ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI KENAR ÇİZGİSİ DEĞİŞİMİ

15.08.2017

               İlimiz, Giresun İli Görele İlçesi, Yeşiltepe Mahallesinde, tapunun 272 ada, 2,3,4 ve 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerindeki 26.02.1976 onay tarihli kıyı kenar çizgisinin iptali istemiyle Ordu İdare Mahkemesinde açılan davada Mahkemenin 06.03.2015 tarih ve E.2014/606-K.2015/366 Sayılı Kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Valiliğimiz kıyı kenar çizgisi tespit komisyonunca, Ordu İdare Mahkemesinin E.2014/606-K.2015/366 sayılı kararı uyarınca; 272 ada, 2, 3, 4 ve 5 parsellerin bulunduğu alana ilişkin; 1/1000 ölçekli 26.02.1976 onay tarihli 20-K-III numaralı kıyı paftasından     F41-c-25-b-3-a paftasına grafik olarak aktarılmış ve Bakanlığımızca uygun görülmüş olan kıyı kenar çizgisinin dava konusu taşınmazlara rastlayan A ve B no.lu noktaları arasındaki bölümü iptal edilerek bu alanda Mahkeme kararı ve bilirkişi raporunda belirtilen iptal gerekçeleri doğrultusunda, parsel sınırı takip edilerek A-A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-B no.lu noktaların birleştirilmesi ile yeni kıyı kenar çizgisi belirlenmiş olup söz konusu kıyı kenar çizgisi 25.07.2017 tarih ve 13332 sayılı Makam Oluru’na istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları