İnşaat Mühendisliği Proje Esasları

 

MEVCUT KAMU BİNALARININ

 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ


 

MADDE 1.        KONU

Bu özel teknik şartname, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülen mevcut kamu binalarının deprem tehlikesi dikkate alınarak incelenmesi, gerekenleri iin gülendirme projelerinin hazırlanması işinde uyulması gerekli asgari koşulları iermektedir.

MADDE 2.        YAPILACAK tespİt VE DENEYLER

Tüm inceleme ve analizler 06 Mart 2007de Resmi Gazetede yayınlanan  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe göre yapılacaktır. Binadaki tespitler yönetmelikte Madde 7.2.5te tanımlanan orta bilgi düzeyi iin öngörülen esaslara göre yapılacak; analizler ise Yönetmeliğin  7.5 Depremde Bina Performansının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleri İle Belirlenmesi maddesine göre yapılacaktır.

2.1.   Hasar Tespiti ve Mevcut Durum Araştırmaları

2.1.1.      Binaya Ait Proje ve İnşa Dökümanlarının Belirlenmesi ve İncelenmesi

İdare, elinde mevcut olması durumunda, (yapılacak inceleme-analiz ve değerlendirme alışmalarında kullanılmak üzere) binaya ait mimari-betonarme proje izimleri, ilgili hesaplar, zemin araştırma raporları, ataşman defterleri, beton dayanımına ilişkin laboratuvar test raporları, vb. dökümanları Firmaye verecektir.

2.1.2.      Bina Üzerinde Yapılacak Gözlem, İnceleme ve Deneyler

Binada aşağıda belirtilen inceleme, etüd ve deneyler yapılacaktır. Bu erevede, yapının projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, projede öngörülmüş yapı malzemelerinin kullanılıp kullanılmadığı, yapının projelerinin mevcut olmaması durumunda ise rölevesi ıkarılarak yapının geometrik ve mekanik özellikleri bakımından mevcut durumu tespit edilecektir. Yapılacak tüm deney ve ölümlerin yerleri, verilecek planlara referanslı olarak raporlarda yeralacaktır. Bu amala;

2.1.2.1.            Röleve Çalışmaları

a)       Bina Geometrisi: Binanın mimari ve/veya betonarme projeleri mevcut ise, binada yapılacak ölümlerle mevcut geometrinin mimari plana ve betonarme projesine uygunluğu kontrol edilir. Proje yoksa, saha alışması ile binanın mimari ve taşıyıcı sistem rölevesi ıkarılır.

Temel sisteminin tespiti/kontrolü amacıyla aılacak kontrol ukurları iin ekte yeralan Tutanak-1 düzenlenecektir.

 

b)      Plan ve kesitler, 1/100 öleğinde paftalar halinde düzenlenecek, ancak İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esaslarında belirtilen 1/50 proje safhasının gerektirdiği bilgileri ierecektir.

c)       Her bina iin mevcut mimari ve taşıyıcı sistem planları ve 1/500 ölekli yönlendirilmiş ve usulüne uygun olarak izilmiş vaziyet planı, blok isimleri, proje etiketi A4 boyutunda (gerekirse A4e katlanmış) olarak ve her bina iin en az iki cepheden ekilecek fotoğraf 1. aşama Rapor ieriğinde yer alacaktır.

d)      Mevcut temel sistemi ve boyutları iin yeterince bilgi üretilemediği ve temel sistemi kısıtlı bilgilerle tasarlandığı takdirde, temel röleve planına bu husus işaret edilecektir; bu durumda gülendirme inşaatı sırasında mevcut temelin gerek boyutlarına göre, gerekirse temel projesi revizyonu yapılacaktır.

e)       Her bina iin varsa mevcut hasarların işlendiği hasar röleveleri hazırlanacak, bu durum fotoğraflarla tespit edilecektir.

2.1.2.2.            Beton Kalitesinin ve Donatı Durumunun Belirlenmesi

a)       Eleman Detayları:

 

Yapılan donatı tespitleri iin ekte yeralan Tutanak-2 düzenlenecektir.

 

b)      Malzeme Özellikleri:

 

Karot numune alımı iin ekte yeralan Tutanak-3 düzenlenecektir.

Beton Test Çekici okumaları iin ekte yeralan Tutanak-4 düzenlenecektir.

 

2.1.2.3.            Geoteknik İncelemeler

a)       Yapının üzerinde yer aldığı zemin tabakalarının cinsleri ve indeks özellikleri (zeminin; kuru,doygun ve doğal birim hacim ağırlıkları, isel sürtünme aısı, kohezyonu, sıkışma yüzdesi, porozitesi, su muhtevası, Atterberg Limitleri ve diğer zemin karakteristikleri ile dane dağılımı), yer altı su durumu, zemin oturması ve sıvılaşma ihtimali ve Depremt Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelikte belirtilen zemin grubu ve yerel zemin sınıfı belirlenerek jeoloji ve inşaat mühendisince ortaklaşa Zemin ve Temel Etüdü Raporu hazırlanacaktır. Zemin raporunda verilen bilgiler, elastik zemine oturan temel modeli yapılabilmesi iin yeterli olacaktır.

 

b)      Bu amala bodrum kat hari ü ve daha fazla kata sahip her yapı sahasında en az bir adet ve ortalama 15m derinliğinden az olmamak üzere zemin etüd sondajı yaptırılacaktır. Daha az katlı binalarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar Kategori-1de belirtildiği şekilde inceleme alanı ve evresine ilişkin jeolojik bilgiler alınıp bina değişik cephelerinde derinliği temel alt kotundan az olmamak üzere en az ü adet muayene ukuru atırılarak zemin, mevcut şev aynaları ve evre yapıları yönünden incelenecektir. İdarece, kat sayısından bağımsız olarak, zemin koşulları, civar yapıları veya yeraltı suyu yönünden incelenen binanın Kategori-2de yer aldığı tespit edilirse, sondaja dayalı etüt yapılacaktır.

 

Zemin etüdü amacıyla atırılacak Muayene Çukuru iin ekte yeralan Tutanak-5; Sondaj Çalışması iin Tutanak-6 düzenlenecektir.

c)       Sondaj veya gözlemsel etüd sonrası Bina Ve Bina Türü Yapilar İin Zemin Ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatına uygun olarak Zemin ve Temel Etüdü Raporu hazırlanacaktır.

 

 

 

MADDE 3.        YAPILARIN DEPREM DAYANIMInın DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

3.1.   Mevcut Yapının Analizi

Binanın taşıyıcı sistem özelliklerinin belirlenmesinden sonra yapı önce düşey yüklere göre, daha sonra da deprem etkisine göre analiz edilecektir.

 

Analizler 06 Mart 2007de Resmi Gazetede yayınlanan  Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik kullanılacaktır. Bu analizlerde yönetmelikte orta bilgi düzeyi iin öngörülen katsayılar kullanılacak, Yönetmeliğin  7.5 Depremde Bina Performansının Doğrusal Elastik Hesap Yöntemleri İle Belirlenmesi maddesine göre binanın deprem performansı belirlenecektir.

 

Analizlerde kabul görmüş bilgisayar yazılımları kullanılarak, program girdileri, taşıyıcı sistem idealleştirmeleri ve kullanılan analiz yöntemleri verilecek raporlarda anlaşılır bir şekilde gösterilecektir.

3.2.   Karar

Yapılan analizler sonucu elde edilen sonular irdelenecek, bu alışmanın sonucunda yapının mevcut haliyle korunması veya takviye edilmesi veya yıkılması alternatifleri değerlendirilerek Firma görüşü, maliyet unsurlarını da ierecek şekilde gerekeleri ile birlikte, İdare onayına sunulacaktır.

 

MADDE 4.        Gülendİrme

4.1.   Gülendirme Projesinin Hazırlanması

Firma, yapılan tahkik hesapları sonucuna göre yapının deprem dayanımının yeterli düzeye ulaştırılması iin taşıyıcı sistemin bir bütün olarak ve/veya belirli elemanlar bazında gülendirilmesi iin öneriler geliştirecek; İdare uygun görüşünden sonra gülendirilmesine karar verilen yapıların gülendirme projeleri Firma tarafından hazırlanarak İdare onayına sunulacaktır. Gülendirme projeleri temel takviyesi ve gerekmesi halinde zemin iyileştirmeye ilişkin tüm detay ve hesapları iermelidir.

 

Bu sürete Firma, teknik bakımdan geerli, bölge şartlarında yapımı mümkün ve yapının mimari işlevlerine en az müdahale ierecek tarzda tasarlayacağı gülendirme sistemlerinin geliştirilip projelendirilmesini sağlayacaktır.

 

Gerekli tüm analiz ve tahkikler, yapıya etkiyebilecek tüm yükler göz önünde bulundurularak gülendirilmiş durum iin yeniden yapılarak elde edilen sonular mevcut durumla karşılaştırılacak ve binanın yeterli güvenliğine ulaştığı gösterilecektir. Ayrıca, mevcut standart,şartname veya yönetmeliklerde yeralmamakla birlikte, yapılan analiz ve hesaplarda kullanılan kriterler de belirtilecektir.

 

Yapının gülendirme projesine ilişkin izimler, profesyonel mühendislik kuralları erevesinde yeterli ayrıntıda, anlaşılabilir ve uygulanabilir biimde hazırlancaktır. Gülendirme ve onarım detayları her bir bina ve eleman bazında ayrı ayrı düzenlenecek olup kesinlikle tip detaylarla yetinilmeyecektir.

 

Projelendirme safhasında mevcut temellerle ilgili bilgilerin yeterince ortaya ıkarılamaması halinde, mevcut bilgilere göre düzenlenecek temel kalıp ve detayları, söz konusu yapının gülendirme inşaatı sırasında temellerin aılması ile ortaya ıkan bilgilere göre, gerekirse, Firma tarafından İdarece kabul edilecek biimde ücretsiz olarak revize edilecektir.

 

İş kapsamındaki bazı binalarda aynı projenin uygulanmış olması muhtemeldir. Bu durumda MADDE 2 ve MADDE 3te belirtilen alışmalar sonrası farklı malzeme özellikleri (beton mukavemetinde farklılık gibi) olmasına rağmen taşıyıcı sistem iyileştirmesi aynı şekilde tasarlanabilen; ancak eleman bazında (değişik temel uygulaması, kolon gülendirmesi vb.) gülendirmede farklılıklar ieren işler Proje Tekrarı olarak alınacaktır.

4.2.   Gülendirme İşleri Yaklaşık Maliyetinin, Keşif ve Metrajların Hazırlanması

Firma tarafından hazırlanan gülendirme projelerinde yeralan tüm imalatlar ile gülendirme sebebiyle ortaya ıkacak tüm işlerin (sıva, boya, kaplama vb.) metrajları yapılarak bu imalatlara ilişkin birim fiyat analizleri ıkarılacaktır. Ayrıca her bina iin keşif düzenlenecek ve takviye projelerinde yeralan imalatların yapımını tarifleyen ayrıntılı bir Teknik Şartname hazırlanacaktır.

 

4.3.   Diğer İşler

Mekanik, elektrik, yalıtım, drenaj ve benzeri donanım ve tesisat; gülendirme işleri esnasında kısmen veya tamamen tahrip olabilir; yenilenmeleri gerekebilir. Bu gibi hallerde, bu tür kısmi veya yenileme işleri iin de gerekmesi halinde ayrıca uygulama projesi Firma tarafından, ilave bir bedel ödenmeksizin hazırlanacaktır.

 

MADDE 5.        PROJE VE RAPOR VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Firma tüm iş adımları ile ilgili olarak, işbu şartnamede aıka yada zımmen belirtilen eşitli rapor, hesap, proje, tutanak ve belgeleri İdare'ye sunacaktır. Bu dökümanlar onaydan sonra düzeltilmiş olarak ayrıca CD-ROM üzerinde verilecektir.

 

Bu rapor, hesap, proje ve diğer belgeler, aşağıdakiler dahil ancak, bunlarla sınırlı olmayan Firma hizmetlerini kapsayacaktır :

 

5.1.1.      Genel

Tüm raporların bir taslak nüshası, üzerinde görüşmek üzere önce İdareye sunulacaktır. Bunun ardından Firma bu görüşmelerde yapılan değişiklikleri kapsayan nihai raporu hazırlayacaktır.

 

5.1.2.      İnceleme ve Analiz

Madde.2.1de belirtilen röleve, inceleme, deney ve gözlem sonularını ieren ve bu konularla ilgili Firma görüşlerini kapsayan rapor (incelenen binanın tüm cephelerini ve Madde2.1.2.1de belirtilen hasar rölevelerine referanslı olmak üzere taşıyıcı eleman hasarlarına ilişkin yeterli sayı ve ayrıntıda fotoğrafları raporlara ekleyecektir), ve Madde3.1de belirtilen hesapları ieren rapor.

 

5.1.3.      Gülendirme Safhası Dökümanları

Madde.4de belirtilen gülendirme sistemlerine ait özel detaylar, ilgili hesaplar; gülendirilmiş durum röleveleri ve hesapları ile keşif-metraj ve Teknik Şartname.

 

 


TEMEL SİSTEMİ KONTROL ÇUKURU TESLİM TUTANAĞI

(TUTANAK-1)

 

İşin Adı

:

... Arsası Zemin Etüdü İşi

Muayene Çukuru No.

:

.. nolu ukur

Arsa plankotesine göre kuyu üst kotu

:

.......... m

Muayene ukuru aılma tarihi

:

   .//200

Muayene ukuru derinliği (m)

:

.. m

Alınan örselenmiş numune adedi

:

.. adet

Alınan Örselenmemiş Numune Sayısı (UD)

:

.. adet

Yer altı su seviyesi (m)

 

.. m

Zemin  Kesiti ve Tanımlaması

:

 

 

Yukarıda belirtilen kontrol ukuru tarafından ../../ 200..  tarihinde aılarak gerekli tespitler ve inceleme yapılmış olup, iş bu tutanak sahife ve nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.     ./.. /2006

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuzey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arsa Krokisi ve Kontrol Yeri

İsim ve İmzalar

Firma Yetkilisi

Zemin Etüd Firması Yetkilisi

Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi

 

 

 

 


D O N A T I    T E S P İ T   T U T A N A Ğ I (TUTANAK-2)

 

 

İşin Adı

:

 

Bina adresi

:

 

Firma

:

 

Kontrol teşkilatı

:

 

 

 

No

İncelenen Yapı Elemanı

Düz Demir

(adet/ap)

Etriye

(ap/aralık)

 

Sıklaştırma Bölgesi Boyu

 

Sıklaştırma Bölgesi

Etriye

(ap/aralık)

 

Etriye Kancaları Kıvrılma şekli

(1350 900)

 

Donatıda Korozyon Olup Olmadığı ve Korozyon Seviyesi

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda aık bilgileri bulunan binanın mevcut donatı durumunun tespiti iin //200.. tarihinde mahalline gidilerek tespit edilen demir ap ve adetleri ile demir aralıkları yukarıda yazılmış olup, iş bu tutanak sahife ve nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

İsim ve İmzalar

Firma Yetkilisi

Karot Alan Firma Yetkilisi

Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi

 

 

 

 


 S E R T L E Ş M İ Ş     B E T O N D A N     K A  R O T    N U M U N E S İ     A L M A

T U T A N A Ğ I  (TUTANAK-3)

 

 

İşin Adı

:

 

Bina adresi

:

 

Karot alan kuruluş

:

 

Firma

:

 

Kontrol teşkilatı

:

 

 

Numune No

Numune alınan yapı elemanı

(proje üzerindeki aks ve kat belirtilerek)

Numunenin  alınıp alınamadığı

(Evet / Hayır)

Numune apı ve yüksekliği

(mm olarak)

Düşünceler

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Yukarıda aık bilgileri bulunan binanın beton dayanımının tespiti iin //200.. tarihinde mahalline gidilerek .. adet beton karot numunesi alınmış olup iş bu tutanak sahife ve nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

 

 

 

 

İsim ve İmzalar

Firma Yetkilisi

Karot Alan Firma Yetkilisi

Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi

 

 

 

 


B E T O N    T E S T   Ç E K İ C İ   D E N E Y   T U T A N A Ğ I (TUTANAK-4)

 

 

İşin Adı

:

 

Bina adresi

:

 

Deneyi yapan kuruluş

:

 

Firma

:

 

Kontrol teşkilatı

:

 

Test ekici tipi ve seri no

:

 

 

 

No

Deney Yapılan Eleman

Beton Yaşı

Vuruş Yönü

Geri Tepme Sayısı

 

Ortalama

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda aık bilgileri bulunan binanın beton dayanımının tespiti iin //200.. tarihinde mahalline gidilerek beton test ekici ile yapılan deney sonucunda bulunan geri tepme sayıları yukarıda yazılmış olup, iş bu tutanak sahife ve nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

İsim ve İmzalar

Firma Yetkilisi

Karot Alan Firma Yetkilisi

Mal Sahibi Kuruluş Temsilcisi     

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Temsilcisi

 

 

 

 

 

 M U A Y E N E   Ç U K U R U    T E S L İ M    T U T A N A Ğ I  (TUTANAK-5)

 

İşin Adı

:

... Arsası Zemin Etüdü İşi

Muayene Çukuru No.

:

.. nolu ukur

Arsa plankotesine göre kuyu üst kotu

:

.......... m

Muayene ukuru aılma tarihi

:

   .//200

Muayene ukuru derinliği (m)

:

.. m

Alınan örselenmiş numune adedi

:

.. adet

Alınan Örselenmemiş Numune Sayısı (UD)

:

.. adet

Yer altı su seviyesi (m)

 

.. m

Zemin  Kesiti ve Tanımlaması

:

 

 

Yukarıda belirtilen muayene ukuru tarafından ../../ 200..  tarihinde aılarak gerekli tespitler ve inceleme yapılmış olup, iş bu tutanak sahife ve nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.     ./.. /2006