Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Tür ile Habitat Koruma ve İzleme Projesi

28.06.2010

GÖLBAŞI
ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ
TÜR İLE HABİBAT KORUMA VE İZLEME PROJESİ
 


 


Proje Süresi:
Proje Başlama Tarihi: 28.06.2010
Proje Bitiş Tarihi: 15.12.2010 (170 Takvim Günü)

Proje yürütücüsü: Anadolu Çevre ve Ormancılık Haritacılık İnş.Tic.San.ltd.Şti.

Projenin amacı:
Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde bulunan hassas ekosis-temlerin, habitatların ve bu habitatlardaki nesli tehdit ve tehlike altında bulunan türlerin belirlenmesi ve izlenmesi, bölgeye endemik bir tür olan çekirdek zon konumundaki Sevgi Çiçeğinin bulunduğu lokalitelerde koruma ve izleme çalışmalarının yapılması, yöre halkının bilinçlendirilmesi ve Sevgi Çiçeğinin tanıtılması, Mogan Gölünde yüzey temizliğinin yapılması ve bölgede koruma kontrol çalışmalarının yapılması temel amaç olarak belirlenmiştir.

      Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde doğa koruma planları geliştirmek ve doğal değerlere zarar verici tüm faaliyetleri disiplin altına almak, zengin biyolojik çeşitliliği koruyabilmek amacıyla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliği halinde; su kaynakları, altyapı, tarımsal kirlilik, erozyon, biyoçeşitlilik vb. konularda araştırma planlama ve uygulama projeleri yürütülmektedir.
 
                                 

        
 
Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi Habitat ve Tür Koruma izleme Projesi bu kapsamda yürütülmekte olan projelerdendir.

Proje çıktıları : Yapılan arazi çalışmalarında 494 bitki türü tespit edilmiştir. Fauna çalışmaları sonucunda Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinde 3 tür ikiyaşamlı (Amphiba), 12 tür sürüngen (Reptilla), 83 tür kuş (Aves) ve 25 memeli türü tespit edilmiştir.

      Çalışma alanında yapılan incelemelerde zooplantonik organizmaların dominant gruplarını oluşturan Cladocera, Copepoda ve Rotifera’ya ait toplam 15 takson tayini yapılmıştır. Bunlardan en baskın grup Rotifera grubudur. Rotifera phylumuna ait 11, Copepo-da ve Cladocera grubuna ait toplam 4 takson teshis edilmiştir.

      Araştırma alanı içerisi nde 6 ayrı alg divizyosuna ait toplam 100 takson (tür ve alttür) tespit edilmiştir.

      Ayrıca Bölgede koruma kontrol, Mogan gölü yüzey temizliği, göl etrafı katı atıkların toplanması, bölge halkına ve okullarda eğitim/ bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.