// header("location:" . $sayfa);

Atık yağ toplama ve ara depolama izni talep eden mevcut çevre lisanslı atık yağ geri kazanım tesisleri ile atık yağ rafinasyonu konusunda yatırım yapmak isteyen özel veya tüzel kişiliklerden aşağıda belirtilen şartları sağlayanların müracaatları değerlendirmeye alınacaktır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından aşağıda belirtilen şartlar dışında gerek görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.

(1) Mevcut çevre lisanslı atık yağ geri kazanım tesislerinin:
a) Yatırımlarının arsa bedeli hariç en az 15 (onbeş) milyon TL olması,
b) Atık yağların toplanması amacıyla kuracakları ara depolama tesislerinin kapasiteleri, kurulması planlanan bölgeler ve sayıları hakkında Genel Müdürlüğümüze detaylı bilgi sunmaları,
c) Atık Yağ Toplama amacı ile oluşturulacak araç filosunun kapasitesi ve sayıları hakkında bilgiler ile atık yağ toplamaya başlanmadan önce araçlar için taşıma lisansı alınacağına dair taahhüttün Genel Müdürlüğümüze sunulması,
d) Ara depolama tesislerini 26/04/2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği'nde belirtilen kriterlere göre kurmaları ve 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işletme lisansı almaları gerekmektedir.

(2) Atık yağ rafinasyonu konusunda yatırım yapmak isteyen özel ve tüzel kişiliklerin:
a) Yapacağı atık yağ rafinasyon tesisi yatırım bedelinin, arsa bedeli hariç en az 40 (kırk) milyon TL olması ve yatırım bedelinin %30’u kadar teminat vermeleri,
b) Kurulacak atık yağ rafinasyon tesislerinin TS 13369 Standardına göre baz yağ üretecek teknolojiye sahip olması ve teknolojisine ilişkin Bakanlığımıza teknik uygunluk raporu sunmaları,
ç) Atık yağların toplanması amacıyla kuracakları ara depolama tesislerinin kapasiteleri, kurulması planlanan bölgeler ve sayıları hakkında Bakanlığımıza detaylı bilgi sunmaları,
d) Atık yağ toplama amacı ile oluşturulacak araç filosunun kapasitesi ve sayıları hakkında bilgiler ile atık yağ toplamaya başlanmadan önce araçlar için taşıma lisansı alınacağına dair taahhüttün Bakanlığımıza sunulması,
e) Ara depolama tesislerini 26/04/2011 tarihli ve 27916 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği'nde belirtilen kriterlere göre kurmaları ve 29/04/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında işletme lisansı almaları gerekmektedir.

Yatırımcılar tarafından sunulan teknik uygunluk raporunun Bakanlığımızca değerlendirilerek uygun bulunması, ayrıca yatırımcıların atık yağ toplama ve ara depolama izni almasından itibaren, gerçekleşmesi planlanan faaliyete ilişkin nihai Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu alındıktan sonra en geç 24 ay içinde yatırımlarını tamamlayarak, atık yağ rafinasyon tesisleri için Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre lisansı başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde çevre lisansı müracaatında bulunulmaması durumunda verilen toplama ve ara depolama izinleri iptal edilir.