Müteahhitlik Başvurusunda İstenen Belgeler

 

 

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK UYGULAMASI
 
16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen müteahhitlerin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyede yapılacak kontrollerde, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadıklarının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle cezalı duruma düşülmemesi için, belge sahibi olmayan ustaların Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir. Geçici Ustalık Belgesi alınabilmesi için, 16.12.2010 tarihinden önce inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşlarından alınacak belge ile bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 01.01.2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurulması zorunludur.
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI
16/12/2010 tarih ve 27787 Saylı Resmi Gazete de yayımlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" gereği; 01/01/2012 tarihinden itibaren her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması esastır.
Müteahhitlerimizin Yetki Belgesi alarak, bu belgeye verilecek olan numarayı yapımla ilgili her türlü işlerinde kullanmaları zorunluluğu doğmuştur. Bunun sonucunda yetki belgesi numarası olmayan, hatalı imalattan dolayı ceza almış müteahhit veya şirketlere inşaat yapım izni verilmeyecektir.
Müteahhit Belge Sorgulama Ve Kayıt İşlemleri
Bakanlığımızca Kayıtlarına ulaşılabilen Yapı Müteahhitlerine “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” oluşturdu. Müteahhitler ve Vatandaşlar Bakanlığımızın
http://yambis.csb.gov.tr/
İnternet adresinden numaraları olup olmadığını vatandaş girişi bölümünden girerek TC kimlik veya tüzel şirketlerde vergi numarası yazarak kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edip, yine internet üzerinden kayıt olabileceklerdir.
İnternet üzerinden yapılan kayıt işlemlerinde Başvurunun onaylanabilmesi için istenen belgelerin en kısa sürede Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
Müteahhit Tanımlama : İlk defa kayıt numarası alacakların firmalarını tanımlama sekmesi.
Yetki Belgesi Numarası Başvuru : Yetki Belge Numarası İçin Başvuru Sekmesi.
Müteahhit Sorgulama : Yetki Belge Numarası ve Müteahhit Sorgulama Sekmesi

 

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

 

 GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK İÇİN: (İnşaat; Bodrum+2 Kat, 500 m2  Aşmayacak Şekilde ise)

1-      Kimlik Fotokopisi
2-      Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.) 
3-   Tapu Fotokopisi
4-   Tapu, Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası için başvuran kişi adına değilse veya hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname.
5-   Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Taahhütname. (Müdürlüğümüzden alınabilir)
6-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 500,00 TL]
 
Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.
 
GERÇEK KİŞİ İÇİN:
 
1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
2-      Kimlik Fotokopisi
3-      Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2015 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)
4-      Vergi Levhası Fotokopisi
5-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]
Dekont başvuru sahibi adına yatırılacaktır.
 
ŞİRKETLER İÇİN:
 
1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
2-      Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2015 yılı içinde alınmış olacak.
3-      Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
4-      Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
5-      Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti )
6-      Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)
7-      Ortakların Kimlik Fotokopileri
8-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]
Dekont şirketin vergi numarası adına yatırılacaktır.
 
ADİ ORTAKLIK İÇİN:
 
1-      Kişilerin Kimlik Fotokopileri
2-      Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)
3-      Ortaklara Ait Ticaret Odası Kayıt Belgesi. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır) 2015 yılı içinde alınmış olacak.
4-      İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge. 
5-      Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1500,00 TL]
Dekont adi ortaklığın vergi numarası adına yatırılacaktır.
      6-   Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.
 
 
YAPI KOOPERATİFLERİ İÇİN:
 
1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)
2-      Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2015 yılı içinde alınmış olacak.
3-      Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi
4-      Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
5-      Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
6-      Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
7-      Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.) 
8-      Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri
9-    Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)
10- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına ( Kod No:118) 1000,00 TL]
Dekont kooperatifin vergi numarası adına yatırılacaktır.
 
www.csb.gov.tr adresinde uygulamalar/müteahhit ve müellif bilgi sistemi/yambis vatandaş girişinden sonuçlar takip edilebilecektir. Tlf: 0 256 219 5772
 

NOT: Sadece geçici müteahhit tanımlamalarında vekaletname kabul edilebilmektedir. Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname noter onaylı asıl belge olacak, vekaletnamede; "Yambis İşlemlerini Yürütmek Üzere" ibaresi bulunacaktır. 

 İstenen evrakların başvuru sahipleri (Geçici ve gerçek kişiler, şirket müdürleri...) ile birlikte müdürlüğümüz personelleri tarafından incelenmesi gerekmektedir.   

 
 
Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarası Başvuru Formu için tıklayınız...

Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Taahhütname için tıklayınız...

 
GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ
16/12/2010 tarih ve 27787 Saylı Resmi Gazete de yayımlanan "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" gereği; 01/01/2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgelerinin olması zorunludur. Yönetmelik ile inşaat ustalarının kayıt altına alınarak 32-40 saatlik bir eğitimden geçirilerek kendilerine ustalık setifikası verilmesi amaçlanmıştır.
GEÇİCİ USTALIK YETKİ BELGESİ ALINMASI
16.12.2010 tarih ve 27787 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen müteahhitlerin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyede yapılacak kontrollerde, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadıklarının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle cezalı duruma düşülmemesi için, belge sahibi olmayan ustaların Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir. Geçici Ustalık Belgesi alınabilmesi için, 16.12.2010 tarihinden önce inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşlarından alınacak belge ile bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 01.01.2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idareye başvurulması zorunludur.
01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen müteahhitlerin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyede yapılacak kontrollerde, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadıklarının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle cezalı duruma düşülmemesi için, belge sahibi olmayan ustaların Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerekmektedir.
01 Ocak 2012 tarihinden itibaren cezalı duruma düşülmemesi için, inşaat sektöründe yer alan tüm kurum, kuruluş ve kişilerin gerekli önlemi almaları gerekmektedir
Geçici Ustalık Yetki Belgesi alınabilmesi için;
1- Dilekçe
 

Geçici Ustalık Yetki Belgesi Dilekçe Örneği

 2- 16.12.2010 tarihinden önce İnşaat veya Tesisat işinde çalıştığını gösterir Müteahhitten alınacak belge veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge

Geçici Ustalık Yetki Belgesi Müteahhit Teyit Yazısı

3- Fotoğraf (2 adet)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5- Varsa diploma fotokopisi

6- Banka Dekontu [Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Hesabına (Kod No:1213 119) 30,00 TL]

 

İle birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne  veya ilgili idareye başvurmaları gerekmektedir.
01 Ocak 2012 tarihinden itibaren cezalı duruma düşülmemesi için, inşaat sektöründe yer alan tüm kurum, kuruluş ve kişilerin gerekli önlemi almaları gerekmektedir
İnşaat İşçilerinin Eğitime Tabi Tutulması  ve yetki belgesi düzenlenmesi konusunda AYDIN VALİLİĞİ İl Basın ve Halkla İşler Müdürlüğü Tarafından Basın bülteni yayınlanmış olup Söz konusu basın bülteninde 16 Aralık 2010 Tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inşaatlarda çalışan ustalara yönelik 32- 40 saatlik mesleki gelişim ve uyum kursları açılacaktır.
Kurslar İl Merkezinde Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde yapılacaktır. Kursa katılmak isteyen ustalar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya ilgili idareden alacakları EK-3 belgesi ile Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğüne başvurabileceklerdir.
            Tüm İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

 

Bilgi Edinme Başvuruları Bimer İnsan Hakları Başvuruları