devir fiyatına bu arsalara Ofisçe yapılan masraflar ilave   
edilerek bulunacak bedel esas alınmak suretiyle Hazineye veya belediyelere iade
edilir.                                                                         
    Bu devir işlemleri talep tarihinden itibaren üç ay içerisinde tekemmül etti-
rilir.                                                                          
    Bu madde gereğince devredilecek araziler hakkında, Çiftçiyi Topraklandırma  
Kanunu hükümleri uygulanmaz.                                                    
    28/12/1960 tarih ve 189 sayılı Kanun kapsamına giren veya herhangi bir kamu
hizmetine tahsis edilmiş olan arazi ve arsalar bu madde hükümleri dışındadır.   
    Madde 8 - Hazine, belediye, özel idare ve Vakıflar İdaresi satışa çıkaracak-
ları arazi ve arsaları satış muamelesine tevessül etmeden önce (Arsa Ofisine)   
bildirmekle mükelleftir.                                                        
    Madde 9 - (Değişik: 28/6/2001-4698/8 md.)
    Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile
kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde
veya üzerinde bulunan muhdesatı Bakan onayı ile kamulaştırmaya yetkilidir.
    Madde 10 - (Değişik birinci fıkra: 19/6/1994 - KHK - 542/6 md.) Arsa Ofisi  
Genel Müdürlüğü; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu    
tesisleri için planlamayı öngördüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu idarelerine
bildirmiş bulunduğu sahalardaki arsa ve arazinin satışlarında şuf`a hakkını ha-
izdir.                                                                          
    Bu sahalardaki arsa ve arazinin satışları tapu daireleri tarafından 15 gün  
içinde Arsa Ofisine bildirilir.                                                 
    Tapu dairelerine yapılacak bildiri üzerine Arsa Ofisi en geç 30 gün zarfında
şüf`a hakkını kullanacağını bildirmediği ve bu süre içinde ödenmiş satış bedeli
ile her türlü harç ve masrafları peşin olarak, malik adına yatırmadığı takdirde,
şüf`a hakkının kullanılmasından vazgeçmiş sayılır.                              
    30 günlük süre içinde ödenmiş satış bedeli ile her türlü harç ve masrafların
yatırılmasını mütaakıp, tapu dairelerince re`sen eski satışın iptali ile yeni   
maliki adına tescil işlemi yapılır.                                             
    Bu halde tapu idareleri re`sen şüf`a hakkındaki şerhi kaldırmaya yetkilidir.
    Madde 11 - (Değişik: 28/6/2001-4698/9 md.)
    Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, sattığı veya devrettiği arsa ve arazinin amacına uygun
kullanılması için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, yapı veya tesis
yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeye-
ceği hususunda şerhler koydurmaya ve/veya bu amaca yönelik sözleşmeler yapmaya
yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmelikle belirlenir.
-----------------------                                                         
(1) 19/6/1994 tarih ve 542 sayılı KHK`nin 9 uncu maddesi ile "İmar ve İskan Ba-
    kanlığınca" ibaresi "Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünce" olarak, "Maliye ve İmar
    ve İskan Bakanlıklarınca" ibaresi ise, "Milli Emlak ve Arsa Ofisi Genel Mü dürlüklerince" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.         

 

Madde 12 - Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarla kamu kurumları arsa ihti-
yaçlarını Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirerek Ofis eliyle karşılamak zorun-
dadırlar.                                                                       
    Ancak, vaki talepleri Arsa Ofisince dört ay içinde karşılanamadığı veya bu  
müddete kadar karşılanamayacağı daha önce yazı ile bildirildiği takdirde, talep
olunan arsalar için bu zorunluluk ortadan kalkar.                               
    Yukarıda sözü geçen kurum ve kuruluşlara Hazineden veya diğer kaynaklardan  
çeşitli kanunlarla bedelsiz olarak intikal edecek arazi ve arsalar ile, beledi-
yelere 1580, 6785, 6830 sayılı kanunlar ve bunların ek ve tadilleri uyarınca    
hibe, mübadele, anlaşma yolu ve benzeri şekillerde sağlanacak yerler birinci    
fıkra hükümlerine tabi değildir. Bu kurum ve kuruluşlar, bu şekilde sağladıkları
arazi ve arsaları, ölçekli krokilerini, cins, miktar ve diğer vasıflarını açık-
lamak, kullanma maksat ve şekillerini belirtmek suretiyle en geç 6 ay içerisinde
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.                           
                                                                                
    Madde 13 - Bu kanun gereğince Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaş-
tırılan, satın alınan, planlanan veya çeşitli kamu hizmet ve tesisleri yapılarak
değerlendirilen sahalar, bunlar içinde ve civarındaki binalı ve binasız diğer   
arazi ve arsaların değer artışlarının vergilendirmede dikkate alınmasını sağla-
mak üzere, Ofisçe Maliye Bakanlığına bildirilir.                                
                                                                                
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
                                                                                
    Madde 14 - Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile kamu kurumları, Ofisin
görevleri ile ilgili işlerde gerekli bilgileri vermek zorundadırlar. Bu işlerin
gerektirdiği giderler Ofisçe karşılanır.                                        
    Madde 15 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, konut, sanayi ve turizm bölgeleri,   
konut veya sanayi siteleri veya diğer kamu tesisleri meydana getirmek istiyen   
kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, kamu kurumları ve özel hukuk tüzel kişi-
leri ile araştırma, inceleme ve proje hazırlama konularında teknik işbirliği ya-
pabilir, lüzum gördüğü yerlerde Maliye Bakanlığının muvafakatini almak şartiyle,
bu kanunun uygulanması için belediyelerle ortaklık kurabilir.(1)                
    Ortaklık esasları ve ilgili sair hususlar hazırlanacak yönetmelikte gösteri-
lir.                                                                            
    Madde 16 - (Değişik: 19/6/1994 - KHK - 542/7 md.) Arsa Ofisi Genel Müdürlü-
ğünün görev ve yetkileri ile yapılacak satış, alınan avanslarla edinilen taşın-
maz malların ilgililere intikal ettirilmesi, kiraya verme ve irtifak hakkı te-  
sisleriyle tazminat takdirleri, satış ve devir almalar, harcamalar, taşınmaz    
mal veya hizmet maliyetlerinin hesabı, amortisman, kar ve nizami faiz paylarının
tayini, hesap usulleriyle diğer idari, mali ve teknik işlemlerin nasıl yürütü-  
leceği hususları yönetmelikte belirtilir.                                       
    Madde 17 - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün bütün malları Devlet malı hükmünde-
dir. Bunlar aleyhine suç işliyenler Devlet malları aleyhine suç işliyenler gibi
cezalandırılırlar.                                                              
---------------                                                                 
(1) 19/6/1994 tarih ve 542 sayılı KHK`nin 9 uncu maddesi ile "İmar ve İskan Ba-
    kanlığının" ibaresi "Maliye Bakanlığının" olarak değiştirilmiş ve metne     
    işlenmiştir.                                                                

                        

  4596 - 1                                       
    Madde 18  - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, her türlü idari ve kazai ihtilaflar-
da husumete ehildir.                                                            
    Mahkemelerde ve icra dairelerince Genel Müdürlük lehine hükmedilip, tahsil  
olunan vekalet ücretlerinin tevzi ve tediyesinde 1389 sayılı Kanun hükümleri uy-
gulanır.                                                                        
    Madde 19 - Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler, Maliye Bakanlığınca kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde hazırlanır. (1)               
    Madde 20 - Maliye Bakanlığı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün her türlü işlem-  
lerini tetkik, teftiş ve tahkike yetkilidir.(1)                                 
    Ek Madde 1 - (Ek: 19/6/1994 - KHK - 542/8 md.)                              
    Ofis, ürettiği veya üreteceği arsalar karşılığında menkul kıymet ihraç ede-
bilir. İhraç edilecek menkul kıymetlerin şekli, ihracı, halka arzı, menkul kıy-
metler borsaları veya bankalar aracılığı ile satışı konularında Sermaye Piyasası
Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.                                   
    Bu şekilde çıkarılacak menkul kıymetler, 3/10/1983 gün ve 91 sayılı Menkul  
Kıymetler Borsaları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin 2
numaralı bendi uyarınca Maliye Bakanlığının talebi üzerine borsa kotuna alınır.
    Ek Madde 2 - (Ek: 19/6/1994 - KHK - 542/8 md.)                              
    Ofisce üretilen arsaların maliyet ve satış bedelleri arasındaki farkın %20  
sini geçmemek kaydıyla, arsaların alt yapı tesislerinin yapımında kullanılmak   
kaydıyla belediyelere ödeme yapılabilir. Bu konuda, il, ilçe, belde ve bölgeler
itibariyle farklı oranlar belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.              
    Ek Madde 3 - (Ek:19/6/1994 - KHK - 542/8 md.)                               
    Hazinece Arsa Ofisine devredilecek taşınmaz mallar ile kamu kurum ve kuru-  
luşlarına ait taşınmaz malların tesbiti,envanter ve değerlendirmelerinin yapıl-
ması, merkezi bilgisayar kütüklerinin oluşturulması ve bunların yönetim, denetim
ve tasarruflarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi, Arsa Ofisi Genel Mü-
dürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinin oto-    
masyon sisteminin geliştirilmesi,çağdaş bir yapıya kavuşturulması,bina,araç,    
gereç ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü per-
soneline en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)                  
    a) 15 ila 11 inci derecelerden aylık alanlara % 20`sini,                    
    b) 10 ila 7 nci derecelerden aylık alanlara % 25`ini,                       
    c)  6 ila 4 üncü derecelerden aylık alanlara % 30`unu,                      
    d)  3 ila 1 inci derecelerden aylık alanlara % 35`ini,                      
    geçmemek ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükmü çerçevesinde usul ve  
esasları Maliye Bakanınca belirlenmek üzere fazla çalışma karşılığı ücret öde-  
melerinde kullanılmak amacıyla,Ofisin döner sermaye gelirlerinin % 10`u,Maliye  
Bakanlığı Merkez Saymanlığınca açılacak özel bir hesaba aktarılır.              
    Aktarılan miktarın,bu Kanunun 5 inci maddesi ikinci fıkrasının (c) bendinde
belirtilen paydan farklı olması halinde,bu oranı artırmaya ve azaltmaya Maliye  
Bakanı yetkilidir.                                                              
    Hesapta toplanan paraların muhasebe,harcama ve denetimine ilişkin usul ve   
esaslar Maliye Bakanlığınca tesbit olunur.Yılı içinde kullanılmayan miktarlar,  
aynı amaçla kullanılmak üzere ertesi yıllara devredilir."
    Ek Madde 4 - (Ek : 28/6/2001 - 4698/10 md.; Değişik: 31/7/2003-4966/2 md.)
    Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müşterek
teklifi ve Başbakanın onayıyla belirlenen Hazineye ait arsa ve arazilerin mülkiyeti Arsa
Ofisi Genel Müdürlüğüne veya talebi halinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz
olarak devredilir. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler aynı şartlarla Hazineye iade edilir.
    Geçici Madde 1 - (30/11/1989 tarih ve 392 sayılı KHK`nin hükmü olup,        
 2/6/1994 tarih ve 538 sayılı KHK`nin 10 uncu maddesi ile madde numarası teselsül
ettirilmiştir.)                                                             
    Kadroları ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya
atanıncaya kadar durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler ve bu süre içinde
eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve diğer haklarını almaya devam ederler.
--------------------                                                            
(1) 19/6/1994 tarih ve 542 sayılı KHK`nin 9 uncu maddesi ile "İmar ve İskan Ba-       kanlığınca" ibaresi,"Maliye Bakanlığınca" olarak,"İmar ve iskan Bakanlığı"  
     ibaresi ise,"Maliye Bakanlığı"olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
   
                                                                                                                                                 
    Geçici Madde 2 - (Ek:19/6/1994 -KHK- 542/10 md.)                            
    Ekli (1)sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun   
Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü bölü-  
müne serbest kadro olarak eklenmiştir.                                          
    Geçici Madde 3 - (Ek: 18/8/1993 - KHK - 517/10 md.;İptal Ana.Mah.'nin,      
26/11/1993 tarih ve E.1993/52,K.1993/54 sayılı Kararı ile)                      
    Madde 21 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                       
    Madde 22 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                               
                                                                                
               
 
 
 
 
 
 		
 
1164 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
 
    Kanun                                                                                                       Yürürlüğe      
     No.         Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                       giriş tarihi    
-----------   ----------------------------------------------------------------           
   2504                                    -                                                                    30/7/1981     
  KHK/392                             -                                                                    16/2/1990     
  KHK/517                             -                                                                    15/9/1993     
  KHK/542                             -                                                                    30/6/1994     
  4698                                    -                                                                       7/7/2001
  4916                                    -                                                                     19/7/2003
  4966                                    -                                                                       7/8/2003
                                                                           
                                                                                

 

                                          

f