T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumsal Web Sitesi

TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ

   3353                                        
                                                                                
                           TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ   (1)                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
     Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/5/1994   No:94/5623                  
     Dayandığı Kanunun Tarihi         : 17/2/1926   No:743                      
     Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 7/6/1994    No: 21953                   
     Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5           Cild: 33    S:              
                                                                                
                                                                                
                            Birinci Bölüm                                       
                      Amaç,Kapsam ve Kısaltmalar                                
                                                                                
    Amaç                                                                        
    Madde 1 - Bu TÜzüğün amacı,Türk Medeni Kanunun öngördüğü tapu sicillerinin  
düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.                                    
    Kapsam                                                                      
    Madde 2 - Bu Tüzük,mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni ve şahsi hakların    
tapu siciline tescil edilme koşullarını,tescil,değişiklik,terkin ve düzeltme    
işlemlerini kapsar.                                                             
    Kısaltmalar                                                                 
    Madde 3 - Bu Tüzükte geçen;                                                 
    a) Genel Müdürlük:Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,                         
    b) Müdürlük:Tapu sicil müdürlüğü,                                           
    c) Müdür:Tapu sicil müdürü                                                  
    d) Kütük:Tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü,                               
    anlamında kullanılmıştır.                                                   
                                                                                
                              İkinci Bölüm                                      
                              Genel Hükümler                                    
                                                                                
    Tapu sicili                                                                 
    Madde 4 - Tapu sicili,taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını gös- 
termek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tu- 
tulan sicildir.                                                                 
                                                                                
    Sicil bölgeleri                                                             
    Madde 5 - Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicil bölgesidir.            
    Tapu sicili,bölgesi içindeki her mahalle veya köy için ayrı ayrı düzenlenir.
<-xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 
------------------------------------
(1)(1)3/12/2001 tarihli ve 4722 sayılı "Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama
     Şekli Hakkında Kanun`un 22 nci maddesi ile; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda
     öngörülen tüzük ve yönetmeliklerin 1/1/2001 tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarı-
     lacağı ya da yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılacağı,
     bu düzenlemeler yapılıncaya kadar yürürlükteki tüzük ve yönetmeliklerin Türk 
     Medeni Kanununa aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edileceği 
     hükme bağlanmıştır.
                                                                                
                                             3354                                             
                                                                                
    Genel Müdürlük,işlemlerin ve nüfus yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde bir-   
den fazla müdürlük oluşturabilir.                                               
                                                                                
    Tapu sicilinin oluşumu                                                      
    Madde 6 -Tapu sicili,aşağıda belirtilen ana ve yardımcı sicillerden oluşur: 
    A) Ana siciller:                                                            
    a) Tapu kütüğü,                                                             
    b) Kat mülkiyeti kütüğü,                                                    
    c) Yevmiye defteri,                                                         
    d) Resmi belgeler (resmi senet,plan,mahkeme kararı ve diğerleri)            
                                                                                
    B) Yardımcı siciller:                                                       
    a) Mal sahipleri sicili,                                                    
    b) Aziller sicili,                                                          
    c) Düzeltmeler sicili,                                                      
    d) Kamu orta malları sicili.                                                
                                                                                
    Genel müdürlük gerekli gördüğü yerlerde sicillerin bir kısmını ya da tamamı-
 karteks şeklinde veya bilgisayar ortamında tutturmaya yetkilidir.            
                                                                                
    Tapu siciline yazımı gereken taşınmaz mal ve haklar                         
    Madde 7 - Tapu siciline aşağıdakiler taşınmaz mal ve hak olarak yazılır:    
    a) Arazi,                                                                   
    b) Bağımsız bölümler,                                                       
    c) Müstakil ve daimi haklar.                                                
                                                                                
    Mevzuat çerçevesinde tescilleri zorunlu hale gelmedikçe Devletin hüküm ve   
tasarrufu altında bulunan yerlerle,kamunun ortak kullanımına ayrılmış taşınmaz  
mallar kütüğe yazılamaz.                                                        
                                                                                
    Arazi                                                                       
    Madde 8 - Bir sicil bölgesindeki arazi,tamamının veya büyük kısmının bulun- 
duğu mahalle veya köyün kütüğüne yazılır.                                       
    Birden fazla sicil bölgesinde kalan taşınmaz mal,ilgili olduğu her sicil    
bölgesi kütüğüne ayrı ayrı yazılır ve kayıtlı olduğu diğer sicil bölgeleri de   
                                                                                
                                                 3355                                               
                                                                                
                                                                                
                                                                                
    Gösterilir.Bu taşınmaz malla ilgili her türlü talep büyük kısmının bulun-   
duğu müdürlüğe yapılır.Bu müdürlükçe yapılan işlemler ilgili müdürlüklere bil-  
dirilerek,tapu sicili üzerinde gerekli değişikliğin yapılması sağlanır.         
                                                                                
    Bağımsız bölümler                                                           
    Madde 9 - Ana taşınmaz malın bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri,kat mül-
kiyeti kütüğünde ayrı ayrı sayfalara yazılır.                                   
                                                                                
    Müstakil ve daimi haklar                                                    
    Madde 10 - Müstakil ve daimi niteliği bulunan irtifak hakları,üzerinde ku-  
rulduğu taşınmaz malla irtibatlandırılarak kütüğün ayrı bir sayfasına taşınmaz  
mal olarak yazılır.                                                             
    Bu şekilde kütüğe taşınmaz mal olarak yazılan müstakil ve daimi haklar,     
üçüncü kişilere devir olunabilir,mirasçılara intikal edebilir ve üzerlerinde    
her türlü ayni ve şahsi hak kurulabilir.                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                      
                                                                                
                           İstem ve Belgelenmesi                                
                                                                                
    İstem zorunluluğu                                                           
    Madde 11 - Kanunlarda veya bu Tüzükte yazılı istisnalar dışında,yazılı istem
olmadıkça tapu sicili üzerinde işlem yapılamaz.                                 
    İstem,tescili bozucu veya hükümsüz kılıcı kayıt ve şarta bağlanamaz.        
    Müdürlüklere her türlü işlem için yapılacak başvurular,memur tarafından baş-
vuru belgesi doldurulmak,tarih atılmak,memur ve başvuruda bulunan tarafından    
imzalanmak suretiyle yazılı hale getirilir.                                     
    Sağır,dilsiz ve körler ileokuma yazma bilmeyenler tarafından yapılacak baş- 
vurularda bu TÜzüğün 17 nci ve 18 inci maddeleri hükümleri uygulanır.           
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                       3356                                         
                                                                                
    İstemde bulunacaklar                                                        
    Madde 12 - Kanuni istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişi-  
ler istemde bulunabilir. Tapu siciline yazımdan önce hak sahibi olmuş kişiler   
de bu hakkın  yazımı için gerekli belgelerle istemde bulunabilirler.            
                                                                                
    Hak sahibinin belirlenmesi                                                  
    Madde 13 - İstem, müdür veya görevlendireceği bir memur tarafından ince-    
lenerek hak sahibi tarafından yapılıp yapılmadığı saptanır.                     
                                                                                
    İstemde bulunan hak sahibi gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı veya pasaport     
istenilerek kütük, resmi senet ve taşınmaz mal dosyasındaki belgelerde yer      
alan imza ve fotoğraflara göre aynı kişi olup olmadığı belirlenir.              
                                                                                
    Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında kimlik tesbitinde kabul edilebilecek      
diğer belgeleri belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.                          
                                                                                
    İstem vekaleten yapılmışsa vekilden Noterlik Kanununa göre düzenlenmiş      
ve istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekaletname istenir.     
Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise,      
ayrıca dayanağı olan vekaletname de aranır. Vekilin kimliği saptandıktan sonra  
tapu sicilindeki hak sahibi ile vekaletnamedeki müvekkilin kimliği karşılaştı   
rılır.                                                                          
                                                                                
    İstem bir tüzel kişi adına yapılmış ise, talep edilen işlemi yapabileceğini 
ve temsilcilerini belirten, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belge-  
si aranır.                                                                      
                                                                                
    İstemde bulunan kişi kanuni temsilci ise, yetkili olduğunu belirten karar   
veya belge istenir.                                                             
                                                                                
    İstem resmi kuruluşlarca yapılırsa, kuruluşların ve temsilcilerinin yetki-  
lerinin olup olmadığı araştırılır.                                              
                                                                                
    Tasarruf yetkisinin belirlenmesi                                            
                                                                                
    Madde 14 - İstemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup    
olmadığı araştırılır. Medeni hakları kullanma ehliyeti konusunda kuşkuya -    
şülürse, müdür hükümet tabipliğinden konu ile ilgili rapor isteyebilir.         
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                             3357                                         
                                                                                
    Akdi gerektirmeyen işlemlerde istem belgesi düzenlenmesi                    
                                                                                
    Madde 15 - Akit yapılmasını gerektirmeyen işlemlerde istem sahibinin        
kimlik bilgileriyle adresini içeren istem belgesi düzenlenir. İstem sahibi      
belgeyi, "okudum" ibaresini yazarak imzalar, Belge, müdürle belgeyi düzenleyen  
memur tarafından imza edilir ve daire mührü ile onarır.                         
                                                                                
    Akdi gerektiren işlemlerde resmi senet düzenlenmesi                         
                                                                                
    Madde 16 - Akdi gerektiren işlemlerde resmi senet düzenlenir. Resmi senede  
tarafların kimlik bilgileri ve ikametgah adresleri eksiksiz yazılır. Düzenlenen 
resmi senet memur tarafından müdür ve tarafların huzurunda okunur. Taraflar     
isterlerse resmi senedi kendileri de alıp okuyabilirler. Resmi senede tarafların
fotoğrafları yapıştırılır. Taraflar resmi senetteki imza yerine "okudum" ibare- 
sini yazdıktan sonra, hem imza yerlerini ve hem de karşılıklı birbirlerinin     
fotoğrafı üzerini imzalarlar.                                                   
                                                                                
    Tarafların imzası alındıktan sonra resmi senedi, müdür ve düzenleyen memur  
da imza ederler. Ayrıca müdür, daire mührü ile kendi imza yerini ve fotoğraf-   
ları mühürler.                                                                  
                                                                                
    Tanık bulundurulması gereken haller                                         
                                                                                
    Madde 17 - Akitli ve akitsiz işlemlerde;                                    
    a) Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa,                           
    b) Taraflardan biri veya birkaçı okuma yazma bilmiyorsa,                    
    c) Taraflardan biri veya birkaçı sağır, kör veya dilsiz ise,                
    d) Tarafların kimliğinde kuşkuya düşülmüş ise,                              
    e) Ölünceye kadar bakma akitlerinde,                                        
    f) Kanunların öngördüğü işlemlerde                                          
    iki tanık bulundurulur.                                                     
                                                                                
    İşlemin yapıldığı dairede çalışanlar tanıklık yapamazlar.                   
                                                                                
    Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi halinde, ayrıca yeminli tercüman       
bulundurulur. Tanıklar ve tercüman da resmi senedi imza ederler. Resmi senede   
tanık ve tercümanın kimlik bilgileri ve ikametgah adresleri yazılır. Tanık ve   
tercümanın okuma yazma bilmesi ve temyiz kudreti bulunan reşit kimselerden      
olması gerekir.                                                                 
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                               3358                                             
                                                                                
    İmza bilmeyenin işareti                                                     
    Madde 18 - Taraflardan biri veya birkaçı imza bilmiyorsa,sol elin baş par-  
mağı,yoksa diğer parmaklardan biri ilgili belgeye bastırılır ve hangi parmağın  
bastırıldığı yazılır.                                                           
    Mühür kullanılması halinde parmağın da bastırılması zorunludur.             
    Tanıklar mühür ve parmak izini onaylarlar.                                  
                                                                                
    İkametgahta istem belgesi düzenlenmesi veya akit yapılması                  
    Madde 19 - Taraflardan birinin tapu idaresine gelmesine engel bir durumu    
varsa ikametgahta istem belgesinin düzenlenmesi veya akdin yapılması istenebi-  
lir.Bu halde başvuru belgesinde adres ve varsa telefon numarası da belirtilir.  
müdür,akitli işlemlerde iki memuru ikametgahta işlem yapmaları için görevlendi- 
rir.Memurlar belirtilen adrese gittikten sonra,o taşınmaz malla ilgili kısıtla- 
yıcı bir istem gelirse telefonla veya memur gönderilerek durum bildirilir.Taraf-
lar akdi imza etmemiş ise,gelen kısıtlama taraflara memur tarafından bildirilir 
ve yevmiye defterine işlemden önce kaydedilir.Gelen kısıtlama,işlemin yapılması-
na engel ise müdür istemi reddeder.                                             
                                                                                
    Resmi senedin içeriği                                                       
    Madde 20 - Resmi senede,işleme konu taşınmaz mal ve tarafların isteği açıkça
yazılır ve yevmiye defterine kaydedildiği tarih,saat ve dakikası belirtilir.    
    Resmi senette,silinti,kazıntı,çıkıntı yapılamaz.Resmi senetlerdeki yanlışlık
ve eksiklik akdin altına yazılarak taraflar ve memurlarca imzalanır.            
                                                                                
    Resmi senet birkaç sayfa ise her sayfası ayrı ayrı imzalanır.               
                                                                                
    Resmi senet düzenlenmesi gerektirmeyen işlemlerde aranacak belgeler         
    Madde 21 - Resmi senet düzenlenmesini gerektirmeyen hallerde ayni hakların  
tescili için;                                                                   
    a) İstem,kanuni veya mansup mirasçılar tarafından yapılırsa hakim tarafından
verilmiş veraset belgesi.                                                       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                              
                                  3359                                          
                                                                                
    b) İstem, lehine vasiyet edilen tarafından yapılırsa hakim tarafından tescil
için yazılan yazı ile birlikte tenfiz kararı ve vasiyetnamenin onaylı bir örne- 
ği,                                                                             
    c) Miras taksimi noter tarafından yapılmış ise sözleşme; mirasçılar arasında
yazılı olarak yapılmış olup da, mirasçıların imzaları noterce onaylanmamışsa tüm
mirasçıların; imzaların bir kısmı onaylanmış ise imzaları onaylanmamış olanların
başvuruları,                                                                    
    d) Hükmen yapılan kamulaştırmalarda, kesinleşmiş mahkeme kararı,            
    e) Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda, taşın-
maz malın kime ihale edildiğini belirten ve tescili içeren ilgili merciin yazı- 
sı,                                                                             
    f) Mahkeme kararına dayalı tescillerde, kesinleşmiş mahkeme kararı,         
    Aranır.                                                                     
    Yevmiye defterine kayıt                                                     
    Madde 22 - Müdürlüğe gelen istemler;                                        
    a) Akitli işlemlerde, usulüne uygun resmi senet düzenlenerek taraflarca im- 
zalanmasından,                                                                  
    b) Akitsiz işlemlerde, istem belgesinin imzalanmasından,                    
    c) Resmi kurumların akitsiz işlemlerine ait yazılarının alınmasından,       
    sonra yevmiye defterine kaydedilir.                                         
    yevmiye defterine her sene başında, birden başlayan sıra numarası verilir.  
    Yevmiye defterine; istemin niteliği,tarihi,saat ve dakikası,istemde buluna- 
nın adı,soyadı ve adresi yazılır.                                               
    Yevmiye defteri müdür tarafından her iş günü tarih atılarak açılır ve iş    
günü sonunda kapatılarak imzalanır.                                             
    Yevmiye defteri işlem olmadığı günlerde açılıp kapatılmaz.                  
    Yevmiye defterine, tapu sicili üzerinde işlem yapılmasını gerektiren veya   
reddedilen istemler kaydedilir. Tapu sicili üzerinde kayıtlı hakların birbirle- 
rine üstünlüğü, bu deftere yazım tarih ve sıra numarasına göre belirlenir.      
    Müdür daire dışına çıkarken veya izin ve rapor gibi nedenlerle görevinden   
ayrılırken yetki verdiği memuru yevmiye defterine yazar ve imza eder. Müdür - 
reve dönünce, göreve başladığını yine yevmiye defterine yazar ve imza eder.     
    Yevmiye defterine kayıtlar siyah veya mavi mürekkepli kalemle yazılır.      
                                                                                
                                                                                
                                           3360                                           
                                                                                
    İstemin reddedilmesi                                                        
    Madde 23 - Mevzuat ve bu Tüzükte yer alan hükümlere uygun olmayan ve Türk   
Medeni Kanununun 921 inci maddesine göre geçici şerhe de imkan bulunmayan istem-
ler, geciktirilmeden, gerekçesi, itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle 
reddedilir.                                                                     
    Ret kararı, istem sahibine elden veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre teb- 
liğ edilir.                                                                     
    Ret kararına, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde müdürlüğün bağlı   
bulunduğu üst birime, bu birimin kararına karşı da tebliğ tarihinden itibaren   
otuz gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.                              
                                                                                
                            DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                      
                              Tesciller                                         
                                                                                
    Tescilin şekli                                                              
    Madde 24 - İstem, yevmiye defterine kaydedildikten sonra, aynı tarih ve yev-
miye numarası ile kütüğe tescil edilir. Tescil, siyah veya mavi mürekkepli ka-  
lemle ve kitap harfleriyle okunaklı şekilde yazılır.Kütük üzerinde kazıntı, si- 
linti, çıkıntı yapılamaz.                                                       
    Tescillerde yevmiye defterindeki sıra numarası esas alınır.                 
    Mülkiyet hakkının tescili                                                   
    Madde 25 - Kütük sayfası malik sütunundaki devreden kişinin adı ve soyadı,  
baba adı ile edinme nedeni, tarih ve yevmiye numarası kırmızı mürekkepli kalemle
çizilir ve yine kırmızı mürekkepli kalemle tarih ve yevmiye numarası yazılır.   
Malik sütununun ilk boş satırına yeni malikin adı, soyadı ve baba adı, edinme   
nedeni, tarih ve yevmiye numarası yazılır.                                      
    Tüzel kişilerin adı tam olarak yazılır.                                     
    Müşterek mülkiyette pay miktarı; paydaşların adı, soyadı ve baba adından    
sonraki kısımda, bayağı kesir olarak gösterilir.                                
    Bir paydaş sonradan başka paya sahip olduğu takdirde, payın tescili sırasın-
da payların toplamı yazılır.                                                    
    İştirak halinde mülkiyette iştiraki doğuran neden, malik isimlerinin ortak  
paranteze alınmasından sonra belirtilir.                                        
                                                                                
                                                                                
                                             3361                                           
                                                                                
    Ortaklaşa kullanılan yerlerin tescili                                       
    Madde 26 - Sosyal tesis, ticari mahal, yüzme havuzu, tenis kortu gibi taşın-
maz mal veya bağımsız bölümler ortaklaşa kullanıma ayrılmış ise, malik sütununa 
faydalanan taşınmaz malların ada ve parsel veya bağımsız bölüm numaraları yazı- 
lır.                                                                            
    Ortaklaşa kullanılan yerler, faydalanan taşınmaz mallarda aynı ada ve parsel
içerisinde olabileceği gibi, ortak sınırı olmaksızın ayrı ada ve parsellerde de 
bulunabilir.                                                                    
    Faydalanan taşınmaz malların kütük sayfasının beyanlar bölümüne, ortaklaşa  
kullanılan taşınmaz malın, hangi ada ve parsel veya bağımsız bölümle ortak ol-  
duğu belirtilir.                                                                
    Ortaklaşa kullanılan yerler, kanuni istisnalar dışında, faydalanan bütün    
taşınmaz mal maliklerinin birlikte istemleri olmadan müşterek mülkiyete dönüştü-
rülemez.                                                                        
    İmar uygulanmasının tescili                                                 
    Madde 27 - Kesinleşmiş imar parselasyon planlarıyla ada dağıtım cetvelleri, 
maliklerin rızası alınmadan re'sen tescil edilir.                               
    Tahsis yoluyla tescil                                                       
    Madde 28 - Devlet veya kamu kurumlarınca dağıtılan taşınmaz mallar, ilgili  
kanuna uygun şekilde ve yetkili mercilerce verilen karar ve dağıtım cetvellerine
dayalı olarak hak sahipleri adına tescil edilir.                                
    Arazi toplulaştırmalarında tescil                                           
    Madde 29 - Arazi toplulaştırmalarında yeni doğan parseller, yetkili merci-  
lerce onanan kesinleşmiş toplulaştırma planları ile yeni maliklerini gösteren   
cetvellere dayanılarak hak sahipleri adına tescil edilir.                       
    İrtifak hakları ve taşınmaz mal mükellefiyetinin tescili                    
    Madde 30 - İrtifak hakları, kütük sayfasında ayrılan özel sütünuna tescil   
edilir.                                                                         
                                                                                
                                                                                
                                              3362                                          
                                                                                
    Şahsi irtifak hakları, ilgili taşınmaz malın kütük sayfası irtifak hakları  
sütununda mükellefiyet anlamına gelen "M" harfi ile gösterilir.Hak bahibinin    
adı, soyadı, baba adı ve irtifak hakkının çeşidi belirtilerek ve varsa süresi   
yazılarak tescil edilir. Bu hakların tescilinde, ayrıca her bir irtifak hakkı   
için A,B,C.... gibi harfler kullanılır.                                         
    Arzi irtifak hakları, lehine irtifak hakkı tesis edilen yararlanan (hakim)  
arazinin kütük sayfasında hak anlamına gelen "H" harfi ile, aleyhinde irtifak   
hakkı tesis edilen yükümlü (hadim) arazisinin kütük sayfasında ise, "M" harfi   
ile gösterilir. Yararlanan arazinin kütük sayfası irtifak hakları sütununda     
hangi taşınmaz mal aleyhine nasıl bir irtifak hakkı olduğu tescil edilir. Gere- 
kiyorsa planında da gösterilir. Yükümlü taşınmaz malın kütük sayfasında ise han-
gi taşınmaz mal lehine nasıl bir irtifak hakkı olduğu tescil edilir.            
    Taşınmaz mal mükellefiyeti, yükümlü arazinin kütük sayfası irtifak hakları  
sütununa tescil edilir. Hak sahibi ve kıymeti belirtilir. Belirli bir taşınmaz  
mal lehine yükümlülük söz konusu ise, aynı zamanda yararlanan taşınmaz mal kütük
sayfası irtifak sütununda niteliği de belirtilerek tescil edilir.               
    Rehin haklarının tescili                                                    
    Madde 31 - Taşınmaz mal rehin haklarının tescili, kütük sayfası özel kıs-   
mında aşağıdaki şekilde yapılır:                                                
    a) Her bir rehin hakkı; A,B,C... gibi harfler altında tescil edilir.        
    b) Tescilde, ipotek "İ", ipotekli borç senedi "İ.B.", irat senedi "İ.S."    
harfleriyle gösterilir.                                                         
    c) Alacaklının adı, soyadı ve baba adı, tüzel kişinin ünvanı yazılır. İpo-  
tekli borç senedi hamiline yazılı ise, bu durum belirtilir.                     
    d) Rehin miktarı, varsa faiz oranı, rehin derecesi, rehin müddeti ile tescil
tarihi ve yevmiye numarası yazılır.                                             
    Rehin hakkının tesisindeki şartlarda yapılan değişikliğe ait sözleşmelerle  
alacağın kısmen ödenmesine ilişkin istemler ve Borçlar Kanununun 162 nci maddesi
uyarınca yapılacak alacağın temliki sözleşmeleri ve benzerleri, düşünceler -  
tununda belirtilir.                                                             
    Serbest dereceden yararlanma hakkı veren sözleşmeler şerhler sütununda gös- 
terilir.                                                                        
                                                                                
                                                3363                                        
                                                                                
    Müşterek rehnin tescili                                                     
                                                                                
    Madde 32 - Müşterek rehnin tescili aşağıdaki şekilde yapılır:               
                                                                                
    a) Aynı malike ait birden çok taşınmaz mal veya payı aynı alacak için       
rehin edilirse; ilgili taşınmaz malların kütük sayfaları rehin sütununa alacak  
miktarının tamamı tescil edilmekle birlikte, düşünceler sütununda hangi taşın-  
maz mallarla müştereken rehinli olduğu belirtilir.                              
                                                                                
    b) Müştereken ve/veya müteselsilen borçlu kimselere ait birden çok taşınmaz 
mal veya payı aynı alacak için rehin edilirse; ilgili bütün taşınmaz mal        
kütük sayfaları, rehin sütununa alacak miktarının tamamı tescil edilmekle bir-  
likte, düşünceler sütununda hangi taşınmaz mallarla müşterek rehinli olduğu     
belirtilerek, müşterek ve müteselsil borç olduğu ayrıca açıklanır.              
                                                                                
    c) Müşterek ve/veya müteselsil borç durumu sözkonusu olmaksızın, aynı       
alacak için birden çok kişilere ait taşınmaz mal veya pay rehin edilirse,       
taşınmaz mal veya paylardan her birinin bu alacağın belli bir kısmı için        
rehin edilmesi gerekir. İlgili taşınmaz malların kütük sayfaları rehin          
sütununa, rehin miktarından taşınmaz mala isabet eden miktarı tescil edilir.    
                                                                                
    İstemde bulunanlar her bir taşınmaz malın ne miktar için rehnedildiğini     
belirtmezlerse, istem red edilir.                                               
                                                                                
    Payın rehnedilmesi                                                          
                                                                                
    Madde 33 - Müşterek mülkiyete konu taşınmaz mallarda payın rehnedilmesi     
halinde, kimin payının rehinli olduğu düşünceler sütununda belirtilir.          
                                                                                
    Taşınmaz mal paylara ayrılarak rehnedilemeyeceği gibi, paydaşın payı da     
bölünerek rehnedilemez. Kat irtifakı kurulmuş taşınmaz mal üzerinde, arsa       
payları ayrı ayrı rehne konu olabilir.                                          
                                                                                
    İştirak halinde mülkiyette, iştirak çözülmeden bir paydaşın payı rehnedil-  
mez.                                                                            
                                                                                
    Korunmuş miktar                                                             
                                                                                
    Madde 34 - Daha sonra tesis edilecek rehin için saklı derece bırakılmak     
istenirse rehindeki şekle uyulmakla beraber, kütük sayfası rehin sütunu alacaklı
adı kısmına "korunmuş miktar" ibaresi ve alacak sütununa da miktarı yazılır.    
Faiz ve müddet sütunu boş bırakılır.                                            
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                       3364                                          
                                                                                
    Rehin haklarına ait düşünceler                                              
                                                                                
    Madde 35 - Rehin haklarına ait düşünceler sütunundaki rehinle ilgili        
belirtmeler, rehin hangi harf ile tescil edilmiş ise o harf kullanılarak        
yazılır.                                                                        
                                                                                
    Aynı rehin için birden fazla belirtme yazılması halinde de aynı harf        
kullanılır.                                                                     
                                                                                
    Rehinle yükümlü pay devre konu olursa, düşünceler sütunundaki eski malikin  
adı çizilip, devir işlemine ilişkin tarih ve yevmiye ile rehne ait harf kulla-  
nılmak suretiyle yeni malikin adı yazılır.                                      
                                                                                
    Rehnin terkini halinde düşünceler sütunundaki rehne ilişkin belirtmeler de  
terkin edilir.                                                                  
                                                                                
    Ayrı müdürlüklerle ilgili istem ve yetki                                    
                                                                                
    Madde 36 - Ayrı müdürlüklerin yetki alanlarında bulunan taşınmaz mallarla   
ilgili müşterek rehin, taksim ve trampa işlemleri, istem hangi müdürlüğe        
yapılmış ise, ilgili müdürlüklerden yetki alınmak suretiyle o müdürlükçe sonuç- 
landırılır ve tescilin yapılması için resmi senet ve diğer belgelerin tasdikli  
birer örneği ilgili müdürlüklere gönderilir.                                    
                                                                                
    İşçi ve yüklenici ipoteğinin tescili                                        
                                                                                
    Madde 37 - İşçi ve yüklenici ipoteklerinin tescilinde kütüğün rehin         
haklarına ait düşünceler kısmında "inşaatcı ipoteği" olduğu belirtilir.         
                                                                                
    Tescilin kontrolü                                                           
                                                                                
    Madde 38 - Tescili yapan memur, akitli işlemlerde resmi senedin, akitsiz    
işlemlerde de istem belgesinin arka yüzündeki özel bölümünde "Tescil tarafım-   
dan yapılmıştır" cümlesinin altına adını, soyadını yazarak imza eder.           
                                                                                
    Yapılan tesciller, müdür veya bu iş için görevlendirilen memur tarafından,  

"Kontrol edilmiştir" cümlesi yazılarak imza edilir.

 

3365                                            
                                                                                
                          BEŞİNCİ BÖLÜM                                         
              İpotekli Borç Senetleri,Irat Senetleri ve                         
        Taşınmaz Mal Karşılık Gösterilerek Çıkarılan Senetler                   
                                                                                
                                                                                
    Değerlendirme Komisyonu                                                     
    Madde 39 - İpotekli borç senedi ve irat senedi tesisi için taşınmaz malın   
kıymeti ,müdürün başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından belirlenir.    
    Bu komisyon;                                                                
    a) Kadastro müdürlüğünden varsa mühendis yoksa kontrol memuru,              
    b) Defterdarlık veya mal müdürlüğünden bir temsilci,                        
    c) İlgisine göre belediye encümeni veya il veya ilçe İdare Kurulu tarafından
belirlenecek bir teknik eleman,                                                 
    d) Kıymeti takdir olunacak taşınmaz mal tarım arazisi ise tarım müdürlüğün- 
ce,arsa veya bina ise ticaret veya sanayi odası tarafından belirlenecek bir     
teknik eleman,                                                                  
    Olmak üzere (beş) kişiden oluşur.                                           
    Komisyon üyeleri,müdürün yazılı talebi üzerine ilgili idarelerce yedi gün   
içerisinde belirlenerek müdürlüğe bildirir.                                     
    Komisyon;müdürün üyelere yazılı olarak bildireceği yer,gün ve saatte,üye tam
sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla alacağı kararla değeri belirler.Karara   
katılmayan üye katılmama gerekçesini yazmak zorundadır.                         
                                                                                
    İpotekli borç senedi için değer belirleme                                   
    Madde 40 - Taşınmaz malın değeri;                                           
    a) Cinsi,                                                                   
    b) Yüzölçümü,                                                               
    c) Değerini etkileyecek nitelikleri,                                        
    d) Emlak vergisi beyan değeri,                                              
    e) Varsa resmi makamlarca yapılmış değer takdiri,                           
    f) Getireceği gelir,                                                        
    g) Arsa ve arazilerde emsal satış değerleri,                                
    h) Binalarda resmi birim fiyatları ve yıpranma payı,                        
    Esas alınarak bir rapora dayalı olarak belirlenir.                          
                                                                                
                                          3366                                             
    Tesis edilecek ipotekli borç senedi miktarı,belirlenen değerden fazla ola-  
maz.                                                                            
    Irat senedi için değer belirleme                                            
    Madde 41 - Irat senedi,tarımsal taşınmaz mallar,binalar ve arsalar üzerinde 
tesis edilebilir.                                                               
    Irat senedi tarım arazisi üzerinde tesis edilecekse,taşınmaz malın gelir de-
ğerinin üçte ikisine,varsa üzerindeki bina değerinin yarısının eklenmesinden    
oluşan miktar,taşınmaz malın değeri kabul edilir.                               
    Irat senedi imar alanı içindeki taşınmaz üzerinde tesis edilecekse,taşınmaz 
malın gelir değerine arsa ve varsa bina değerlerinin katılmasından oluşan topla-
mın yarısının beşte üçü taşınmaz malın değeri kabul edilir.                     
    Taşınmaz mal arsa ise,rayiç değerinin beşte üçü değeri kabul edilir.        
    Taşınmaz malın gelir değerinin belirlenmesi                                 
    Madde 42 - Tarım arazisinin gelir değeri,yıllık olağan kira ile ortalama    
kira bedeli toplamının yarısının (10) rakamı ile çarpımından elde edilecek tu-  
tardır.                                                                         
    Olağan kira,araziyi işleten kimsenin emek ve masrafına karşılık makul bir   
kazanç elde etmesine elverişli olan kiradır.                                    
    Ortalama kira,dağeri belirlenecek arazinin geriye doğru on senelik getirdiği
kira toplamının onda biridir.                                                   
    Gelir değeri belirlenecek taşınmaz mal kiraya verilmemiş olur ve bulunduğu  
bölge içinde veya civar bölgelerde karşılaştırma yoluyla olağan ve ortalama ki- 
rayı da belirleme mümkün olmaz ise,genel hasılatın ortalaması bulunur.          
    Hasılat ortalamasının bulunmasında,on yılda getirdiği hasılat gözönüne      
alınır.Tarımın gerektirdiği masraf düşülüp,kalan net hasılat kabul edilerek on  
yıllık toplamı gelir değeri kabul edilir.                                       
                                                                                
                                                                                
                                        3367                                            
    En yüksek değerin belirlenmesi                                              
    Madde 43- İpotekli borç senedi ve irat senedi tesisi için belirlenecek de-  
ğerler,emlak vergisine esas vergi değirinden fazla olamaz.                      
                                                                                
    Komisyon üyelerinin ücreti ve giderleri                                     
    Madde 44 - Komisyon üyelerine,çalışacakları günler için ücret ödenir.Bu üc- 
ret,Harcırah Kanununun birinci derecedeki memurlara öngördüğü miktarın üç katın-
dan fazla olmamak üzere Genel Müdürlükçe belirlenir.                            
    Ücret,keşif ve inceleme giderleri ilgililer tarafından ödenir.              
                                                                                
    İpotekli borç senedi veya irat senetlerinin düzenlenmesi                    
    Madde 45 - İpotekli borç senedi veya irat senedi,istem belgesi veya gereki- 
yorsa resmi senet düzenlendikten sonra düzenlenir.                              
    Bu senetlerde taşınmaz kayıtlı bulunduğu kütüğün sayfa numarası,mahallesi   
veya köyü,sokağı,türü,niteliği,ada ve parsel numaraları,resmi değeri,taşınmaz   
malı önceden sınırlamış ve taşınmaz mala ilişkin irtifak hakları ve rehin hakla-
 yer alır.                                                                    
    Bir senet iptal edilip de yerine yeniden senet verildiğinde,yeni senette    
eski senedin yerine verildiği belirtilir.                                       
    İpotekli borç ve irat senetleri,taşınmaz mal sahibiyle birlikte borçlu ta-  
rafından imzalanır.                                                             
    İpotekli borç ve irat senetleri tapu siciliyle karşılaştırılarak,kapsamı    
sicil içeriğine uygun olduğu takdirde ilgili müdür ile yetkili hakim tarafından 
imza edilir.                                                                    
                                                                                
    Birden çok taşınmaz malın kısıtlanmasında senetler                          
    Madde 46 - Aynı alacak için aynı malike veya müşterek ve/veya müteselsil    
borçlu olan kimselere ait birden çok taşınmaz mal üzerinde ipotekli borç senedi 
veya irat senedi tesis edilirse tek bir senet verilir.                          
    Aynı alacak için birden çok kişiye ait taşınmaz mal veya payı üzerinde müş- 
terek borç durumu söz konusu olmaksızın ipotekli borç senedi veya irat senedi   
tesis edilirse,taşınmaz malı kısıtlayan her alacak için ayrı senet verilir.     
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                              3368                                             
    Sonradan taşınmaz mal ilavesi                                               
    Madde 47 - Bir ipotekli borç senedinin ve irat senedinin tesisinden sonra,  
aynı bölgede bulunan diğer taşınmaz malların aynı rehin hakkına dahil edilmesi, 
bu bölümdeki hükümlere göre yapılır.                                            
    Değişik bölgelerde bulunan taşınmaz malların rehnedilmesi                   
     Madde 48 - Değişik bölgelerde,birden çok taşınmaz mal üzerinde aynı alacak 
için ipotekli borç senedi veya irat senedi tesisinde istemin yapıldığı müdürlük:
    a) Taşınmaz malların bulunduğu yer müdürlüklerinden değer belirlemesinin    
yaptırılmasına ve kayıt örneğiyle birlikte gönderilmesini ister,                
    b) İstem belgesini veya gerekiyorsa,resmi senedi düzenler,                  
    c) İstem belgesi veya resmi senedin düzenlenmesinden sonra 45 inci maddeye  
uygun olarak ipotekli borç veya irat senetlerini düzenler,                      
    d) Varsa resmi senedin yoksa istem belgesinin bir örneği ile imzalı rehin   
senedini,diğer müdürlüğe göndererek rehin senedinin o yer müdürü ile yetkili    
hakimin imzalamasından sonra ilgilisine verilmek üzere gönderilmesini ister.    
    İpotekli borç senedi ve irat senedinde vekil                                
    Madde 49 - İpotekli borç senedi veya irat senedinin tesisi sırasında;alacak-
lının,borçlunun ve taşınmaz mal malikinin birlikte istemde bulunmaları halinde  
istem belgesinde veya resmi senette vekilin kimliği ve adresi açıkca yazılır.Ay-
rıca vekilin adı rehin senedinde ve kütük sayfasının rehin haklarına ait düşün- 
celer sütununda belirtilir.                                                     
    Vekilin sonradan tayininde ilgililerin istemi veya mahkeme kararı gerekir.  
    Senetlerin alacaklıya veya vekile verilmesi                                 
    Madde 50 - Müdür,borçlunun ve kısıtlanan taşınmaz mal sahibinin yazılı iste-
mi ile senedi alacaklıya veya vekiline teslim eder.                             
                                                                                
                                       3369                                           
    Senet ihracı halinde istem                                                  
    Madde 51 - Türk Medeni Kanununun 845 inci maddesi uyarınca tertip halinde   
senet ihraç edilirse,rehinle ilgili işlemlerden başka,çıkarılan senetlerin      
adedi,taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının rehinler hanesine ait      
düşünceler sütununda belirtilir.                                                
    Tahvilleri güvence altına almak üzere çıkarılan ipotekli borç veya irat se- 
netleri,rehin olarak tescil edilirken,tahvillerin nama veya hamiline yazılı ol- 
duğu, alacaklılar sütununda ayrıca belirtilir.                                  
    Tahvillerin adet ve niteliği ile varsa alacaklı ve borçluyu temsil eden     
kişinin adı rehin haklarına ait düşünceler sütununda belirtilir.                
     İpotekli borç ve irat senedi ile kısıtlı taşınmaz malın ifraz ve taksimi   
     Madde 52 - İpotekli borç senedi ve irat senedi ile kısıtlanmış taşınmaz    
malın ifraz ve taksimi halinde,68,69,70 ve 71 inci maddelerde yazılı hükümler   
uygulanır.                                                                      
     Senetlerin şekli                                                           
     Madde 53 - İpotekli borç ve irat senetlerinin şekilleri Genel Müdürlükçe   
belirlenir.                                                                     
                                                                                
                           ALTINCI BÖLÜM                                        
                             Şerhler                                            
                                                                                
    Şerhler sütununda belirtme                                                  
    Madde 54 - Kütüğün şerhler sütununa kişisel haklar,temlik hakkını kısıtlayan
veya yasaklayan şerhler,tescille ilgili geçici şerhler ile kanunların öngördüğü 
hususlar yazılır.                                                               
    Kişisel hakların şerhi için aranacak belgeler                               
    Madde 55 - Kişisel hakların,kütük sayfasının şerhler sütununa kaydı için;   
    a) Satışla birlikte tesis edilen geri alım hakkı(vefa),bağışla birlikte     
tesis edilen bağışlayana dönüş hakkı(rücu) ve rehinle birlikte tesis edilen     
serbest dereceden istifade hakkı için resmi senet.                              
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                           
                               3370                                             
                                                                                
    b) Satış akdinden ayrı olarak düzenlenen geri alım hakkı (vefa), bağış ak-  
dinden ayrı olarak düzenlenen bağışlayana dönüş hakkı (rücu) ve rehinden ayrı   
olarak düzenlenen serbest dereceden istifade hakkı için noterce düzenlenmiş söz-
leşme,                                                                          
    c) Alım (iştira),sözleşmeden doğan ön alım (şuf'a),satış vaadi,bağışlama    
vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı için noterce düzenlenmiş sözleşme,          
    d) Kira ve hasılat kirası için kira sözleşmesi,                             
    Aranır.                                                                     
    Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için aranacak belgeler                    
    Madde 56 - Temlik hakkını kısıtlayan şerhler için;                          
    a) Haciz ve ihtiyati haciz için yetkili merciin resmi yazısı,               
    b) Aile yurdu tesisi halinde mahkemece onanmış senet,                       
    c) Nakil ile yükümlü mirasçı tayini halinde vasiyetname örneği ve şerhi     
içeren mahkeme yazısı,                                                          
    d) Kanunların kısıtlayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda be-   
lirtilen belgeler,                                                              
    Aranır.                                                                     
    Temlik hakkını yasaklayan şerhler için aranacak belgeler                    
    Madde 57 - Temlik hakkını yasaklayan şerhler için;                          
    a) İhtiyati tedbir için mahkeme kararı veya yazısı,                         
    b) İflasın veya konkordato ile verilen sürenin şerhi için yetkili merciin   
resmi yazısı,                                                                   
    c) Kanunların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde kanunda belir-
tilen belgeler,                                                                 
    Aranır.                                                                     
    Tescil ile ilgili geçici şerh                                               
    Madde 58 - Tescille ilgili geçici şerh mal sahibi ve ilgililerin istemi     
 veya mahkeme kararıyla yapılır.                                                
    Kesin tescil,terkin olunacak şerhin tarih ve yevmiye numarası ile yapılır.  
                                                                                
                                                                                
                                       3371                                        
                                                                                
    Şerhin şekli                                                                
                                                                                
    Madde 59 - Şerhler; kütük sayfasındaki özel sütunda, konusu, süresi, tarih  
ve yevmiye numarası ile varsa değeri gösterilerek yazılır.                      
                                                                                
    Geçici şerhler (G.Ş.) harfleriyle gösterilir.                               
                                                                                
    Şerhle yükümlü taşınmaz mal devre konu olursa, varsa şerhler bölümündeki    
eski malikin adı çizilip, şerhin tarih ve yevmiye numarası değiştirilmeksizin,  
devir işlemine ilişkin tarih ve yevmiye numarası ile yeni malikin adı yazılır.  
                                                                                
                                                                                
                                      YEDİNCİ BÖLÜM                             
                                         Beyanlar                               
                                                                                
    Beyanlar sütununda belirtme                                                 
                                                                                
    Madde 60 - Kütüğün beyanlar sütununa, mevzuatın yazılmasını öngördüğü       
hususlar tarih ve yevmiye numarası belirtilerek yazılır.                        
                                                                                
    Teferruatın yazımı                                                          
                                                                                
    Madde 61 - Teferruat, mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine        
herhangi bir belge aranılmaksızın kütüğün beyanlar sütununa yazılır. Bu yazımda 
teferruatın adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir. Beyanlar sütunu, teferruatın    
yazımı için yeterli olmaz ise, yazılı istemin tarih ve yevmiye numarası belir-  
tilerek, dosyasındaki istem belgesine yollama yapılır.                          
                                                                                
    Tesisi artık mümkün olmayan ayni hakların yazımı                            
                                                                                
    Madde 62 - Türk medeni Kanununun taşınmaz mal sicilleri ile ilgili          
hükümlerine göre kurulmaları artık mümkün olmayan ayni haklar, taşınmaz malın   
kütüğünün beyanlar sütununa yazılır. Bu hakların tasarruf işlemleri, müstakil   
ve daimi hakların kaydı usulüne tabidir.                                        
                                                                                
    Vesayet altına alınma                                                       
                                                                                
    Madde 63 - Müdürlüğün, bir kişinin vesayet altına alındığına veya vesayetin 
kaldırıldığına dair mahkeme kararlarından yazılı olarak bilgisi olursa, durum   
taşınmaz malların kütüğünün beyanlar sütununa, tarih ve yevmiye numarası da     
gösterilerek yazılır.                                                           
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                        
                                     3372                                       
                                                                                
    İşçi ve yüklenicinin işe başlama tarihi                                     
    Madde 64 - İşçi ve yüklenicinin işe başlama tarihi, işçi veya yüklenici-    
lerden birinin istemi halinde inşaatla ilgili sözleşme ve belediye yer teslim   
tutanağının verilmesi üzerine, taşınmaz malın kütüğünün beyanlar sütununa tarih 
ve yevmiye numarası ile birlikte yazılır.                                       
    Bu durumdan taşınmaz mal malikine bilgi verilir.                            
                                                                                
                                 SEKİZİNCİ BÖLÜM                                
                   Taşınmaz Malların Ayrılması-Birleşmesi-Taksimi               
                                 Kayıtların Nakli                               
                                                                                
    Taşınmaz malların ayrılması                                                 
    Madde 65 - Bir taşınmaz malın ayrılmasında her yeni parsel için bir kütük   
sayfası açılıp re'sen tescil edilir. Önceki sayfadaki kayıtlar, aşağıdaki       
hükümlere göre yeni sayfasına nakledilerek eski sayfa kapatılır.                
                                                                                
    Taşınmaz mal ayrılmasında faydalanan taşınmaz mal yönünden irtifak hakla-   
rının nakli                                                                     
                                                                                
    Madde 66 - İrtifak hakkından istifade eden taşınmaz mal parçalara ayrıldı-  
ğında, irtifak hakkı her kısım için devam eder. Ancak bu haktan yalnız bir      
kısım taşınmaz mal istifade edebiliyorsa, yükümlü taşınmaz mal sahibi irtifak   
hakkının diğer parçalardan terkinini isteyebilir. Tapu idaresi bu istemi irtifak
hakkı sahibine tebliğ eder. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz     
edilmezse irtifak hakkı terkin olunur.                                          
                                                                                
    Taşınmaz malın ayrılmasında yükümlü taşınmaz mal yönünden irtifak haklarının
nakli                                                                           
                                                                                
    Madde 67 - Yükümlü taşınmaz malın ayrılması halinde irtifak hakkı her       
kısım için devam eder. Ancak irtifak hakkı bir kısım üzerinde kullanılamazsa,   
o kısım maliki irtifak hakkının kendi taşınmaz malından terkin olunmasını       
isteyebilir.                                                                    
                                                                                
                                      3373                                        
    Tapu idaresi, bu istemi istifade eden irtifak hakkı sahibine tebliğ eder.   
Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmezse irtifak hakkı terkin  
olunur.                                                                         
                                                                                
    Taşınmaz malların ayrılmasında rehnin nakli                                 
                                                                                
    Madde 68 - Taşınmaz malların ayrılmasında, rehin hakları yeni taşınmaz      
malların hepsinin sayfalarına aynen nakledilir. Oluşan parsellerin tapu kütük   
sayfalarının düşünceler sütununda, birbirleriyle bağlantıları belirtilir.       
                                                                                
    Ayırma ve nakil işlemi, alacaklılara hemen bildirilir.                      
                                                                                
    Taşınmaz malın ayrılmasında rehnin bölünmesi                                
                                                                                
    Madde 69 - Taşınmaz malın ayrılması sırasında, üzerinde bulunan rehnin de   
ayrılan parçaların kıymeti oranında bölünmesi istenirse, alacaklı ile borçulun  
aralarında yapacakları sözleşmeye, sözleşme yoksa, talep eden tarafın mahkemeden
alacağı karara göre işlem yapılır. İşlem sonucu alacaklıya hemen duyurulur.     
                                                                                
    Taşınmaz malların ayırma yolu ile taksiminde rehnin nakli                   
                                                                                
    Madde 70 - Hisseli bir taşınmaz malın paydaşlarından bir veya birkaçının    
payı üzerinde rehin hakkı olup da, bu taşınmaz mal parçalara ayrılarak taksim   
edilirse, rehin hakkı bununla yükümlü paydaş veya paydaşlara isabet eden taşın- 
maz mallara aynen nakledilir. Rehin hakkı ile yükümlü olmayan paydaş veya       
paydaşlara ait taşınmaz mallar ise serbest bırakılır. İşlemin sonucu alacaklıya 
hemen duyurulur.                                                                
                                                                                
    Taşınmaz malların aynen taksiminde rehnin nakli                             
                                                                                
    Madde 71 - Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz mal müşterek ve      
müteselsilen rehinli olup da, ayrılma söz konusu olmaksızın taksim edilir ise,  
rehin bütün taşınmaz mallar üzerinde olduğu gibi muhafaza edilir. İşlemin sonucu
alacaklıya duyurulur.                                                           
                                                                                
    Aynı hissedarlara ait birden fazla taşınmaz mal, müşterek ve müteselsilen   
sorumlu olmaksızın ayrı ayrı rehinli olup da aynen taksim edilir ise, rehin     
hakları bununla yükümlü paydaş veya paydaşlara isabet eden taşınmaz mallara     
aynen nakledilir. İşlemin, sonucu alacaklıya hemen duyurulur.                   
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                  
                                   3374                                         
                                                                                
    Faydalanan ve yükümlü taşınmaz malların ayrılması                           
                                                                                
    Madde 72 - Faydalanan ve yükümlü taşınmaz malların ayrılmasında kütük       
sayfasında mevcut hak ve yükümlülük, oluşan yeni parsellerin kütük sayfalarına  
aynen nakledilir ve beyanlar sütunlarında aralarındaki bağlantı gösterilir.     
                                                                                
    Şerhlerin ve beyanlar sütunundaki belirtmelerin nakli                       
                                                                                
    Madde 73 - Bir taşınmaz malın ayrılmasında üzerindeki bütün şerhler ve beyan
kayıtları, oluşan parsellerin sayfalarına aynen nakledilerek aralarında bağlantı
sağlanır.                                                                       
                                                                                
    Beyan kaydı ile ilgili olan parseller hukuken ve teknik açıdan belirlene-   
biliyor ise, sadece o parsellere nakledilmekle yetinilir.                       
                                                                                
    Yeni parsel oluşumunu gerektirmeyen ayrılmalarda hakların durumu            
                                                                                
    Madde 74 - Bir taşınmaz maldan kamulaştırma gibi bir nedenle hakların ve    
yükümlülüklerin nakline gerek olmadan bir parçası ayrılarak sicilden terkini    
gerekiyor ise, kütük sayfası, taşınmaz malın diğer kısmı için olduğu gibi       
bırakılır. Ayrılan parçanın yüzölçümü, ayırma tarihi ve yevmiye numarası ile    
ayırma nedeni taşınmaz malın yüzölçümü kısmında gösterilir ve miktarından       
düşülür.                                                                        
                                                                                
    Kamulaştırma işleminin sonucunda, kütükteki bütün hak sahipleri son durum-  
dan haberdar edilir. Ayrıca, bedelin dağıtımında dikkate alınmak üzere, işlem   
kamulaştırmayı yapan idareye ve hak sahiplerine duyurulur.                      
                                                                                
    Taşınmaz malların birleştirilmesi ve üzerindeki hakların nakli              
                                                                                
    Madde 75 - Aynı veya değişik kişilere ait birbirine bitişik taşınmaz        
malların birleştirilmesi mümkündür.                                             
                                                                                
    Birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi   
kaydedilmiş haklar ile taşınmaz mal yükümlülükleri gibi şerh edilmiş haklar     
varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklılarının muvafakatlarının alın-   
ması zorunludur.                                                                
                                                                                
    Birleştirilen taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yükümlülükler, yeni oluşan  
taşınmaz malın kütük sayfasına aynen nakledilir. Nakledilen haklar ve yükümlü-  
lüklerin paydaşlardan hangisine ait olduğu da ayrıca belirtilir ve eski sayfa-  
lar kapatılır.                                                                  
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                   3375                                         
                                                                                
    Ek sayfa açılması                                                           
                                                                                
    Madde 76 - Bir taşınmaz malın kayıtlı olduğu kütük sayfasının bölümlerin-   
den herhangi birisinin dolması halinde, ilgili mahalle veya köyün son kütü-     
ğünde ilk boş sayfa açılır ve sayfanın numara bölümündeki ek sayfa numarası     
ile karşılıklı bağlantı sağlanır.                                               
                                                                                
    Eklenen sayfada herhangi bir bölümün dolması halinde de yeni ek sayfa açıl- 
ması mümkündür.                                                                 
                                                                                
    Açılan ek sayfalarda taşınmaz malın yüzölçümü ve niteliği belirtilmez.      
                                                                                
    Sayfa kapatılması ve yeni sayfa açılması                                    
                                                                                
    Madde 77 - Ayırma, birleştirme, taşınmaz mal kaydının terkini ve nakli      
durumlarında kütük sayfası kapatılır. Bunun için "Sayfa No" sütunu sol üst      
köşeden sağa çapraz. "Mülkiyet" sütununda maliklerden sonra gelen ilk boş       
satır da yatay olmak üzere kırmızı mürekkepli kalemle ve çift çizgi ile çizilir.
Beyanlar sütununda kapatılma nedeni yine kırmızı mürekkepli kalemle açıklanarak,
işlemle ilgili tarih ve yevmiye numarası yazılır.                               
                                                                                
    Kapatılan kütük sayfası ile birlikte varsa ek sayfalar da aynı şekilde      
kapatılır.                                                                      
                                                                                
    Bir taşınmaz mala ait kütük sayfası yıpranma veya kopma gibi nedenlerle     
kullanılamaz veya okunamaz hale gelirse, re'sen kapatılır ve yeni sayfa açılır. 
                                                                                
    Kapatılan sayfa ve sayfalar üzerindeki terkin edilmemiş haklar ve beyanlar, 
açılan yeni sayfaya kendi tarih ve yevmiye numaraları değiştirilmeden aynen     
nakledilir. Kapatılan sayfa üzerinde işlem yapılamaz.                           
                                                                                
                                                                                
                                     DOKUZUNCU BÖLÜM                            
                              Terkin-Senetlerin İptali-Değişiklik               
                                                                                
    Terkin istemi                                                               
                                                                                
    Madde 78 - Tapu sicilinde terkin, hak sahibinin veya yetkili makamın istemi-
ne ya da mahkeme kararına dayalı olarak yapılır.                                
                                                                                
    İpotekli borç senedi ve irat senetlerinin terkininde bu senetlerin müdürlüğe
ibrazı veya mahkemece hükümsüzlüğüne karar verilmiş olması zorunludur.          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                        3376                                       
                                                                                
    Kayıtların terkininde tescil istemleriyle ilgili hükümler aynen uygulanır.  
                                                                                
    Kanunda açıkça gösterilen haller ile şerhedilmiş şahsi haklarda ve tescil   
edilmiş arzi ve şahsi irtifak haklarında belli bir süre söz konusu ise, bu      
sürenin dolması halinde taşınmaz mal malikinin istemi üzerine de terkin işlemi  
yapılabilir.                                                                    
                                                                                
    Terkinin şekli                                                              
    Madde 79 - Tapu sicili üzerinde yapılacak terkinler, terkin edilecek hakla  
ilgili kaydın üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilmesi ve altındaki satıra 
yine kırmızı mürekkepli kalemle "terkin edilmiştir" ibaresi ile tarih ve yevmiye
numarasının yazılması ve müdürün veya görevlendireceği bir memurun imza etmesi  
ile olur.                                                                       
                                                                                
    Hakkın tescilinde harf kullanılmış ise terkininde de aynı harf kullanılır.  
                                                                                
    İpotekli borç senedi ve irat senedinin iptali                               
                                                                                
    Madde 80 - Bir ipotekli borç senedi veya irat senedinin iptali, kırmızı     
mürekkepli kalemle çapraz çizgi çekilmek ve terkin edildiği hususu yazılmak,    
terkine ilişkin tarih ve yevmiye numarası belirtilmek ve müdür tarafından       
imzalanmak suretiyle yapılır.                                                   
                                                                                
    Bir senet yıpranmış ve okunamayacak hale gelmiş ise, aynı usulle ve üzerine 
iptal nedeni yazıldıktan sonra iptal edilip, yeniden verilme nedeni belirtilmek 
suretiyle yeni senet verilir. Yeni senet müdür ve hakim tarafından imzalanır.   
İptal edilen senetler kütük sayfasına ait dosyada saklanır.                     
                                                                                
    Kaydın değiştirilmesi                                                       
                                                                                
    Madde 81 - Tapu sicilinde değişiklik, hak sahibinin veya yetkili makamın    
istemi ya da mahkeme kararına dayalı olarak yapılır.                            
                                                                                
    Rehinler hakkındaki özel hükümler saklı kalmak koşuluyla tapu sicilindeki   
değişiklikler, üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilip, değişiklik tarih ve 
yevmiye numarasıyla yeni kaydın yazılması suretiyle yapılır.                    
                                                                                
    Önceki kayıt bir harfle yazılı ise, yine aynı harf kullanılır.              
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                     3377                                               
                                                                                
    Rehinle ilgili değişiklikler                                                
    Madde 82 - Rehinli alacağın kısmen ödenmesi veya rehnin miktar,faiz,derece, 
süre gibi unsurlarında yapılacak değişiklikler,düşünceler sütununda ilgili reh- 
nin harfi kullanılmak suretiyle belirtilir.                                     
                                                                                
    İpotekli borç senedi ve irat senedi üzerinde yapılacak değişiklikler.       
    Madde 83 - İpotekli borç ve irat senetleri kayıtlarının değiştirilmesi ta-  
rafların anlaşması ve senetlerin müdürlüğe verilmesi ile yapılabilir.Anlaşma ol-
mazsa mahkeme kararı olmadan değişiklik yapılamaz.                              
    Kayıt üzerinde yapılan değişiklikler,senetler üzerine de yazılmak suretiyle 
müdür ve hakim tarafından imza edilir.                                          
                                                                                
    Rehinli alacağın temliki                                                    
    Madde 84 - Rehinli alacağın temliki halinde;kütük sayfasının ilgili kısmında
eski alacaklının adı,soyadı ve baba adı kırmızı mürekkepli kalemle çizilir ve ü-
zerine düşüncelere bakınız anlamına gelen "D.B" harfleri,düşünceler sütununda da
rehinle ilgili harfle yeni alacaklının adı,işleme ait tarih ve yevmiye numarası 
yazılır.                                                                        
                                                                                
                           ONUNCU BÖLÜM                                         
                           Düzeltmeler                                          
                                                                                
    Kütük Üzerinde Düzeltmeler                                                  
    Madde 85 - Kütük üzerinde belgelere aykırı tescil veya yazımın düzeltilebil-
mesi için ilgililerin yazılı olurunun alınması ve yevmiye defterine kaydedilmesi
gerekir.                                                                        
    Belgeye aykırı yazımın veya tescilin düzeltilmesine,ilgililerden birisinin  
yazılı oluru olmazsa,müdür defterdarlık veya mal müdürlüğünden düzeltme için da-
va açılmasını,talep eder.                                                       
    Hazine avukatı bulunmayan yerlerde bu düzeltmeler için müdürlük tarafından  
re'sen dava açılır.                                                             
    İkinci ve üçüncü fıkralardaki durum,ayrıca kütük sayfasının beyanlar sütu-  
nunda belirtilir.                                                               
                                                                                
                                                                                
                                       3378                                                
                                                                                
    Kütükte belgesine aykırı olarak adi yazım hatası yapıldığının işlem sıra-   
sında saptanması halinde,müdürce nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak re'-  
sen düzeltme yapılır.                                                           
                                                                                
    Sonradan gelen hak sahiplerinin durumu                                      
    Madde 86 - Yapılacak düzeltmeler hatalı yazımdan sonra hak sahibi olmuş     
kişilerin hakkını etkileyeci nitelikte ise,bu hak sahiplerinin de yazılı olur-  
ları aranır.                                                                    
                                                                                
    Kadastro tespitleri sırasında yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi           
    Madde 87 - Kadastro çalışmaları sırasında meydana gelen yazım hatalarıyla   
ad,soyadı ve baba adındaki yanlışlık veya eksiklikler ilgilisinin başvuru üzeri-
ne;                                                                             
    a) Senetsizden tespitlerde;nüfus kayıt örneği ve taşınmaz malın bulunduğu   
mahalle veya köy muhtarlığından alınacak fotoğraflı ilmuhaber,                  
    b) Kayda dayalı tespitlerde;dayanağı kayıt ve belgeler,                     
    İncelenerek,talebin gerçek hak sahibinden geldiğine kanaat getirilmesi şar- 
tıyla ve talep yevmiye defterine kaydedilmek suretiyle düzeltilebilir.          
                                                                                
    Düzeltmenin şekli                                                           
    Madde 88 - Yanlış yazım okunacak şekilde kırmızı mürekkepli kalemle çizilir 
ve ilk boş sütuna doğrusu yazılır.                                              
    Kazıntı,silinti,satır aralarına veya sayfa kenarına çıkıntı veya kayda ek   
yapılmak suretiyle düzeltme yapılamaz.                                          
    Yevmiye defterine kaydedilerek yapılan düzeltmelerde tarih ve yevmiye numa- 
rası,düzeltmeler siciline kaydedilerek yapılanlarda ise bu sicilin numarası - 
zeltilen işlemin üzerine yazılır.Düzeltme ile ilgili belgeler taşınmaz mala ait 
dosyada saklanır.                                                               
                                                                                
                                 ONBİRİNCİ BÖLÜM                                
                                 Yardımcı Siciller                              
                                                                                
    Mal sahipleri sicili                                                        
    Madde 89 - Taşınmaz mal maliklerinin adı,soyadı,ikametgahları ve sahip ol-  
dukları taşınmaz malların ada,parsel,sayfa numaraları ile mahalle veya köyleri  

mal sahipleri siciline yazılır.Maliklerin soyadının baş harfine göre   

 

3379                                         
                                                                                
her harf için ayrı bir defter açılır. Kişinin birden fazla taşınmaz malı        
varsa, tamamı aynı sütunda gösterilir. Bir taşınmaz mal, malikinin mülkiyetin-  
den çıkınca kırmızı mürekkepli kalemle ada ve parsel numarası çizilir. Ayırma   
ve birleştirme işlemlerinde, eski ada, parsel ve sayfa numaraları çizilip yeni  
numaralar yazılır.                                                              
                                                                                
    Taşınmaz mal sahibi, ikametgahını değiştirdiğini bildirdiğinde, mal sahip-  
leri sicilinin ilgili kısmına yeni ikametgahı yazılır.                          
                                                                                
    Aziller sicili                                                              
                                                                                
    Madde 90 - Vekaletten aziller, vekalet verenlerin soyadının baş harflerine  
göre, her harf için sicilde ayrılan bölüme yazılır.                             
                                                                                
    Azil belgesi geldiğinde, müdür veya görevlendireceği memur tarafından       
üzerine alındığı tarih, saat ve dakika hemen yazılarak, aziller siciline        
kaydedilir.                                                                     
                                                                                
    Düzeltmeler sicili                                                          
                                                                                
    Madde 91 - Yevmiye defterine yazılması gerekmiyen düzeltmelerin sebebi,     
düzeltmeler siciline kaydedilir.                                                
                                                                                
    Kamu orta malları sicili                                                    
    Madde 92 - Mer'a, yaylak, kışlak gibi kamu orta malları, özel siciline      
yazılır ve hangi köy veya belediyeye tahsisli olduğu belirtilir. İlgili bel-    
geler özel dosyasında saklanır.                                                 
                                                                                
    Diğer defterler                                                             
                                                                                
    Madde 93 - Tapu dairelerinde ayrıca tablo-mahzen defteri, yazışma defteri   
ve idari sınırlar kayıt defteri de tutulur.                                     
                                                                                
    Tablo-mahzen defteri                                                        
                                                                                
    Madde 94 - Müdürlükte bulunan bütün kütük, zabıt defteri, yevmiye defteri   
ve resmi senet ciltleri ile yardımcı siciller tablo-mahzen defterine kayde-     
dilir.                                                                          
                                                                                
    Tablo-mahzen defterindeki yazımlar, her yıl sonunda Genel Müdürlüğe bildi-  
rilir.                                                                          
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                    3380                                        
                                                                                
    Yazışma defteri                                                             
                                                                                
    Madde 95 - Yevmiye defteri ve aziller siciline yazılan işlem ve belgeler    
dışında tapu dairesine gelen ve giden bütün yazılar ve istemler yazışma def-    
terine kaydedilir.                                                              
                                                                                
    idari sınırlar kayıt defteri                                                
                                                                                
    Madde 96 - Yetkili mercilerce karara bağlanan idari sınırlarla ilgili       
kararlar ve köy sınırları, idari sınırlar defterine yazılır ve belgeleri özel   
dosyasında saklanır.                                                            
                                                                                
                                                                                
                                      ONİKİNCİ BÖLÜM                            
                                    Sicillerin Saklanması                       
                                                                                
    Sicil ve defterlerin saklanması                                             
                                                                                
    Madde 97 - Bu Tüzükte yazılı ana ve yardımcı siciller ile defterler özenle  
saklanır ve imha edilemezler.                                                   
                                                                                
    Resmi senetlerin saklanması                                                 
                                                                                
    Madde 98 - Resmi senetler her yıl tarih ve yevmiye sırasıyla ciltlenerek    
saklanır.                                                                       
                                                                                
    Belgelerin saklanması                                                       
                                                                                
    Madde 99 - Her taşınmaz mal için bir dosya açılır ve dosya üzerine mahalle  
veya köyü ile kütük sayfası, ada ve parsel numarası yazılır.                    
                                                                                
    Tapu işlemleriyle, Döner Sermaye İşletmesine ait belgeler tarih ve yevmiye  
numarasına göre bu dosyaya konulur.                                             
                                                                                
    Belgelere birden başlayan numaralar verilir ve dosya kapağının iç kısmına   
hangi belgelerin hangi tarih ve yevmiyeli işleme ait olduğu yazılır.            
                                                                      3381                                        
                                                                                
    Taşınmaz mal dosyaları, arşivde her mahalle veya köy itibariyle kütük       
sayfası numarası sırasına göre dizilir. Bir belge birkaç taşınmaz malla         
ilgili ise en küçük sayfalı taşınmaz mal dosyasına konulur ve bu belgenin       
hangi dosyada olduğu diğer dosyalarda belirtilir.                               
                                                                                
                                                                                
                                   ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM                               
                       Örnekler ve Genel Müdürlüğe Bilgi Verme                  
                                                                                
    Sicillerin daire dışına çıkarılması                                         
                                                                                
    Madde 100 - Tapu sicilleri, tapu dairesi dışına çıkarılamaz.                
                                                                                
    Devlete, gerçek ve tüzel kişilere ait bir hizmetin görülmesi, bir hakkın    
korunması ve ispatı gerektiğinde, onaylı örnekleri verilir.                     
                                                                                
    Ancak, mahkemelerce sicil veya belgelerin aslı istenildiği takdirde,        
örnekleri müdür tarafından tasdik edilip, iade edilmek üzere imza karşılığında  
asılları verilir.                                                               
                                                                                
    Tapu senedi ve örnekler                                                     
                                                                                
    Madde 101 - Tapu dairesinde akitli veya akitsiz işlemlerle ilgili olarak    
düzenlenen tapu senedi veya ipotek belgelerinin birer örneği, müdür tarafından  
hak sahiplerine verilir.                                                        
                                                                                
    İlgilisinin istemi halinde de, tapu sicilini oluşturan bilgi ve belgelerin  
örneği verilir.                                                                 
                                                                                
    Belgelerin şekli                                                            
                                                                                
    Madde 102 - Tapu işlemlerinde kullanılacak belgelerin şekilleri, Genel Mü-  
dürlük tarafından belirlenir.                                                   
                                                                                
    Belgelerin gönderilmesi                                                     
                                                                                
    Madde 103 - Tapu senetleri ve ipotek belgelerinin fotoğrafsız birer örneği  
ile ipotek terkin işlemleri liste halinde, işlemi izleyen ayın ilk iki haftası  
içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.                                              
                                                                                
    Genel Müdürlük bölge arşivleri oluşturmaya yetkilidir.                      
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                     3382                                               
                                                                                
    Kütük,yevmiye defteri ve yardımcı sicillerin onanması                       
    Madde 104 - Kütükler,yevmiye defteri ve yardımcı siciller üzerinde herhangi 
bir işlem yapılmadan önce,birbirini takip eden sayfa numaraları verilerek müdür 
tarafından kaç sayfadan ibaret oldukları son sayfaya yazılıp tarih,imza ve mü-  
hürle onanır,sayfa araları da ayrıca daire mührü ile mühürlenir.                
                                                                                
    Kadastro aşamasında oluşturulan kütüklerin onama işlemi kadastro müdürü ta- 
rafından yapılır.                                                               
                                                                                
                                                                                
                       ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                         
                       Çeşitli Hükümler                                         
                                                                                
    Kadastro görmemiş taşınmaz malın yazımı                                     
    Geçici Madde 1 - Henüz kadastrosu yapılmamış yerlerde kütük yerine zabıt    
defteri ve kat mülkiyeti zabıt defteri tutulur.Taşınmaz malların sınırları hu-  
dut komşuları yazılarak gösterilir. Taşınmaz malın varsa resmi haritası veya    
planı dosyasında saklanır.                                                      
                                                                                
    Kadastrosu yapılmamış yerlerde belgelerin saklanması                        
    Geçici Madde 2 - Kadastrosu yapılmamış yerlerde,her işleme ait belgeler, o  
işlem için ayrı bir dosya içinde üzeri tarih,sıra ve yevmiye numarası yazılarak 
saklanır.                                                                       
                                                                                
    İşlemlere ait dosyalar ayrıca aylık olarak arşivlenir.                      
                                                                                
    Kaldırılan hükümler                                                         
    Madde 105 - 8/10/1930 tarih ve 10012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile -  
rürlüğe konulan Tapu Sicilli Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.            
                                                                                
    Yürürlük                                                                    
    Madde 106 - Türk Medeni Kanununun 910 ncu maddesine göre hazırlanıp Danış-  
tayca incelenmiş olan bu Tüzük,Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
                                                                                
    Yürütme                                                                     
    Madde 107 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.