HABERLER

Bakanlık Personeline Yönelik İmar Mevzuatı Eğitimleri Devam Ediyor 23.11.2015 Yılda iki defa düzenlenmekte olan ve ilki Nisan ayında yapılan “İmar Mevzuatı” konulu hizmetiçi Eğitim toplantılarının ikincisi Antalya’da başlamıştır. 23/11/2015-25/11/2015 tarihleri arasında 3 (üç) gün boyunca sürecek olan eğitim toplantısı ile Bakanlığımız Merkez ve taşra birimlerimiz personelinin İmar Mevzuatı konusundaki eksiklerinin giderilmesi, mevzuata hakimiyetin artırılması ve güncel değişikliklerin aktarılması hedeflenmektedir. Toplantıya Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatından 250 personel katılacak olup, katılımcı personele İmar Mevzuatı yanı sıra Bakanlığımızın diğer birimlerinin uygulamalarına ilişkin bilgiler ile kişisel gelişim eğitimi de verilecektir
"Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Geçici 6. Maddesi Kapsamındaki Yapı Ruhsatlarının Tamamlanma Süresi"14 Kasım 2015 tarih ve 29532 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Değişiklik İle 01.01.2017 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 16.11.2015 Bilindiği üzere, Sn. Bakanımızın 01 Kasım 2015 seçim öncesi Kamuoyuna duyurmuş olduğu, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği değişiklik taslağı ivedilikle hazırlanmış ve Başbakanlığa gönderilmiştir. Yönetmelik Değişiklik taslağı, 14 Kasım 2015 tarih ve 29532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanareak yürlüğe girmiştir. Yönetmelik Değişikliği ile yönetmeliğin Geçici 6. Madeesi kapsamındaki yapı ruhsatı taleplerinin sonuçlandırma tarihi 01.01.2016'dan 01.01.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
Türkiye'nin İlk Bisiklet Yolu Yönetmeliği Yayımlandı 03.11.2015 Resmi Gazetede yayımlanan "Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik"e göre bisiklet yoları, mavi renkte olacak , kaldırımla aynı veya üst seviyede olamayacak. Ayrıca bisiklet yolları otobüs durağı arkasından ve durağa 200 santimetrelik mesafe bırakılacak şekilde uygulanacak. Mevcut bisiklet yolları 5 yıl içerisinde bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı Türkiye'nin ilk Bisiklet yolu yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mevcut bisiklet yolları 5 yıl içerisinde bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek. Bakanlığın hazırlamış olduğu "Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik" resmi gazetede yayınlanarak bugün yürürlüğe girdi. 7 bölüm halinde yayınlanan yönetmeliğe göre bisiklet yoları ulaşım noktalarını ve yerleşim yerlerinin merkezi bölgelerini birbiriyle irtibatlandıracak bir ağ oluşturacak, başlangıç ve varış noktası arasında kesinti olmayacak şekilde tasarlanacak. Bisiklet yolları, ulaşım merkezleri ile yerleşim yeri merkezlerini birbirine bağlayacak şekilde planlanacak. Yol yüzeyi seviyesinde ya da yol yüzeyi ile kaldırım seviyesi arasında olabilecek bisiklet yolları, kaldırımla aynı veya üst seviyede olamayacak. Yenilenebilir enerji kaplamalarının kullanımına olanak sağlanacak. Otobüs duraklarında bisiklet yolları taşıt yoluna taşmadan, durak arkasından ve durağa 200 cm’lik mesafe bırakılarak yapılacak. Eğim, bisikletliyi tehlikeye sokmayacak şekilde en çok %4 uygulanacak ve dik eğimle geçilmesi gereken durumlarda, bisiklet yolu genişliği artırılarak bisikletlilere ekstra manevra yapabilecekleri alan bırakılacak. -Bisiklet yolları mavi renkte olacak Renklerinin mavi olacağı bisiklet yolları kent bütünündeki ulaşım sistemleri ile uyumlu olacak. Ayrıca, güvenliği sağlayacak trafik işaret ve işaretlemeleri ile sinyalizasyon sistemleri oluşturulacak. Mavi rengin seçilmesinin sebebi ise fark edilebilirliğin arttırılması. Üniversitelerde bisiklet yolları yurt ve eğitim binalarını birbirine bağlayacak şekilde tasarlanacak. Kampüs içi ulaşımda bisiklet özendirilecek. Bisiklet yolu ve bisiklet yolunun güzergâhındaki karayolları ile kesişim noktasında, en az 1/500 ölçekli yol projesi yapılacak, büyükşehir belediyelerinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurul kararı, diğer belediyelerde ise il, ilçe trafik komisyonu kararına istinaden belediye meclisi kararı ile projeler uygulanacak. -Her bisiklet yolunun adı ve kodu olacak Bisiklet yolları ilgili idarece imar planında ve varsa ulaşım ana planında gösterilecek ve her bisiklet yolunun güzergahına bir ad veya kod verilecek. Bu sayede yön ve adres karmaşasının önüne geçilmiş olunacak. Tek şeritli yapılan bisiklet yollarında, bisiklet yolu şerit genişliği en az 130 cm genişliğinde tasarlanacak ve taşıt yolu tarafında 50 cm genişliğinde emniyet mesafesi bırakılmış olacak. Ayrıca yaya kaldırımı genişliği, bisiklet yolu sebebiyle 150 cm’den daha az olamayacak. Bisiklet yolu ile motorlu taşıt şeridi arasında ki fiziksel bariyer en az 60 cm genişliğinde refüj ise, en az 10 cm yüksekliğinde olacak. Bisiklet yollarında hız sınırı azami 25 km/Saat olarak uygulanacak. Yollara araçların park etmemesi için bisiklet yolu ikazı ve gerekli yerlerde park yasağı levhaları konulacak. Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri uzaktan görünebilir şekilde ve bilgilendirici işaret ve levhalarla tanımlanacak. Ayrıca istasyonlar ve park yerlerine ulaşım dik rampalar ve merdivenler olmayacak şekilde tasarlanacak. Bisiklet yollarında “Bekleme Alanı” uygulaması hayata geçirilecek bisikletlilere öncelik tanınacak. Mevcut bisiklet yolları 5 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Vekili Selami Merdin, “yayımlanan yönetmelik ile bisikletlerin ulaşım vasıtası olarak kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Karayolu taşımacılığı nedeniyle 2013 yılında gerçekleşen 58 Milyon 196 Bin ton CO2 salınımının, % 32,58’i otomobil kaynaklıdır. Otomobillerden kaynaklanan CO2 salınımının yarısının şehir içi ulaşımda meydana geldiği kabul edilir ve şehir içi ulaşımın %10’unun bisiklet kullanımı ile gerçekleştirileceği hedeflenirse; CO2 salınımının kaba bir hesapla 948 Bin ton azalacağı düşünülmektedir” dedi.
YAPI USTALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 02.11.2015 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlığımızca ve ilgi idarelerince 1/1/2015 tarihine kadar Geçici Ustalık Belgesinin verileceği ve bu belgelerin 1/1/2017 tarihine kadar geçerli olduğu belirtilmişti. Ancak 23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 74 üncü maddesi ile 5544 sayılı Kanuna eklenen Ek 1. madde ve bu kapsamda 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ nedeniyle söz konusu yönetmeliğimizin ilgili maddelerinin mevcut düzenlemeye uyarlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla; 16 Aralık 2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte yapılan gerekli düzenlemeler 3 Kasım 2015 tarihli ve 29521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeler ile; Bakanlığımız ve ilgi idarelerince 1/1/2015 tarihine kadar düzenlenmiş olan “EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgeleri” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 25/05/2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ ile mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere geçiş için öngörülen (25 Mayıs 2016) tarihe kadar geçerlidir. Diğer branşlarda düzenlenmiş olan EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgeleri ise, MYK tarafından yayımlanacak tebliğler ile belirlenecek tarihe kadar yetki belgesi yerine geçmektedir. Ayrıca; 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında sayılan durumlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmamaktadır. Diğer taraftan yapı sektöründe uygulamada nitelik arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde veya münferiden yapı ustalarına yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyeti Bakanlığımızca yapılabilmesinin önü açılmıştır.
"Eğitim ve Sağlık Yapılarında Emsal Hesabında Yeni Düzenleme." 29.10.2015 Bilindiği üzere, 01.06.2013 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 16 maddesinde, sahanlıkların emsal hesaplamasına dahil edilmediği hükmü yer almaktadır. Bu sahanlıkların emsale dahil edilmeyen ölçü sınırları ise yine yönetmeliğin 43 Maddesinde hükme bağlanan ve konutlar için 1.20m Diğer yapılar için 1.50m olan en az merdiven ve sahanlık genişlikleri dikkate alınmaktaydı. Bu Konuda 28.10.2015 tarihinde Genelge yayımlanarak yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bundan böyle, 01.06.2013 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamındaki ve Uygulama İmar Planında Eğitim veya sağlık tesis alanı olan yerlerde yapılacak olan Eğitim ve Sağlık yapılarının emsal hesaplamalarında, emsale dahil edilmeyen sahanlık ölçülerinde, ilgili Bakanlıklarca yayımlanan yönetmeliklerdeki en az ölçü değerleri dikkate alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÇELİK YAPILARIN TASARIM VE YAPIM KURALLARI YÖNETMELİK TASLAĞI HAZIR! 20.10.2015 “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kurallarının Belirlenmesi Çalıştayı” Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. İdris GÜLLÜCE ’nin teşrifleriyle 19.10.2015 pazartesi günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Bakanlığımız ve İstanbul Teknik Üniversitesinin ortaklaşa yürütmüş olduğu proje kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Yönetmelik Taslağı” düzenlenen çalıştayla kamuoyuna duyuruldu ve konunun paydaşları ile tartışıldı. Çalıştaya Genel Müdürlüğümüz ile proje ekibinin yanı sıra; Üniversitelerimizden öğretim görevlileri, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri ve sektörde çelik yapılara dair proje, müşavirlik ve uygulama konularında çalışan yetkin isimler katıldılar. Bakanımız Sn. İdris GÜLLÜCE konuşmalarında: “Çalıştay ile Devlet-Üniversite-Özel Sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden birinin meydana getirildiğini ve tüm paydaşların katkılarıyla elde edilecek Yönetmeliğin; yapısal çelik sektöründe faaliyet gösteren gerek çelik üreticilerimizin, gerek proje ve denetim işlerinde çalışan müellif ve müşavirlerimizin, gerekse yüklenicilerimizin önünü açacağını ve sektöre bir ivme kazandıracağını ifade etmiş, Başta emeği geçenler olmak üzere, katılımcılara görüş, öneri ve katkılarından dolayı teşekkür ederek; çalıştayın ve yayımlanması amaçlanan yönetmeliğin Ülkemize ve yapısal çelik sektörünün tüm paydaşlarına hayırlı olması temenni etmiştir.” Çalıştayda: Katılımcılar tarafından taslak hakkında ifade edilen görüş ve öneriler ayrıntılarıyla tartışılmış, birçok husus nihai taslak metnin düzenlenmesinde dikkate alınmak üzere proje ekibince kayda alınmış, Sanayi tesisleri, yüksek katlı binalar ve özellik arz eden yapılar başta olmak üzere, inşaat sektörü içerisindeki payını hızla arttıran çelik yapıların; güncel bir tasarım ve yapım mevzuatına ihtiyacı olduğu ve çalışmaların bir an önce neticelendirilerek “Çelik Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Yönetmeliğinin” yayımlanması ortak kanaat olarak ifade edilmiştir.
YAŞANABİLİR ÇEVRE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER İÇİN BİSİKLET YOLU 19.10.2015 Şehirlerin hızla büyümesi, çarpık kentleşme ve yaşam alanları ile çalışma alanlarının birbirinden uzak uzak oluşu; ulaşımda motorlu taşıt kullanımını arttırdı. Artan yolculuk mesafeleri bir yandan fosil kaynaklı yakıtların tüketimini arttırırken diğer yandan karbon salınımı yoluyla soluduğumuz havanın kalitesini azaltıyor. Benzer sorunlar gelişmiş ülkelerde toplumu bisiklet kullanımına teşvik ederek en az seviyeye indirgenmeye çalışılıyor. Günlük hayatta bisiklet kullanımı toplam yolculukların Danimarka’da %18 ini, Hollanda’da %27 sini ve bazı Uzakdoğu ülkelerinde yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır. Ülkemizde ise bisiklet yolları birkaç Büyükşehir Belediyesinin dışında ulaşım amaçlı kullanılamıyor. Yerel yönetimler eliyle yapılmakta olan bisiklet yolları incelendiğinde; herhangi bir standarda uyulmaksızın yapıldığı ve mevcut ulaşım ağları ile irtibatlarının sağlanmadığı görüldü. Ayrıca ulusal mevzuatımızda bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerlerine ilişkin herhangi bir idari düzenleme bulunmadığı anlaşıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Ülkemizde bisiklet yollarını ulaşıma entegre etmek, araç trafiğini azaltmak, dolayısıyla hava kalitesini yükseltmek ve enerji tasarrufu sağlamak için “Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları Ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına Ve Yapımına Dair Yönetmeliği” hazırladı ve kısa süre içerisinde yayımlanacak. Ülkemizde bisiklet kullanımını spor ve hobi amaçlı olmanın yanı sıra özellikle şehir içlerinde ulaşıma dâhil etmek; trafik yoğunluğunu azaltacak, hem enerji tasarrufuna hem de karbon salınımı yönünden hava kalitesine olumlu yönde katkı yapacaktır. Bisiklet yollarının ve bisikletlilere hizmet verecek bisiklet park yerleri ile bisiklet istasyonlarının yapılması; bisiklet kullanımını özendirecek ve bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılmasını sağlayacaktır.
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Revizyonunda Son Dönemeç Geçildi 16.10.2015 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin Revizyonu ile ilgili başlattığı çalışmalarda sona yaklaşıldı. Hazırlanmakta olan İmar Yönetmelik Değişikliği ile, ülkemizin tüm yörelerindeki farklılıkları da gözeten, tüm illerde, bütün yerleşim alanlarında ihtiyaçlara etkin şekilde cevap veren bir yapı hedefleniyor. Bu nedenle, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin olurları ile Sivil toplum kuruluşlarından, ticaret erbaplarına; Büyükşehir belediyelerinden il ve ilçe belediyelerine, üniversitelere varıncaya kadar oluşturulan 100 kişiyi aşkın komisyon çalışmaları Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinesinde hızlı bir şeklide sürdürmektedir. Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami MERDİN başkanlığında çalışmalarını sürdüren komisyon, bu güne kadar ülkemizin dört bir tarafını temsil eden 10 büyükşehir belediyesinin hazırlamış olduğu imar yönetmeliklerini madde madde, konu konu karşılaştırmış ve Büyükşehir belediyelerinden il ve ilçe belediyelerine, üniversitelere kadar 100’ e temsilcinin görüş ve önerilerini değerlendirmiştir. Bu kapsamda komisyon, 15-18 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara da, son toplantısını gerçekleştirerek yönetmelik taslağına son şeklini vermiştir. Bundan sonraki aşamada oluşturulan Yönetmelik Taslağı ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşlerine gönderilecektir. Bakanlık, Daha yaşanabilir, daha sağlıklı, ekolojik, sosyal ve fiziksel çevresine duyarlı, sürdürülebilir ve özgün kimliği ile ön plana çıkan şehirler oluşturma çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.
“Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi” Yönlendirme Komitesi Toplantısı 15.10.2015 Bakanlığımız ve Federal Almanya Cumhuriyeti Çevre, Doğa Koruma, İnşaat ve Reaktör Güvenliği Bakanlığı arasında imzalanan 4 Ekim 2006 tarihli İşbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilecek olan “Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi”nin Bakanlığımız (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda; “Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Selami MERDİN, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’ndan (GIZ) ülke direktörü Carl F. Taestensen, proje direktörü Dörte Heimann ve Alman Kalkınma Bankası’ndan (KfW) ülke direktörü Frank BELLON tarafından Yönlendirme Komitesi oluşturulmuş olup, birinci yönlendirme komite toplantısı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Sayın Selami MERDİN başkanlığında 15.10.2015 tarihinde yapılmıştır.
“Yüksek Yapıların Tasarım, Modelleme ve Yapım Kuralları Eğitimi” 12-13 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir.” 13.10.2015 Bakanlık, Kurumsal Kapasitenin artırılması amacıyla merkez ve taşra personellerinin, Mühendislik hizmetlerinin geldiği son noktada eğitim çalışmalarını sürdürmektedir. Düzenlenen eğitimde İl Müdürlüklerimizden katılan personelimize yüksek yapı projeleri incelenirken tasarım, modelleme ve yapım kuralları ile ilgili nelere dikkat etmeleri gerektiği ve ne tür binalarla karşı karşıya oldukları hakkında kapsamlı bilgi verilmiştir. Eğitim programımızda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Doç Dr. Mehmet Halis GÜNEL, Yrd. Doç. Dr. Bekir Özer Ay, Yük. Mimar Hüseyin Emre ILGIN, Doç. Dr. Özgür KURÇ ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Yrd. Doç Dr. Barış ERKUŞ, Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Serdar SOYÖZ ve ARUP firması “Yüksek Binalar: Tanım, Taşıyıcı Sistem, Form ve Örnekler”, “Yüksek binaların analizi – deprem kayıtları seçimi, iki aşamalı hesap ve doğrusal olmayan hesap”, “Yüksek binalar için rüzgar etkisi, yapı sağlığı izleme sistemleri, cephe elemanları ile mimari ve mekanik tasarım” hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirmişlerdir.
Binalarda Enerji Performansı (BEP-TR) Kimlik Belgesi Düzenleme Yazılımının Mevcut Bina Modülü Kullanıma Açılmıştır 06.10.2015 Binalarda Enerji Performansı hesabı yapması ve enerji kimlik belgesi hazırlanması amacı ile geliştirilen BEP-TR yazılımının mevcut binalar için kullanıcı veri girişini kolaylaştıracak şekilde geliştirilen (Her katı tek zon ve tek oda , yüzeylerdeki pencereleri eşdeğer alana sahip tek pencere olarak girilmeye imkan sağlayan) MEVCUT BİNALAR modülü kullanıma açılmıştır.
Sn: Genel Müdürümüz Selami MERDİN'in 27.09.2015 tarihinde erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Anne ve Babayı tebrik eder sağlıklı hayırlı uzun ömürler dileriz. 28.09.2015 Sn: Genel Müdürümüz Selami MERDİN'in 27.09.2015 tarihinde erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. Anne ve Babayı tebrik eder sağlıklı hayırlı uzun ömürler dileriz.
1 2 3 4 5 6 7 sonraki sayfa son sayfa