T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

2981/3290/3366 SAYILI KANUN

T.C.

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü

ANKARA

SAYI<-xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

:

I-07 İmar Uyg. Dai. Bşk./ 060193238-506-03678

 

1 Mart 1990

KONU

:

2981/3290/3366 Sayılı Kanun

 

 

 

Bakanlığımıza çeşitli illerden intikal eden muhtelif yazılarda, 2981/3290/3366 sayılı Kanun''un 13. madde (a) bendi ve Kanun''a ilişkin Uygulama Yönetmeliği''nin 25. madde 7 ve 8. fıkralarının uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütlere açıklık getirilmesi istenmektedir.

Kanunun, 13. madde (a) bendinde bu Kanun gereğince arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü işyeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmamasının gerektiği,

Kanunun uygulamasına dair Yönetmeliğin 25. maddesinde ise tapu tahsis belgesi alındıktan sonra, gecekondunun Kanunun 13. madde (a) bendi hükümlerine göre haksahibi niteliklerini taşıyan bir kişiye satılması halinde satış belgesi ve tapu tahsis belgesi ibraz edilmek kaydıyla, tapunun yeni malik adına düzenleneceği,

Başvurusu yapılmış ancak tapu tahsisi henüz yapılmamış gecekondunun haksahibi niteliklerini taşıyan bir başka kişiye satılması halinde, satış belgesi ibraz edilmek kaydıyla tapu tahsis belgesinin satın alan kişi adına düzenleneceği hükümleri yer almaktadır.

Bu esaslara dayanılarak;

1) Tapu tahsis belgesi düzenlenmeden önce tapulu taşınmazlarını satanların, sahip oldukları gecekondu için haksahibi olup olmayacakları,

2) Birden çok gecekondusu olanların, haksahibi olabileceği gecekondu dışında kalan gecekondularını haksahibi niteliklerini taşıyanlara satıp satamayacakları,

3) Tapu tahsis belgesi düzenlenen fakat tapu işlemleri tamamlanmayan gecekonduların bir kereden çok el değiştirmesine olanak bulunup bulunmadığı,

4) Tapu işlemleri tamamlanan gecekonduların, 775 sayılı Kanun''un 3414 sayılı Kanun''la değişik 34. maddesinde açıklandığı şekilde satışının kısıtlanıp kısıtlanamayacağı,

Hususlarındaki tereddütlere  açıklık getirilmesi amacıyla, 2575 sayılı Danıştay Kanunu uyarınca Danıştayın istişari görüşüne başvurulmuştur.

Danıştay Birinci Dairesinin 1989/109 Esas, 1989/156 Karar sayılı yazılarında;

"1) 2981 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 8.3.1984 gününden sonra ancak, tapu tahsis belgesi düzenlenmeden önce haksahibi olabileceği gecekondu dışındaki tapulu taşınmazını satanların sahip oldukları gecekondu için haksahibi olabilecekleri,

2) Tapu tahsis belgesi alınmadan önce ya da alındıktan sonra birden çok gecekondusu olanların, Yasa''ya göre haksahibi olabileceği gecekondu dışında kalan gecekondularını Yasa''nın 13. maddesinin (a) bendi hükümlerine göre haksahibi niteliklerini taşıyan birine satabilecekleri,

3) Tapu işlemleri tamamlanmamış gecekonduların bir kereden çok el değiştirmesinin engellenemeyeceği, diğer bir anlatımla ikinci kez üçüncü kişilere satılmasının yasaklanamayacağı,

4) Yasa kapsamında olan ve bedelleri peşin veya taksitle ödenmek suretiyle tapu işlemleri tamamlanan taşınmazların, satış ve devir işlemleri için 775 sayılı Yasa''nın 34. maddesinde öngörülen biçimde bir kısıtlama getirilemeyeceği ve tapulu taşınmaz statüsüne kavuşan bu taşınmazların her zaman üçüncü kişilere satılabileceği",

ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi, gereğini ve uygulamaların yukarıdaki esaslar doğrultusunda yürütülmesi hususunda İliniz dahilindeki tüm belediyelere duyuruda bulunulmasını rica ederim.

 

 

 

Cengiz ALTINKAYA

Bakan

 

 

 

 

DAĞITIM:

71 İl Valiliğine

Maliye ve Gümrük Bakanlığına

Vakıflar Genel Müdürlüğüne