Laboratuvar Hizmetleri

 
YAPI MALZEMELER UBE MÜDÜRLÜÜ
LABORATUVAR HZMETLER
                            
 Yaplan hizmetlerimizi 3 balk altnda toplamamz mümkündür.
 
1 ) Taze beton numunesi alm ve sonuçlarn deerlendirilmesi,
2 ) Karot numunesi alm ve basnç dayanmlarnn tespiti,
3 ) Demir numunesi alm ve çekme deneyinin yaplmas ,
 
1 )Taze Beton Numunesinin Alnmas ve Basnç Dayanmnn Tespiti :
 
    Gerek kurumumuz kontrolünde yaplan ve gerekse özel sektörce kontrolü yaplan inaatlardan, yazl bavuru durumunda , taze beton numunesi alnmaktadr
    Numunelerin almnda özellikle yetkili ve tecrübeli mühendislerimiz refakat etmektedirler. Baz durumlarda ise özellikle numune alma iini bizzat yürütmektedirler.
    Numune alm standartlara uygun olarak yaplmakta, gerekli dökümanlar imza altna alnmaktadr. Alnan numunelerin muhafazas için inaat sorumlusu ile irtibata geçilerek numune almndan 1 gün sonra,numunenin kurumumuza ulatrlmas salanmaktadr.
   TS EN 12350-1 ve TS EN 12350-2 ‘ye uygun olarak alnan numunelerin bakm ve kürü TS EN 12390-2’ ye göre yaplmaktadr. Taze beton numunelerinin testi ve raporlarn hazrlanmas , bizzat görevli mühendislerimiz tarafndan yaplmaktadr.
 
2 ) Karot Numunesi Alm ve Basnç Dayanmnn Tespiti :
 
     Yazl bavuru yaplmas durumunda , gerek kontrolümüz altndaki inaatlardan ve gerekse özel sektöre ait binalardan karot numunesi alnmaktadr.
     100 mm çapl karot numunesi almaya uygun karot alma makinas ile tecrübeli ve bilgili mühendislerimiz kontrolünde yaplmaktadr.
     Karotlarn yüzeylerinin düzeltilmesi amacyla kesilmesi, kontrolümüz altnda, kesim makinas ile görevli personel tarafndan ayarlanmaktadr.
     Beton Test Çekici ile beton basnç dayanm da tespit edilmektedir.
     TS EN 12504-1’ e uygun olarak alnan numunelerin bakm ve basnç dayanm TS EN 12504-1’ e uygun olarak yaplmaktadr.
     Kalibrasyonu   yetkili kurumlarca zamannda yaptrlmaktadr.
 
3 ) Demir Numunesi Alnmas ve Çekme Testi :
 
    Kurumumuza yaplan yazl bavuru neticesinde standarda uygun olarak numuneler alnmaktadr.Alnan numuneler üzerinde   gerekli testler yaplarak , sonuç deerleri rapor halinde verilmektedir.
    Kalibrasyonu zamannda ve yetkili kurumlarca yaplan cihazlarmzla daha verimli ve kaliteli hizmet vermeyi   baar ile yürütmekteyiz.
    4703 Sayl kanun kapsamnda ilimiz genelinde bulunan hazr beton üreten santraller ziyaret edilmi, lgili kanun ve standartlar hakknda bilgilendirme çalmalar yaplmtr. Piyasa gözetimi sonucu hazr beton üreten santraller takibe alnm, en önemli yap malzemesi olan betondan numune alm yaplm ve laboratuarmzda deneye tabi tutularak piyasa gözetimi ve denetimi yaplmtr.
       Müdürlüümüz laboratuvarnda 2012 yl içerisinde aada belirtilen deneyler yaplmtr.

Deney Ad
Deney Says
 
 
Taze Beton Deneyi
206
Çelik Çekme Deneyi
10

      4703 ve 4708 Sayl kanunlar ile ilgili olarak
      ube Müdürlüümüze bal Yap malzemeleri laboratuarnda yaplan deneyler dnda dier deney çeitlerinin de yaplabilmesi için çaba sarf edilmekte, eksik alet ve cihazlarn temini için çallmakta ve Bakanlmzca düzenlenen eitim seminerlerine elemanlar görevlendirilmektedir.
       
Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları