Görevleri

İMAR İSKN VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kuruluşu:

              Bakanlığımız taşra teşkilatı organizasyon yapısı, 17.08.2010 tarihli ve 1513 sayılı Bakanlık Oluru ile yeniden düzenlenmiş olup, bu Olur ile Sakarya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü iin B tipi il teşkilatı oluşturulmuştur. Bu yeni oluşum sonucu olarak İmar İskn ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

Görev Tanımı:

              İmar İskn ve Kooperatifler Şube Müdürlüğümüzce; 3194 Sayılı İmar Kanunu,3621 Sayılı Kıyı Kenar Kanunu uygulamaları ve kıyı kenar izgisinin tespiti, 5543 sayılı İskn Kanunu uygulamaları yürütülmektedir. İl genel meclisi ve Belediye meclisleri tarafından onaylanan imar planlarının ilgili mevzuat uyarınca değerlendirilerek raporlanıp arşivlenmektedir.

              Belediyelerin mücavir alan teklifleri incelenerek, onay iin Bakanlığımıza sunulmaktadır.

              Dolgu imar planı teklifleri şubemizce incelenip, Bakanlığa onay iin sunulur.

               İldeki konut aığının tespiti ve bu konuda yapılması gereken işlemler hakkında ilgili belediyelerle ortak alışmalar şubemizce yürütülmektedir.

              Tarım ve Hayvancılık yapılarının fenni mesuliyeti şubemiz tarafından yürütülmektedir.

               13.12.2010 tarihinden itibaren 1163 sayılı kanun kapsamında, konut yapı kooperatifleri, toplu işyeri kooperatifleri, küük sanayi sitesi kooperatiflerinin kuruluşları, genel kurul toplantıları ve ilgili tüm işlemeleri ile kooperatiflerin denetlenme işleri Şubemiz sorumluluğuna girecektir.

               Belediye yazışmalarının yapılıp, Bakanlığımıza ve Müdürlüğümüze iletilen şikyetler incelenerek sonulandırılmaktadır.

Personel Durumu:

              Müdürlüğümüz bünyesinde; bir adet makine mühendisi, bir adet şehir plancısı, bir adet mimar, iki adet harita mühendisi, bir adet düz işi bulunmaktadır.

Faaliyetler:

               1163 sayılı Kooperatifler Kanununun, yapı kooperatifleri ile ilgili kısmının iş ve işlemlerini yürütme yetkisi 13/12/2010 tarihinde Bakanlığımıza gemesi nedeniyle Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü arşivinde bulunan 141 adet faal, 283 adet tasfiye halinde 72 adet kapanış dosyası teslim alınmıştır. Yetkinin tarafımıza gemesiyle 1 adet konut yapı kooperatifinin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

               Kanuni zorunluluk olan kooperatif genel kurullarının ilk 6 ay ierisinde yapılması işlemleri devam etmekte olup, başvuru sonucunda Genel Kurulda görev alacak Bakanlık Temsilcileri görevlendirilmektedir.

              3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında mevcut kıyı kenar izgisi tespitleri sayısallaştırılmıştır.2014 yılına kadar kıyı kenar tespitlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

              3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar uyarınca şikayetler değerlendirilmekte ve sonulandırılmaya alışılmaktadır.

               5543 sayılı İskan Kanunu uyarınca Bakanlığımızca talep edilen iş ve işlemler Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.

               3194 sayılı İmar Kanununun 45. Maddesi uyarınca Belediye mücavir alan teklifleri değerlendirilerek, onay iin Bakanlığımıza sunulmaktadır.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları