Piyasa Gzetimi ve Denetimi Kapsamnda Hazr Beton Fabrikalarn Denetimi

Piyasa gözetimi ve denetimi; yap malzemesinin standartlara uygun üretimi, piyasaya arz veya datm aamasnda veya yap malzemesi piyasada iken; 2001/3529 sayl Yönetmelik, Yap Malzemeleri Yönetmelii (89/106/EEC) ile bu Tebli uyarnca, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediini, yap malzemelerinin Temel Gereklere uygun olup olmadn denetlemek veya denetlettirmek, Temel Gereklere uygun olmayan yap malzemelerinin uygun hale getirilmesini temin etmek, gerektiinde yaptrmlar uygulanmasn salamak amacyla Bakanlk tarafndan yaplacak ve yaptrlacak her türlü faaliyeti kapsar.

            4703 sayl �Ürünlere ilikin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun�un:
            �Madde 11-lgili teknik düzenlemeye uygunluu belgelenmi olsa dahi, bir ürünün güvenli olmadna dair kesin belirtilerin bulunmas halinde, bu ürünün piyasaya arz, kontrol yaplncaya kadar yetkili kurulu�a ge�ici olarak durdurulur.
Kontrol sonucunda ürünün güvenli olmadnn tespit edilmesi halinde, masraflar üretici tarafndan karlanmak üzere, yetkili kurulu;
    1. Ürünün piyasaya arznn yasaklanmasn,
    2. Piyasaya arz edilmi olan ürünlerin piyasadan toplanmasn,
    3. Ürünlerin, güvenli hale getirilmesinin imkansz olduu durumlarda, tadklar risklere göre ksmen ya da tamamen bertaraf edilmesini,
    4. (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen önlemler hakknda gerekli bilgilerin, masraflar üreticiden karlanmak üzere, ülke genelinde datm yaplan iki gazete ile ülke genelinde yayn yapan iki televizyon kanalnda ilan suretiyle, risk altndaki kiilere duyurulmasn salar.
Madde 12-Bu Kanunun; 5728 sayl �Temel Ceza Kanunlarna Uyum Amacyla Çeitli Kanunlarda ve Dier Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun�un 495. Maddesine göre yaplan deiiklikle;

4703 Sayl Kanun�un 12.Maddesinin;
Alt Lmit
Üst Limit
a) 5 inci maddesinin birinci fkrasna aykr hareket eden üreticiler hakknda öngörülen ceza miktar
2.465 TL
6.163 TL
b) 5 inci maddesinin ü�üncü fkrasna aykr hareket eden üreticiler hakknda öngörülen ceza miktar
12.327 TL
30.819 TL
c) 5 inci maddesinin yedinci fkrasna aykr hareket eden üreticiler hakknda öngörülen ceza miktar
2.465 TL
6.163 TL
d) 5 inci maddesinin sekizinci fkrasna aykr hareket eden üreticiler hakknda öngörülen ceza miktar
2.465 TL
6.163 TL
e) 5 inci maddesinin dokuzuncu fkrasna aykr hareket eden datclar hakknda öngörülen ceza miktar
1.232 TL
3.081 TL
f) 5 inci maddesinin onuncu fkrasna aykr hareket edenler hakknda öngörülen ceza miktar
6.163 TL
15.409 TL
g) 9 uncu maddesinin birinci fkrasna aykr hareket eden uygunluk deerlendirme kurulular ile onaylanm kurulular hakknda öngörülen ceza miktar
30.819 TL
77.048 TL
h) 9 uncu maddesinin beinci fkrasna aykr hareket eden uygunluk deerlendirme kurulular ile onaylanm kurulular hakknda öngörülen ceza miktar
6.163 TL
15.409 TL

 
 
 
idari para cezas uygulanr.� denilmektedir.
Ayrca, 4703 Sayl �Ürünlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun�un 10uncu maddesi ve �Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik� in 9uncu maddesi uyarnca uygunsuzluu tespit edilen ürünlere ait test ve muayene masraflarnn üreticiden tahsil edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm söz konusu Yönetmeliin ilgili maddesinde yer alan �Piyasa gözetimi ve denetiminde test, muayene ve/veya belgelendirme kurulularnn imk�nlarndan yararlanlmas ve ürünün güvenli olmadnn tespit edilmesi halinde test ve muayeneye ilikin giderler üretici tarafndan karlanr. Bu giderler hakknda, 6183 sayl Amme Alacaklarn Tahsil Usulü Hakknda Kanun hükümleri uygulanr� ifadesi yer almaktadr.
Bu dorultuda uygunsuzluu tespit edilen hazr beton numuneleri i�in tahakkuk eden �� TL test ve deney ücretleri vergi borcu olarak ilgili vergi dairesine yatrlacaktr.
Birinci fkrada belirtilen idari para cezalar, fiilin bir yl i�inde tekrar halinde, herbir tekrar i�in iki kat olarak uygulanr.
Piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) kapsamnda; ilimizde bulunan hazr beton fabrikalarnn üretmi olduu betonlar inaat alannda ve/veya mikserlerden numune almak ve bu numunelerin gerekli testlerinin yaplmas sureti ile denetimi yaplacaktr.
            Testler sonucunda, standartlara uygun üretim yaplmad tespit edilen hazr beton firmalarna uyar yazs gönderilerek gerekli düzeltmelerin yaplmas istenecek ve numune alma ilemleri sklatrlmak suretiyle denetim uygulamalarna devam edilecektir. Yaplan uyarlara ramen standartlara uygun beton üretimini ger�ekletirmeyen firmalar hakknda 4703 sayl �Ürünlere ilikin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun� gerei yazmzda belirtmi olduumuz para cezas ve/veya ürünün piyasaya arznn yasaklanmas, toplatlmas ve bertaraf müeyyidesi uygulanacaktr.
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları