IUFM Projesi kapsamında yer alan SPK Hizmet Binası

IUFM Projesi kapsamında yer alan SPK Hizmet Binası için 3328/8 no.lu parselde hazırlanacak ruhsat projesinin, 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları ve plan eki Master Plan Tasarım El Kitabında belirtilen kriterler ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmelikler kapsamında (imar, yangın, otopark vb.) uygunluğunun ilgili idaresince incelenmesi ve ruhsat iş ve işlemlerinin 27.02.2014 tarih ve 2860 sayılı Bakanlığımız genelgesinde belirtilen hususlar kapsamında , 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca 06.05.2016 tarih ve 55 no.lu Estetik Kurul Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.