Mevzuat

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

Kamu İç Kontrol Rehberi

Üst Yöneticilier için İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi