TEKL�F VER�LMEDEN �NCE G�Z�N�NDE BULUNDURULMASI GEREKEN KONULAR

TEKLF VERLMEDEN ÖNCE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN KONULAR

1.Müterinin maddi imkanlar (kredisi, finans gücü vb), piyasa imaj, daha önce yaptrm olduu ilerde problemlerle karlalp karlalmad aratrlmaldr.
2.in ödeneinin ne kadarlk ksmnn ayrld örenilmelidir.
3.in daha önce ihale edilip edilmedii, edilmi ise iptal nedeni örenilmelidir.
4.Hangi firmalarn bu ie ilgi duyduu, ya da katld örenilmelidir.
5.in tevik ve dier mevzuatlar yönünden avantajlar aratrlmaldr.
6. yurt dnda ise, ülkenin ekonomik ve siyasi durumu aratrlmal, yurt içinde ise ekonomik ve siyasi beklentiler dikkate alnmaldr.
7.in aln amac ve kazanç öngörüleri belirlenmelidir (sadece kar, referans, prestij, ekipman ve/veya kadro deerlendirme vb.).

KLM, ZEMN VE ÇEVRE KOULLARININ ETÜD EDLMES

8.Teklif öncesi i yeri (yap mahali) görülüp incelenmelidir. Bu incelemede;

- i yerinin imar, ruhsat alma durumu
- i yerine ulam (yollar ve kapasiteleri)
- bölgenin güvenlik koullar
- yöre halknn projenin yapmna yaklam
- yerel taaron ve imalatçlarn projeye yaklam
- iin çevreye rahatszlk verme ihtimali,
- iverenin mesai saatleri sonrasnda çalmaya izin verip vermeyecei
- i yeri ehir içinde ve trafiin youn olduu bir yerde ise ar tatlarn trafikteki izin süreleri
- malzeme temin ve antiyeden çkacak nakliyelere ilikin olas problemler
- topografik durumdan kaynaklanacak güçlükler
- elektrik, su, vb. temini.
etüd edilmelidir.
9.Yapilacak inaatn bulunduu bölgede hangi hava ve iklim koularnn mevcut olduu örenilmelidir.
10.Yln ne kadarlk süresinde hava koullarnn çalmaya müsade etmeyecei yaklak olarak hesap edilip teklif çalmalar esnasnda bu süreler dikkate alnmaldr.
11.Olumsuz iklim koullarnn sadece yaplacak imalata deil malzeme ve ekipman sevkiyatna da etki edecei göz önünde tutulmaldr.
12.klim koullar, imalat sürecine olan etkisi dnda, dourabilecei ilave maliyetler (betonun donmasna kar kullanlacak katklar, antiye içi yollar için alnacak önlemler, snma maliyetlerindeki artlar) açsndan da deerlendirilmelidir.
13.Yaplacak inaatn bulunduu bölgenin jeolojik faktörleri konusunda aratrma yaplmaldr.
14.Zemin etüdü yaplmal, zemin artlarndaki olumsuzluklarn yaratabilecei olas ek maliyetler tetkik edilmelidir.
15.in metrajlarnn çkarlabilmesi için gerekli tüm proje ve detaylar temin edilmeli, iin teknik artnamesi titizlikle incelenmelidir.
16.Projelerde ve imalat bünyesine girecek malzeme ve ekipmanlarda, hangi yerel standart ve uygulamalarn kullanld örenilmelidir.
17. götürü bedelli ise, götürü bedel hesabna baz tekil eden sözleme metraj, mümkünse tüm i analizleri baznda detayl olarak çkartlmaldr.

MALZEME TEMN

18.Teklif bedeli tespitinde, malzeme spesifikasyonlar, marka, standart, ihzarat alma durumu gibi malzeme konusundaki sözlemesel snrlama / esneklikler dikkate alnmaldr.
19.Yerel olarak temin edilebilecek malzemeler ve imalat için uygunluklar aratrlmaldr.
20.Yerel satn alma veya ithal etme maliyetleri bulunmal ve mukayese edilmelidir. Baz projelerde yerel satn almada vergi olup, proje gümrük muafiyetine sahip olabilir.
21.Gerekli malzeme miktar ve tutarlar fire ve zaiyat oranlar dikkate alnarak hesaplanmaldr.

KULLANILACAK EKPMANLAR

22.Ekipmann hangi koullarda, nasl temin edilebilecei aratrlmaldr.
23.Yerel ekipman fiyatlar örenilmelidir. Baka bölgelerden ekipman getirilmesi gerekiyorsa nakliye ve gümrük masraflar göz önünde tutulmaldr.
24.Ekipmann temin edilme yerine göre ekipman maliyeti yannda, nakliye, gümrük ve kur deiimleri gibi faktörlerde göz önünde bulundurularak toplam maliyet hesaplanmaldr.
25.Uzun nakliye süreleri ve yüksek nakliye maliyeti nedeni ile yedek parça ihtiyaçlar da dikkate alnmaldr.

ÇLK

26.naatn yaplaca bölgedeki içilik bedelleri örenilmeli, özellikle yurt d ilerinde tecrübeli içi bulma imkanlar da aratrlmaldr.
27.Yerel içi verimlilii örenilmelidir.
28.Taaronlara yaptrlacak ilerin bedelleri hakknda farkl taaronlardan fiyat alarak aratrma yaplmaldr.
29. programna gore içiliin en fazla olduu dönemdeki i gücü gereksinimi hesaplanmaldr. Bu i gücünün barnma ve konaklama ihtiyaçlarnn karlanmas gereklilii ve karlanacak hizmetlerin neler olmas gerektii aratrlmaldr.

NAAT EKPMANLARI

30.in gerektirecei ekipmanlarn miktar ve nitelii belirlenmeli, ayrca iin yaplaca yerdeki ekipman temin ve kiralama imkan ve maliyetleri aratrlmaldr.
31.Dardan ekipman getirilmesine ihtiyaç duyulup duyulmad belirlenmeli, gümrük yükümlülükleri aratrlmaldr.
32. bitiminde ekipmanlarn nasl deerlendirilecei ve bu konuda kstlamalar olup olmayaca aratrlmaldr.

PROJE YÖNETM KADROLARI

33.Hangi kadrolarn yerel veya firmann kendi kadrolar ile doldurulaca kararlatrlmaldr.
34.Çalanlar için nasl bir yaam ve çalma koulu salanaca, ( konteyner, kamp, ev, vb ) ve maliyetleri belirlenmelidir.

N PROGRAMLANMASINA YÖNELK ÇALIMALAR

35.Mobilizasyonun ne kadar sürecei hesaplanmaldr.
36.Ekipman nakliye sürelerinin programa olan etkileri hesaplanmaldr.
37.Hazrlanacak programda iklim koullar dikkate alnmaldr.
38.Yerel içilik veriminin, çalma saatlerine ilikin yükümlülüklerin, kültürün, inanç ve inanlarn, i gücü eitim seviyesinin program ne ekilde etkileyebilecei aratrlmaldr.

MALZEME VE EKPMAN NAKLYES

39.in yaplaca bölgeye göre nakliye bedelleri örenilmelidir.
40.Nakliye bedelleri aratrlrken mesafe miktar ile birlikte, bölgenin topografyasndan ve iklim koullarndan kaynaklanacak ulam zorluklar, bölgedeki güvenlik sorunlar, gümrükten kaynaklanabilecek problemler de dikkate alnmaldr.
41.Gümrük çk izinleri için gereken ücretler örenilmelidir.
42.Nakliye sigorta bedelleri örenilmelidir.

ÖDEMELER

43.Ne kadarlk bir ön nakit harcamasna ihtiyaç olaca belirlenmelidir.
44.Eer ödemeler resmi makamlarca yaplacaksa, hakedilerin onay ve tahsilat için ne gibi aamalardan geçilecei ve bunun ne kadar süre alaca aratrlmaldr.
45.darenin kredi ile finanse ettii ilerde idarenin KDV ödemesini nasl finanse edecei örenilmelidir.
46.Ödemelerin yaplaca para birimi örenilmeli, kur dalgalanma veya kurlar etkileyebilecek yerel politikalarna ilikin riskler aratrlmaldr.

YEREL VERGLER

47.Yurt dndaki ilerde ülkenin vergi, i ve çalma yasalar ile ilgili bilgiler örenilmelidir.
48.Çallan ülkede, projeye uygulanacak vergiler (emlak, sat, kdv vb.) aratrlmaldr.

PROJE FNANSI

49.Proje finansnn belli ülkelerden, belli oran veya tutarlarda satn alma gerektirip gerektirmeyecei örenilmelidir.

KAYNAKLAR

50.Projenin baarl ve sorunsuz bir ekilde ilerlemesi için irketin tantm ve bilgi almak amac ile i yaplacak ülkenin resmi ticaret departmanlar ve yerel otoriteler ile irtibat kurulmaldr.
51.Müteri, yükümlülüklerini yerine getirmez, projeyi iptal eder, ödemeleri yapmaz veya yerel taeronlar ile sorunlar yaanrsa, ne gibi yasal kaynaklardan yararlanlabilecei aratrlmaldr.
52.Yerel muhasebe, vergi, ve ticari konularda danmanlk firmas, muhasebe firmas gibi kii veya kurululardan destek alnmas düünülmelidir.


 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları