G��lendirme Projelerinde Kontrol Kriterleri

        GÜÇLENDRME PROJELERNDE KONTROL  KRTERLER
 
1)   NCELEME RAPORU ÖZET BLGLER
 

 
 
 
SIRA NO:
                
 
 
                 NCELEME KRTERLER
V
A
R
 
E
YOK
 
 
 
H
1
Yapnn veya arsann tapusu var m?
 
 
2
Yap hak sahiplerinin listesi ve muvafakatlar var m?
 
 
3
mar durumu belgesi var m?
 
 
4
Kotlu aplikasyon krokisi var m?
 
 
5
Yapnn önceden alnm ruhsat var m?
 
 
6
Yapnn Mimari projesi var m ?
 
 
7
Yapnn Betonarme projesi var m?
 
 
8
Yap uygulamas projelere uygun mu?
 
 
9
Projelere aykr olarak yaplan ksmlar rolöve ye ilenmi mi?
 
 
10
Mevcut yapnn donat tespitleri uygun yöntemlerle yaplm m?
 
 
11
Yapnn mevcut malzeme mukavemet testleri standartlara göre yap.
 
 
12
Zemin etüt raporu yaplm mdr ?
 
 
13
Yapda beton ve donatnn korozyon problemi var m?
 
 
14
Korozyonla ilgili olarak alnacak önlemler belirlenmi midir?
 
 
15
Yap ile ilgili ön inceleme raporu dosyasnda var mdr?
 
 
16
Ön inceleme raporu yeterli mdr?
 
 

 
2)       PROJE GENEL NCELEME KRTERLER

 
1
Mevcut binann tama kapasitesi tahkikleri yaplm mdr?
 
 
2
Mevcut yapnn denge durumu hakknda bilgi var m?
 
 
3
Güçlendirme projesinde rijitlik ve arlk merkezi dengesisalanm mdr?
 
 
4
Yapnn süneklik düzeyi deerinin seçilmesinde R katsays doru hesaplanm mdr? 
 
 
5
Yatay yüklerin %70’inden fazlas perdelerle tanyorsa R= 6 alnm mdr?
 
 
6
Zemin etüt raporunda ön görülen deerler güçlendirme projesinde dikkate alnm mdr?
 
 
7
Yapda mukavemet ve rijitlik süreksizlikleri var mdr?
 
 
8
Birleim noktalarnda yaplan çalmalar özel detaylarla açklanm mdr?
 
 
9
Bina içinde kuvvet aktarmlar ( kuvvet yönleri ) uygun seçilmi midir?
 
 
10
Elemanlarn basnç, kesme, eilme ve çekme mukavemetleri yeterli olduu hesapla gösterilmi midir?
 
 
11
 
Ankrajlar çap, boy ve aralklar uygun ölçülerde konulmu mudur?
 
 
 
12
 
Proje müellifi mevcut yönetmelik ve standartlarn dnda bir malzeme kullanm mdr.
 
 
 
13
Kullanlan bu tür malzemenin karakteristikleri, özellikleri ve kullanld detayiçindeki uyumu ve görevi hakknda açk bir rapor ve güvencesi var mdr?
 
 
14
Proje müellifi mevcut yönetmelik ve standartlarn dnda bir ilem yapm ise gerekçe ve bilimsel bir açklama raporu eklemi midir?
 
 
 
15
Mevcut yap imalatlar projelere uygun mu?
 
 
 
Mevcut yapnn malzeme karekteristleri doru tespit edilmi midir?
 
 
18
Yeterli miktarda karot alnm mdr?
 
 
19
Alnan karotlarla kalibre edilerek yeterli miktarda çekiç testi yaplarak yapnn mevcut betonarme sisteminin mukavemeti hakknda yeterli bilgi edinilmi midir?
 
 
20
Yapda kullanlm olan donat ile ilgili yeterli inceleme ve deerlendirme yaplm mdr?
 
 
21
Donat hakknda yeterli bilgi yoksa yapnn yapld döneme ait deprem yönetmelii uyarnca yalnz düey yüklere göre hesaplanacak donatnn korozyon vs. nedenlerle belli oranda güvenlik azaltmas yaplarak donat tespiti yaplm mdr?
 
 
22
Yapnn performans snr konusunda net bir açklama var mdr?(örnek: iddetli bir depremde yapnn göçmesi önlenmi, fakat kirilerdeki hasarlara müsaade edilmi midir?)
 
 
23
Çatlamaya müsaade edilen kiriler belirlenmi midir?
 
 
24
Çatlamaya müsaade edilen kirilerde oluturulan mafsallar hesaba dahil edilmi midir?
 
 
25
Önerilen güçlendirme maliyeti %40n üzerine çkm mdr? ( bu; snr deer olup daha yüksek maliyetle güçlendirme yaplacaksa gerekçe raporu eklenmelidir.)
 
 
26
Güçlü kolon zayf kiri kontrolu yaplm mdr?
 
 
27
Eski beton ve yeni beton arasnda yeterli aderans salandna dair detay ve açklama var m?
 
 
28
Çelik levha ve profillerle yaplan takviyelerde yangn ve korozyona kar yeterli önlem önerilmi midir?
 
 
29
Kolonlarn mantolanmas halinde donatlarn bir üst kata devam ettirilmesi salanm mdr?
NOT; (Son katlarda filizler üst kat döemesinin üstüne çkacak ekilde düzenlenmelidir.)
 
 
30
Güçlendirmeden sonra kuvvetli kiri zayf kolon durumu olumu mudur?
 
 
31
Kolonlardan mafsal olumas  durumu kontrol edilmi midir?
NOT: çok katl bir yapda bir kattaki bütün kiri uçlarnda plastik mafsal olumas mekanizma durumunu yaratmad halde bir katn kolonlarnda mafsal olumas mekanizma durumuna geçmesine ve devrilerek yklmasna neden olur
 
 


Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları