Görüş Listesi

Adı Soyadı Çalıştığı Kurum Görüş
taner sertkaya özel sektör mevcut planlı alanlar tip yönetmeliği Kent bölgeleri tanımları ve alan kullanış şartlarının belirlendiği tanımlamalarda sosyal ve kültürel tesis alanları tanımı son derece dar kapsamlı tutularak bu alanların kullanımları kısıtlanmıştır.oysa bir hamamın sosyal içerikli olmadığını kimse iddia edemez veya bir düğün merasiminin yapılabileceği bir mekanın toplumun sosyal ve kültürel bir ihtiyacına cevap verecek bir mekan olduğu bir gerçektir.Bu alanlar için öngörülmüş kütüphane,sergi salonu,müze,yetiştirme yurdu vb işletmelerin ayakta kalabilmesi için asıl maksadını aşmadan arsanın belirli bir yoğunluğu örnegin%25 ticari maksatlı kullanıma müsaade edilerek bu hizmetlerin devamını sağlamak bu kurumları teşvik etmek olacaktır.Bir diğer husus ise eğitim ve sağlık toplumun en temel ihtiyaçlarıdır bu alanların kamu veya özel farketmeksizin bu hizmetlerde kullanılabilmesi gerekir özellikle büyükşehirlerde ki arsa sıkıntısına katkı sağlayacaktır.
MEHMET FATİH BAYAZIT MELİKGAZİ BELEDİYESİ İMAR MEVZUATI ÇALIŞTAYI 1-İmar Kanunundan kentsel dönüşüm ile ilgili bölümlerin çıkarılarak kentsel dönüşümün tamamen ayrı bir kanun olarak çıkarılmasıKentsel Dönüşüm ve Planlama Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, projelendirmelerin tamamen farklı olması gerekir. 2-Kanun ve yönetmeliklerde ifadelerin yoruma açık olmayacak şekilde kesin ve net olması gerekir.Özellikle otopark,bina yalıtımı ve enerji performansı konuları 3-İlgili standart ,şartname ve proje kontrol belgelerinin güncel hallerinin uygulamaya göre değişikliklerinin netleştirilmesi ,formlarının belirlenmesi gerekir.TS 825,Yapı denetim proje kontrol formu,Yapı malzemeleri yönetmelikleri ,Enerji Verimliliği Kanunu ve Yönetmelikleri 4-Asansör yönetmeliklerinin uygulamadaki problemlere çözüm olacak şekilde tamamen değiştirilerek ifade ve cezai müeyyidelerin netleştirilmesi gerekir.Avan proje,uygulama projesi , montaj hataları,bakım eksikleri sorumlulukları İşletme ve bakım yönetmeliği’nin pratikte yaşandığı gibi uygulanamaz oluşu 5-Vatandaşların işleri yönünden birbirleri ile ilgili kamu binalarının birleştirilmesi yasa ve yönetmeliklerinin çıkarılması gerekir.Tapu Kadastro ,Nüfus,Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri ,Belediye binalarının ortak bina olması boş kalan arazilerin park yapılarak halka açılması veya dönüşümle sosyal tesis yapılması. arz ederim. Teşekkürler.
HAYRİ ÖZTÜRK YAPI DENETİM 1- İDARELER İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER: a Ruhsat başvurusunda istenilen belgeler EK-1, idaresine göre farklılık göstermektedir.Bu konuda bir genelge veya duyuruyla beraber gerekli belgeler netleştirilebilir. b Bazı belgelere, birbirinin oto kontrolu olduğundan gerek duyulmayabilir. Örneğin Yetki belgesi almış bir Müteahhit, belgeyi alma aşamasında sunduğu Vergi levhası, Ticaret odası vs. evraklarını ruhsat aşamasında tekrar sunmayabilir. Ayrıca ikamet belgesi gibi, kurumların ulaşabileceği evraklar istenmeyebilir. c İdarelerde ruhsat veren birim ile denetim hizmetiyle beraber, seviye tespit ve yapı kullanma belgesini veren birimlerin ayrı olmaları uygulamada aksaklıklar ve farklı düşünceleri ortadan kaldıracaktır. d İnşaat ruhsatı verilip kanal geçmeyen yerlerde Yapı Denetim olarak kanal bağlantı yağmur suyu-pis su ayrı ayrı taleplerimizin yerine getirilmesi mümkün olmamaktadır. Yapı sahiplerinin haklı talepleri karşısında çözüm noktasında sıkıntı yaşanmaktadır. e İmalat aşamalarında basıt tadilat diye nitelendirdiğimiz değişiklikleri, mükerrer ruhsat tadilatlarının önüne geçmek için bir seferde ve iş bitirme aşamasından önce alınabilmesi için Yapı Denetim firmalarına gerekli izin verilmesi uygun olacaktır. f Yapı Denetim harçlarının zamanında ödenmesi için ilgili idarelerin herhangi bir yaptırım uygulamamaları Yapı Denetim Hizmet Yönetmeliği gereği, gerçek seviye ile sistem seviyesi arasında farklılıklar oluşturmakta, iskan aşamasında ise gecikmeler oluşturmaktadır. g Yönetmeliğin yorumlanması hususunda ilgili idarelerin Çatı yönetmeliği, kot verme vs. durumlarda plan notları gibi yöntemlerle farklı uygulamalar yapmalarının önüne geçilmesi gerekir. h Müteahhit ve Yapı sahibi taleplerini &lsquo&lsquored&lsquo&lsquo cevabı ile neticelendirmek yerine Yapı Denetim Firması ile kaşı karşıya getirmeleri uygulama ve iyi ilişkilerin devamı hususunda sorunlar oluşturmaktadır. i İlgili İdarelere yapılan durdurma ve bilgilendirme yazılarından sonra Yapı sahibi ve Müteahhitlere &lsquo&lsquoYapı Denetim Firması görevini yaptı&lsquo&lsquo yerine &lsquo&lsquoYapı Denetim Firması kendini kurtardı&lsquo&lsquo gibi söylemler ilgili firmaları zor durumda bırakmakta ve bilgilendirme yazılarını yazmak için tekrar düşündürmektedir.
Sedat AYDEMİR Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü A- İmar planlarının uygulaması üç yöntemle gerçekleştirilir.1-Arsa ve arazi düzenlemesi 2-İfraz-tevhid 3-Kamulaştırma 3194 sayılı kanunda parselasyon planı teriminde bir hata var. 19. maddede parselasyon planlarının yapılıpbelediye encumenince onayından sonra yürürlüğe gireceği,bir aysüre ile askıda kalacağı süre sonunda kesinleşeceği hükmü bulunmaktadır. Buraya kadar doğru.Planlar sonuçta bir tasarıdır. Farklı görüşler doğrultusunda oluşturulabilir. Hatalı olan bu planların tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilmesidir. Plan tapu siciline tescil edilmez. Kesin değil tasarıdır. Kesinleşmiş parselasyon planlarının uygulaması yukarıdaki yöntemlerden birisi ile gerçekleştirilir. Bu çalışmalar sonucu oluşturulacak parselasyon haritası tescil için tapu dairesine gönderilir. Yani burada plan ile harita kavramları kullanılmalıdır. Yapılacak yasa düzenlemesinde kanundaki madde sıralamasında önce parselasyon planlarının hazırlanıp kesinleşmesi, daha sonra bu planın uygulanması yöntemlerinin arsa ve arazi düzenlemesi, ifraz-tevhid ve kamulaştırma sıralanması daha uygun olacaktır. B- İmar planı değişikliklerindeki belediye meclislerinin oldu bittilerinin önüne geçilecek tedbirler alınmalıdır. Örneğin plan değişiklikleri belediye meclisinden geçtikten sonra teknik bir heyet tarafından da uygun görülürse kesinleşebilir.
Özkan OLCAY Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı-Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 3194 Sayılı İmar Kanunu 8.Madde e bendinde Ek: 1272013-649573 md. Kamu kurum ve kuruluşları veya plan müellifleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından plana ilişkin görüşlerini alır. Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır. Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilir. Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir. Maddesine ilişkin görüş ve önerilerim aşağıdır: 3194 Sayılı Kanun kapsamında hazırlanan yönetmeliğin Genel Planlama Esasları Madde 7 bölümünde bahsedildiği üzere, planlama süreci araştırma yapılması, sorunların ortaya konulması, veri ve bilgi toplama ile ilgili analiz aşaması, bilgilerin biraraya getirilmesi, birleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili sentez aşaması ve plan kararlarının oluşturulması aşamalarından oluşmaktadır. Dolayısı ile plan hazırlamak birçok aşamadan oluşan ve zamana yayılan bir süreçtir. Hal böyle iken kamu kurum ve kuruluşları veya plan müelliflerinin, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan çoğu zaman sadece sınır koordinatlarını vererek planlama çalışması yapmayı düşündükleri alanlar hakkında, yasal süreyi hatırlatarak 30 günde veri talep etmeleri, planlama alanına ilişkin görüş verecek Kurum ve kuruluşların süre açısından zora sokmaktadır. Halbuki veri toplamak ayrı bir iş olup, bu bilgiyi plan hazırlamada kullanmak, hazırlanmış plana ilişkin görüş sormak ayrı ayrı işlerdir. Bundan dolayı Kanun hazırlanırken, hangi süreçten sonra, Kurum ve Kuruluşlara görüş için ne kadar süre verileceği açıkca ortaya konulmalı ve bu süre görüş verecek Kurum ve Kuruluşların sağlıklı değerlendirme yapmasına engel olmamalıdır. Planlama aşamasından sonra en az 45 gün olmalıdır. Diğer taraftan mevzii imar planlarına ilişkin vatandaşlardan, il özel idarelerinden oldukça yoğun bir talep gelmekte olup, görüş veren Kurum ve Kuruluşların ülke çapında her parsele ilişkin kısa sürede cevap vermeleri hemen hemen imkansızdır. Dolayısı ile mevzii imar planına ilişkin olarak ta yeni düzenlemeler getirilmesi Görüş veren İdareleri rahatlatacaktır.
ebru öz il özel idare 1İmar Kanunu&lsquonda hangi tür yapılaşmaların imar planına tabi olacağının açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Entegre tesis tanımı çok genel bir kavram olup her ilde değişik uygulamalara neden olmaktadır. 2Yapı ruhsatı ve imar planı yapımı konusunda parselin yola cephesi olma şartı ve koşulları kanunda açıkça belirtilmelidir. Böylece daha net ve kanunda geçen cümlelerle müracaat sahiplerine izah etmek kolaylaşacaktır.
burak sanal İl Özel İdare Mülga Bayındırlık Müdürlüğü tarafından eski tarihlerde hazırlanarak İdaremize teslim edilen imar planlarında Serbest-Ayrık-Blok-İkiz nizamlar bulunmakta fakat bunlara ait ne çekme mesafeleri ne taks-kaks, kat yüksekliği gibi bilgileri bulunmamaktadır. Ayrık nizamlarda emsal ve ölçü verilmemiş alanlarda uygulanacak hükümler var ama diğer hükümlerde bilgi yok. Serbest nizamın sadece çekme mesafelerine mi etki edeceği yoksa tüm belirtmelerin mi serbest kalacağı hakkında bir bilgi yok. İmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde bunların açık şekilde örneklemelerde belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Ozan Durgun Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 3194 Sayılı İmar Kanunu&lsquonun 5. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun olacaktır. Nazım İmar Planı varsa çevre düzeni planlarına uygun olarak hâlihazır haritalar üzerine, &lsquo&lsquovarsa havaalanı mânia planıplanları ve plan notlarının işlenerek,&lsquo&lsquo yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır. Uygulama İmar Planı tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen, &lsquo&lsquohavaalanı mânia planıplanları ve plan notlarının işlenmiş&lsquo&lsquo ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. GEREKÇE: Tasarı metnine tırnak işareti ile işaretlenmiş ifadelerin eklenmesi yönünde talebimiz bulunmaktadır. Havaalanı mania planları havaalanı çevresindeki yapılaşma kriterlerini düzenlediğinden mania planlarına aykırı yapılaşmalar uçuş emniyeti, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabilmektedir. Bu gibi durumlarda 2920 sayılı Kanunun 47. maddesi kapsamında işlem yapılması gerekmektedir. Söz konusu ifadelerin tasarıya eklenmesi 2920 sayılı Kanunun 47. maddesi kapsamında işlem yapılması ihtiyacını önceden engelleyebilecektir. Bu nedenle kırmızı ile yazılmış ifadeler tasarı metnine eklenmelidir.
necla arslan çayırlı belediyesi Merhaba Ne kadar doğru olur bilemiyorum ancak ruhsat onayları aşamasında çevre ve şehirciliğin onayının ve-veya denetiminin olması ilçe belediyelerin zorluklarını azaltacağına inanıyorum. Teşekkürler iyi günler....
Kamil İPEK Karaman Belediyesi Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. Maddesi daha açık hale getirilip, kesin hükümler getirilmelidir. Statik Projeye esas Zemin Etüdü raporlarının hangi mühendislik disiplinleri tarafından hazırlanıp imzalanacağı konusu daha net ve açık şekilde belirtilmelidir. Bu haliyle her ilde yada belediyede farklı uygulamalara neden olmaktadır. Zemin Etüt Raporlarının hazırlanmasında, 57. rapor içeriğinde madde içindeki 3 esasın da aynı anda mı aranacağı? yoksa herhangi bir maddeyi esas alarak raporun hazırlanabilir mi? sorularını akla getirmektedir. Eğer ki zemin şartlarına göre bir tek esas dikkate alınıyorsa imza atacak meslek disiplini de buna göre değişebilmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı daha açık ve net bir 57. maddeye ihtiyaç vardır.