İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Kararları

2014/1 sayılı İDHYKK Toplantısı Karar Tutanağının Ekleri

İDHYKK'nın Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

İDHYKK  Çalışma Grupları

Sera Gazı Emisyon Envanteri Kalite Güvence ve Kalite Kontrol (QA& QC) Planı