Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

 

ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ                  (EN GEÇ)

1

Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı

1-    Projeyi hazırlayan firmaya ait noter tasdikli imza sirküleri örneği ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi,

2-    Projede imzası bulunan teknik kadroya ait diploma, özgeçmiş, meslek odası kayıt belgesi ve noter tasdikli imza beyannameleri örneği aslı, Proje onayı yapmış olduğu tesislere ait EK-3 formları,

3-    İşletmeye ait noter tasdikli imza sirküleri örneği fotokopisi,

4-    Ticaret veya sanayi odası belgesi,

5-    Yabancı firmalar ile yerel firmalar arasında iş ortaklığı/konsorsiyum kurulması durumunda yapılacak protokolün fotokopisi,

6-    İşletmeye ait Kapasite Raporu,**

7-    Çevre Mühendisleri Odasından alınacak Büro Tescil Belgesi,

8-    Onaylanacak projede imzası bulunan çevre mühendislerinin, onaylanacak projeye özel Çevre Mühendisleri Odasından alacakları “Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Üye Sicil Belgesi”

9-    Projede imzası bulunan ve şirket bünyesinde çalışanlar için son 4 aya ait sigorta belgeleri Şirket dışından personel hizmet alımı yapılması durumunda Genelgemizin hükümlerine uyulacağının belirtildiği ve hukuki esaslar çerçevesinde hazırlanmış noter onaylı hizmet alımı sözleşmesi,

10- Genelge kapsamında proje onayını hazırlayan firma ile hazırlatan işletme arasında yapılan sözleşme,

11- Proje onay ücretine ilişkin dekont

12- A.A.T. giriş suyu analiz ve debi ölçüm sonuçları*

13- Hesaplamalarda kullanılan kabul, katsayı ve formüller için kullanılan kaynak fotokopileri,

14- Yeraltısuyu kullanım izin belgesi,*

15- Hazırlanan proje kapsamında düzenlenmiş noter onaylı hizmet alım sözleşmesi fotokopisi,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 gün

2

Atık İthalatı

1-    Başvuru dilekçesi

2-    Taşıma belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi gibi belgelerden biri)

3-    Bilgi formu

4-    Atığı geri kazanım/bertaraf yapacak firmaya ait Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı

5-    Fatura veya Proforma Fatura

6-    Analiz Belgesi (2620.11.00.00.00, 4012.20.00.90.00, 8548.10.21.00.00 GTİP’li atıklar için)

3 gün

3

Gemi Söküm Notifikasyon Belgesi

1-    Görgü Tutanağı

2-    Gemi Bilgisi

3-    Tehlikeli Atık Envanter Raporu

4-    İlgili Bakanlığın Olur Yazısı (Notifikasyon)

5-    Gemi Geri Dönüşüm Planı

6-    Dekont

7-    Survey Raporu

8-    Gazdan Arındırma ve Radyasyon Ölçüm Belgesi

 

5 gün   

4

Toplama Ayırma Tesisi Belgesi

1.    İş Akım Şeması

2.    Proje Özeti

3.    Vaziyet Planı

4.    ÇED Gerekli Değildir/ÇED Olumlu kararı

5.    1/25000 Ölçekli İmar Planı

6.    Sicil Tasdiknamesi

7.    İzmir Ticaret Odası Sicil Kayıt Belgesi

8.    Vergi Levhası

9.    Tapu fotokopisi

10. İmza Sirküleri

11. Ticaret Sicili Gazetesi

12. Taahhütname

13. Vekaletname Sureti (iş ve işlemlerin yürütülmesinde vekalet verilmesi durumunda)

14. Yapı Kullanım İzni

 

10 gün

5

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni

1-    Başvuru Dilekçesi

2-    Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

10 gün

6

Kömür İthalatı

1.    Kontrol Belgesi Fotokopisi

2.    Yükleme Analizi Belgesi ve Türkçe Tercümesi

3.    Sanayi Kömürü İçin Taahhütname

4.    Fatura Fotokopisi ve Türkçe Tercümesi

 

7

Enerji Teşviki

Beş Yıl Süreli Geri ödeme belgesinin verilmesi,

1-Çevre Kanunu uyarınca alması gereken Çevre İzni/Çevre İzin Lisansı Belgesi

2- Arıtılan atıksuyun geri dönüşümlü olarak kullanılması durumunda, atıksu deşarjı olmadığına dair belgeleri sunmak,

3- Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair elektrik abonelik sözleşmesini veya ilgili kurum veya kuruluştan alınacak olan resmi belge

4- Geri Ödeme Belgesi bedelinin ödendiğine dair makbuz

5- Ek-2'de yer alan atıksu beyan formunu Bakanlığın Çevresel Bilgiye Erişim Sisteminde noksansız olarak doldurmak ve sunmak

Geri Ödeme Belgesi Alanlar için;

Her yıl Enerji teşviği talebi için (Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderinin bir kısmının geri ödenmesi)

1- Kurum, kuruluş ve işletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi

2- Geri Ödeme Belgesi fotokopisi,

3- EK-3'te yer alan taahhütnamenin doldurulmuş örneği

4- EK-4'te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun doldurulmuş örneği

5- İlgili döneme ait elektrik faturaları ve ödendi makbuzlarının tamamı

6- Deşarj izin belgesi veya deşarj konulu çevre izin belgesinin örneği

7- Ödemenin yapılacağı ay itibarıyla 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu yoktur yazısı

 

Belge verilmesi için 30 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geri ödeme için 15 gün

8

Canlı Müzik İzni

1.    Başvuru Dilekçesi

2.    Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu

15-18 gün

9

Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama İzni

1.    Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi ile yapılan sözleşme

2.    Gerikazanım firma lisansı

3.    İmza sürkileri

4.    Firma bilgileri (ad, vergi no, adres vb.)

5.    Taşıma yapacak araçlar için taşıma ve firma için firma lisansı

6.    Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

 

10

Bitkisel Atık Yağ/Tehlikeli Atık/Atık Yağ/Tıbbi Atık/Atık Pil ev Akü Taşıma Lisansı

A-Firma  lisansı için:

a) Firmanın adı, adresi, telefon numarası, vergi numarası.

 

b) Firma sahibinin/sahiplerinin adı, adresi, telefon numarası.

 

c) Ticaret sicili gazetesi ve imza sirkülerinin noter onaylı birer örneği.

 

ç) Lisans alacak araçların plakalarını ihtiva eden firma yetkililerince imzalı yazı.

 

d) Firmaya ait olmayan araçlar için araç sahibi ile yapılan kiralama sözleşmesinin noter onaylı örneği.

 

e) Araç sürücülerinin adı soyadı, TC kimlik numarası, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası, sürücü ehliyet fotokopisi, telefonu ve e-posta adresi.

 

f) Sürücülerin, aracın bağlı bulunduğu firmada çalıştığını gösterir sigorta kayıtları.

 

g) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesinin noter onaylı örneği (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2).

 

ğ) Mali Sorumluluk Sigortası.

 

h) ATSS ile yapılan sözleşmenin noter onaylı örneği.

 

ı) Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşmenin örneği.

 

i) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

 

Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler

 

a) Firmanın/şahsın adı, adresi ve telefon numarası.

 

b) Araç ruhsat fotokopisi.

 

c) Taşınacak atıkların, AYGEİY ek-IV’e göre atık kodları listesi.

 

ç) Aracın taşıyabileceği atıkların AYGEİY ek-III/A’da yer alan tehlikelilik özellikleri.

 

d) Atığın taşınacağı ambalaj türü.

 

e) Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler listesi ve acil müdahale planı.

 

f) Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış sözleşmesi, çalışır durumda olduğunu gösterir test sonuçları ve kullanıcı eğitim belgesi.

 

g) ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi.

 

ğ) Mali sorumluluk sigortasının bir örneği.

 

h) İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler. 

 

15-20 gün

11

Atık Çıkarma Komisyonları

1.    Atık Alan Firmaya Ait Lisans

2.    Komisyon üyelerinin tamamının komisyon tutanağını imzalaması

1 gün

12

Serbest Bölgelerden Atık çıkarımı onayı

     1. Serbest Bölge Müdürlüğü başvuru yazısı

     2. Komisyon tutanakları

5-7 gün

13

Atık Yönetim Planı Onayı

1.    Başvuru Dilekçesi

2.    Atık Yönetim Planı

5-7 gün

14

Şifre ve Kod Temini

     Çevre Bilgi Sisteminden alınmış Başvuru Dilekçesi

2 gün

15

AAT Yerinde İnceleme Formu

Başvuru Dilekçesi

5-7 gün

 

 

16

Kıyı Tesislerinde bulunan Atık Kabul Tesislerinden atık çıkarımı Komisyonu

1-    Liman Lisansı

2-    Atığı Çıkaran Firmaya Ait Lisans Belgesi

3-    Taraflar arasında yapılan sözleşme

4-    İmza Sirküleri

1 gün

17

Dağıtıcı Kayıt Belge

1.    İthalatçı ve Üretici Firma arasındaki Sözleşme

2.    Oda Sicil Kaydı

3.    İmza Sirküleri

4.    Taahhütname

3-5 gün

18

AAT Proje Onayı için Numune Alımı

Başvuru Dilekçesi

8-10 gün

·             Tüm başvurularda imzası bulunanların başvuru sahibi tarafından yetkilendirildiğine dair onay yazısı/belgesi ile imza sirküleri ibraz edilmelidir.

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları