Çevre Görevlilerinin Dikkatine

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listeleri de yenilenmiştir.

Öncelikle, söz konusu Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi 2. Fıkrasında da belirtildiği üzere Yönetmeliğin 11'inci maddesinin belirtilen yenileme durumları haricinde, bu Yönetmeliğin 20'nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen geçici faaliyet belgeleri ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri süreleri sonuna kadar geçerlidir

Çevre Görevlilerinin mülga Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 Listeleri kapsamında hizmet verdikleri faaliyet/işletmelerin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek kapsamlarındaki değişikliklerinin (Ek-1 Listesinden Ek-2 Listesine geçişler veya tam tersi durumlar) e-izin yazılım programında güncellenebilmesi için işletmenin/faaliyetin bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilerek, İl Müdürlüğünden alınacak işletmenin/faaliyetin ek kapsam belirleme yazısı (mevcut ek listesi ve maddesi ile yeni ek listesi ve ilgili maddesinin yazdırılması) ile birlikte ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir.