Proje Kontrol Formu

EK-3                                                                                    FORM - 1
PROJE KONTROL FORMU ÖRNE

Denetimi Üstlenilecek
l / lçe                           :
lgili dare                     :
Pafta/Ada/Parsel No     :
Yap Adresi                   :
Yap Sahibi                    :
Yap Sahibinin Adresi :
Yap Denetim Kuruluu
zin Belge No :
Unvan     :
Adresi      :
            Bina Ad                         Kat Adedi           Alan              Yap Snf- Gurubu
 
 
 
 
 

 

MMAR PROJE KONTROL FORMU
Evet
Hayr
1. VAZYET PLANI (1/2000- 1/1000-1/500)
0.00 kotu altna plankote veya yol krmz kotuna göre deerleri yazlarak düzenlenecek zemin kotu ile ilikilendirilmi. Yaplar birden fazla ise her bina girii önündeki tretuvar kotu 0.00 kabul edilmi.
 
 
Çat saça ve mahyas üzerine kotlar yazlm.
 
 
Vaziyet plannda ölçü verilmez. Tasarlanan bina kütlesi d konturlaryla ve yerleme planndaki konumuna uygun olarak gösterilmi.
 
 
Yaya ve tat ulam akslar, sokak ve cadde isimleri ilenmi.
 
 
Kuzey yönü gösterilmi.
 
 
2. YERLEM PLANI 1/1000- 1/500- 1/200
Kadastro ve imar snrlar çaplarna uygun olarak yerleme plan üzerine ilenmi.
 
 
Bloklarn zemine oturma alanlar çizilmi. Üstteki çkmalar nokta nokta ilenmi.
 
 
Blok köeleri, arsa içi servis yollar, istinat duvarlar, meyil, rampa, merdivenlerin balangç ve biti noktalar, servis avlular kotlandrlm.
 
 
Bloklarn; parsel snrlarna, röper noktalarna uzaklklar anlalr ekilde ölçülendirilmi.
 
 
Otopark yönetmeliine uygun olarak parsel içinde düzenlenen otopark yerleri belirtilmi, ölçülendirilmi. Pafta kenarna otopark alan ihtiyac hesab yazlm. Ayn çizelgeye taks/ kaks alan ve snak hesab eklenmi.
 
 
Bloklarn dna blok d boyutlar yazlm.
 
 
Birden fazla blok var ise: Bloklar kodlandrlm (isimlendirilmi). Blok kodlar için A;B;n eklinde harfler, ayn bloklarn tekrarnda A-1, A-2, A-n eklinde harf ve rakam tercih edilmi.
 
 
Binann parsel snrlarna kadar iki kesit çizilmi.
 
 
3. PLANLAR
htiyaç programnn tam olarak gerçekletii benzer katlarn biri ile dier katlarn tümü çizilmi. Tekrar eden katlar için açklama yazlm.
 
 
Her kat plannda kesit geçirilen yerlerden kesit çizgisi ve bak yönü gösterilmi.
 
 
Bitiik binalarda dilatasyon derzleri her katta gösterilmi.
 
 
Bacalar ait olduklar ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilmi ve ölçülendirilmi.
 
 
Her mahallin içine, mahal ismi ve net m² yazlm.
 
 
Modüller ve inai akslar belirtilmi. Kesime noktalar belirtilmi. Tayc, aks sistemi statik projeye uygun harf ve saylarla (koordinat sistemi esaslarna göre x ekseni üzerinde harfler, y ekseni üzerinde saylar olmak üzere) belirtilmi.
 
 
nai elemanlar, kolon, perde, duvar pano ve benzeri ayr çizim teknikleri ile çizilmi ve gerçek boyutlar gösterilmi. çleri koyulatrlm veya taranm.
 
 
Bütün hacimler, birbirini aynen tekrarlayan hacimlerin biri ihtiyaç programna göre ölçekli olarak tefri edilmi. Çamar-bulak makinesi, ofben, termosifon vb cihaz yerleri gösterilmi. Islak hacimler tefri edilmi veya ek tefri paftas konmu. Islak hacim tefrilerinin akslar duvara göre ölçülendirilmi.
 
 
Süzgeç yerleri, döeme kaplamas malzemelerinin derz yerleri belirtilmi.
 
 
Merdiven ve rampalarn çk yönü iaretlenmi, balangç ve biti kotlar yazlm. Her kata ve her farkl kota kot verilmi.
 
 
Merdiven ve sahanlk aksn gösteren çizginin basamaklar kestii noktalar çk yönünde numaralanm ve bu çizgi en son basamakta ok ucu olarak bitirilmi, korkuluklar çizilmi. Merdiven ve sahanlk boyutlarnn ölçüleri verilmi.
 
 
Esas giri önü tretuvar kotu 0.00 kabul edilerek, döemelerdeki bütün kot farklarna ait deerler kaba yap kotu olarak ayr ayr gösterilmi.
 
 
Asansör ve monarjlar kapasitelerine uygun olarak belirlenmi, ölçülendirilmi. CE standartlarna göre (1.9m x2m ve derinlii 1.4 m) asansör boluu makine veya elektrik avan ön projesine uygun olarak ayarlanm, arlk - tama kapasitesi veya kaç kiilik olduu içine yazlm.
 
 
Bütün doramalar detayna uygun olarak çizilmi, açlan kanatlar belirtilmi, orta aksnda en ve yükseklikleri (örn:K4 90/220 gibi) gösterilmi.
 
 
Mahallerin duvar, döeme, tavan malzemesi belirtilmi.
 
 
Planlarda kolon ve duvar gösterimi s yaltm projesine uygun olarak çizilmi.
 
 
Tavandaki kirilerin, nervür veya kasetlerin izdüümü nokta nokta gösterilmi (ifade edecek kadar bodrum katta) ve 1/50 ölçekli inaat mühendisinin parafn içeren kalp plan eklenmi.
 
 
Çarpk, eri imalatlarn gerçek ölçüleri hesaplanarak üzerlerine yazlm.
 
 
Çat plan çizilmi, 1-meyiller 2-su toplama yerleri 3-dereler 4-asansör ve tesisat çkntlar 5-bacalar 6-çat çk delikleri gösterilmi ve kotlar verilmi. Çat plannda çat konstrüksiyonu gösterilmi.
 
 
DI ÖLÇÜ: Dtan bina cephesine doru, 1-blok toplam ölçüsü, 2-tayc akslar, 3-bina hareketleri, 4-doluluk boluk (pencere, kap vb.) ölçüsü verilmi.
 
 
Ç ÖLÇÜ: Her hacimde iki ölçü çizgisi ile gösterilmi. 1. çizgide, hacmin net en veya boyu kaba yap (duvar gövdesinden duvar gövdesine) verilmi. 2. çizgi üzerinde kap, pencere, kolon ve benzeri elemanlarn genilikleri ile duvar üzerindeki yerlerinin komu duvara uzunluklar yazlm.
 
 
mar yönetmeliine göre yangn dolab ve yangn su deposu ilenmi
 
 
Mutfakta çift baca gösterilmi. (bir baca aspiratör, bir baca doal gaz ve ofben için)
 
 
Makine dairesinin (min. 7.5 m²) çizilmi, ölçülendirilmi.
 
 
4. KESTLER
En az iki kesit çizilmi. Biri merdivenden ve giriten, dieri yapnn özellii olan yerinden (slak hacim, balkon, kapal çkma) en çok bilgi verecek ekilde çizilmi.
 
 
Kesitin geçtii yerdeki mahallerin ismi ve kotlar yazlm.
 
 
Kesite giren tayc elemanlarn akslar verilmi.
 
 
Pencere alt dolu ksmlarn malzeme açlm yaplm. Kiri bitii , duvar dolgusu, ayr ayr kotlandrlm. Parapet denizlik detaylarna uygun olarak çizilmi. Duvar malzeme açlmlar s yaltm projesine uygun olarak verilmi.
 
 
Çat konstrüksiyonu gerçek ekil ve ölçüleri ile detaylarna uygun olarak çizilmi. Kullanlan bütün malzemelerin isim ve ölçüleri ile çat eimi yazlm. Sistem ve imalat detaylarna, s yaltm projesine uygun çizilmi, malzeme açlmlar yazlm.
 
 
Bodrum duvarlarnda ve temelde s ve su yaltm sistemi açklanm.
 
 
Kazan dairesi bacas gösterimi yaplm.
 
 
Kesitlerde görünüe giren ksmlar ematik olarak çizilmi.
 
 
ÖLÇÜ: Bina içinde 3 ölçü çizgisi üzerinde bina cephesinden içe doru 1. çizgide doluluk boluk 2. çizgide kiri döeme kalnl 3. çizgide döeme üzerinden döeme üzerine kat yükseklii ölçüsü verilmi.
 
 
5. GÖRÜNÜLER
Yap tek blok ise dört görünüü de çizilmi. Birbirinin ayn olan görünüler çizilmemi. Bitiik düzendeki yaplarn görünen cepheleri çizilmi. Yap birkaç bloktan oluuyorsa yapnn mimarisini açklayan tüm görünüler çizilmi ve bulunduklar farkl düey düzlemlere göre farkl çizim teknii ile gösterilmi.
 
 
Doal zemin nokta nokta, öneri zemin devaml çizgi ile gösterilmi ve her ikisine ait gerekli kodlandrma eksiksiz yaplm.
 
 
Zemin çizgisi altnda kalan yap ksmnn d hatlar kesik çizgilerle belirtilmi, kotlandrlm.
 
 
Kullanlan d duvar kaplama malzemeleri yazlm. Cephedeki hareketler gerektiriyorsa not yazlm.
 
 
Yamur oluklar ve inileri gösterilmi.
 
 
Kap ve pencere görünüleri detaylarna uygun olarak çizilmi ve açlan kanatlar iaretlenmi.
 
 
Saçaklar, balkonlar, döeme-denizlik-lento alt, kalkan duvarlar, oluk, mahya, baca ve çkntlarna kot verilmi.
 
 
Plan ve kesitlerde gösterilmeyen ölçüler yazlm. (Saçak kalnl, balkon korkuluu yükseklii, konsollar, söveler vb.)
 
 
6. PROJELERE ÖLÇÜ VERLMES
Projelerde yer almas gereken en az ölçüler yukarda belirlenmitir. Gerekli görülürse projesini tanmlayabilmek üzere daha fazla ölçü verilebilir. Projelerde verilen ölçülerin doru, birbirleri ile tutarl olmas esastr. Bu nedenle, projelere ölçü verildikten sonra birbiri ile (her mahalde toplam ve alt eleman ölçülerinin, plan-kesit-görünüler arasnda) tutarl olmas kontrol edilmi.
 
 
7. PROJE DENETMNDE STENLEN BELGELER
1-mar Durumu (En son 1 yla ait)
 
 
2-Resmi Röperli Kroki (Yok ise harita müh onayl belge)
 
 
3-Tapu:
 
 
*mar durumu ve aplikasyon krokisi eksik olan projelerin ön kaytlar yaplmam.
 
 
*Uygulama projelerinin onayland aamada ilk baklan projenin de gelmesi esastr.
 
 
*Uygulama projeleri 5 takm onaylanm.
 
 
*mar yönetmeliine vb. yönetmeliklere uygun olmayan projeler onaylanmam.
 
 

8. BNA APLKASYONU PROJE UYGULAMA ESASLARI
Yapnn yaplaca arsaya ait Kadastro Müdürlüünce hazrlanan aplikasyon krokisi ve zeminde gösterilen köe ve krk noktalarnn aplikasyon krokisinde belirtilen deerlere uygun olarak gösterilip gösterilmedii kontrol edilmi.
NOT: Bina aplikasyonu krokisini düzenleyen proje müellifi, parsel köelerinin zemindeki konumundan, bina köelerinin arsaya doru aplike edilmesinden, bina subasman kotunun doruluundan sorumludur.
 
 
Zeminde snrlar iaretlenen ve doruluu kontrol edilen arsa içine vaziyet planna uygun olmak koulu ile, binann köe noktalar, ülke koordinat sistemine göre koordinatlandrlm. Proje ölçüleri ve bina alan hesaplanarak projeye uygunluu dorulanm. Temel kazlmadan önce köe noktalar zemine aplike edilir ve siyah kotlar verilmi. Proje müellifi mimar ile birlikte kaz kotu belirlenmi. Temel kazldktan sonra bu noktalar yine aplikasyon deerlerine göre temel çukuru içine hassas bir ekilde aplike edilmi.
 
 
Binann subasman kotu belirlenmi, inaat subasman düzeyine gelince idaresince onaylanan kota göre kontrol edilmi, ayrca inaatn bu düzeyinde binann yatay kanunu ölçülerek projesindeki boyutlara uygun olup olmad kontrol edilmi ve aykrlklar varsa giderilmi.
 
 
Düzenlenen aplikasyon belgesinin arka sayfasnda verilen taahhütnameyi her müellif kabul etmi ve imzalam. Taahhütnamesi eksik olan belge geçerli saylmaz.
 
 
Aplikasyon krokisinde:
 
 
• Parsel köe koordinatlar (x,y,z)
 
 
• Parselin çekme mesafeleri
 
 
• Parsel ölçüleri
 
 
• Bina köe koordinatlar (x,y,z)
 
 
• Bina ölçüleri
 
 
• Parsel ve bina aplikasyonunun yapld yer kontrol noktalar ve koordinatlar gösterilmi.
 
 


STATK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU
 
 
1. TAIYICI SSTEM SEÇM
Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymu
 
 
Mimari projedeki kat planlar ile statik projedeki kalp planlar uyumluymu.
 
 
Mimari proje ile statik proje toplam ve aks ölçüleri uyumluymu.
 
 
Yapda, birden fazla kat boyunca uzanan düey tayc eleman varm.
 
 
Kullanlan hesap program, bu tür bir analiz için uygunmu.
 
 
Uygunsa, hesap verileri bu tür bir analize uygun ekilde girilmi.
 
 
Tayc sistem tasarm deprem davran açsndan uygunmu.
 
 
Deprem Bölgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Yönetmelik’te bina yüksekliine ve deprem bölgesine göre izin verilen tayc sistemlerden biri seçilmi.
 
 
Yapda perdelerin, büyük oranda burulma yaratacak ekilde yerletirilmesinden kaçnlm. (Her ne kadar hesap sonucunda NB deeri Deprem Bölgelerinde Yaplacak Binalar Hakknda Yönetmelik’te belirtilen snrlar içinde kalsa da)
 
 
Yapda, rijit diyafram varsaymn geçersiz klacak younlukta döeme süreksizlikleri veya planda çkntlar oluturulmasndan kaçnlm. (Her ne kadar yatay kuvvetlerin düey tayc elemanlara güvenle aktarld hesapla gösteriliyorsa da)
 
 
Düey tayc elemanlarda ani rijitlik deiimi (herhangi bir kattan itibaren perdenin üst katlarda kolonlara dönümesi gibi) oluturulmasndan kaçnlm. (Her ne kadar hesap sonucunda kesitler yeterli gözüküyorsa da)
 
 
Kapal bina çkmalarnda kolonlarn uçlar sürekli kirilerle balanp çerçeve oluturulmu.
 
 
Bina yüklerinin bilekesi ile temel alannn arlk merkezi çaktrlmaya çallm.
 
 
Gerekli durumda genleme etkilerine kar yap dilatasyon derzleriyle ayrlm.
 
 
2. HESAPLARIN SUNULMASI 
Statik hesaplarn banda, aadaki maddeleri açklayan bir rapor yazlm.
Rapordaki açklamalar ikna edici mi?
a. Sistem seçimi
b. Malzeme seçimi
c. Analiz kabulleri
d. Modelleme kriterleri
e. Standart ve yönetmelikler
f. Katlara ait ematik kalp planlar
 
 
Yap ile ilgili genel bilgilerin yer ald balk sayfas varm.
 
 
Yaplan hesaplarn içeriini gösteren Hesap Bilgi Fihristi varm.
 
 
Hesap çktlar temel ve üst yapnn tümünü içeriyormu.
 
 
Hesaplar, aada belirtildii gibi, yüklerin aktarlma hiyerarisine uygun bir srada ve anlalr bir ekilde düzenlenmi.
a. Döeme ve merdiven hesab
b. Statik ve dinamik analiz
c. Kirilere ait hesap
d. Kolonlara ait hesap
e. Temellere ait hesap
f. stinat duvarlarna ait hesap
g. Özel elemanlara ait hesap
 
 
3. YAPISAL ÇÖZÜMLEME
Yapnn modelinde elemanlar, ilgili düüm noktalarnda birbirlerine balym.
 
 
Hesaplarda, zemin raporunda belirtilen (veya daha gayri müsait) parametreler kullanlm.
 
 
C ve D grubu zeminler için, temel dönmelerinin hesaba katld uygun idealletirmeler yaplm.
 
 
D grubu zeminler için, zemin emniyet gerilmesi ve kazklarn emniyetli tama gücü, deprem durumunda hesaplarda artrlmadan kullanlm.
 
 
Spektrum erisi zemin koullarna uygun bir ekilde oluturulmu.
 
 
Tayc sistem davran katsaysnn (R) seçimi uygunmu.
 
 
Bina önem katsaysnn (I) seçimi uygunmu.
 
 
Hareketli yük katlm katsays (n) yapnn kullanm amacna uygun seçilmi.
 
 
Etkin yer ivmesi katsays (A0), yapnn bulunduu deprem bölgesine uygun seçilmi.
 
 
Bodrum katlar (varsa) için yaplan rijit kat varsaym uygunmu.
 
 
Edeer Deprem Yükü Yöntemi kullanlmas durumunda;
 
 
a. Rijit katlar için ayr, üst katlar için ayr deprem hesab yaplm.
 
 
b. Al ve A2 düzensizlikleriyle ilgili olarak ek dmerkezlik etkileri dikkate alnm.
 
 
Mod Birletirme Yöntemi kullanlmas durumunda;
 
 
a. Yeterli sayda titreim modu hesaba katlm.
 
 
b. Hesaplanan büyüklüklerin alt snrlarnn belirlenmesi için kullanlan B katsays seçimi uygunmu.
 
 
Asmolen döemeler dahil, döeme yük analizi yaplm.
 
 
Döeme zati ve hareketli yükleri doru alnm.
 
 
Döemelerden kirilere yükler doru aklanlm.
 
 
Kirilerin üzerindeki duvar yükleri doru alnm.
 
 
Merdiven yükleri tayc sisteme aktarlm.
 
 
Kren, asansör, makine yükleri gibi özel yükler hesaplara dahil edilmi.
 
 
Genleme, büzülme veya sünme etkilerine kar yap dilatasyon derzleriyle bölünmedii takdirde zamana bal davran göz önüne alan hesap yaplm.
 
 
Al düzensizlii irdelenmi.
 
 
A2 düzensizlii irdelenmi.
 
 
A3 düzensizlii irdelenmi.
 
 
B1 düzensizlii irdelenmi.
 
 
B2 düzensizlii irdelenmi.
 
 
B3 düzensizlii irdelenmi.
 
 
Göreli kat ötelemeleri snrlandrlm.
 
 
kinci mertebe etkileri snrlandrlm.
 
 
4. KEST HESAPLARI
Statik hesaplar açk ve kontrol edilebilir ekilde yaplm.
 
 
Yap malzemesi seçimi uygunmu.
 
 
Tayc elemanlarda minimum boyut koullarna uyulmu.
 
 
Tayc elemanlarda minimum donat koullar salanm.
 
 
Kesitler, elemanlarda meydana gelen iç kuvvetleri karlayacak ve ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koullar salayacak ekilde donatlm.
 
 
Boyuna ve enine donatlarn düzenlenmesinde ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen koullar salanm.
 
 
Yeniden dalm prensibine göre donatlandrma yapldnda ilgili standart ve yönetmeliklerde belirtilen snrlamalar içinde kalnm.
 
 
Yapda ksa kolon oluumu irdelenmi.
 
 
Büyük yrtklar olan özel döemeler için ayr hesap yaplm.
 
 
Kirisiz döemelerde zmbalama kontrolü yaplm.
 
 
Süneklik düzeyi yüksek sistemlerde;
 
 
a. Kolonlarn kirilerden daha güçlü olma koulu salanm.
 
 
b. Kirilerin kesme güvenlii salanm.
 
 
c. Kolonlarn kesme güvenlii salanm.
 
 
d. Kolon, kiri, birleim bölgesinin kesme güvenlii salanm.
 
 
e. Perdelerin donatlandrlmasnda göz önünde bulundurmak üzere tasarm eilme moment diyagram oluturulmu.
 
 
Temel hesab yaplm.
 
 
Bitiik parselde tek tarafl anpatmanlar bulunan temellerde aktif ba kirii kullanlm.
 
 
Farkl kotlardaki temellerin alt kenarlar arasndaki eimin belirtilen limiti geçmemesine dikkat edilmi. Aksi takdirde temellerin birbirine etkisi hesapla gösterilmi.
 
 
Radye temellerde zmbalama kontrolü yaplm.
 
 
Kazkl temellerde kazk balk hesab yaplm.
 
 
Bodrumlu yaplarda iksa hesab yaplm.
 
 
Parsel içinde varsa istinat duvar hesab yaplm.
 
 
Zemin kayma veya göçme hesab yaplm.
 
 
Farkl her bir merdiven için hesap yaplm.
 
 
Merdiven hesabnda mesnet koullar için uygun modelleme yaplm.
 
 
Büyük açklkl döeme ve kirilerde sehim hesab yaplm.
 
 
 
 
 
5. ÇZMLER
Statik proje mimari projeden ayr balk altnda sunulmu.
 
 
Statik proje balk bilgileri eksiksiz doldurulmu.
 
 
Statik projede, balk sayfasndan sonra vaziyet plan ve kalp planlar sunulmu.
 
 
ksa detay ve hafriyat plan (gerekli durumlarda) çizilmi.
 
 
Bütün çizim paftalarnn sa alt köesinde, binada uygulanacak beton kalitesi ve donat çelii kalitesi yazlm.
 
 
Kalp planlarnn sa ait köesinde etkin yer ivmesi katsays (A0), bina önem katsays (I), tayc sistem davran katsays (R) ve yerel zemin snf belirtilmi.
 
 
Önemli yaplarda, kalp plan üzerine hareketli yük miktar yazlm.
 
 
Hesaplarda kullanlan eleman isim ve numaralar ile çizimlerdeki eleman isim ve numaralar birbirini tutuyormu.
 
 
Tüm çizimlerde paspaylar belirtilmi.
 
 
Paspaylar söz konusu elemanlar için uygunmu.
 
 
Hesaplarda kullanlan paspaylar ile çizimlerde gösterilen paspaylar birbiriyle uyumluymu.
 
 
Hesaplarda kullanlan yap malzemeleri ile çizimlerde belirtilenler birbirini tutuyormu.
 
 
Tüm çizimlerde, birbirinin üstüne geçen yazlar ve çizimler için önlem alnm.
 
 
Donatlar, kesitler, görünüler, aks çizgileri, vs için uygun kalem kalnlklar kullanlm.
 
 
Tüm çizimlerde, net ölçü birimleri kullanlm.
 
 
Donatlar için poz numaras verilmi.
 
 
6. TEMELLER
Temel kalp plan 1/50 veya yeterli ölçekte çizilmi.
 
 
Temel kalp plannda;
 
 
a. Gerekli tüm zemin bilgileri (zemin grubu, yerel zemin snf, zemin emniyet gerilmesi, zemin düey/yatay yatak katsays, içsel sürtünme açs, kohezyon sabiti, zemin özgül arl, vs) belirtilmi.
 
 
b. Yeterli iç ölçülendirme yaplm. Mimari katlar belirtilmi.
 
 
c. Her iki dorultuda en az birer kesit alnm. Kesitlerde mimari katlar ve temel boyutlar belirtilmi.
 
 
Her farkl temel tipi için temel detay çizilmi.
 
 
Temel detaylarnda görünü, kesit ve donat açlmlar belirtilmi.
 
 
Sürekli temel kirii detay ve boyuna donat açlmlar çizilmi.
 
 
Ba kirii detay çizilmi.
 
 
Radye temellerde alt ve üst donatlar açk bir ekilde belirtilmi.
 
 
Plak temellerde üst donat için sehpa çizilmi.
 
 
Kazkl temellerde kazk balklar çizilmi.
 
 
Kazk balklarn balayan kiriler çizilmi.
 
 
Kazk donatlar ve boyu çizilmi.
 
 
7. KAT PLANLARI
Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/50 veya duruma göre 1/100 ölçekli kalp plan çizilmi.
 
 
Kalp planlarnda;
 
 
a. Hangi paftann hangi kata ait olduu mimari kotuyla birlikte belirtilmi. Paftann kenarnda bu bilgiyi veren bir anahtar çizim varm.
 
 
b. Akslar ve aks ölçüleri belirtilmi.
 
 
c. Kalp planlarnda kat yükseklikleri gösterilmi.
 
 
d. Hava bacas ve benzeri boluklar gösterilmi. Yrtk çevresi donat ile uygun bir ekilde detaylandrlm.
 
 
e. Yeterli iç ölçülendirme yaplm. Özellikle döeme yrtklar, tali kiriler, merdiven, sahanlk ve boluklar ölçülendirilmi, mimari kotlar belirtilmi.
 
 
f. Her iki dorultuda en az birer kesit alnm. Kesitler, özellikle kot farknn olduu yerlerden, merdiven boluundan ve düük döemelerden geçirilmi. Kesitlerde mimari kollar, döeme kalnlklar ve kiri derinlikleri belirtilmi.
 
 
g. Özellik arz eden tayc sistem d elemanlara ait detaylar çizilmi. Gerekli açklamalar yaplm. naat srasnda uyulmas gerekli hususlar ve özellikler kolayca görülecek ekilde belirtilmi.
 
 
h. Döeme donatlar kalp planndan ayr olarak çizilmi. Donatlarn çap, aral ve boylar yazlm.
 
 
i. Kirisiz döeme donatlar hesaba uygun çizilmi. Üst donat sehpas gösterilmi.
 
 
j. Kalp planlarna ters sehim miktarlar yazlm.
 
 
8. KOLON VE PERDELER
Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20-50 veya 1/25-50 ölçekli kolon aplikasyon plan çizilmi.
 
 
Kolon aplikasyon planlarnda;
 
 
a. Hangi paftann hangi kata ait (hangi mimari kollar arasnda) olduu belirtilmi mi? Paftann kenarnda bu bilgiyi veren bir anahtar çizim varm.
 
 
b. Tüm kolonlarn/perdelerin aks ölçüleri, boyutlar ve kolon/perde yüzlerinin akslara olan mesafeleri belirtilmi. Her bir kolon/perde tipi için donat çap ve says, etriye çap, says ve aralklar belirtilmi.
 
 
c. Kolon/perde aplikasyon plannda. 1/20 veya 1/25 ölçekle çizildiinde komu akslara taan kolonlarn/perdelerin çizimlerinin düzgün bir ekilde sunulmasna yönelik önlem alnm.
 
 
d. Her bir kolon/perde tipi için düey donat açlmlar çizilmi. Düey donat açlmlarnda        donat ek bölgeleri, bindirme boylar ve kolonun üst ucundaki kolon-kiri birleim bölgesi belirtilmi.
 
 
e. Etriye sarlma bölgesinin uzunluklar, buraya ve kolon orta bölgesine yerletirilecek enine donat çap, say ve aralklar belirtmi.
 
 
f. Gerektiinde her bir kolon-kiri birleim bölgesinden yatay kesitler alnp, alttaki kolondan   yukar uzatlan donatlarla kirilerin boyuna donatlarn planda gösteren düüm noktas detay çizilmi.
 
 
g. Kolonlar perde ve kiri detay paftalarnn her birinde özel deprem etriyelerine ve çirozlarna ait kanca kvrm detaylar gösterilmi.
 
 
9. KRLER 
Tüm katlar için (benzer katlar hariç) 1/20 veya 1/25 ölçekli kiri detaylar çizilmi.
 
 
Kiri detaylarnda;
 
 
a. Her bir kiri için (benzer kiriler hariç) çizim yaplm.
 
 
b. Mesnet ilave donatlan sadece gerekli olduu kiriin tama gücünü artracak ekilde yerletirilmi.
 
 
c. Kiri mesnetlerindeki sarlma bölgelerinin uzunluklar, bu bölgelere ve kiri orta bölgesine yerletirilen enine donatlarn çap, say ve aralklar ile açlmlar çizim üzerinde açk olarak belirtilmi.
 
 
d. Kiriin baka bir kirie oturmas durumunda ask donats düzenlenmi.
 
 
e. Ksa kirilere ilikin koullar yerine getirilmi.
 
 
f. Konsol veya büyük açklkl kirilerde ters sehim miktar yazlm.
 
 
10. MERDVENLER
Merdiven kalp planlar 1/20 veya, 1/25 ölçeinde ayr çizilmi.
 
 
Her bir farkl merdiven için 1/20 ölçekli merdiven donat detay çizilmi.
 
 
Merdiven detaynda, merdivenin tipine uygun kesitler alnm.
 
 
11. ÖZEL DURUMLAR
Kiri içerisinden geçen boluklar kalp ve donat paftalarnda dikkate alnm.
 
 
Varsa asansör boluu temel içinde dikkate alnm.
 
 
Bodrumda veya çatda su deposu var m ve yükü hesaplarda dikkate alnm.
 
 
12. SIKÇA KARILAILAN EKSKLKLER 
Binalar arasnda braklacak olan derz boluklar için deprem yönetmeliinin 6.10.3.1 ve 6.10.3.2 maddelerine uyulmu ve temel plannda gösterilmi.
 
 
Saplama kirie bir baka kiri yüklenmesinden olabildiince kaçnlm, saplama noktasnda etriye sklatrmas yaplm.
 
 
Kirilerde etriye aral 20 cm’ den fazla yaplmam. Aksi durumda Vd ≤ 3 Vcr olduu gösterilmelidir. (TS500)
 
 
Kapal çkmalarda kolonlar her iki yönde çerçeve oluturacak ekilde kiri ile balanm.
 
 
Konsol döeme balkon boyu 2.00 m’ yi geçiyor ise kiri sistemi oluturularak hesap yaplm.
 
 
Kirilerde seçilen donat kiri geniliine smyor ise (TS 500) 2.sra veya döeme içine yerletirilmesi detayl olarak gösterilmi, veya kiri genilii artrlm.
 
 
Kolonlarn dar kenar en az 30 cm olmutur.
 
 
Bina içerisinde konsol kiri yaplmam.
 
 
Kolonlara yakn noktalarda saplama kiri yaplmam.
 
 
Konsol boyu 1.50m’den fazla olan balkonlarn mesnetlendii kirilerde gövde donats çizilmi
 
 
Mimari tasarm aamasnda kolonlarn ayn yönlü tasarlanmas yaplmam. Kolonlar mümkün olabildiince her iki yönde eit sayda yerletirilmi.
 
 
Kiri detaylar çizimlerde olabildiince sra ile (K101, K102, ….. gibi) ilenmi.
 
 
Temel planlarnda pis su çukuru ilenmi.
 
 
Temel planlarnda varsa asansör kuyusu ilenmi ve detay çizilmi.
 
 
Asansör motor dairesi, kalp ve donat planlar hazrlanm.
 
 
 
 
 


ELEKTRK PROJES KONTROL FORMU
 
 
1. ÇZM STANDARTLARI
Elektrik ve elektronik iç tesisat uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarna uygun olarak hazrlanm.
 
 
Projelerde kullanlacak tüm malzemelerin zorunlu standartlara uygun olaca ve uygulama projelerinin yapmnda;
• Bayndrlk ve skân Bakanl Mimarlk ve Mühendislik Hizmetleri artnamesi,
• Elektrik ç Tesisleri Yönetmelii,
• Elektrik Kuvvetli Akm Tesisleri Yönetmelii,
• Asansör Yönetmelii,
• Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmelii,
• Bayndrlk ve skân Bakanl Elektrik Mühendislii Proje Düzenleme Esaslar,
• TEDA Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmelii,
• EMO Transformatör Merkezleri Yapmnda Dikkat Edilecek Esaslar,
• Anma Gerilimleri 1 kV’un Üzerinde Olan Kuvvetli Akm Tesislerinin Kurulmas için Yönetmelik,
• Elektrik Datm Tesisleri Genel artnamesi,
• Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmelii,
• Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmelii,
• TSE Paratoner Yönetmelii,
• TSE Yangn Yönetmelii,
• EMO Yüksek Yaplar Yönetmelii,
• EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Datm ç Tesisat Yönetmelii,
• Türk Telekom A.. Bina içi Telefon Tesisat Teknik artnamesi,
• Dier özel sistemlere ilikin ulusal ve uluslararas standartlara uyulmu.
 
 
Projeler, imar yönetmeliine uygun onaya sunulmu, mimari proje ölçeklerinde hazrlanm, ölçek proje düzenlemesine uygun deilse büyütülmü veya aç detaylar verilmi.
 
 
Projeler, ölçekleri, mimari planlara uygun olmu ve en azndan aadaki ölçeklere uyulmu.
• Vaziyet Planlar:1/1000
• Kat Planlar :1/50
• Ayrntlar:1/20
 
 
Projelerde EMO tarafndan belirlenen semboller kullanlm. Liste d sembol kullanldnda mutlaka açklama listesi verilecektir.
 
 
Projelerde mimari planlar 0.2 mm, kuvvetli akn kolon hatlar 0.6 mm, linyeler 0.4-0.5 mm, zayf akm hatlar 0.2-0.3 mm kalnlkta çizgi ile çizilmi, eer çizim elektronik ortamda yaplmam ise bütün yazlarda ablon kullanlm.
 
 
Kat planlarnda, birbirinin ayn olan katlar için tek plan verilmi. Ancak normal kat girii katn ayn olsa bile ayr çizilmi. Simetrik bölümler tam olarak gösterilmi.
 
 
Kat planlar üzerinde iletken kesitleri ve saylar ile boru çaplar belirtilmi. Açklamalar ksmnda standart boru çaplar ve içinden geçebilecek iletken kesitlerinin belirtilmesi durumunda, ayrca boru çaplarnn belirtilmesine gerek yoktur.
 
 
Betonarme kirilerinin yanna zorunlu kalnmadkça buat ve ek kutusu konulmam.
 
 
Özellikle baca, kolon, aft ve ldk gibi mimari ayrntlar projede belirtilmi, baca ve baca çevresinden tesisat geçirilmemi. Banyo ve mutfak gibi bölümlerdeki yerleim kat planlarnda gösterilmi ve slak hacimlerde kullanlacak buat ve anahtarlar slak hacim dnda olmu. Zorunlu durumlarda özel szdrmazl salam buat ve ek kutulan kullanlm.
 
 
Bir buata en çok 4 balant ucu geçebilecek, bu say aldnda kare buat veya ek kutusu konulmu.
 
 
Projelerde kullanlan tüm elemanlarn yerleri tam olarak belirtilecek ve en azndan aadaki standartlara uyulmu;
• Anahtarlar, 110 cm yukarda,
• Prizler zeminden 40 cm yukarda,
• Aplikler, zeminden 190cm yukarda,
• Tablolar zeminden 200cm yukarda,
• Buatlar, zeminden 220cm yukarda,
• Yukardaki elemanlar, kaplardan 30 cm, duvar birleim noktalarndan ve pencerelerden 50 cm uzakta olmu.
 
 
Projelerde kullanlan tüm pano ve datm kutular, özel harf ve yazlarla kodlandrlm.
 
 
Projelerde, yatay planlar yannda her sistem için ayr ayr tek hat emalar verilmi.
 
 
Projeler hazrlanrken iç mimari tasarma ve mekanik tesisat yerleimine dikkat edilmi.
 
 
Tesisatn ne ekilde yaplaca, mahallin özelliine uygun bir koruma snfnda yaplm.
 
 
Konut projelerinde, kuvvetli ve zayf akm ayn pafta üzerinde gösterilmi. Ancak kapsaml yaplarda zayf akm ve kuvvetli akm projeleri ayr paftalara çizilmi.
 
 
Projelerde iletken renk kodlar aadaki ekilde belirtilmi.
• Üç fazl sistemlerde; Koruma iletkeni yeil bantl - sar, nötr iletkeni açk mavi, faz iletkenleri TSE Standartlarna uygun olarak R - gri, S - siyah, T – kahverengi seçilmi.
• Üç fazl sistemin devam durumundaki bir fazl sistemde, faz iletkeni gri veya kahverengi   seçilmi.
• Özel durumlarda ise, kullanlan iletken renkleri tanmlanm.
 
 
Basit yaplar dndaki 200 m2 den büyük yaplarda, yangn ihbar sistemi projelendirilmi.
 
 
Kat tablolar giriinde, 30 mA eik korumal kaçak akm koruma rölesi kullanlm. Ana tabloda ise 300 mA. eik korumal kaçak akm koruma rölesi kullanlm. Kesme kapasitesi imalat snrn at durumlarda, ana tablo yükleri bölünerek 300 mA. eik korumal kaçak akm koruma rölesi kullanlm.
 
 
Sayaç tablolar, katlarda ayn mahalde ve bir arada olmu. Bina genel kullanma yönelik ayr bir sayaç ve sayaç tablosu olmu, ortak amaçl kullanlan tüm tesisat tablodan beslenmi. Projelerde sayaç panosu detay verilmi.
 
 
Bina ana beslenme hattnn kesiti ve cinsi, yaklak uzunluu, beslenecei direk no. su gibi bilgiler ile temel topraklamas detaylar ( Topraklama eridi, Topraklama Kaz ve teknik ifadelerin detaylar tam olarak) projede belirtilmi.
 
 
Ortak çatl ve birden fazla girii olan binalar bir noktadan beslenmi.
 
 
Yap balant hatt kesiti, gerilim düümü ve akm younluu kontrolü yaplarak tespit edilmi. Ancak konutlar için bu kesit bakr iletken olmas durumunda en az 6 mm2 alüminyum iletken olmas durumunda ise en az 10mm² olmu.
 
 
Aydnlatma ve priz linyeleri ayr ayr olmu. Kolon linye hatlar tablolardan çk srasna uygun olarak numaralandrlacak ve uzun hatlarda linye numaralar yanna beslendikleri tablo kodu yazlm.
 
 
Aydnlatma ve priz linyeleri ile priz sortileri en az 2.5 mm2 kesitinde bakr iletkenle tesis edilmi. Bütün prizler, toprak hatt olmu. Banyolarda en az iki (çamar makinesi ve elektrikli ofben gücüne uygun), mutfakta ise en az üç bamsz priz linyesi (bulak makinesi, elektrikli frn ve elektrikli su stcs gücüne uygun) olmu. Çamar ve Bulak Makinesi, Elektrikli ofben ve termosifon, vb. elektrikli cihazlar mimari projeye uygun olarak tefrii gösterilmi. Prizlerin kullanma amac ve güçleri belirtilecek, kullanma amac belli olmayan priz güçleri bir fazl priz için en az 300 watt, üç fazl priz için en az 600 watt kabul edilmi. Priz linyelerine en çok yedi priz balanabilmi, ancak priz güçleri toplam 2000 VA y geçememi.
 
 
Projelerde, proje sorumlusu ve yap ile dier bilgilerin bulunduu kapak, vaziyet plan, semboller listesi, genel notlar, tablo açlmlar, kolon emalar, sayaç panosu detay ve metrajlar kapsam.
 
 
yerleri ve atölyelerde, aydnlatma için birden fazla floresan kullanlan bölümlerde, kamama olaynn en az düzeye indirilmesi için üç fazl besleme yaplm.
 
 
Kompanzasyon yaplmayan tesislerde, gaz dearjl lambalarn (floresan, sodyum ve civa buharl v.b.) kullanlmas durumunda, ampul bana gerekli kapasitede kondansatör paralel balanm veya kondansatörlü balast kullanlm.
 
 
Lambadan lambaya geçi yaplmas durumunda, gerekçesi belirtilmi ve uygun klemensle balant salanm
 
 
Tablolarn yükleme cetvelleri, yüklerin özelliklerini, sorti cins ve saylarn, linye güçlerini, sigorta cins ve kesme kapasitelerini ve gerekli dier bilgileri kapsam.
 
 
Projelerde, ana besleme, kolon en uzun ve en yüklü linye hatt için gerilim düümü hesab yaplm. letken kesitleri, ayrca akma göre kontrol edilmi. Ana besleme hatt ve kolon hatlar için, talep faktörleri dikkate alnm ve gerilim düümü talep faktörüne göre hesaplanm.
 
 
Bölümleri özelliklerine ve kullanm amaçlarna göre aydnlatma hesab yaplm, enerji tasarrufu açsndan da deerlendirilerek armatürlerin cins ve güçleri seçilerek kat planlar üzerinde gösterilmi. Basit yaplar için, aydnlatmada en az 12 watt / m² esas alnm.
 
 
Kolon hatlarnn katlar arasndaki ini ve çk noktalar açk olarak belirlenmi.
 
 
Kolon emas mimari kat saysna uygun olarak çizilmi, tablolarn isimleri, güçleri, sigorta ve alter anma deerleri, ana tablodan itibaren kolon hatt uzunluu, kesiti ve cinsi ile ana tablodan hangi faza bal olduu ve sayaç anma akmlar belirtilmi.
 
 
Kablolarn giri ve çklarnda yük ak yönüne göre önce alter, sonra sigorta kullanlm.
 
 
alterlerin hareketli kontaklar, açk durumda ve enerjisiz olmu.
 
 
Kat tablolarna ana kesicisi, faz - nötr kesmeli olmu.
 
 
Kalorifer dairesinde aydnlatma ve kuvvet tesisat tam olarak gösterilmi.
 
 
Hidrofor motoru, anma gücü ve kumanda ekli projede gösterilmi.
 
 
TSE Yangn Yönetmelii gereince yangn pompas konulmas gerekli binalarda yangn pompasnn gücüne uygun tesisat projede gösterilmi.
 
 
Asansör projeleri, Asansör Yönetmeliine uygun olarak hazrlanm. Ancak, kuvvetli akm projelerinde asansörler ve asansör makine daireleri ile ilgili aadaki noktalara dikkat edilmi.
 
 
Asansör tablosu detay, besleme hatt ve makine dairesi ile kuyu aydnlatmas projede gösterilmi.
 
 
Makine dairesinde en az bir k sortisi ve bir toprak priz bulunmu ve bu sortiler müterek tablodan bamsz çekilecek bir linyeden beslenmi. Asansör besleme hatt kesiti asansörün güç ve kapasitesine göre hesaplanm. Bu kesitin en az 4 * 6 mm² olacak ve çk müterek tablodan uygun bir alter ile yaplm. Asansör dairesi tesisat etanj olmu. Asansör topraklama hatt asansör kumanda panosuna kadar bamsz bir hat olarak çekilmi.
 
 
Asansör ön projeleri; Asansör trafik hesab, kuyu yerleim plan, kuyu dikine kesitleri, asansör makine dairesi plan, asansör motor gücü hesab, asansör makine dairesi ve kuyu içi aydnlatmalar, asansör tablosu kolon hatt hesab ile binaya gelecek statik ve dinamik yüklere ilikin mukavemet hesaplarn kapsam.
 
 
Telefon tesisat projeleri, Türk Telekom A.. Bina çi Telefon Tesisat Teknik artnamesine uygun olarak hazrlanm. Bu projelerde aadaki noktalara dikkat edilmi;
 
 
Bina giriine, binadaki toplam telefon sortisine yetecek kapasitede ve %20 yedek hat balantsna uygun Bina Telefon Datm Kutusu (BTDK) konulacaktr. BTDK ile d telefon balants için bina çkna kadar içinde klavuz tel olan bo boru braklm.
 
 
Konutlarda en az iki, iyerlerinde en az üç adet telefon sortisi olacaktr. Kat Telefon Datm Kutusu (KTDK) ile BTDK arasna çekilecek kablo, kattaki toplam telefon sortisi balantsna uygun     olmu.
 
 
Yap içi TV/ R Tesisat projeleri, EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/ R ç Tesisat Yönetmelii’ne uygun olarak hazrlanm. Bu projelerde aadaki noktalara dikkat edilmi:
 
 
Tesisat bamsz abonelendirmeye uygun olarak, her konuta bamsz hat düünülerek projelendirilmi. Her konutta en az bir TV/ R prizi olmu. Konut içinde birden fazla TV/R prizi olmas durumunda, konut içinde datc (tap off) kullanlm. Bina giriinde TT’nin balant yapmas için, Bina Kablo TV Balant Kutusu konulmu. Bu kutu ile d Kablo TV balants için, bina çkna kadar içinde klavuz tel olan bo boru braklm. Bu kutu binadaki toplam abonelere yetecek sayda çka ve %20 yedek kapasiteye sahip olmu.
 
 
Çok aboneli ve çok katl binalarda, bina ana giriindeki datm kutusu dnda katlarda da ayn özellikte ara datm kutular kullanlm.
 
 
 
Dier zayf akm projeleri yaplrken, ilgili ulusal (varsa) ve uluslararas standartlara uyulmu.
 
 
Projelerde “Tüm malzemeler, en az TSE Belgesine sahip olacaktr.” ifadesi yazlm ve projeye aadaki yasa ve yönetmeliklere uyulaca ifadesi eklenmi:
• 66 ve 85 sayl KHK ve 7303 sayl yasa ile deiik 6235 sayl TMMOB Yasas,
• 3194 sayl mar Yasas,
•.5846 sayl Fikir ve Sanat Eserleri Yasas,
• 3458 sayl Mühendislik ve Mimarlk Hakkndaki Yasa,
• EMO Tüzüü ve ilgili Yönetmelikleri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. UYGULAMA 
16. 06. 2004 tarih 25494 sayl Resmi Gazete’de yaymlanarak yürürlüe giren Elektrik ç Tesisleri Yönetmeliinde Deiiklik Yaplmasna Dair Yönetmeliin uygulanmas, inaatta yetkili bir elektrikçinin çaltrlmas ve ie balamadan önce ie balama formlarnn doldurularak yap denetim dosyasna konmas.
 
 
naat bitiminde i bitirme belgesi ile bunlarn eki olan kontrol formlarnn inaata gidilmi doldurulmu ve yap denetim kuruluundaki denetçi mühendisler tarafndan imzalanm. Formlar doldurulurken özellikle topraklama ölçümü ile Kaçak Akm Rölesi testleri yaplp raporlanm ve bir nüshas belediyeye verilmi.
 
 
ISI YALITIM PROJES KONTROL FORMU
Evet
Hayr
1. KAPAK
Standartlara uygun
 
 
2. ISI YALITIM PROJES RAPORU
Rapor standartlara uygun
 
 
Is ihtiyac kimlik belgesi var.
 
 
Yllk stma enerjisi ihtiyac hesap tablosu hazrlanm.
 
 
Binann özgül s kayb hesab tablosu hazrlanm.
 
 
Binann s kaybeden yüzeylerinde oluabilecek youma ve buharlama hesab var.
 
 
Youma ve buharlama grafikleri çizilmi.
 
 
Proje hesap rapor sayfas var (Is yaltm yaplan yap bileenlerinin toplam alan, stlan mahallerin brüt hacmi, net alan toplam alan/brüt hacim oran hesaplanm).
 
 
Bölge durumu belirtilmi (Tek bölge, birden fazla bölge için bölge snrlar).
 
 
Havalandrma tipi belirtilmi.
 
 
Hava deiim says (nh) belirtilmi.
 
 
Bütün yönler için ayr ayr pencere alanlar ve U deerleri belirtilmi.
 
 
Cam, pencere ve kap tipleri belirtilmi.
 
 
D yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiri, hatl ve perde duvar) yaltlm.
 
 
Bitiik nizam olarak projelendirilmi alanlarda yaplan binalarn stma enerjisi ihtiyac hesab yaplrken, bitiik duvar olan bölümleri de d duvar gibi deerlendirilerek hesaba katlm.
 
 
Yap elemanlar konstrüksiyon detaylar çizilmi, U deerleri belirtilmi.
 
 
Is yaltm malzemeleri duvar, döeme ve çatda uygun olarak kullanlm.
 
 
Is yaltm malzemeleri kalnlklar uygulanabilir olarak belirlenmi.
 
 
SIHH TESSAT PROJES KONTROL FORMU
Evet
Hayr
1. KAPAK
Standartlara uygun
 
 
2. TESSAT RAPORU
Rapor standartlara uygun
 
 
Bina temiz su giri çap ve yük deeri yazlm.
 
 
Pis su, temiz su, yük deerleri yazlm.
 
 
Hidrofor tesisat hesab yaplm.
 
 
Yamur suyu tesisat hesab yaplm.
 
 
3. TESSAT PROJESNDE KULLANILAN ARET VE SEMBOLLER TABLOSU
Standartlara uygun
 
 
Tablodaki iaret ve semboller ile projede kullanlan iaret ve semboller ayn
 
 
4. CHAZ MONTAJ DETAYLARI
Standartlara uygun
 
 
Cihaz montaj detaylar ayrntl olarak gösterilmi.
 
 
5. VAZYET PLANI
1/200 ölçekte vaziyet ve kesit plan çizilmi.
 
 
Yönler, arsa snr, yol, kotlar gösterilmi.
 
 
Toplama borusu binadan çknca rögara balanm.
 
 
Bina dnda büz kullanlm, ana rögar ile kanalizasyona balanm.
 
 
Birden fazla bina var ise, binalarn pis su çklar rögar ve büzlerle birbirine irtibatlandrlp, kanalizasyona verilmi.
 
 
Belediye kanalizasyon ebekesi balant durumu ve kotu belirtilmi.
 
 
Binann bulunduu yerde kanalizasyon ebekesi yoksa, öngörülen szdrmaz
fosseptik yeri, balant durumu ve kotu belirtilmi.
 
 
Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
6. KAT PLANLARI
6.1 BODRUM KAT
1/50 ölçekte çizilmi.
 
 
Mahallerin ad yazlm.
 
 
Oturulan mahal var ise kat planndaki artlara uyulmu.
 
 
Toplama borularnn nereden yapld ve eimi yazlm.
 
 
Borularn çap ve yük deerleri yazlm.
 
 
Pis sular muflu boru olarak ve birleimleri 45 aç ile çizilmi.
 
 
Pis su kolonlar numaralandrlm.
 
 
Pis su çukuru çizilip ölçülendirilmi, rögarla irtibatlandrlm.
 
 
Pis su pompas debi, basnç deeri yazlm.
 
 
Toplama borusu binadan çknca rögara balanm.
 
 
 Bina dnda büz kullanlm, ana rögarla kanalizasyona balanm.
 
 
 Rögar ölçüsü ve kodu yazlm.
 
 
 Szdrmaz fosseptik yaplmas durumunda fosseptik detay çizilmi.
 
 
 Bina temiz su giri çap ve yük deeri yazlm.
 
 
 Temiz su sayac, yana, çekvalf ve kolektör çizilmi.
 
 
 Temiz su sayac cinsi yazlm.
 
 
 Su deposu çizilip ölçülendirilmi.
 
 
 Hidrofor tesisat ve ekipmanlar eksiksiz çizilmi.
 
 
 Hidrofor basnç ve debisi yazlm.
 
 
 Hidrofor dairesinde su drenaj yaplm.
 
 
 Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
6.2 ZEMN VE NORMAL KATLAR
 1/50 ölçekte çizilmi.
 
 
 Mahallerin ad yazlm.
 
 
 Islak hacimlerdeki cihazlar eksiksiz gösterilmi.
 
 
 ofben mutfakta çizilmi.
 
 
 Pis sular mutlu boru olarak, birleimleri 45o aç ile çizilmi.
 
 
 Yamur suyu borular çizilmi ve yükleri yazlm.
 
 
 Pis su ve temiz su boru çaplar yazlm.
 
 
 Pis su ve yamur suyu kolonlar numaralandrlm.
 
 
 Balkonlardaki yer süzgeçleri yamur suyu kolonlarna irtibatlandrlm.
 
 
 Pis su tesisat borularnn birlemelerinde ters ak verilmemi.
 
 
 Yamur suyu kolonuna hiçbir ekilde pis su boru balants yaplmam.
 
 
 Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
6.3 ÇATI
 1/50 ölçekte çizilmi.
 
 
 Yamur suyu kolonlar ve varsa yer süzgeçleri gösterilmi.
 
 
 Pis su borular havalandrmalar gösterilmi.
 
 
 Yamur suyu ak yönü ve çat eimi belirtilmi.
 
 
 Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
 
 
 
7. KOLON EMASI
 Ölçek 1/50 çizilmi.
 
 
 Cihazlar kat planndaki sraya göre eksiksiz çizilmi.
 
 
 Bina temiz su giri çap ve yük deeri yazlm.
 
 
 Temiz su sayac yana ve kolektör çizilmi.
 
 
 Yangn tesisat için yana ve sayaç konmu.
 
 
 Temiz su sayac cinsi yazlm.
 
 
 Temiz su borularnn çap ve yük deerleri yazlm.
 
 
 Pis sular mutlu boru olarak, birleimleri 45o aç ile çizilmi.
 
 
 Pis su kolonlar çatya kadar çkarlp numaralandrlm.
 
 
 Pis su çukuru çizilip ölçülendirilmi, rögarla irtibatlandrlm.
 
 
 Pis su pompas debi ve basnç deeri yazlm.
 
 
 Pis su kolonlarna temizleme kapa konmu.
 
 
 Pis su toplama borusu binadan çknca rögara balanm.
 
 
 Bina dnda büz kullanlm, ana rögarla kanalizasyona balanm.
 
 
 Rögar ölçüsü ve kodu yazlm.
 
 
 Szdrmaz fosseptik yaplmas durumunda fosseptik detay çizilmi.
 
 
 Yamur suyu tesisat borular çizilip ölçülendirilmi.
 
 
 Su deposu çizilip ölçülendirilmi.
 
 
 Hidrofor basnç ve debisi yazlm.
 
 
 Hidrofor tesisat ve ekipmanlar eksiksiz çizilmi.
 
 
 Hidrofor dairesinde su drenaj yaplm.
 
 
 Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
8. DETAYLAR
 Standartlara uygun
 
 
 Rögar, kanal, fosseptik detaylar gösterilmi.
 
 
 Kat planlarnda tesisatn tam anlalamad yerlerde 1/20 detay gösterilmi.
 
 
 Hidrofor, su deposu detaylar gösterilmi.
 
 
KALORFER TESSATI PROJES KONTROL FORMU
Evet
Hayr
1- KAPAK
Standartlara uygun
 
 
2- TESSAT PROJESNDE KULLANILAN ARET VE SEMBOLLER TABLOSU
Standartlara uygun
 
 
Tablodaki iaret ve semboller ile projede kullanlan iaret ve semboller ayn
 
 
 
 
 
3- KALORFER TESSATI RAPORU
 A4 boyutunda ve standartlara uygun
 
 
 Binann durumu, yakt ve stc cinsi belirtilmi.
 
 
 Hesapta kullanlan mahal scaklklar yazlm.
 
 
 Hesapta kullanlan s iletim katsaylar yazlm.
 
 
 Hesap sonuçlar yazlm.
 
 
4- ISI KAYIPLARI HESABI, CHAZ VE DONANIM HESAPLARI
Is iletim katsaylar s yaltm projesindekilerle ayn
 
 
Is iletim katsaylarnn hesab yaplm ve çizimleri gösterilmi.
 
 
Is kayb hesaplar uygun
 
 
Istc cihaz (kazan vs. )seçimi ve montaj tasarm yaplm.
 
 
Radyatör hesab yaplp, radyatör cinsi ve s deerleri gösterilmi.
 
 
Radyatör teferruat ve hesab cetveli hazrlanm.
 
 
Duman ve havalandrma bacalar ve baca kesitleri hesab yaplm.
 
 
Genleme deposu ve güvenlik borular hesab yaplm.
 
 
Kritik devre hesab yaplm.
 
 
Boru hesab cetveli ve deerleri tablosu hazrlanm.
 
 
Yllk yakt sarfiyat hesaplanm.
 
 
Kömürlük alan hesab yaplm.
 
 
Yakt tank hesab yaplm.
 
 
Yakt deposu stc serpantin yüzeyi hesaplanm.
 
 
Tesisatta ksa devre kontrol hesab yaplp,sistem dengelemesi yaplm.
 
 
Pompa hesab yaplp, debi, basnç ve pompa adedi belirtilmi.
 
 
5- VAZYET PLANI
1/200 ölçekte çizilmi.
 
 
Yönler gösterilmi.
 
 
Birden fazla bina var ise binalar aras kanallardan datm yaplm, boru çap ve yükü yazlm.
 
 
Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
6- KAZAN DARES DETAYI
1/20 ölçekte çizilmi.
 
 
Kazan dairesi alan (kömürlük, küllük) yeterli
 
 
Kazan dairesi cihaz yerleimlerinde gerekli standart ölçülere uyulmu, cihaz ve ekipmanlarn montaj ve demontaj yaplabilecek ekilde tasarlanm.
 
 
Kazan duman bacas ve havalandrma bacas çizilmi, ölçüleri yazlm.
 
 
Kazan kaidesi uygun
 
 
Kazan ve donanmlar eksiksiz çizilmi.
 
 
Kazan tesisat boru donanm çizilmi, ölçüleri üzerine yazlm.
 
 
Kazan beslemesi manuel yaplm ( hortum vs.).
 
 
Kazan dairesi su drenaj yaplm.
 
 
Kazan kömürlü ise baypas vanas konmu.
 
 
Kazan dairesine havalk bacasndan baka bir adet havalandrma penceresi ve demir kap konmu ( kap içe ve da açlacak).
 
 
Kazan, boyler ve scak su tesisat borular izolesi projede gösterilmi.
 
 
Kazan kapasitesi yazlm.
 
 
Her kazan için ayr baca kullanlm ve ölçüleri gösterilmi.
 
 
Pompa debi, basnç ve pompa adedi yazlm.
 
 
Yakt deposu serpantinli ve üzerine ekipmanlar konulmu.
 
 
Yakt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrlm.
 
 
Pot deposu elektrikli stcl çizilip üzerine ekipmanlar konulmu.
 
 
Kazan dairesine stma tesisat haricinde baka cihaz ve ekipman konulmam. (hidrofor, su deposu, yangn pompas vs.)
 
 
Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
7- KAT PLANLARI
7.1 BODRUM KAT
1/50 ölçekte çizilmi.
 
 
Bodrum katta oturulan mahal varsa z. ve normal katlardaki artlara uyulmu.
 
 
Radyatör ölçekli çizilip uzunluk ve s deerleri yazlm.
 
 
Kolonlar numaralandrlp, çap ve yükü yazlm.
 
 
Kazan dairesinde ( 5- Kazan Dairesi ) bölümünde istenilen artlara uyulmu.
 
 
Kazan dairesinde kaplarn yanmaz malzemeden yapld belirtilmi.
 
 
Kazan dairesi dorudan merdiven boluuna açlyorsa araya yanmaz ve kaplar szdrmaz malzemeden giri odas yaplm.
 
 
Yakt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrlm.
 
 
Scak su gidi dönü scaklklar, s yükleri ve boru çaplar (mm) yazlm.
 
 
Borularn nereden çekildii ve izole edilecei not olarak yazlm.
 
 
Toplama borularnn s yükleri ve çaplar yazlm.
 
 
Ana toplama borularndan hat allar 45o aç ile yaplm.
 
 
Toplama borularnn ask sistemi çizilip ölçülendirilmi.
 
 
Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
7.2 ZEMN VE NORMAL KATLAR
1/50 ölçekte çizilmi.
 
 
Odann ad, scakl ve numaralandrlmas yaplm.
 
 
Radyatör ölçekli çizilip uzunluk ve s deerleri yazlm.
 
 
Kolon ile radyatörün balants yaplp yana konulmu.
 
 
Kolonda deplasman var ise kat plannda nereden olduu gösterilmi.
 
 
Kolonlar numaralandrlm.
 
 
Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
7.3 ÇATI
1/50 ölçekte çizilmi.
 
 
Genleme deposu ve havalk borular balantlar gösterilmi.
 
 
Genleme deposu drenaj yaplm ve en yakn yamur kolonuna balanm.
 
 
Boru çaplar eksiksiz gösterilmi.
 
 
Çizimde kullanlan kaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
8- KOLON EMASI
1/50 ölçekte çizilmi.
 
 
Odann scakl ve numaralandrlmas radyatörün içine yazlm.
 
 
Radyatör ematik çizilip, uzunluk ve s yükleri yazlm.
 
 
Kolon ile radyatörün balants yaplp yana konulmu.
 
 
Kolonlar numaralandrlm, her katta boru çap ve s yükleri yazlm.
 
 
Kazan duman bacas ve havalandrma bacas çizilmi, ölçüleri yazlm.
 
 
Kazan ve donanmlar eksiksiz çizilmi.
 
 
Kazan tesisat boru donanm çizilmi, ölçüleri üzerine yazlm.
 
 
Kazan beslemesi manuel yaplm ( hortum vs.).
 
 
Kazan dairesi su drenaj yaplm.
 
 
Kazan boyler ve scak su tesisat borular izolesi projede gösterilmi.
 
 
Kazan kapasitesi yazlm.
 
 
Her kazan için ayr baca kullanlm ve ölçüleri gösterilmi.
 
 
Pompa debi, basnç ve pompa adedi yazlm.
 
 
Yakt deposu serpantinli ve üzerine ekipmanlar konulmu.
 
 
Yakt deposu yanmaz duvar ile kazan dairesinden ayrlm.
 
 
Pot deposu elektrikli stcl çizilip üzerine ekipmanlar konulmu.       
 
 
Kazan, boyler ve scak su tesisat borular izolesi projede gösterilmi.  
 
 
Toplama borularnn s yükleri ve çaplan yazlm.
 
 
Ana toplama borularndan hat allar aç ile yaplm.
 
 
Genleme deposu en yüksek radyatörden en az 1m yukarda çizilmi.               
 
 
Genleme deposunun ölçüleri kapasitesi ve izole edilecei yazlm.    
 
 
Genleme borular çizilmi ve balantlar yaplm.
 
 
Sifon çalan peteklere ¾// braman çekilmi.
 
 
Tesisatta hava atclar en üst kata konmu.
 
 
Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
9- TESSATIN YALITIM EKL
 Bodrum katta yaltm yaplacak notu yazlm.
 
 
 Kolon emasnda genleme deposu yaltm yaplacak notu yazlm.               
 
 
 Binalar aras kanallardaki borulara yaltm yaplacak notu yazlm.               
 
 
 Kullanlacak yaltm malzemeleri belirtilip ekil ile gösterilmi.
 
 
10- KRTK DEVRE
1/50 ölçekte çizilmi.        
 
 
Kritik devre numaralandrlm.
 
 
Kritik devrede boru çap ve yükler yazlm.              
 
 
Hesaplama ile çizimler uyuuyor.  
 
 
Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
11- DETAYLAR
 Binalar aras kanallarn nereden geçtii gösterilmi.
 
 
 Kanal ölçülendirilmesi yaplm.
 
 
 Kanal drenaj gösterilmi.              
 
 
 Kanalda borunun döenii ve izolesi çizilmi.            
 
 
 Kanalda kullanlan genleme alclar çizilmi.          
 
 
 Kanalda kullanlan boru asklar çizilip ölçülendirilmi.
 
 
 Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
ASANSÖR PROJES KONTROL FORMU
Evet
Hayr
1- KAPAK
Standartlara uygun
 
 
2- ASANSÖR PROJE HESABI
Asansör trafik hesab yaplm.
 
 
Binada bulunan insan says
 
 
Asansöre bir sefer için gerekli seyir zaman
 
 
Gerekli asansör says
 
 
Asansör kuvvet hesaplar yaplm
 
 
Çarpma tamponuna gelen kuvvetler
 
 
Kar arlk tamponuna gelen kuvvetler
 
 
Kabin klavuz raylarna gelen düey kuvvetler
 
 
Kar arlk klavuz raylarna gelen düey kuvvetler
 
 
Kuyu üstü betonuna etki eden kuvvetler
 
 
Asansör motor gücü hesab yaplm.
 
 
3- DETAY RESMLER
1/20 ölçekte kuyu kabin durum plan çizilmi.
 
 
1/20 ölçekte kuyu tabanna ve raylara gelen kuvvetler çizilmi.
 
 
1/100 ölçekte asansör kuyusu ön görünüü çizilmi.
 
 
1/100 ölçekte asansör kuyusu yan görünüü çizilmi.
 
 
1/20 ölçekte makina dairesi durum plan çizilmi.
 
 
1/20 ölçekte makina dairesinde braklacak halat delikleri çizilmi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YANGIN TESSATI KONTROL FORMU
 
 
1- KAPAK
Standartlara uygun
 
 
2- YANGIN TESSATI RAPORU
Standartlara uygun
 
 
Yangn Tesisat Raporu, “Binalarn Yangndan Korunma Hakknda Yönetmelik” e göre seçilmi bina tehlike snfna göre hazrlanm
 
 
Yangn tesisatnn seçimi yaplm
 
 
 Sabit boru tesisat ve tasarm yaplm
 
 
Yangn dolaplar tesisat tasarm ve hesab yaplm
 
 
Bina d yangn hidrant tesisat: tasarm ve hesab yaplm
 
 
Otomatik sulu yangn söndürme tesisat tasarm ve hesab yaplm
 
 
Hidrolik hesap tablosu yaplm
 
 
Duman kontrol ve yönetim sistemi tasarm ve hesab yaplm
 
 
Merdiven basnçlandrma tasarm ve hesab yaplm
 
 
Mutfak davlumbaz söndürme tesisat tasarm ve hesab yaplm
 
 
3- HDROLK HESAP TABLOSU
Standartlara uygun
 
 
Yangn tesisatnn numaralandrlmas yaplm
 
 
Yangn tesisatnn boru çaplar,yükü ve basnç kayb hesaplanm
 
 
Seçilen pompa basncnn ve debisinin uygunluu belirtilmi
 
 
4- VAZYET PLANI
1/200 ölçekte vaziyet ve kesit plan çizilmi
 
 
Yönler, arsa snr, yol, kotlar gösterilmi
 
 
Birden fazla yap olmas durumunda bloklar aras boru balants, zon vana yerleri gösterilmi
 
 
Bina d hidrant yerleri ve pompa dairesi yeri gösterilmi
 
 
tfaiye tekilat ehir hidrant ölçek dahilinde ise vaziyet plannda gösterilmi
 
 
Yangn suyu deposu ve itfaiye balant az yeri gösterilmi
 
 
5- YANGIN POMPA DARES
Yangn pompa dairesi cihaz iç tasarm yaplm
 
 
Yangn pompa dairesi dier tesisattan ayr bir bölümde ve tehlike snfna göre min. 60 dakika yangna dayankl olacak ekilde yaplm
 
 
Pompa dairesi cihaz yerleimlerinde gerekli standart ölçülere uyulmu, cihaz ve ekipmanlarn montaj ve demontaj yaplabilecek ekilde tasarlanm
 
 
Yangn pompa tesisat boru donanm çizilmi
 
 
Boru çap ölçüleri yazlm
 
 
Pompa-boru tesisat armatürleri çizilmi
 
 
Bütün pompalarn basnç ve debileri eksiksiz yazlm
 
 
Pompa dairesine en az 2 adet 6 kg.lk ABC türü tanabilir sürücü konmu
 
 
Yangn pompa deresinde ulaabilecek fazla 150 lt/dk kapasiteli yangn dolab ve en fazla 140 m²’de çalacak, 6 lt/dk/m² su debisi salayabilen sprinkler sistemi yaplm
 
 
Pompa dairesi su drenaj yaplm
 
 
Pompa arln tayabilecek min. 40 cm yüksekliinde pompa asesinden 15-20 cm daha uzun beton kaide yaplm
 
 
Dizel pompa imalatçsnn deerlerine göre yeterli havalandrma yaplm
 
 
6- KAT PLANLARI
6.1 BODRUM KAT
Yangn pompa dairesi 1/50 ölçekte kal plannda gösterilmi
 
 
Hidrolik hesaplarda veya hesap tablosundan belirlenen boru çaplar projede gösterilmi
 
 
Yangn dolaplar, zon vanalar, check-valf, ak anahtarlar, test ve drenaj vanas ve izleme anahtarl hat kesme vanas, drenaj balants gösterilmi
 
 
Proje tasarmnda boru güzergah kolon ve kiri detayna göre belirlenmi
 
 
Kolon borular yerleri belirlenip numaralandrlm
 
 
Test ve drenaj vanas en yakn pis su hattna ak gözlenebilir ekilde balanm
 
 
Sabit boru tesisat bodrum kata tasarlanm
 
 
Yangn tesisat ekipmanlar eksiksiz çizilmi
 
 
Su deposu çizilip ölçülendirilmi
 
 
Pompa dairesinde su drenaj yaplm
 
 
Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalr uygun
 
 
Yangn projesinde her paftada alttaki bilgiler (projeye göre) yer alm:
 
 
                Tasarm standard
 
 
                Bina tehlike snf
 
 
                Sistem türü
 
 
                Sistem su talebi (debi, basnç)
 
 
                Sprinkler özellikleri
 
 
                Sprinkler koruma alan
 
 
                Toplam koruma alan
 
 
                Su uygulama süresi
 
 
                Olas yangn snf
 
 
6.2 ZEMN VE NORMAL KATLAR
Mahallerin adlar (banyo, hol, mutfak, oda, salon v.s.) yazlm
 
 
Hidrolik hesaplarda veya hesap tablosundan belirlenen boru çaplar projede gösterilmi
 
 
Yangn dolaplar, zon vanalar, check-valf, ak anahtarlan, test ve drenaj vanas ve izleme anahtarl hat kesme vanas, drenaj balants gösterilmi
 
 
Proje tasarmnda boru güzergah kolon ve kiri detayna göre belirlenmi
 
 
Kolon borular yerleri belirlenip numaralandrlm
 
 
Sabit boru tesisat sprinkler tesisat ve yangn dolaplar gösterilmi ve boru çaplar yazlm
 
 
Test ve drenaj vanas en yakn pis su hattna ak gözlenebilir ekilde balanm
 
 
Duvar, döeme ve perde geçilerinde “yangn szdrmazl salanmaldr” yazlm
 
 
Çizimde kullanlan yaz, çizgi tipi ve kalnlklar uygun
 
 
7- KOLON EMASI VE BORU ZOMETR
Kat plannda tasarm yaplp çizilen mekan tesisat ile kolon emasndaki ayn
 
 
Yangn dolaplar, sabit boru tesisat ve sprinkler zon hatlar kolon emasnda çizilmi
 
 
Sprinkler projesi boru izometrii olarak çizilmi
 
 
Kolon emas ve boru izometrii ayr paftalarda çizilmi.
 
 
Bütün cihaz ve ekipmanlar ve boru dalm kat planlar ve kolon emasnda ayn
 
 
Kolonlar numaralandrlm, her katta boru çap ve yükleri yazlm
 
 
Kolonlar bodrum kat toplamas ile ayn srada çizilmi
 
 
Tasarm tamamlandktan sonra kritik devre seçimi yaplm
 
 
Yatay planda en uzak, düey planda en yüksek sprinkler boru hatt kritik devre olarak seçilmi ve proje tasarmna yangn dolab ve sabit boru tesisat da dahil edilerek, toplam debi pompa seçiminde ve ana datmda dikkate alnm
 
 
Kritik devre en uzak ve yüksek noktadan yangn pompasna (dahil) olan yangn tesisat boru sistemi olarak seçilmi
 
 
Kolon emas l/50 ölçekli yangn pompas ve ekipmanlar çizilmi
 
 
Branman kolon hatt boru çap, kat yükseklii boyunca her bölüme yazlm
 
 
Boru çaplar boru izometriine yazlm
 
 
Kolon emasnda yangn dolab tipi, adedi ve su talebi ile basnç deerleri yazlm
 
 

 
 
Proje ve Uygulama Denetçisi
Mimar
Proje ve Uygulama Denetçisi
naat Mühendisi
Proje ve Uygulama Denetçisi
Makine Mühendisi
Proje ve Uygulama Denetçisi
Elektrik Mühendisi
Ad-Soyad
mza
Ad-Soyad
mza
Ad-Soyad
mza
Ad-Soyad
mza
                                                                                                 
 
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları