AVRUPA ÇEVRE AJANSI

Genel Müdürlüğümüzün Milletlerarası Sözleşmeyle Türkiye’nin üye olduğu ve

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın

(Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü

Ulusal Odak Noktası olduğu AVRUPA ÇEVRE AJANSI (AÇA)

sayfamıza hoş geldiniz.
.
.
Harita 1: Avrupa Çevre Ajansı üye ülkeleri kapsama haritası.
.
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4794.html
.
Türkiye Cumhuriyeti
AÇA Yönetim Kurulu Üyesi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Ercan TIRAŞ
.
Türkiye Cumhuriyeti
AÇA Ulusal Odak Noktası:
.
Dr. A.Çagatay DIKMEN
Daire Başkanı V. / Head of Department Environmental Inventory and Information Management
Avrupa Cevre Ajansi Ulusal Odak Noktasi / EEA National Focal Point on TURKIYE
TC Cevre ve Sehircilik Bakanligi / Ministry of Environment and Urbanization of TR
Tel/Phone:+903122076340 Faks/Fax: +90312 2076151
cagatay.dikmen@csb.gov.tr
AÇA ve Çevresel Bilgi Envanter Dairesi Başkanı
.
 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ,
.
ÜLKEMİZDE KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASINDAN SORUMLU OLAN BİR MİLLİ KURUM OLDUĞU GİBİ,
AYNI ZAMANDA
AVRUPA’NIN ÇEVRESEL DURUMUNU İZLEYEN SEÇİLMİŞ BİR AVRUPA BİRLİĞİ KURUMUDUR

.
AVRUPA’DA ÇEVREYİ KİMLER İZLİYOR?
.
AB KOMİSYONU çevre kurumu olan AVRUPA ÇEVRE AJANSI adına AVRUPA KONU MERKEZLERİ izliyor.
. 
.
Avrupa Çevre Ajansı, Kongens Nytorv 6, DK - 1050 Kopenhag K, Danimarka – Telefon: +45 3336 7100
.
The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union.
.
Avrupa Birliğinde
Fransa,
İngiltere,
İtalya,
Hollanda,
İsveç,
Çek Cumhuriyeti,
Slovak Cumhuriyeti,
Avusturya
ile birlikte
.
AÇA (Avrupa Çevre Ajansı) Avrupa Konu Merkezi Konsorsiyum Üyeliğine Seçilen
.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
.
Genel Müdürlüğümüz Sit Alanları, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Milli Parklar ve ülkemizdeki diğer korunan alanların planlamasından sorumlu olup, Avrupa Birliği (AB)’nin çevre kurumu olan Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)’ndaki Biyolojik Çeşitlilik Avrupa Konu Merkezinin 9 üyesinden biri olmasıyla Avrupa’a Natura 2000 alanları ağınıngeliştirilmesinde teknik karar verme ve yeni NATURA 2000 alanlarının Avrupa için ilan edilerek Avrupa’da Natura 2000 Korunan Alanlar Ağının genişletilmesi sürecindeAÇA Avrupa Konu Merkezi/Biyoçeşitlilik (ETC/BD) Konsorsiyumuna Ortak olduğu 2009 yılından itibaren Türkiye adınakısa sürede başarılı bir performans göstererek;
.
AB çevre, ulaşım, ekonomi, enerji, altyapı, tarım, gıda vb. sektör politikalarının belirlenmesi, değerlendirilmesi, biyoçeşitlilik değerlendirmeleri ve Natura 2000 korunan alan Sitleri Ağının geniş ekosistemlerinde ekosistem değerlendirmesi Projelerine (EURECA Projesi) katılmağa hak kazanarak ve akabinde geçen takriben 3 yıllıkdönemde bu projelerin ortağı olarak çok önemli katkılarda bulunmuştur.
.
.
 
 .
Genel Müdürlüğümüz 2009 yılından bu yana mülga Özel Çevre Koruma Kurumu döneminden bu yana Avrupa Birliğinin çevre kurumu AVRUPA ÇEVRE AJANSI (AÇA)’nın Biyoçeşitlilik Avrupa Konu Merkezi (ETC/BD) görevini diğer 8 üye ülke ile birlikte Paris, Fransa Ulusal Doğa Tarihi Müzesi merkezinde sürdürmektedir.
..
Ülkemizin Genel Müdürlüğümüz ukdesindeki AÇA Yasal Temsilcisi Genel Müdürümüz Sayın Osman İYİMAYA’dır
(ETC/BD Legal Representative of Türkiye)
.
TABİAT VARLIKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE AÇA GÖREV DAĞILIMI
.
AÇA Yasal Temsilcisi:
Osman İYİMAYA, Genel Müdür (ETC/BD Legal Representative)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Eyüp YÜKSEL (ETC/BD Task Manager),
AÇA İdari Yetkilisi:  Bakanlığımızın, Genel Müdürlüğümüzün ve AÇA’nın mevzuatına göre Araştırma ve İnceleme Dairesi Başkanlığı ( Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü) olması düşünülmektedir,
AÇA Finans Yetkilisi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mevzuatına ve AÇA ile Sözleşme hükümlerine göre,
Bugüne kadar ve halen fiilen mülga ÖÇKK döneminde Finans Yetkilisi olan Şb.Md.V. Güner ERGÜN’dür.
Genel Müdürlüğün kurulmasıyla birlikte,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanun Hükmünde Kararnamesine
Ve AÇA mevzuatına göre, Genel Müdürlüğün finans yetkilisi
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Bütçe Performans ve Yatırım�ube Müdürlüğü) olduğundan AÇA Finans Yetkilisinin de aynı makam olacağı düşünülmekte olup, Makama karar için arz edilecektir.
.
AÇA Projelerinde Teknik Görev Alan
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
(AB mevzuatına ve T.C. olarak imzaladığımız milletlerarası AÇA ve Avrupa Çevresel Bilgi ve Gözlem Ağı Kanunumuza göre)
AÇA Teknik Proje Müdürlerimiz
(EEA Project Managers):
.
      - Özlem Aksoy: AÇA Kültür Bitkileri Projesi Müdürü 
      - Emrah Manap: AÇA Kıyı Alanları ve Deniz Ekosistemleri Proje Müdürü 
      - Mustafa Uzun: AÇA Korunan Alanlar ve Natura 2000 Proje Müdürü 
      - Nisa Nur Akan: AÇA Kuş Direktifi Proje Müdürü 
      - Fatma Berfin Özdemir: AÇA Habitat Direktifi Proje Müdürü
.
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü
AÇA yapılanmasını ilgilendiren mevzuatımızdan bazı bölümler:
.
ARAŞTIRMA VE İNCELEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
.
Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
.
Uluslararası Kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya diğer Genel Müdürlük ve kuruluşlar kanalıyla Genel Müdürlüğe intikal eden dış kaynaklı proje öneri ve taslaklarını incelemek ve değerlendirmek,

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
.
Bütçe Performans ve Yatırım Şube Müdürlüğü
1)
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Uyarınca, Genel Müdürlüğün Yatırım ve Cari bütçe tahminlerini Stratejik Plan ve Yıllık Performans Programına uygun olarak hazırlamak ve İdare faaliyetlerinin uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
2) Maliye Bakanlığı bütçe ilke ve esaslan çerçevesinde ayrıntılı harcama planı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ilgili Daire Başkanlıkları ve birimlere gönderilmesini sağlamak,
3) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
4) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
5) Genel Müdürlüğün Yatırım Projeleri için Devlet Planlama Teşkilatından, tüm İşlemler için Maliye Bakanlığından alınan ödenekler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temin edilmesini sağlamak ve sonuçlarla ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna bilgi vermek,
6) İhale işlemleri sonucu alımı yapılan her türlü mal ve hizmet ile ilama bağlı borçlarla ilgili ödeme emirleri düzenlemek, bunların Saymanlık Müdürlüğüne intikalini sağlamak,
7) Genel Müdürlüğün memur personelinin atama, özlük ve emeklilik, izin, geçici görevlendirme vb. gibi her türlü işlemlerini yürütmek,
8) Memur maaşlarını hesaplamak tahakkukları hazırlanıp ödenmek üzere Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
9) Yeni işe başlayan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin SGK'ya giriş ve çıkış belgelerinin işlemlerini yürütmek.
10) Genel Müdürlük personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluklarının ödemelerini ve koordinasyonunu sağlamak,
11) Genel Müdürlüğe ilişkin demirbaş ve sair malzemelerin kanun, tüzük yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak, hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi ve satışı için gerekli işlemleri yapmak, yıl sonu sayım işlemlerine göre ayniyat hesabının hazırlanmasını sağlayıp Sayıştay'a sunulmasını sağlamak,
.
AVRUPA ÇEVRE AJANSI
(AÇA, European Environment Agency, EEA)

.
İnternet adresi: http://www.eea.europa.eu/
.
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)[ European Environment Agency (EEA)]Avrupa Birliği (AB)’nin çevre kurumudur..

AB Komisyonunca çıkarılan özel AÇA Direktifine göre görevi;

. 
 Avrupa’da çevre üzerine veri, bilgi ve raporlar üreterek AB Komisyonuna (Brüksel) sunması; 
. 
 Karar vericileri, kamuoyunu aydınlatması ve bu kapsamda çevresel politikaların geliştirilmesi ve 
.
 Avrupa’da enerji, tarım, ekonomi, ulaşım vb. sektörlere içselleştirilmesidir. Avrupa halkı için büyük bir bilgi kaynağıdır.
.
AÇA 32 üye ülkeye sahiptir.
.
AB’nin bilimsel araştırma kuruluşu (Türkiye’den TÜBİTAK’ın da üyesi olduğu Joint Research Centre (JRC) ve AB Komisyonu Çevre Genel Direktörlüğü (DG-Environment) ile birlikte çalışır.
.
İşbirliği yaptığı küresel kuruluşlar ise, UNECE, UNEP, OECD, FAO ve benzerleridir. .
.
AÇA’NIN KURULUŞU
.
AÇA’nın kuruluş düzenlemeleri 1990 yılında Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiştir. 1993 yılı sonlarında AÇA’nın Kopenhag’da yerleşmesi kararının alınışından hemen sonra yürürlüğe girmiş ve çalışmalar 1994 yılı başlarında başlamıştır. Bu düzenlemelerle aynı zamanda Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağını kurmuştur (EIONET)..
.
AÇA’NIN AMAÇLARI VE GÖREVLERİ
.
AÇA’nın amacı karar vericilerin ve toplumun genelinin çevre konularının durumu ve görünümü hakkında bilgilendirilmesini sağlamaktır. Vizyonu; dünyanın önde gelen yapılarından biri olarak güncel, ilgili ve ulaşılabilir çevresel Avrupa veri, bilgi, bilimsel bilgi ve değerlendirmelerinin öngörüsü için farkındalık yaratmaktır. 

- Topluma ve üye ülkelere çevrenin geliştirilmesi, çevresel düşüncelerin ekonomik politikalarla bütünleştirilmesi ve sürdürülebilirlik doğrultusunda hareket edilmesi için bilgi ile donatılmış kararlarla yardım etmek ve yeni AB Direktiflerinin hazırlanmasında öncülük etmek, 
-   Avrupa’da kalkınmanın sürdürülebilir olmasını sağlamak, 
-   Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağını koordine etmektir. 
.
AÇA’DAN KİMLER YARARLANMAKTA?
.
Ana hizmet alıcıları, Avrupa Birliği kuruluşları – Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi- ve üye ülkelerdir. Bu merkezi Avrupa politika aktörlerine ilave olarak Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi gibi diğer AB kuruluşlarına da hizmet vermektedir..
.
Aynı zamanda iş dünyası, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve sivil toplumun diğer bölümleri de AÇA tarafından sağlanan bilgilerin önemli kullanıcıları arasındadır. Ajans, ihtiyaç duyulan bilgilerin ne olduğunu doğru bir şekilde saptamak ve sunulan bilgilerin bu hizmet alıcıları tarafından anlaşılmış ve alınmış olmasını sağlamak amacıyla hizmet alıcıları ile iki yönlü iletişim kurmaktadır.
.
AÇA’NIN YÜRÜTTÜĞÜ İŞLER
.
AÇA, çevrenin durumu ve çevredeki eğilimlerin yanı sıra ekonomik ve sosyal itici güçlerin yol açtığı baskıların da analiz edildiği pek çok değerlendirme sunmaktadır. AÇA ayrıca senaryo geliştirme, politika değerlendirme ve veri kalite kontrolü üzerinde de çalışmaktadır. AÇA, bunun yanında, Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağını (Eionet) da koordine etmektedir.
.
AÇA'nın 2004-2008 stratejisi Avrupa Topluluğu'nun 2002-2012 Altıncı Çevresel Eylem Programına uygundur (6. ÇEP). Ajans dört büyük tematik alanda çalışmaktadır:
.
   & iklim değişikliğiyle mücadele, 
   & biyolojik çeşitliliğin kaybıyla mücadele ve mekansal değişimi (şehirlerdeki nüfus artışının nedenini ve çevresel etkilerini) anlama, 
   & insan sağlığı ve yaşam kalitesinin korunması, 
   & doğal kaynaklar ve atık kullanımı ve yönetimi.
.
AÇA’nın temel hedefi; AB ve üye ülkelerdeki ve Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy) kapsamında aday ve potansiyel aday olan ülkelerle işbirliği için çevresel politikalara ikinci bir karar dayanağı sağlamak amacıyla Avrupa, pan-Avrupa ve bölgesel bütünleşik çevresel veri ve gösterge dizileri, değerlendirmeleri ve konu analizleri üretmektir.
.
AÇA ürünleri arasında beş yıllık çevrenin durumu raporları, tematik ve teknik raporlar, brifingler, web üzerindeki önemli olaylar ve bilgi servisleri, multimedya ve eğitimde interaktif web-tabanlı ürünler bulunmaktadır. Hizmetleri arasında politika yapıcılara uzman tavsiyeleri, konferanslar ve ziyaretler, bilgi sistemleri, halka açık ağlar ve iletişim hizmetleri bulunmaktadır.
.
AÇA, çevresel göstergeler (indikatörler), veri akışları ve bilginin düzenlenmesi hakkında tavsiye ve girdi sağlayan Avrupa çevre bilgi ve gözlem ağını (Eionet) koordine etmektedir; AÇA, üye ülkelerinden AB ortaklarından ve uluslararası örgütlerden çevresel bilgi toplar ve bunları analiz eder. Paylaşılan bir çevresel bilgi sistemi (seıs, Shared Information System,) geliştirilmesi AÇA'nın gelecek 2009-2013 stratejisinin odağında yer alacaktır.
.
AÇA’NIN 2009-2013 STRATEJİSİ NEDİR?
.
AÇA 2009-2013 Stratejisi (EEA 2009-2013 Strategy) gelecek 5 yılın planlarının altını çizmektedir. Toplanmış olan çevresel bilginin daha geniş kullanımının genel önemi ile bugünün ve yarının bilgi ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiştir.
.
Strateji üç ana faaliyet üzerine inşa edilmiştir:
.
 AB’nde belirlenmiş olan bilgi ihtiyaçlarını ve uluslararası çevresel mevzuatları ve özellikle 6. Çevresel Eylem Programı’nı (Sixth Environment Action Programme) desteklemeye devam etme,
. 
 Çevrenin nasıl ve niçin değiştiği ve 6. Çevre Faaliyet Programı’nı da kapsamakla birlikte AB Sürdürülebilir Gelişme Stratejisi (EU Sustainable Development Strategy) gibi çevresel politikaları ve bunların ilişkili alanlarının etkin olup olmadığının daha güncel değerlendirmelerle sağlama,
.
 Avrupa çapında çevresel veri ve bilginin koordinasyonunu ve yayılımını geliştirme.
.
Strateji belgesi AÇA’nın faaliyetlerini dört ana alanda tanımlamaktadır: 

   - çevresel konular, 
   - önde gelen kesişen konular, 
   - bütünleşik çevresel değerlendirme, 
   - bilgi hizmetleri ve iletişim.
.
AÇA operasyonlarını daha ileride yer alan iki stratejik alan kapsamaktadır; yönetim ve idare. Bu stratejiler aynı zamanda Çevresel Bilgi Paylaşım Sistemi’ni [Shared environmental information system (SEIS)] daha ileriye taşıyacaktır.
.
TÜRKİYE AÇA’YA NASIL ÜYE OLDU?
.
AÇA ve Avrupa Çevresel Bilgi ve Gözlem Ağı EIONET’e Hükümetimizin teklifi ve TBMM’nin onayıyla milletlerarası sözleşmesinin onaylanarak kanun haline getirilmesi ile 2003 Mayıs ayında üye olduk.
.
ÜYELER KİMLERDİR?
.
AÇA bünyesinde halen 32 üye ülke bulunmaktadır. Bunların 27’si AB üyesi ülkelerden diğer 5 tanesi ise üye olmayanülkelerden (İzlanda, Liechtenstein, Norveç, İsviçre ve Türkiye) oluşmaktadır.
.
Bunlara ilaveten altı Batı Balkan ülkesi de işbirliği yapan ülkeler kategorisinde bulunmaktadır.
Bunlar: Arnavutluk, Bosna – Hersek, Hırvatistan, Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Sırbistan ve Karadağ. Bu işbirliğifaaliyetleri Eionet ile bütünleşmiştir ve Komisyon’un Batı Balkan ülkelerinin Stabilizasyonu ve Birleşme Süreci faaliyetlerini desteklemektedir.
. 

.
AÇA AVRUPA KONU MERKEZİ (ETC) NE DEMEKTİR?
.
Avrupa Konu Merkezleri, Avrupa Çevre Ajansı’na görevi kapsamında;
.
      ‘politika geliştirici temsilcilere ve halka güncel, hedefli, ilgili ve güvenilir bilgi sağlanması yoluyla Avrupa’da çevre hususunda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve kayda değer ve ölçülebilir gelişmeye ulaşmada yardımcı olmak’ amacıyla bir araya getirilmiş uluslararası konsorsiyumlardır.
..
Halen beş adet Avrupa Konu Merkezi (AKM) bulunmaktadır:
.
   - AKM / Hava ve İklim Değişikliği (Bilthoven, Hollanda) 
   - AKM / Su ( Prag, Çek Cumhuriyeti) 
   - AKM / Alan Kullanımı ve Mekansal Bilgi (Barselona, İspanya) 
   - AKM / Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (Kopenhag, Danimarka) 
   - AKM / Biyolojik Çeşitlilik (Paris, Fransa)
.
Avrupa Çevre Ajansı ve bu ajansa bağlı beş Avrupa Konu Merkezi, Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı kapsamında 38 ülkede belirlenmiş olan Ulusal Odak Noktaları ve konu ile ilgili Ulusal Referans Merkezleri ile birlikte çalışmaktadır.
.
AVRUPA ÇEVRE AJANSI AVRUPA KONU MERKEZİ / BİYOÇEŞİTLİLİK [EUROPEAN TOPIC CENTRE/ BIODİVERSITY (ETC / BD)] NEDİR?
.
Avrupa Konu Merkezi / Biyolojik Çeşitlilik (AKM / BÇ) – [ETC/BD] - Avrupa Çevre Ajansı ile bir çerçeve ortaklık anlaşması altında birlikte çalışan uluslararası bir konsorsiyumdur. Konu merkezinin ana görevleri:
.
 
.
Avrupa Çevre Ajansı’na Avrupa çevresine ait bildirim görevi kapsamında Avrupa’daki biyoçeşitlilik unsurlarının yayılışlarını ve bunların yerlerini göstererek yardımcı olmak,
..
.
Avrupa’da özellikle AB çevre ve biyoçeşitlilik politikaları için çevresel uygulamaları ve sürdürülebilir kalkınma politikalarını desteklemek amacıyla ilgili bilgiyi temin etmek,
.
 
.
Özellikle Avrupa Bilgi ve Gözlem Ağı vasıtasıyla Avrupa’daki biyoçeşitliliğin bildirilmesi için kapasite geliştirmek.
.
AVRUPA ÇEVRE AJANSI AVRUPA KONU MERKEZİ / BİYOÇEŞİTLİLİK [EUROPEAN TOPIC CENTRE/ BIODIVERSITY (ETC / BD)] 2009-2013 DÖNEMİ KOSORSİYUM ÜYESİ ÜLKELER KİMLERDİR?
.
Avrupa Konu Merkezi / Biyolojik Çeşitlilik (AKM / BÇ) – [ETC/BD] - ; hepsi biyoçeşitlilik politikalarını desteklemede genişuzmanlığa sahip, aralarında ulusal koruma ajanslarının, araştırma enstitülerinin ve kar amacı gütmeyen bir vakfın da bulunduğu dokuz organizasyonun birleşmesiyle oluşan bir konsorsiyumdur. Avrupa Konu Merkezi / Biyolojik Çeşitlilik (AKM / BÇ) – [ETC/BD] - Fransız Ulusal Doğa Tarihi Müzesi tarafından koordine edilmektedir.
.
AÇA (EEA) Avrupa Konu Merkezi / Biyoçeşitlilik (ETC/BD) Konsorsiyum Üyesi Ülkeler:
.
MNHN (Fransa); National Museum of Natural History (FR)
AÇA ETC/BD Konsorsiyum Yetkilisi ve Fransa AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Ms. Dominique Richard, Dominique Richard . . .
.
 
 
SLU (İsveç); Swedish University of Agricultural Sciences (SE)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Mr. Johan Bodegard .. .
.
 
 
JNCC (İngiltere); Joint Nature Conservation Committee (UK)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Mr. James Williams .. . .
.
ECNC (Hollanda); European Centre for Nature Conservation (NL)
AÇA Proje Yürütücüsü Ben Delbaere, . . . 
.
 

GDEAP(Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (Türkiye); General Directorate of Environmental Assets (TR)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Mr. Eyüp Yüksel . . . .
.
AOPK (Çek Cumhuriyeti); Agency for Nature Conservation and Landscape Protection (CZ)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Mr. Michael Hosek . . ..
.
 
 
ILE (Slovakya); Institute for Landscape Ecology -Slovak Academy of Science (SK)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Mr. JuliusOszlanyi .. ..
.
UBA (Avusturya); Austrian Federal Agency for the Environment (AT)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Ms. Tiefenbach Maria . . . .
.
ISPRA (İtalya); Higher Institute for Environment Protection and Research (IT)
AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Mr. Leonardo Tunesi .
.
.
Fotoğraf 1: AÇA Genel Müdürü Mr. Gordon McINNES ile Genel Müdürlüğümüzden AÇA Projeleri Yetkilisi Eyüp Yüksel Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde (Konya’da)AÇA 2010 Yılı Biyoçeşitlilik Başarı Öyküsünü hazırlayan Türkiye’nin Tuz Gölü ÖyküsünüArazi notları ve harita üzerinde incelerken.

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)’nda Teknik AÇA Projelerini Yürüten Avrupa Çapında Dağılarak Görevlendirilmiş AÇA Avrupa Konu Merkezleri:
.
Halen beş adet Avrupa Konu Merkezi (AKM) bulunmaktadır: 

   - AKM / Hava ve İklim Değişikliği (Bilthoven, Hollanda) 
   - AKM / Su ( Prag, Çek Cumhuriyeti) 
   - AKM / Alan Kullanımı ve Mekansal Bilgi (Barselona, İspanya) 
   - AKM / Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim (Kopenhag, Danimarka) 
   - AKM / Biyolojik Çeşitlilik (Paris, Fransa)
.
.
Fotoğraf 2: Yurdumuzu , Bakanlığımızı ve Genel Müdürlüğümüzü ziyarete gelen Gordon Mc INNES çalışırken.
.
Avrupa Konu Merkezi Koordinatör Ülkesi Fransa .

(Çevre Planlama Ekoloji Enerji Ulaşım Bakanlığı Ulusal Doğa Tarihi Müzesi):
.
.
Bütün Fransa’ya yayılmış müze ve bilimsel araştırmalar ağıyla 2000’den fazla personele sahip, 1700’lerde (Bizde Osmanlı Döneminde IV. Murat Döneminde) Önce tıp ve tıbbi farmasotik bitkiler, anatomi vb. için kurulmuş Bugün mineraloji, maden vb. müzelere de sahip bir bilim kuruluşu olup, ABD’deki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi (Smithsonian Institute)’ten sonra dünyadaki en büyük müzedir.
 
.
http://bd.eionet.europa.eu/Consortium/coreteam
 
.
http://bd.eionet.europa.eu/Consortium/location
 
.
 
.
Fotoğraf 3: Paris Latin Quartier’deki Fransa Ulusal Doğa Tarihi Müzesi (MNHN)Avrupa Konu Merkezi / Biyoçeşitlilik çalışma binası (Bu binada ünlü bilim adamlarından BiyologlarBouffon, Saint Hillary ve Lamarcke da çalışarak ve yaşayarak, aynı yerde vefat etmişledir)
.
 
AÇA (EEA, European Environment Agency)
.
Avrupa Konu Merkezi/Biyoçeşitlilik (EEA ETC/BD) yazışma adresi:
 
.
ETC/BD
Muséum National d'Histoire Naturelle
57, rue Cuvier - CP 41
75231 Paris Cedex
FRANCE
 
 
Telefon: +33 (0)1 40 79 38 70
Faks: +33 (0)1 40 79 38 67
İleti (E-posta): etc.biodiversity@mnhn.fr
 
.
.
Fotoğraf 4: Paris’te Avrupa Konu Merkezinin girişindeki tabela.
 
.
Web sayfası:
 
http://bd.eionet.europa.eu/Consortium/consortium
 
.
http://www.ozelcevre.gov.tr/Default.aspx
 
.
http://biodiversity.eionet.europa.eu/Consortium/consortium
 
.
Genel Müdürlüğümüz Bir Avrupa Birliği Kurumu olarak Avrupa’da kimlerle birlikte projeler yürütüyor?
 
.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü(DG Environment) ve AB Bilimsel Araştırma Merkezi JRC (Joint Research Centre)
 
.
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
 
.
 
.
Fotoğraf 5:
AÇA Projeleri Yetkilimiz Eyüp Yüksel Fransa’da Biyoçeşitlilik Teknik Çalıştayında AÇA ETC/BD Genel Müdürü Dr. Dominique Richard ile bir proje geliştirme konusunda çalışırken
.
 
2011 Yılında Kurumumuz AÇA’da aşağıdaki projeleri yürütecektir:
 
.
.
Fotoğraf 6: AÇA’nın Avrupa’da ETC/BD Konsorsiyum Ortağı Genel Müdürlüğümüzün adına Genel Müdürlüğümüzün AÇA proje Müdürlerini Yöneten ETC/BD Task Manager Eyüp YÜKSEL tarafından hazırlanarak sunulan AÇA'nın Yüksek Doğal Değeri Olan Tarım Alanları (High Natura Value Farmlands Workshop) yaptığı “Doğal Çayırlarda Biyoçeşitlilik ve Kültür Bitkilerinin Akrabaları” konferansı.
 
.
.
Fotoğraf 7: Genel Müdürlüğümüzden Eyüp Yüksel AÇA ve Bakanlığımız ortak Çalıştayında “Grasslands and HNVFs of Turkey in relation to Crop Wild Relatives” adlı sunumunu yaparken
.
 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN Ekosistem Değerlendirme Projesi (EURECA Project) vediğer AÇA Projelerinde Katılım Durumu 2011
 
II. AÇA Konsorsiyum Toplantısı kararları ülkemize bildirildiktensonra sayfamızda yayınlanacaktır:
 
.
Genel Müdürlüğümüzün AÇA Yönetim Komitesindeki mülga ÖÇKK’nın İngilizce orijinal kısaltma adıyla (EPASA) diğer konsorsiyum üyesi ülke kurumlarından projeler yöneticiler ve proje müdürleri Yöneticileri(TASK MANAGERS):
.
 
ETC/BD
Task team AÇA ETC/BD Koordinatörü Fransa Ulusal Doğa Tarihi Müzesinden ve AÇA ETC/BD Yetkili Projeler Yürütücüsü (Task Manager’ı) Dr. Dominique RICHARD, Üye Ülke Türkiye EPASA AÇA Projeleri Yetkili Yürütücüsü Eyüp YÜKSEL, Çek Cumhuriyeti Doğa Koruma Kurumu AOPK'dan Dr. Jan Plesnik ve Hollanda ECNC’den Dr. Lawrence John Walters, en az önümüzdeki birkaç, hatta on yılı kapsayabilecek projeyi yürütmüşlerdir.
. 
 
.
Fotoğraf 8: Avrupa Konu Merkezlerinde ETC/BD’nin yöneticisi (Task Manager) Dr. Dominique RICHARD (AÇA ETC/BD Yöneticisi (solda) MNHN, Fransa) ve oturum başkanı Dr. Leonardo TUNESI (ISPRA,İtalya).
.
Avrupa’nın Bir Bölümü Olarak Türkiye’nin Kültür Bitkileri Doğadaki Akrabaları (Crop Wild Relatives Project) Projesi:
.
Dr. Dominique RICHARD (Core Team, France), Eyüp YÜKSEL (EPASA), Sabine ROSCHER (Core Team, France). Bu Projenin yerel koordinatörü mülga Özel Çevre Koruma Kurumu olup, Kurumumuzdan Eyüp YÜKSEL’in hazırladığı Teklif Raporu Avrupa Konu Merkezi / Biyoçeşitlilik adına Dr. Dominique RICHARD tarafından AÇA’ya sunularak AÇA tarafından onaylanmıştır.
 
.
ETC/BD
(Avrupa Konu Merkezi /Biyoçeşitlilik)
 
.
MNHN: Dominique Richard, Sophie Condé, Marita Arvela, Zelmira Sipkova, Otars Opermanis, Brian Mac Sharry, Sabine Roscher, Muriel Vincent, Marie‐Claude Moses
ECNC: Marcus Zisenis, Lawrence Jones Walters, Amor Torre Marin, Aysegul Cil, Veronica Mikos, Kristijan Civic, Marc Snethlage
EPASA: Eyup Yuksel, Mehmet Menengic
AOPK: Jan Plesnik, Michael Hosek, Karel Chobot, Veronica Ouskova, Iva Honigova, Alena Dostalova, Tereza Minarikova
ILE: Lubos Halada, Julius Oszlanyi, Peter Gadjos
ISPRA: Giulia Mo, Leonardo Tunesi, Sabrina Agnesi
SLU: Mora Aronsson, Sonja Råberg, Hans Gardfjell
UBA: Thomas Ellmauer, Martin Götzl, Gabriele Sonderegger, Dietmar Moser, Frans Essl
 
.
.
Fotoğraf 9: Özel Çevre Koruma Kurumunun (EPASA’nın) ev sahipliği yaptığı AÇA ETC/BD İstanbul Konsorsiyumu.
.
AÇA Proje, Program ve Çalışmalarının bilimsel uygunluk kontrolü projesi:
.
ETC/BD Task team
Dr. Dominique RICHARD (ETC/BD Task Manager),
Eyüp Yüksel (EPASA, Türkiye).
 
.
İstilacı Bitkilerin Avrupa’da Yayılışı Projesi:
 
.
EEA (AÇA) Task Team
Doç.Dr. Ahmet Uludağ, AÇA Proje Yöneticisi (Kopenhag, Danimarka), AÇA Türkiye Masası Yetkilisi, Iğdır Üniversitesi.
 
.
.
Fotoğraf 10: Eyüp Yüksel,
Dr. Marcus ZİSENİS ve Dominique Richard bir çalışma anında.
 
 
Avrupa’da Biyoçeşitlilik Değerlendirmesi:
 
 
Avrupa’da NATURA 2000 ve diğer koruma alanları, AB Habitat Direktifinin 20 yıllık uygulaması ışığında özellikle NATURA 2000 korunan alanlarına odaklanılarak değerlendirilecektir.
 
.
ETC/BD Task team
MNHN: Dominique Richard, Marita Arvela, Marie‐Claude, Muriel Vincent
AOPK : Jan Plesnik ECNC: Marcus Zisenis, Lawrence Jones Walters, Amor Torre Marin
EPASA: Eyup Yuksel, Mehmet Menengic
ILE: Lubos Halada
 
.
.
Fotoğraf 11: Genel Müdürlüğümüzden AÇA Projeleri Yöneticimiz Eyüp Yüksel (solda)ve İsveç AÇA Projeleri Yürütücüsü John Bodegarrd (sağda)2010 Viyana Konsorsiyumunda Jo Müd
 
.
Bu konuda Genel Müdürlüğümüzden (Türkiye)
 
.
AÇA Avrupa Konu Merkezi Projeleri Yetkili Yürütücüsü Eyüp YÜKSEL’in Konsorsiyum için tamamladığı ve halen 2011 için güncellemeye devam ettiği, Natura 2000 Alanlarında Fiyatlandırmada “Contingency valuation” yerine, biyofiziksel parametrelerin kullanılması için yeni metotlar geliştirmesi; AÇA çalışmalarının geleceği bakımından tüm Avrupa için önem arz etmektedir.
.
 
Avrupa’da Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Değerlendirme Süreçlerinin İzlenmesi:
 
.
Biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerine Hükümetlerarası Bilim-Politika platformunun değerlendirilmesi.
İlgili, seçilmiş EPBRS, LTER, GEO‐BON, SPIRAL, PEER PRESS, POLICYMIX, KNEU, EBONE, SCALES, BIOMES, ESAWADI) gibi Avrupa araştırma ağının ve projelerinin tespit edilmesi, izlenmesi, değerlendirmesi.
 
.
ETC/BD Task team
 .
MNHN: Dominique Richard, Marita Arvela, Marie‐Claude, Muriel Vincent
AOPK : Jan Plesnik ECNC: Marcus Zisenis, Lawrence Jones Walters, Amor Torre Marin
EPASA: Eyup Yuksel, Mehmet Menengic
ILE: Lubos Halada
 
.
.
Fotoğraf 12: İlk taslağını Genel Müdürlüğümüzün Hazırladığı ve hazırlanmasına her aşamada katkılarda bulunduğu;AÇA Avrupa Konu Merkezi Projeleri Yürütücüsü Eyüp YükselVe kendisine bağlı olarak çalışan Deniz Konularındaki AÇA Proje Müdürü Emrah Manap Tarafından hazırlanan AÇA ETC/BD teknik raporlarından Dünya Biyoçeşitlilik Yılı Avrupa’da 2010 Biyoçeşitlilik Kaybının Durdurulması “Avrupa’da Deniz Ekosistemleri “ Raporu.
 
 
Avrupa Konu Merkezi Haber Bültenleri(Newsletters) YENİ !
 
.

.
http://bd.eionet.europa.eu/publications/newsletters/News_2011_JUL_ETCBD.pdf
.
http://www.springerlink.com/content/at513685j53t216l/
.
http://bd.eionet.europa.eu/publications/newsletters/News_2010_DEC_ETCBD.pdf
 
 
.
Genel Müdürlüğümüzün de Katkısının Bulunduğu, AÇA Genel Müdürü Profesör Jacqueline McGLADE’den Teşekkür Mektubu AldığıAÇA’nın “Avrupa’da Son Beş Yıllık Çevrenin Durumu” 2010(SOER ) Raporu:
.
 
http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis
 
 
.
AB 2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejisi
 
http://ec.europa.eu/news/environment/110503_en.htm
 
.
.
AB NATURA 2000 Alanları
 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
 
.
.
 
.
AVRUPA BİRLİĞİNDE BİYOCOĞRAFİK BÖLGELERDEN BAZILARI
(Kaynak: Avrupa Konu Merkezi/Biyoçeşitlilik)
 
.
.
Biyocoğrafik bölgeleri bitki örtüsüyle belirleme
(Kaynak: Avrupa Konu Merkezi/Biyoçeşitlilik)
 
 
 
.
EMERALD Korunan Alanlar Ağına Göre Avrupa’da (Pan-Avrupa ölçeğinde) Biyocoğrafi Bölgeler
(Kaynak: Avrupa Konu Merkezi)
.