STATK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU

Çelik karkas binalarda çelik yap hesab, betonarme binalarda betonarme hesab,1/10,1/20,1/25,1/50,1/100,ve ihtiyaç duyulan ölçeklerde ölçekli çizimler yaplr.Deprem Bölgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Yönetmelik’e uyularak projelerin hazrlanmas gerekmektedir.

STATK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU
Evet
Hayr
1. TAIYICI SSTEM SEÇM
Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymu
 
 
Mimari projedeki kat planlar ile statik projedeki kalp planlar uyumluymu.
 
 
Mimari proje ile statik proje toplam ve aks ölçüleri uyumluymu.
 
 
Yapda, birden fazla kat boyunca uzanan düey tayc eleman varm.
 
 
Kullanlan hesap program, bu tür bir analiz için uygunmu.
 
 
Uygunsa, hesap verileri bu tür bir analize uygun ekilde girilmi.
 
 
Tayc sistem tasarm deprem davran açsndan uygunmu.
 
 
Deprem Bölgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Yönetmelik’te bina yüksekliine ve deprem bölgesine göre izin verilen tayc sistemlerden biri seçilmi.
 
 
Yapda perdelerin, büyük oranda burulma yaratacak ekilde yerletirilmesinden kaçnlm. (Her ne kadar hesap sonucunda NB deeri Deprem Bölgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Yönetmelik’te belirtilen snrlar içinde kalsa da)
 
 
Yapda, rijit diyafram varsaymn geçersiz klacak younlukta döeme süreksizlikleri veya planda çkntlar oluturulmasndan kaçnlm. (Her ne kadar yatay kuvvetlerin düey tayc elemanlara güvenle aktarld hesapla gösteriliyorsa da)
 
 
Düey tayc elemanlarda ani rijitlik deiimi (herhangi bir kattan itibaren perdenin üst katlarda kolonlara dönümesi gibi) oluturulmasndan kaçnlm. (Her ne kadar hesap sonucunda kesitler yeterli gözüküyorsa da)
 
 
Kapal bina çkmalarnda kolonlarn uçlar sürekli kirilerle balanp çerçeve oluturulmu.
 
 
Bina yüklerinin bilekesi ile temel alannn arlk merkezi çaktrlmaya çallm.
 
 
Gerekli durumda genleme etkilerine kar yap dilatasyon derzleriyle ayrlm.
 
 
2. HESAPLARIN SUNULMASI 
Statik hesaplarn banda, aadaki maddeleri açklayan bir rapor yazlm.
Rapordaki açklamalar ikna edici mi?
a. Sistem seçimi
b. Malzeme seçimi
c. Analiz kabulleri
d. Modelleme kriterleri
e. Standart ve yönetmelikler
f. Katlara ait ematik kalp planlar
 
 
Yap ile ilgili genel bilgilerin yer ald balk sayfas varm.
 
 
Yaplan hesaplarn içeriini gösteren Hesap Bilgi Fihristi varm.
 
 
Hesap çktlar temel ve üst yapnn tümünü içeriyormu.
 
 
Hesaplar, aada belirtildii gibi, yüklerin aktarlma hiyerarisine uygun bir srada ve anlalr bir ekilde düzenlenmi.
a. Döeme ve merdiven hesab
b. Statik ve dinamik analiz
c. Kirilere ait hesap
d. Kolonlara ait hesap
e. Temellere ait hesap
f. stinat duvarlarna ait hesap
g. Özel elemanlara ait hesap
 
 
3. YAPISAL ÇÖZÜMLEME
Yapnn modelinde elemanlar, ilgili düüm noktalarnda birbirlerine balym.
 
 
Hesaplarda, zemin raporunda belirtilen (veya daha gayri müsait) parametreler kullanlm.
 
 
C ve D grubu zeminler için, temel dönmelerinin hesaba katld uygun idealletirmeler yaplm.
 
 
D grubu zeminler için, zemin emniyet gerilmesi ve kazklarn emniyetli tama gücü, deprem durumunda hesaplarda artrlmadan kullanlm.
 
 
Spektrum erisi zemin koullarna uygun bir ekilde oluturulmu.
 
 
Tayc sistem davran katsaysnn (R) seçimi uygunmu.
 
 
Bina önem katsaysnn (I) seçimi uygunmu.
 
 
Hareketli yük katlm katsays (n) yapnn kullanm amacna uygun seçilmi.
 
 
Etkin yer ivmesi katsays (A0), yapnn bulunduu deprem bölgesine uygun seçilmi.
 
 
Bodrum katlar (varsa) için yaplan rijit kat varsaym uygunmu.
 
 
Edeer Deprem Yükü Yöntemi kullanlmas durumunda;
 
 
a. Rijit katlar için ayr, üst katlar için ayr deprem hesab yaplm.
 
 
b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dmerkezlik etkileri dikkate alnm.
 
 
Mod Birletirme Yöntemi kullanlmas durumunda;
 
 
a. Yeterli sayda titreim modu hesaba katlm.
 
 
b. Hesaplanan büyüklüklerin alt snrlarnn belirlenmesi için kullanlan B katsays seçimi uygunmu.
 
 
Asmolen döemeler dahil, döeme yük analizi yaplm.
 
 
Döeme zati ve hareketli yükleri doru alnm.
 
 
Döemelerden kirilere yükler doru aklanlm.
 
 
Kirilerin üzerindeki duvar yükleri doru alnm.
 
 
Merdiven yükleri tayc sisteme aktarlm.
 
 
Kren, asansör, makine yükleri gibi özel yükler hesaplara dahil edilmi.
 
 
Genleme, büzülme veya sünme etkilerine kar yap dilatasyon derzleriyle bölünmedii takdirde zamana bal davran göz önüne alan hesap yaplm.
 
 
Al düzensizlii irdelenmi.
 
 
A2 düzensizlii irdelenmi.
 
 
A3 düzensizlii irdelenmi.
 
 
B1 düzensizlii irdelenmi.
 
 
B2 düzensizlii irdelenmi.
 
 
B3 düzensizlii irdelenmi.
 
 
Göreli kat ötelemeleri snrlandrlm.
 
 
kinci mertebe etkileri snrlandrlm.
 
 
4. KEST HESAPLARI
Statik hesaplar açk ve kontrol edilebilir ekilde yaplm.
 
 
Yap malzemesi seçimi uygunmu.
 
 
Tayc elemanlarda minimum boyut koullarna uyulmu.
 
 
Tayc elemanlarda minimum donat koullar salanm.
 
 
Kesitler, elemanlarda meydana gelen iç kuvvetleri karlayacak ve ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koullar salayacak ekilde donatlm.
 
 
Boyuna ve enine donatlarn düzenlenmesinde ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koullar salanm.
 
 
Yeniden dalm prensibine göre donatlandrma yapldnda ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen snrlamalar içinde kalnm.
 
 
Yapda ksa kolon oluumu irdelenmi.
 
 
Büyük yrtklar olan özel döemeler için ayr hesap yaplm.
 
 
Kirisiz döemelerde zmbalama kontrolü yaplm.
 
 
Süneklik düzeyi yüksek sistemlerde;
 
 
a. Kolonlarn kirilerden daha güçlü olma koulu salanm.
 
 
b. Kirilerin kesme güvenlii salanm.
 
 
c. Kolonlarn kesme güvenlii salanm.
 
 
d. Kolon, kiri, birleim bölgesinin kesme güvenlii salanm.
 
 
e. Perdelerin donatlandrlmasnda göz önünde bulundurmak üzere tasarm eilme moment diyagram oluturulmu.
 
 
Temel hesab yaplm.
 
 
Bitiik parselde tek tarafl anpatmanlar bulunan temellerde aktif ba kirii kullanlm.
 
 
Farkl kotlardaki temellerin alt kenarlar arasndaki eimin belirtilen limiti geçmemesine dikkat edilmi. Aksi takdirde temellerin birbirine etkisi hesapla gösterilmi.
 
 
Radye temellerde zmbalama kontrolü yaplm.
 
 
Kazkl temellerde kazk balk hesab yaplm.
 
 
Bodrumlu yaplarda iksa hesab yaplm.
 
 
Parsel içinde varsa istinat duvar hesab yaplm.
 
 
Zemin kayma veya göçme hesab yaplm.
 
 
Farkl her bir merdiven için hesap yaplm.
 
 
Merdiven hesabnda mesnet koullar için uygun modelleme yaplm.
 
 
Büyük açklkl döeme ve kirilerde sehim hesab yaplm.
 
 
5. ÇZMLER
Statik proje mimari projeden ayr balk altnda sunulmu.
 
 
Statik proje balk bilgileri eksiksiz doldurulmu.
 
 
Statik projede, balk sayfasndan sonra vaziyet plan ve kalp planlar sunulmu.
 
 
ksa detay ve hafriyat plan (gerekli durumlarda) çizilmi.
 
 
Bütün çizim paftalarnn sa alt köesinde, binada uygulanacak beton kalitesi ve donat çelii kalitesi yazlm.
 
 
Kalp planlarnn sa ait köesinde etkin yer ivmesi katsays (A0), bina önem katsays (I), tayc sistem davran katsays (R) ve yerel zemin snf belirtilmi.
 
 
Önemli yaplarda, kalp plan üzerine hareketli yük miktar yazlm.
 
 
Hesaplarda kullanlan eleman isim ve numaralar ile çizimlerdeki eleman isim ve numaralar birbirini tutuyormu.
 
 
Tüm çizimlerde paspaylar belirtilmi.
 
 
Paspaylar söz konusu elemanlar için uygunmu.
 
 
Hesaplarda kullanlan paspaylar ile çizimlerde gösterilen paspaylar birbiriyle uyumluymu.
 
 
Hesaplarda kullanlan yap malzemeleri ile çizimlerde belirtilenler birbirini tutuyormu.
 
 
Tüm çizimlerde, birbirinin üstüne geçen yazlar ve çizimler için önlem alnm.
 
 
Donatlar, kesitler, görünüler, aks çizgileri, vs için uygun kalem kalnlklar kullanlm.
 
 
Tüm çizimlerde, net ölçü birimleri kullanlm.
 
 
Donatlar için poz numaras verilmi.
 
 
6. TEMELLER
Temel kalp plan 1/50 veya yeterli ölçekte çizilmi.
 
 
Temel kalp plannda;
 
 
a. Gerekli tüm zemin bilgileri (zemin grubu, yerel zemin snf, zemin emniyet gerilmesi, zemin düey/yatay yatak katsays, içsel sürtünme açs, kohezyon sabiti, zemin özgül arl, vs) belirtilmi.
 
 
b. Yeterli iç ölçülendirme yaplm. Mimari katlar belirtilmi.
 
 
c. Her iki dorultuda en az birer kesit alnm. Kesitlerde mimari katlar ve temel boyutlar belirtilmi.
 
 
Her farkl temel tipi için temel detay çizilmi.
 
 
Temel detaylarnda görünü, kesit ve donat açlmlar belirtilmi.
 
 
Sürekli temel kirii detay ve boyuna donat açlmlar çizilmi.
 
 
Ba kirii detay çizilmi.
 
 
Radye temellerde alt ve üst donatlar açk bir ekilde belirtilmi.
 
 
Plak temellerde üst donat için sehpa çizilmi.
 
 
Kazkl temellerde kazk balklar çizilmi.
 
 
Kazk balklarn balayan kiriler çizilmi.
 
 
Kazk donatlar ve boyu çizilmi.
 
 
7. KAT PLANLARI
Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/50 veya duruma göre 1/100 ölçekli kalp plan çizilmi.
 
 
Kalp planlarnda;
 
 
a. Hangi paftann hangi kata ait olduu mimari kotuyla birlikte belirtilmi. Paftann kenarnda bu bilgiyi veren bir anahtar çizim varm.
 
 
b. Akslar ve aks ölçüleri belirtilmi.
 
 
c. Kalp planlarnda kat yükseklikleri gösterilmi.
 
 
d. Hava bacas ve benzeri boluklar gösterilmi. Yrtk çevresi donat ile uygun bir ekilde detaylandrlm.
 
 
e. Yeterli iç ölçülendirme yaplm. Özellikle döeme yrtklar, tali kiriler, merdiven, sahanlk ve boluklar ölçülendirilmi, mimari kotlar belirtilmi.
 
 
f. Her iki dorultuda en az birer kesit alnm. Kesitler, özellikle kot farknn olduu yerlerden, merdiven boluundan ve düük döemelerden geçirilmi. Kesitlerde mimari kollar, döeme kalnlklar ve kiri derinlikleri belirtilmi.
 
 
g. Özellik arz eden tayc sistem d elemanlara ait detaylar çizilmi. Gerekli açklamalar yaplm. naat srasnda uyulmas gerekli hususlar ve özellikler kolayca görülecek ekilde belirtilmi.
 
 
h. Döeme donatlar kalp planndan ayr olarak çizilmi. Donatlarn çap, aral ve boylar yazlm.
 
 
i. Kirisiz döeme donatlar hesaba uygun çizilmi. Üst donat sehpas gösterilmi.
 
 
j. Kalp planlarna ters sehim miktarlar yazlm.
 
 
8. KOLON VE PERDELER
Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20-50 veya 1/25-50 ölçekli kolon aplikasyon plan çizilmi.
 
 
Kolon aplikasyon planlarnda;
 
 
a. Hangi paftann hangi kata ait (hangi mimari kollar arasnda) olduu belirtilmi mi? Paftann kenarnda bu bilgiyi veren bir anahtar çizim varm.
 
 
b. Tüm kolonlarn/perdelerin aks ölçüleri, boyutlar ve kolon/perde yüzlerinin akslara olan mesafeleri belirtilmi. Her bir kolon/perde tipi için donat çap ve says, etriye çap, says ve aralklar belirtilmi.
 
 
c. Kolon/perde aplikasyon plannda. 1/20 veya 1/25 ölçekle çizildiinde komu akslara taan kolonlarn/perdelerin çizimlerinin düzgün bir ekilde sunulmasna yönelik önlem alnm.
 
 
d. Her bir kolon/perde tipi için düey donat açlmlar çizilmi. Düey donat açlmlarnda donat ek bölgeleri, bindirme boylar ve kolonun üst ucundaki kolon-kiri birleim bölgesi belirtilmi.
 
 
e. Etriye sarlma bölgesinin uzunluklar, buraya ve kolon orta bölgesine yerletirilecek enine donat çap, say ve aralklar belirtmi.
 
 
f. Gerektiinde her bir kolon-kiri birleim bölgesinden yatay kesitler alnp, alttaki kolondan yukar uzatlan donatlarla kirilerin boyuna donatlarn planda gösteren düüm noktas detay çizilmi.
 
 
g. Kolonlar perde ve kiri detay paftalarnn her birinde özel deprem etriyelerine ve çirozlarna ait kanca kvrm detaylar gösterilmi.
 
 
9. KRLER 
Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20 veya 1/25 ölçekli kiri detaylar çizilmi.
 
 
Kiri detaylarnda;
 
 
a. Her bir kiri için (benzer kiriler hariç) çizim yaplm.
 
 
b. Mesnet ilave donatlan sadece gerekli olduu kiriin tama gücünü artracak ekilde yerletirilmi.
 
 
c. Kiri mesnetlerindeki sarlma bölgelerinin uzunluklar, bu bölgelere ve kiri orta bölgesine yerletirilen enine donatlarn çap, say ve aralklar ile açlmlar çizim üzerinde açk olarak belirtilmi.
 
 
d. Kiriin baka bir kirie oturmas durumunda ask donats düzenlenmi.
 
 
e. Ksa kirilere ilikin koullar yerine getirilmi.
 
 
f. Konsol veya büyük açklkl kirilerde ters sehim miktar yazlm.
 
 
10. MERDVENLER
Merdiven kalp planlar 1/20 veya, 1/25 ölçeinde ayr çizilmi.
 
 
Her bir farkl merdiven için 1/20 ölçekli merdiven donat detay çizilmi.
 
 
Merdiven detaynda, merdivenin tipine uygun kesitler alnm.
 
 
11. ÖZEL DURUMLAR
Kiri içerisinden geçen boluklar kalp ve donat paftalarnda dikkate alnm.
 
 
Varsa asansör boluu temel içinde dikkate alnm.
 
 
Bodrumda veya çatda su deposu var m ve yükü hesaplarda dikkate alnm.
 
 
12. SIKÇA KARILAILAN EKSKLKLER 
Binalar arasnda braklacak olan derz boluklar için deprem yönetmeliinin 6.10.3.1 ve 6.10.3.2 maddelerine uyulmu ve temel plannda gösterilmi.
 
 
Saplama kirie bir baka kiri yüklenmesinden olabildiince kaçnlm, saplama noktasnda etriye sklatrmas yaplm.
 
 
Kirilerde etriye aral 20 cm’ den fazla yaplmam. Aksi durumda Vd ≤ 3 Vcr olduu gösterilmelidir. (TS500)
 
 
Kapal çkmalarda kolonlar her iki yönde çerçeve oluturacak ekilde kiri ile balanm.
 
 
Konsol döeme balkon boyu 2.00 m’ yi geçiyor ise kiri sistemi oluturularak hesap yaplm.
 
 
Kirilerde seçilen donat kiri geniliine smyor ise (TS 500) 2.sra veya döeme içine yerletirilmesi detayl olarak gösterilmi, veya kiri genilii artrlm.
 
 
Kolonlarn dar kenar en az 30 cm olmutur.
 
 
Bina içerisinde konsol kiri yaplmam.
 
 
Kolonlara yakn noktalarda saplama kiri yaplmam.
 
 
Konsol boyu 1.50m’den fazla olan balkonlarn mesnetlendii kirilerde gövde donats çizilmi
 
 
Mimari tasarm aamasnda kolonlarn ayn yönlü tasarlanmas yaplmam. Kolonlar mümkün olabildiince her iki yönde eit sayda yerletirilmi.
 
 
Kiri detaylar çizimlerde olabildiince sra ile (K101, K102, ….. gibi) ilenmi.
 
 
Temel planlarnda pis su çukuru ilenmi.
 
 
Temel planlarnda varsa asansör kuyusu ilenmi ve detay çizilmi.
 
 
Asansör motor dairesi, kalp ve donat planlar hazrlanm.
 
 

 
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları